Nasze Zasady i Warunki

Zasady i Warunki Ostatnia aktualizacja 11.12.2023 dla GoStudent GmbH Dla Użytkowników (zwane dalej "Zasadami i Warunkami")

1. ZAKRES

1.1. GoStudent GmbH, z siedzibą w Wiedniu, wpisana do rejestru handlowego Sądu Handlowego w Wiedniu pod numerem FN 447118 b (zwana dalej „GoStudent”), oferuje platformę internetową do udzielania korepetycji (zwaną dalej „Platformą”) dostępną pod domenami gostudent.at, gostudent.de, gostudent.ch i gostudent.org oraz w aplikacji.

1.2. Niniejsze Zasady i Warunki obowiązują wszystkie osoby zarejestrowane na Platformie jako użytkownicy (zwane dalej „Użytkownikiem”). Określają one prawa i obowiązki Użytkowników podczas korzystania z Platformy oraz z funkcji i usług na niej oferowanych.

1.3. Niniejsze Zasady i Warunki mają zastosowanie wyłącznie przy korzystaniu z Platformy w charakterze Użytkownika. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Zasady i Warunki nie wchodzą w zakres relacji biznesowych pomiędzy Użytkownikiem a GoStudent, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie odrzucone.

1.4. GoStudent może zmienić postanowienia niniejszych Zasad i Warunków w dowolnym czasie - pod warunkiem, że nie dotyczą one głównych usług i nie są nadmiernie niekorzystne dla Użytkownika - z następujących przyczyn: ze względów prawnych lub regulacyjnych związanych konkretnie z Platformą lub umową o udzielenie korepetycji; ze względów (cyber) bezpieczeństwa; w celu dalszego rozwoju lub optymalizacji istniejących funkcji Platformy, a także w celu dodania dodatkowych funkcji; w celu wdrożenia nowych rozwiązań technicznych i wprowadzenia dostosowań technicznych oraz w celu zapewnienia przyszłej funkcjonalności wszystkich usług. Ponadto, zmiany, które są wyłącznie korzystne dla Użytkowników, jak również zmiany czysto redakcyjne, mogą być wprowadzane bez podania przyczyny.
GoStudent powiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną w przypadku wprowadzenia zmian oraz poinformuje Użytkownika o jego prawach oraz konsekwencjach jego działań. Wraz z informacją o planowanej zmianie Użytkownik otrzyma rozsądny termin co najmniej 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu wobec zmiany Zasad i Warunków. Jeśli Użytkownik sprzeciwi się zmianom we wspomnianym terminie, obecna umowa o udzielenie korepetycji zostanie utrzymana w mocy zgodnie z dotychczasowymi Zasadami i Warunkami.

1.5. Informacje na temat ochrony danych osobowych Użytkownika zostały zawarte w polityce prywatności znajdującej się na Platformie pod adresem https://www.gostudent.org/pl/polityka-prywatnosci.

2. PRZEDMIOT UMOWY, OPIS USŁUGI

2.1. Użytkownicy oraz osoby zarejestrowane jako Korepetytorzy (zwani dalej „Korepetytorem”) mogą umawiać się na lekcje wideo online (zwane dalej „Lekcjami Wideo”) za pośrednictwem Platformy.

2.2. Wszystkie osoby, które chcą udzielać Lekcji Wideo jako Korepetytor za pośrednictwem Platformy, mogą zarejestrować się jako Korepetytorzy. Osoby te nie muszą być kwalifikowanymi nauczycielami szkolnymi. Jeśli usługi oferowane przez Korepetytorów za pośrednictwem Platformy są odpłatne, zostanie to jasno i wyraźnie zaznaczone.

2.3. Jeśli Użytkownik i Korepetytor zgodzą się na przeprowadzenie Lekcji Wideo, umowa w tym zakresie zostanie zawarta bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Korepetytorem (zwana dalej „Umową o Udzielanie Korepetycji”).

2.4. GoStudent prowadzi Platformę i pośredniczy w zawieraniu Umów o Udzielanie Korepetycji w imieniu Korepetytorów z Użytkownikami Platformy. Ponadto GoStudent oferuje szereg usług związanych z wprowadzaniem Użytkowników na platformę oraz zapewnia wsparcie przy zawieraniu Umów o Udzielanie Korepetycji. GoStudent jest upoważniony do przyjmowania płatności w imieniu i na rachunek Korepetytorów. Sam GoStudent nie jest jednak stroną Umów o Udzielanie Korepetycji zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Korepetytorami.

2.5. GoStudent może również świadczyć inne usługi za pośrednictwem Platformy (np. czat do odrabiania lekcji lub bezpłatna lekcja próbna w celu przetestowania Lekcji Wideo). GoStudent nie jest jednak zobowiązany do udostępniania takich ofert.

2.6. GoStudent jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim Użytkownikom wszelkich aktualizacji Platformy, które są niezbędne do utrzymania przewidzianego w umowie rodzaju użytkowania. Aby w pełni korzystać z Platformy, może być konieczne pobranie i zainstalowanie przez Użytkownika oprogramowania zewnętrznego (darmowych aplikacji). GoStudent poinformuje Użytkownika o niezbędnym oprogramowaniu i wszelkich aktualizacjach, które należy przeprowadzić przed zawarciem umowy.

3. REJESTRACJA, ZGODA PRZEDSTAWICIELA PRAWNEGO

3.1. Korzystanie z Platformy wymaga odpowiedniej rejestracji. Korzystanie z Platformy w charakterze Użytkownika lub Korepetytora jest przewidziane wyłącznie dla osób zarejestrowanych. Rejestracja jest bezpłatna.

3.2. W trakcie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania pełnych i zgodnych z prawdą informacji, a w przypadku jakichkolwiek zmian do ich natychmiastowej aktualizacji.

3.3. Nie istnieje prawo do rejestracji na Platformie. GoStudent zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji osoby jako Użytkownika bez podania przyczyny lub do wykluczenia już zarejestrowanych Użytkowników z korzystania z Platformy bez podania przyczyny. Zakupione i niewykorzystane w momencie wykluczenia środki zostaną zwrócone przez GoStudent wykluczonemu Użytkownikowi. Do wykonania tej płatności GoStudent użyje tego samego środka płatniczego, którym Użytkownik pierwotnie nabył środki na Platformie.

3.4. Na Platformie można się zarejestrować bez względu na wiek. Jednakże, aby móc za pośrednictwem Platformy korzystać z odpłatnych usług (Lekcje Wideo), Użytkownicy muszą mieć ukończone 14 lat, a Korepetytorzy co najmniej 18 lat. Jeżeli Użytkownik lub Korepetytor nie osiągnął jeszcze wymaganego minimalnego wieku, wymagana jest uprzednia zgoda opiekuna prawnego tej osoby.

3.5. GoStudent zapewni Użytkownikowi dostęp do Platformy poprzez przekazanie danych dostępowych na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego oraz utworzy osobiste konto użytkownika. W związku z tym Użytkownik zobowiązany jest do podania GoStudent (supportpl@gostudent.org) adresu e-mail, na który będą mogły być przesyłane dokumenty adresowane do Użytkownika. W przypadku zmiany tego adresu e-mail Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić GoStudent, podając nowy adres e-mail.

4. UMOWA O UDZIELENIE KOREPETYCJI W FORMIE LEKCJI WIDEO, NABYWANIE ŚRODKÓW NA PLATFORMIE

4.1. Umowy o Udzielenie Korepetycji zawierane są pomiędzy Użytkownikiem a Korepetytorem zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszych Zasad i Warunków. Korepetytorzy są samozatrudnieni i w związku z tym działają jako przedsiębiorcy niezależni od GoStudent.

4.2. Użytkownicy mogą zawrzeć Umowę o Udzielenie Korepetycji z Korepetytorem nabywając środki na Lekcje Wideo za pośrednictwem Platformy. Wypłata środków dla Korepetytora jest obsługiwana przez GoStudent. Środki na Lekcje Wideo mogą być nabywane w formie pakietów sesji, w ramach których każda Lekcja Wideo odpowiada 50 minutom korepetycji.

4.3. W przypadku wybrania przez Użytkownika pakietu z płatnością miesięczną, Użytkownik otrzyma określoną w umowie liczbę Lekcji Wideo (w odpowiednim dniu doładowania) co miesiąc w okresie obowiązywania umowy, a odpowiednia płatność zostanie pobrana automatycznie. Dzień doładowania odpowiada dniowi kalendarzowemu, w którym została zawarta umowa (np. jeśli umowa została zawarta w dniu 20.03.2021 r., datą doładowania jest 20. dzień każdego miesiąca okresu obowiązywania umowy). Opłacone w ramach pakietu Lekcje Wideo można dowolnie wykorzystywać na potrzeby rezerwacji lekcji aż do kolejnego dnia doładowania; nie można ich przenieść na okres następujący po kolejnym dniu doładowania. W przypadku choroby Korepetytora lub niewykorzystania Lekcji Wideo z innych powodów, które są poza kontrolą Użytkownika, Lekcje Wideo nie zostaną odliczone z konta użytkownika.

4.4. Zawarcie Umowy o Udzielenie Korepetycji odbywa się indywidualnie przez telefon lub za pomocą porównywalnych elektronicznych środków kontaktu. Jeśli użytkownik lub jego przedstawiciel prawny ma zamiar zawrzeć Umowę o Udzielenie Korepetycji online na Platformie i funkcja ta jest mu oferowana, klikając przycisk „Zamów teraz za opłatą” na Platformie, składa on (uprzednio wybranemu) Korepetytorowi wiążącą ofertę zawarcia Umowy o Udzielanie Korepetycji, jak również zakupu wymaganego do tego salda środków, a tym samym ofertę zawarcia umowy za opłatą. GoStudent wysyła do Użytkownika (w imieniu i na rzecz danego Korepetytora) wiadomość potwierdzającą przyjęcie oferty.

4.5. Przed zawarciem Umowy o Udzielenie Korepetycji Użytkownik ma możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich danych i ich ewentualnej zmiany.

4.6. GoStudent posiada konta handlowe u zewnętrznych dostawców usług płatniczych (np. Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen). Użytkownik dokonuje przelewu płatności na konto handlowe GoStudent u danego dostawcy usług płatniczych. Użytkownik nabywa w ten sposób saldo środków do wykorzystania na Lekcje Wideo z danym Korepetytorem za pośrednictwem Platformy.

4.7. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zawartej Umowy o Udzielenie Korepetycji na trwałym nośniku danych (np. w formie dokumentu PDF wysłanego pocztą elektroniczną) wraz z informacjami wymaganymi przepisami prawa.

5. LEKCJE WIDEO, AUTOMATYCZNE PRZEDŁUŻENIE CZŁONKOSTWA

5.1. Umowy o Udzielenie Korepetycji mogą być zawierane (w szczególności) w formie zróżnicowanych pakietów Lekcji Wideo do wykorzystania przez Użytkownika w określonym czasie. Ceny poszczególnych pakietów mogą się różnić w zależności od liczby Lekcji Wideo i czasu przewidzianego na ich wykorzystanie.

5.2. W przypadku płatności dokonywanych w okresie czterech miesięcy od zawarcia Umowy o Udzielenie Korepetycji lub zakupu pakietu lekcji, uzgodnione ceny będą w każdym przypadku cenami stałymi. W przypadku płatności dokonywanych w późniejszym terminie, uzgodnione ceny będą indeksowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Price Index („Wskaźnik CPI”) publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Jeżeli Wskaźnik CPI nie będzie już publikowany przez GUS, za uzgodniony uznany zostanie oficjalnie ustalony wskaźnik zastępczy.
W przypadku zmian Wskaźnika CPI, GoStudent będzie uprawniony do skorygowania cen w przypadku jego wzrostu oraz będzie zobowiązany do skorygowania cen w przypadku jego spadku w takiej samej proporcji, w jakiej wartość wskaźnika referencyjnego zmieni się w porównaniu z jego początkową wartością. Ceny skorygowane w ten sposób zostaną zaokrąglone do pełnych groszy.
Odpowiednia początkowa wartość wskaźnika zostanie obliczona w następujący sposób:
a) Pierwszą początkową wartością wskaźnika będzie średnia arytmetyczna miesięcznych wartości z ostatniego półrocza kalendarzowego zakończonego przed zawarciem umowy („Półroczny Wskaźnik CPI”, publikowany wraz ze średnią) (np. Półroczny Wskaźnik CPI z miesięcy od lipca do grudnia roku kalendarzowego 2021 po zawarciu umowy w kwietniu 2022 r.).
b) Po zmianie ceny, odpowiednią nową początkową wartością wskaźnika będzie zawsze Półroczny Wskaźnik CPI, który został użyty na potrzeby zmiany ceny.
Odpowiednia wartość wskaźnika referencyjnego to Półroczny Wskaźnik CPI z półrocza kalendarzowego zakończonego przed datą wejścia w życie zmienionych cen (np. Półroczny Wskaźnik CPI z miesięcy od stycznia do czerwca 2022 r. w przypadku zmiany cen od 1 września 2023 r.).
GoStudent poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną o zmianach cen zgodnie z niniejszym postanowieniem, w tym o okolicznościach, na których są one oparte.
Niedokonanie podwyżek powiązanych ze wskaźnikiem, nawet przez dłuższy okres czasu, nie oznacza, że GoStudent zrzeka się prawa do dokonania takich podwyżek w późniejszym terminie, ze skutkiem na przyszłość.
Podwyżka ceny wynikająca z niniejszego postanowienia może zostać wprowadzona najwcześniej pierwszego dnia trzeciego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu półrocza, do którego odnosi się odpowiednia wartość wskaźnika referencyjnego (tj. 1 marca lub 1 września). Jeśli wartość wskaźnika referencyjnego skutkuje obniżeniem ceny, musi to nastąpić w tym dniu.
W zakresie, w jakim postanowienia niniejszego punktu skutkowałyby obowiązkiem obniżenia cen przez GoStudent, obowiązek ten zostanie ograniczony do zakresu, w jakim GoStudent byłby wcześniej uprawniony do podwyższenia cen na podstawie tych postanowień bez skorzystania z tego prawa.

5.3.Płatność za środki na Lekcje Wideo dokonywana jest (częściowo lub w całości) z góry lub w miesięcznych ratach za pośrednictwem wybranego dostawcy usług płatniczych. Jeśli płatność dokonywana jest w AppStore, opłata za zakup zostanie pobrana po potwierdzeniu przez konto Użytkownika w iTunes.

5.4.Po wygaśnięciu okresu obowiązywania umowy zostanie ona przedłużona o kolejny pakiet na ostatnio obowiązujących warunkach (liczba Lekcji Wideo, okres i cena). Użytkownik zostanie osobno poinformowany o tym aspekcie i możliwości sprzeciwu wobec przedłużenia przy zawarciu umowy. Jeśli Użytkownik sobie tego nie życzy, może wypełnić oficjalny formularz odstąpienia od umowy lub złożyć inne wyraźne oświadczenie od momentu zawarcia umowy najpóźniej na 7 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy, zapobiegając w ten sposób późniejszemu przedłużeniu. W przeciwnym razie Umowa o Udzielenie Korepetycji zostanie przedłużona na kolejny pakiet na ostatnio obowiązujących warunkach (Lekcje Wideo, okres i cena). W przypadku, gdy Użytkownik dokonał płatności z góry za początkową Umowę o Udzielenie Korepetycji, metoda płatności za przedłużoną umowę zostanie zmieniona na rozliczenie miesięczne (patrz punkt 4.3). Jeśli umowa nie zostanie anulowana, obecna umowa zostanie przedłużona bez nowego prawa do odstąpienia (punkt 12). Korepetytor ma również prawo sprzeciwić się automatycznemu przedłużeniu pakietu, powiadamiając o tym Użytkownika (bezpośrednio lub za pośrednictwem GoStudent) nie później niż 7 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy.

5.5. Oprócz indywidualnych Lekcji Wideo, Korepetytorzy mogą również oferować za pośrednictwem Platformy darmowe kursy grupowe na żywo, jak również płatne kursy grupowe na żywo. Są to zasadniczo jednorazowe transakcje (a nie pakiety).

6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

6.1. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby podczas korzystania z Lekcji Wideo za pośrednictwem Platformy GoStudent mógł potrącić z salda Użytkownika środki za Lekcję Wideo uzgodnione przy zawarciu Umowy o Udzielenie Korepetycji i zasilić konto Korepetytora kwotą mu należną za tę Lekcję Wideo. Jeżeli środki nie zostaną wykorzystane przez Użytkownika w przewidzianym do tego czasie, wówczas zostaną one również potrącone z konta użytkownika.

6.2. Użytkownik ma możliwość złożenia prośby o zmianę terminu do 60 minut przed rozpoczęciem Lekcji Wideo, której termin został wcześniej uzgodniony z Korepetytorem. Warunkiem jest zaakceptowanie prośby przez Korepetytora najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem danej Lekcji Wideo. Po akceptacji Użytkownik zostanie automatycznie i bezpłatnie przeniesiony na nowo wybrany termin. Należy zauważyć, że każdy Korepetytor ma prawo do uzgodnienia swoich własnych warunków z Użytkownikiem odnośnie możliwie najpóźniejszej bezpłatnej zmiany terminu. W przypadku odwołania lub zmiany terminu lekcji niezgodnie z powyższymi zasadami, jak również w przypadku niestawienia się Użytkownika na lekcji, jedna jednostka Lekcji Wideo zostanie odjęta z salda Użytkownika w imieniu i na rachunek Korepetytora.

6.3. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dostępowych przekazanych przez GoStudent. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wychodzące z jego konta użytkownika.

6.4. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia GoStudent w przypadku podejrzenia o nieuprawnione korzystanie z jego konta użytkownika. W przypadku podejrzenia nieuprawnionego korzystania z konta użytkownika lub naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub niniejszych Zasad i Warunków, GoStudent zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika.

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE KOREPETYTORÓW

7.1. Przy rejestracji Korepetytorzy wskazują zakres tematyczny (np. przedmioty szkolne), z którego mają zamiar udzielać Lekcji Wideo. W przypadku otrzymania od Użytkowników za pośrednictwem Platformy zapytań o Lekcje Wideo w odpowiednim zakresie tematycznym, GoStudent może powiadomić o tym fakcie Korepetytora, jednak nie ma takiego obowiązku. Jednocześnie Korepetytor nie ma obowiązku odpowiadania na zapytania o Lekcje Wideo.

7.2. Użytkownik nie posiada prawa do przydzielenia mu konkretnego Korepetytora. Dostępność Korepetytorów wynika wyłącznie z dostępności podanej przez każdego z nich na Platformie.

7.3. Pomiędzy Korepetytorem a GoStudent nie istnieje żaden stosunek pracy ani zlecenia. Korepetytorzy nie podlegają poleceniom GoStudent i działają niezależnie podczas prowadzenia Lekcji Wideo. Nie są oni również upoważnieni do reprezentowania GoStudent w czynnościach prawnych.

8. KORZYSTANIE Z PLATFORMY

8.1. GoStudent udostępnia Platformę do użytku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie istnieje jednak procedura, która przy obecnej technologii może zagwarantować niezawodność oprogramowania. GoStudent nie gwarantuje zatem, że oprogramowanie, na którym oparta jest Platforma, jest całkowicie wolne od błędów i że nie wystąpią żadne przestoje w działaniu Platformy. Ponadto, Platforma może być czasowo niedostępna z powodu prac konserwacyjnych. GoStudent będzie informował o planowanych pracach konserwacyjnych na Platformie w odpowiednim czasie. GoStudent nie jest jednak zobowiązany do aktualizacji Platformy.

8.2. Platforma oraz oprogramowanie stanowiące jej podstawę są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane ani modyfikowane w zakresie wykraczającym poza uzgodnione prawa do korzystania bez uprzedniej pisemnej zgody GoStudent. Podobnie, wygląd Platformy, a w szczególności treści umieszczone na Platformie (np. bazy danych, zdjęcia, obrazy, loga, filmy, teksty, grafiki, itp.) są chronione prawem autorskim lub podlegają innym przepisom o ochronie własności intelektualnej i, o ile nie wskazano inaczej, GoStudent przysługuje do nich prawo.

8.3. GoStudent ma możliwość uczynienia Platformy interaktywną. Daje to Użytkownikom i Korepetytorom możliwość wystawiania opinii sobie nawzajem oraz zamieszczania własnych komentarzy. GoStudent nie sprawdza, czy recenzje są nieuzasadnione lub wprowadzające w błąd. Użytkownicy zobowiązują się do podawania w opiniach wyłącznie prawdziwych informacji oraz do przestrzegania przepisów prawa oraz niniejszych Zasad i Warunków. Użytkownicy mogą powielać dane osobowe tylko za wyraźną zgodą osoby, której one dotyczą.

8.4. GoStudent zastrzega sobie prawo do usuwania opinii lub innych treści w całości lub w części, w szczególności, jeśli zawierają one treści niezgodne z prawem.

8.5. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w szczególności, ale nie wyłącznie, zabronione jest rozpowszechnianie za pośrednictwem Platformy następujących treści:
a. treści rasistowskich, pornograficznych, obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, brutalnych, poniżających i niemoralnych;
b. obraźliwych, krzywdzących komentarzy lub gróźb pod adresem innych Użytkowników, Korepetytorów lub osób trzecich;
c. treści, które naruszają lub zagrażają dzieciom lub młodzieży w ich rozwoju lub wychowaniu, lub które naruszają godność ludzką lub inne prawnie chronione dobra;
d. treści, które mogłyby skłonić innych do popełnienia przestępstwa lub innych aktów przemocy;
e. skopiowanych treści, do których Korepetytor nie ma praw lub które zostały udostępnione przez inne zarejestrowane osoby;
f. treści, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, takie jak wirusy; oraz
g. wysyłania niechcianych e-maili reklamowych, spamu, innych niechcianych wiadomości, tzw. bomb e-mailowych itp. do innych Użytkowników, Korepetytorów lub osób trzecich lub umieszczania linków do stron zewnętrznych w celach reklamowych.

8.6. Użytkownik udziela GoStudent bezpłatnego, niewyłącznego, wieczystego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania, edytowania, kopiowania i rozpowszechniania opinii, zdjęć, grafik, tekstów, komunikatów dźwiękowych i filmów zamieszczonych na Platformie w celu udostępniania ich na Platformie oraz w celu reklamowania Platformy.

8.7. Korzystanie z narzędzi do analizy danych w odniesieniu do treści dostępnych na Platformie jest niedozwolone.

8.8. GoStudent ma prawo do ograniczenia lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Platformy w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Istotne zmiany lub ograniczenia w oferowanych usługach będą ogłaszane na Platformie z odpowiednim wyprzedzeniem.

8.9. Ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia usług oferowanych przez GoStudent nie powoduje zmiany niniejszych Zasad i Warunków. GoStudent może zmienić Zasady i Warunki wyłącznie w trybie określonym w punkcie 1.4.

9. RĘKOJMIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY O UDZIELENIE KOREPETYCJI

9.1. Umowa o Udzielenie Korepetycji podlega ustawowym przepisom o rękojmi.

9.2. Jeśli Korepetytor nie wywiązał się lub wywiązał się tylko częściowo z Umowy o Udzielenie Korepetycji (np. z poszczególnych Lekcji Wideo) lub wywiązał się z niej źle (np. niestawienie się lub spóźnienie na zajęcia, brak kompetencji zawodowych, niewłaściwe traktowanie Użytkownika), Użytkownik może złożyć uzasadnioną skargę na adres supportpl@gostudent.org. GoStudent może w takich przypadkach sprawdzić jakość Lekcji Wideo i postarać się o mediację pomiędzy Użytkownikiem a Korepetytorem. Użytkownik i Korepetytor zgadzają się, aby GoStudent miał głos rozstrzygający co do zaistnienia i wysokości ewentualnego roszczenia o zwrot środków. Jeżeli GoStudent uzna reklamację Użytkownika za uzasadnioną, środki przeznaczone na daną jednostkę Lekcji Wideo zostaną przeniesione na saldo Użytkownika, a środki już przeniesione na saldo Korepetytora za daną jednostkę lekcyjną zostaną potrącone z salda Korepetytora.

9.3. W przypadku poważnych uchybień ze strony Korepetytora lub w przypadku niewywiązania się z Umowy o Udzielenie Korepetycji, na prośbę Użytkownika zostanie podjęta próba znalezienia dla niego Korepetytora zastępczego. W przypadku znalezienia Korepetytora zastępczego, Umowa o Udzielenie Korepetycji zostanie przeniesiona na korepetytora zastępczego, a niewykorzystane środki będą dostępne na Lekcje Wideo z korepetytorem zastępczym na uzgodnionych wcześniej warunkach (jednostki otwarte/uzgodniony czas trwania). Jeśli nie uda się znaleźć korepetytora zastępczego lub jeśli Użytkownik nie zechce skorzystać z usług korepetytora zastępczego, ma on prawo do wypowiedzenia Umowy o Udzielenie Korepetycji zgodnie z punktem 12.8.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1. GoStudent ponosi odpowiedzialność, niezależnie od podstawy prawnej, tylko wtedy, gdy szkoda z winy GoStudent powstała w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Odpowiedzialność GoStudent z tytułu lekkiego niedbalstwa jest wykluczona - z wyjątkiem szkód na osobie.

10.2. GoStudent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypełnienie zobowiązań umownych lub innych zobowiązań Korepetytorów wobec Użytkowników. GoStudent nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za dyspozycyjność Korepetytorów oraz za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z realizacją Umowy o Udzielenie Korepetycji. W przypadku zwrotu środków wykorzystanych na jednostkę Lekcji Wideo, Użytkownik musi postępować zgodnie z punktem 9.2. Wszystkie roszczenia wykraczające poza powyższe muszą być kierowane bezpośrednio do danego Korepetytora.

10.3. GoStudent nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników lub Korepetytorów na Platformie oraz treści stron internetowych, z którymi GoStudent jest powiązany. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której odsyła GoStudent. Użytkownik ponosi zatem wyłączną odpowiedzialność za dokonanie krytycznego przeglądu i oceny treści innych Użytkowników i Korepetytorów.

11. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić GoStudent z odpowiedzialności i zapewnić mu całkowitą ochronę w przypadku, gdy GoStudent zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przez Korepetytorów z tytułu roszczeń wynikających z Umów o Udzielenie Korepetycji lub przez innych Użytkowników, Korepetytorów lub osoby trzecie z tytułu roszczeń cywilnych lub karnych, sądowych lub pozasądowych wynikających z treści zamieszczanych przez Użytkownika na Platformie. Odszkodowanie obejmuje również kary, odszkodowania i wszelkie koszty obrony prawnej.

12. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM (UMOWA O UDZIELENIE KOREPETYCJI)

12.1 Jeżeli Użytkownik zawrze z Korepetytorem Umowę o Udzielenie Korepetycji za pośrednictwem Platformy, Użytkownikowi przysługuje następujące prawo odstąpienia od umowy wobec Korepetytora.

12.2. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn.

12.3. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym umowa została zawarta.

12.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Użytkownik może pobrać, wypełnić i przesłać przykładowy formularz odstąpienia od umowy lub przesłać inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres supportpl@gostudent.org lub pocztą tradycyjną. Jeśli Użytkownik skorzysta z tej możliwości, GoStudent niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.

12.5. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, że Użytkownik prześle informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

12.6. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy o Udzielenie Korepetycji przez Użytkownika, wszystkie płatności dokonane tytułem nabycia środków na Lekcje Wideo muszą zostać bezzwłocznie zwrócone Użytkownikowi, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęło zawiadomienie o odstąpieniu od umowy. Do zwrotu używa się tego samego środka płatniczego, który został użyty do pierwotnego zakupu środków.

12.7. Jeśli Użytkownik skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, a tym samym odstąpi od umowy po rozpoczęciu realizacji umowy na uprzednie żądanie Użytkownika, Użytkownik zapłaci kwotę, która w porównaniu z uzgodnioną w umowie ceną całkowitą proporcjonalnie odpowiada usługom świadczonym do momentu odstąpienia od umowy. W przypadku płatności miesięcznej cena za wykorzystaną Lekcję Wideo jest równa cenie za miesiąc podzielonej przez liczbę Lekcji Wideo uzgodnionych na miesiąc. W przypadku płatności z góry cena Lekcji Wideo jest równa cenie całej umowy podzielonej przez całkowitą liczbę Lekcji Wideo w całym okresie obowiązywania umowy.

12.8. Po upływie 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy, licząc od dnia zawarcia umowy, Użytkownik nie może już wypowiedzieć Umowy o Udzielenie Korepetycji i nie może odzyskać kwoty za zakup środków. Prawo do nadzwyczajnego odstąpienia od Umowy o Udzielenie Korepetycji pozostaje nienaruszone. W przypadku nadzwyczajnego odstąpienia od umowy Użytkownik może odzyskać kwotę uiszczoną z tytułu zakupu (niewykorzystanych) środków.

13. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MIEJSCE JURYSDYKCJI, ROZSTRZYGANIE SPORÓW

13.1. Niniejsze Warunki i Zasady oraz wszelkie inne umowy z GoStudent podlegają wyłącznie prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego. Wybór prawa obowiązuje tylko w przypadku, gdy nie pozbawia Użytkownika ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym zamieszkuje.

13.2. Sąd właściwy w Wiedniu jest odpowiedzialny za wszelkie powództwa wniesione przeciwko GoStudent przez Użytkownika z powodu sporów wynikających ze stosunku umownego. Nie narusza to prawa Użytkownika do wniesienia pozwu w innym miejscu zgodnie z prawną jurysdykcją. W odniesieniu do wszystkich powództw wniesionych przeciwko Użytkownikowi, który jest rezydentem Austrii, ma stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zatrudnienia w Austrii, z powodu sporów wynikających ze stosunku umownego, właściwy jest jeden z sądów, w którego okręgu Użytkownik jest rezydentem, ma stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zatrudnienia. W odniesieniu do Użytkowników, którzy w momencie zawarcia umowy nie mieli miejsca zamieszkania w Austrii, obowiązują ustawowe miejsca jurysdykcji.

13.3. Konsumenci mają możliwość składania skarg na unijnej platformie służącej do rozstrzygania sporów w trybie online, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/odr. Skargę można również złożyć bezpośrednio do GoStudent na następujący adres e-mail: supportpl@gostudent.org.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami i Zasadami, a odmiennymi pisemnymi umowami zawartymi pomiędzy Użytkownikiem a GoStudent, postanowienia odmiennych umów będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi Zasadami i Warunkami.

14.2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Zasad i Warunków będą lub staną się nieważne, nie naruszy to pozostałej treści Zasad i Warunków. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem zgodnym z prawem i najbardziej zbliżonym do celu ekonomicznego zamierzonego przez Użytkownika i GoStudent.

14.3. „Osobą trzecią” w rozumieniu niniejszych Zasad i Warunków jest każda osoba fizyczna lub prawna, która nie jest osobą zarejestrowaną jako Użytkownik ani GoStudent, nawet jeśli z taką osobą istnieją stosunki prawne i/lub ekonomiczne.