Nasze Zasady i Warunki

Zasady i Warunki

Ostatnia aktualizacja 01.10.2021

dla

GoStudent GmbH

Dla Użytkowników

(zwane dalej "Zasadami i Warunkami")

 1. ZAKRES

   1.1. GoStudent GmbH, z siedzibą w Wiedniu, wpisana do rejestru handlowego Sądu Handlowego w Wiedniu pod numerem FN 447118 b (zwana dalej “GoStudent”), oferuje platformę internetową do udzielania korepetycji (zwaną dalej “Platformą”) dostępną pod domenami gostudent.at, gostudent.de, gostudent.ch i gostudent.org oraz w aplikacji.
   1.2. Niniejsze Zasady i Warunki obowiązują wszystkie osoby zarejestrowane na platformie jako Użytkownicy (zwane dalej “Użytkownikiem”). Określają one prawa i obowiązki Użytkowników podczas korzystania z platformy oraz oferowane na niej funkcje i usługi.
   1.3. Niniejsze Zasady i Warunki mają zastosowanie wyłącznie przy korzystaniu z platformy w charakterze Użytkownika. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Zasady i Warunki nie wchodzą w zakres stosunków handlowych pomiędzy Użytkownikiem a GoStudent, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie zaprzeczone. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Zasady i Warunki są ważne tylko wtedy, gdy GoStudent wyraził na nie pisemną zgodę.
   1.4. GoStudent może zmienić postanowienia niniejszych Zasad i Warunków w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany będą publikowane na Platformie. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z Platformy po zapoznaniu się ze zmienionymi Zasadami i Warunkami, zmiany te uważa się za zaakceptowane.
   1.5. Informacje na temat ochrony danych osobowych Użytkownika zostały zawarte w polityce prywatności znajdującej się na platformie pod adresem https://www.gostudent.org/pl/polityka-prywatnosci.

 2. PRZEDMIOT UMOWY, OPIS USŁUGI

   2.1. Użytkownicy oraz osoby zarejestrowane jako Korepetytorzy (zwani dalej “Korepetytorem”) mogą umawiać się na lekcje wideo online (zwane dalej “lekcjami wideo”) za pośrednictwem platformy.
   2.2. Wszystkie osoby, które chcą udzielać lekcji wideo za pośrednictwem Platformy, muszą zarejestrować się jako Korepetytorzy. Osoby te nie muszą być kwalifikowanymi nauczycielami szkolnymi. Jeśli usługi oferowane przez Korepetytorów za pośrednictwem Platformy są odpłatne, zostanie to jasno i wyraźnie zaznaczone.
   2.3. Jeśli Użytkownik i Korepetytor zgodzą się na przeprowadzenie lekcji wideo, umowa w tym zakresie zostanie zawarta bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Korepetytorem (zwana dalej “Umową o Udzielanie Korepetycji”).
   2.4. GoStudent prowadzi Platformę i pośredniczy w zawieraniu umów o udzielanie korepetycji w imieniu Korepetytorów z Użytkownikami Platformy. Ponadto GoStudent oferuje szereg usług związanych z wprowadzaniem Użytkowników na platformę oraz zapewnia wsparcie przy zawieraniu przy zawieraniu umów z korepetytorami. GoStudent jest upoważniony do przyjmowania płatności w imieniu i na rachunek Korepetytorów. Sam GoStudent nie jest jednak stroną umów o udzielanie korepetycji zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Korepetytorami.
   2.5. GoStudent może również świadczyć inne usługi za pośrednictwem Platformy (np. czat do odrabiania lekcji lub bezpłatna lekcja próbna w celu przetestowania lekcji wideo). GoStudent nie jest jednak zobowiązany do udostępniania takich ofert.

 3. REJESTRACJA, ZGODA PRAWNEGO PRZEDSTAWICIELA

   3.1. Korzystanie z Platformy wymaga uprzedniej rejestracji. Dokonując rejestracji na Platformie, Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszych Zasad i Warunków. Korzystanie z Platformy w charakterze Użytkownika lub Korepetytora jest przewidziane wyłącznie dla osób zarejestrowanych. Rejestracja jest bezpłatna.
   3.2. W trakcie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania pełnych i zgodnych z prawdą informacji, a w przypadku jakichkolwiek zmian do ich natychmiastowej aktualizacji.
   3.3. Prawo do rejestracji na Platformie nie istnieje. GoStudent zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji osoby jako Użytkownika lub do wykluczenia już zarejestrowanych Użytkowników z korzystania z Platformy bez podania przyczyny. Zakupione i niewykorzystane w momencie wykluczenia środki zostaną zwrócone przez GoStudent wykluczonemu Użytkownikowi. Do wykonania tej płatności GoStudent użyje tego samego środka płatniczego, którym Użytkownik pierwotnie nabył środki na Platformie.
   3.4. Na Platformie można zarejestrować się bez względu na wiek użytkownika. Jednakże, aby móc za pośrednictwem Platformy korzystać z odpłatnych usług (lekcje wideo), Użytkownicy muszą mieć ukończone 14 lat, a Korepetytorzy co najmniej 18 lat. Jeżeli Użytkownik lub Korepetytor nie osiągnął jeszcze wymaganego minimum wiekowego, wymagana jest uprzednia zgoda prawnego opiekuna tej osoby.
   3.5. GoStudent zapewni Użytkownikowi dostęp do Platformy poprzez przekazanie danych dostępowych na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego oraz utworzy osobiste konto użytkownika. W związku z tym Użytkownik zobowiązany jest do podania GoStudent ([email protected]) adresu e-mail, na który będą mogły być przesyłane dokumenty adresowane do Użytkownika. W przypadku zmiany tego adresu e-mail Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić GoStudent, podając nowy adres e-mail.

 4. UMOWA Z KOREPETYTOREM NA LEKCJE WIDEO, NABYWANIE ŚRODKÓW NA PLATFORMIE

   4.1. Umowy z Korepetytorem zawierane są pomiędzy Użytkownikiem a Korepetytorem zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszych Zasad i Warunków.
   4.2. Użytkownicy mogą zawrzeć umowę z Korepetytorem nabywając środki na lekcje wideo za pośrednictwem Platformy. Wypłata środków dla Korepetytora jest obsługiwana przez GoStudent. Środki na lekcje wideo mogą być nabywane w formie pakietów godzinowych. Środki przeznaczone na wolne godziny lekcyjne mogą być anulowane, jeśli cały pakiet nie zostanie wykorzystany w określonym czasie.
   4.3. W trakcie obowiązywania umowy użytkownik będzie co miesiąc otrzymywał określoną w niej liczbę lekcji (w wyznaczonym dniu doładowania), a jego rachunek bankowy będzie automatycznie obciążany należnością z ich tytułu. Dzień doładowania to dzień kalendarzowy, w którym doszło do zawarcia umowy (a więc jeśli umowę zawarto 20.03.2021 r., to dniem doładowania jest 20. dzień każdego miesiąca wchodzącego w skład okresu umowy). Opłacone lekcje nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy, ale można je wykorzystywać do rezerwowania zajęć aż do kolejnego dnia doładowania. Istnieje możliwość zawieszenia umowy na miesiąc (począwszy od dnia doładowania). Czas zawieszenia zostanie dodany do okresu umowy i odpowiednio go wydłuży. Umów na okres 6 miesięcy nie można zawieszać. Zawieszenie umów na okres 9 i 12 miesięcy jest możliwe tylko raz. Umowy na okres 18 i 24 miesięcy można zawiesić dwukrotnie. W przypadku umów 36-miesięcznych zawieszenie jest możliwe trzy razy.
   4.4. Jeśli Użytkownik lub jego przedstawiciel prawny kliknie przycisk “Złóż zamówienie za opłatą” na Platformie, składa on (uprzednio wybranemu) Korepetytorowi wiążącą ofertę zawarcia Umowy o Udzielanie Korepetycji, jak również zakupu wymaganego do tego środków, a tym samym ofertę zawarcia umowy za opłatą. GoStudent wysyła do Użytkownika (w imieniu i na rzecz danego Korepetytora) wiadomość potwierdzającą przyjęcie danej oferty.
   4.5. Przed zawarciem umowy z korepetytorem Użytkownik ma możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich danych i ich ewentualnej zmiany.
   4.6 GoStudent posiada konta handlowe u zewnętrznych dostawców usług płatniczych (np. Stripe, Visa, MasterCard). Użytkownik dokonuje przelewu płatności na konto handlowe GoStudent u danego dostawcy usług płatniczych. Użytkownik nabywa w ten sposób kredyt na korzystanie z lekcji wideo z danym Tutorem za pośrednictwem Platformy.
   4.7. Zgodnie z § 7 ust. 3 austriackiej ustawy o sprzedaży na odległość (FAGG), Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zawartej umowy z Korepetytorem na trwałym nośniku danych (np. jako dokument PDF przez e-mail) wraz z informacjami wymienionymi w § 4 ust. 1 FAGG.

 5. LEKCJE WIDEO, AUTOMATYCZNE PRZEDŁUŻENIE CZŁONKOSTWA

   5.1. Umowy z Korepetytorami mogą być zawierane (w szczególności) w formie zróżnicowanych pakietów lekcji do wykorzystania przez Użytkownika w określonym czasie. Ceny poszczególnych pakietów mogą się różnić w zależności od liczby jednostek lekcyjnych i czasu przewidzianego na ich wykorzystanie.
   5.2. Obowiązujące ceny ogłaszane są na Platformie. GoStudent zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym czasie. Zmiany te dotyczą wyłącznie jednostek/pakietów zakupionych po takiej zmianie.
   5.3. Płatność za środki na lekcje wideo dokonywana jest (częściowo lub w całości) z góry i/lub w miesięcznych ratach za pośrednictwem wybranego dostawcy usług płatniczych. Jeśli płatność dokonywana jest w AppStore, opłata za zakup zostanie pobrana po potwierdzeniu przez konto Użytkownika w iTunes.
   5.4. Po wygaśnięciu umowy zostanie ona automatycznie przedłużona na kolejny okres z identycznym pakietem (w tej samej cenie i z taką samą liczbą tematów). Jeśli użytkownik nie chce przedłużać umowy, powinien wypełnić wyłączenie autoodnawiania subskrybcji – najwcześniej w dniu zawarcia umowy, a najpóźniej 7 dni przed zakończeniem jej okresu. W przeciwnym razie umowa z korepetytorem ulegnie przedłużeniu przez wykupienie kolejnego pakietu (w tej samej cenie, z taką samą liczbą tematów i na ten sam okres). W przypadku płatności obowiązują warunki określone w oryginalnej umowie z korepetytorem (patrz podpunkt 5.3). Jeśli użytkownik nie odstąpi od umowy, straci prawo do jej rozwiązania, a umowa zostanie automatycznie przedłużona (punkt 12.).
   5.5. Oprócz indywidualnych lekcji wideo, Nauczyciele mogą również oferować za pośrednictwem Platformy darmowe kursy grupowe na żywo, jak również płatne kursy grupowe na żywo. Są to zasadniczo jednorazowe transakcje (a nie pakiety).

 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

   6.1. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby podczas korzystania z lekcji wideo za pośrednictwem Platformy GoStudent mógł potrącić środki z salda Użytkownika za jednostkę uzgodnioną przy zawieraniu umowy z Korepetytorem i zasilić konto Korepetytora kwotą mu należną za tę jednostkę. Jeżeli środki stracą ważność z powodu niewykorzystania ich przez Użytkownika w przewidzianym do tego czasie, wówczas zostaną one również potrącone z konta Użytkownika.
   6.2. Użytkownik ma możliwość złożenia prośby o zmianę harmonogramu do 60 minut przed rozpoczęciem lekcji wideo, której termin został wcześniej uzgodniony z Korepetytorem. Warunkiem jest zaakceptowanie prośby przez Korepetytora najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem danej jednostki lekcyjnej. Po akceptacji Użytkownik zostanie automatycznie i bezpłatnie przeniesiony na nowo wybrany termin. Należy zauważyć, że każdy Korepetytor ma prawo do uzgodnienia swoich własnych warunków z Użytkownikiem odnośnie możliwie najpóźniejszej bezpłatnej zmiany harmonogramu. Limit ustalony przez GoStudent to 30 minut przed planowanym rozpoczęciem lekcji. W przypadku odwołania lub zmiany terminu lekcji niezgodnie z powyższym regulaminem, jak również w przypadku niestawienia się Użytkownika na lekcji, GoStudent zastrzega sobie prawo do potrącenia jednej jednostki lekcyjnej wideo z salda Użytkownika w imieniu i na rachunek Korepetytora.
   6.3. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dostępowych przekazanych przez GoStudent. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wychodzące z jego konta użytkownika.
   6.4. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia GoStudent w przypadku podejrzenia o nieuprawnione korzystanie z jego konta użytkownika. W przypadku podejrzenia nieuprawnionego korzystania z konta użytkownika lub naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub niniejszych Zasad i Warunków, GoStudent zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika.

 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE KOREPETYTORÓW

   7.1. Przy rejestracji Korepetytor wskazuje zakres tematyczny (np. przedmioty szkolne), z którego chciałby udzielać lekcji wideo. Jeżeli Użytkownik otrzyma za pośrednictwem Platformy zapytanie o lekcje wideo z danego zakresu tematycznego, GoStudent może powiadomić o tym fakcie Korepetytora, jednak nie ma takiego obowiązku. Jednocześnie Korepetytor nie ma obowiązku odpowiadania na zapytania o lekcje wideo.
   7.2. Użytkownik nie posiada prawa do przydzielenia mu konkretnego Korepetytora. Dostępność Korepetytorów wynika z dostępności podanej przez każdego z nich na Platformie.
   7.3. Pomiędzy Korepetytorem a GoStudent nie istnieje żaden stosunek pracy ani zlecenie. Korepetytorzy nie podlegają poleceniom GoStudent i działają niezależnie podczas przeprowadzania lekcji wideo. Nie są oni również upoważnieni do reprezentowania GoStudent w czynnościach prawnych.

 8. KORZYSTANIE Z PLATFORMY

   8.1. GoStudent udostępnia Platformę do użytku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie istnieje jednak procedura, która przy obecnej technologii może zagwarantować niezawodność oprogramowania. GoStudent nie gwarantuje zatem, że oprogramowanie, na którym oparta jest Platforma, jest całkowicie wolne od błędów i że nie wystąpią żadne przestoje w działaniu Platformy. Ponadto, Platforma może być czasowo niedostępna z powodu prac konserwacyjnych. GoStudent będzie informował o planowanych pracach konserwacyjnych na Platformie w odpowiednim czasie. GoStudent nie jest jednak zobowiązany do aktualizacji Platformy.
   8.2. Platforma oraz oprogramowanie stanowiące jej podstawę są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane lub modyfikowane w zakresie wykraczającym poza uzgodnione prawa do korzystania bez uprzedniej pisemnej zgody GoStudent. Podobnie, wygląd Platformy, a w szczególności treści umieszczone na Platformie (np. bazy danych, zdjęcia, obrazy, loga, filmy, teksty, grafiki, itp.) są chronione prawem autorskim lub podlegają innym przepisom o ochronie własności intelektualnej i, o ile nie wskazano inaczej, GoStudent przysługuje do nich prawo.
   8.3. GoStudent ma możliwość uczynienia Platformy interaktywną. Daje to Użytkownikom i Korepetytorom możliwość wzajemnego wystawiania opinii oraz zamieszczania własnych komentarzy. GoStudent nie sprawdza, czy recenzje są nieuzasadnione lub wprowadzające w błąd. Użytkownicy zobowiązują się do podawania w opiniach wyłącznie prawdziwych informacji oraz do przestrzegania przepisów prawa oraz niniejszych Zasad i Warunków. Użytkownik może powielać dane osobowe tylko za wyraźną zgodą osoby, której one dotyczą.
   8.4. GoStudent zastrzega sobie prawo do usuwania opinii lub innych treści w całości lub w części, w szczególności jeśli zawierają one treści niezgodne z prawem.
   8.5. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w szczególności, ale nie wyłącznie, zabronione jest rozpowszechnianie za pośrednictwem Platformy następujących treści:
   a. treści rasistowskich, pornograficznych, obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, brutalnych, poniżających i niemoralnych;
   b. obraźliwych, krzywdzących komentarzy lub gróźb pod adresem innych Użytkowników, Korepetytorów lub osób trzecich;
   c. treści, które naruszają lub zagrażają dzieciom lub młodzieży w ich rozwoju lub wychowaniu, naruszają godność ludzką lub inne prawnie chronione dobra;
   d. treści, które mogłyby skłonić innych do popełnienia przestępstwa lub innych aktów przemocy;
   e. skopiowanych treści, do których Korepetytor nie ma praw lub które zostały udostępnione przez inne zarejestrowane osoby;
   f. treści, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, takie jak wirusy;
   g. Wysyłania niechcianych e-maili reklamowych, spamu, innych niechcianych wiadomości, tzw. bomb e-mailowych itp. do innych Użytkowników, Korepetytorów lub osób trzecich lub umieszczania linków do stron osób trzecich w celach reklamowych.
   8.6. Użytkownik udziela GoStudent bezpłatnego, niewyłącznego, wieczystego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania, edytowania, kopiowania i rozpowszechniania opinii, zdjęć, grafik, tekstów, komunikatów dźwiękowych i filmów zamieszczonych na Platformie w celu udostępniania ich na Platformie oraz w celu reklamowania Platformy.
   8.7. Korzystanie z narzędzi do analizy danych zawartości Platformy jest niedozwolone.
   8.8. GoStudent ma prawo do ograniczenia lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Platformy w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Istotne zmiany lub ograniczenia w oferowanych usługach będą ogłaszane na Platformie z odpowiednim wyprzedzeniem.
   8.9. Ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia usług oferowanych przez GoStudent nie powoduje zmiany niniejszych Zasad i Warunków. GoStudent może zmienić Zasady i Warunki wyłącznie w trybie określonym w punkcie 1.4.

 9. RĘKOJMIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY Z KOREPETYTOREM

   9.1. Stosunek pomiędzy Użytkownikiem a GoStudent regulują ustawowe przepisy o rękojmi.
   9.2. Jeśli Korepetytor nie wywiązał się lub wywiązał się tylko częściowo z umowy o udzielanie korepetycji (np. z poszczególnych jednostek lekcyjnych) lub wywiązał się z niej źle (np. niestawienie się lub spóźnienie na zajęcia, brak kompetencji zawodowych, niewłaściwe traktowanie Użytkownika), Użytkownik może złożyć uzasadnioną skargę na adres [email protected]. GoStudent może w takich przypadkach sprawdzić jakość lekcji wideo i postarać się o mediację pomiędzy Użytkownikiem a Korepetytorem. Użytkownik i Korepetytor zgadzają się, aby GoStudent miał ostateczne zdanie co do zaistnienia i wysokości ewentualnego roszczenia o zwrot środków. Jeżeli GoStudent uzna reklamację Użytkownika za uzasadnioną, środki przeznaczone na daną jednostkę lekcyjną zostaną przeniesione na saldo Użytkownika, a środki już przeniesione na saldo Korepetytora za daną jednostkę lekcyjną zostaną odjęte od salda Korepetytora.
   9.3. W przypadku poważnych uchybień ze strony Korepetytora lub w przypadku nie wywiązania się z umowy, na prośbę Użytkownika zostanie podjęta próba znalezienia dla niego Korepetytora zastępczego. W przypadku znalezienia Korepetytora zastępczego, umowa z Korepetytorem zostaje przeniesiona na Korepetytora zastępczego, a niewykorzystane środki zostają wykorzystane na lekcje wideo z Korepetytorem zastępczym na uzgodnionych wcześniej warunkach (jednostki otwarte/uzgodniony czas trwania). Jeśli nie uda się znaleźć Korepetytora zastępczego lub jeśli Użytkownik nie chce skorzystać z usług Korepetytora zastępczego, ma on prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie z punktem 12.8.

 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   10.1. GoStudent ponosi odpowiedzialność, niezależnie od podstawy prawnej, tylko wtedy, gdy szkoda z winy GoStudent powstała w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Odpowiedzialność GoStudent z tytułu lekkiego niedbalstwa jest wykluczona - z wyjątkiem szkód na osobie.
   10.2. GoStudent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypełnienie zobowiązań umownych lub innych zobowiązań Korepetytorów wobec Użytkowników. GoStudent nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za dyspozycyjność Korepetytorów oraz za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z realizacją umowy z Korepetytorem. W przypadku zwrotu środków wykorzystanych na jednostkę lekcyjną wideo, Użytkownik musi postępować zgodnie z punktem 9.2. Wszystkie inne roszczenia muszą być kierowane bezpośrednio do danego Korepetytora.
   10.3. GoStudent nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników lub Korepetytorów na Platformie oraz treści stron internetowych, z którymi GoStudent jest powiązany. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której odsyła GoStudent. Użytkownik ponosi zatem wyłączną odpowiedzialność za dokonanie krytycznego przeglądu i oceny treści innych Użytkowników i Korepetytorów.

 11. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA

   11.1. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić GoStudent z odpowiedzialności i zapewnić mu całkowitą ochronę w przypadku, gdy GoStudent zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przez Korepetytorów z tytułu roszczeń wynikających z umów o udzielanie korepetycji lub przez innych Użytkowników, Korepetytorów lub osoby trzecie z tytułu roszczeń cywilnych lub karnych, sądowych lub pozasądowych wynikających z treści zamieszczanych przez Użytkownika na Platformie. Odszkodowanie obejmuje również kary, odszkodowania i wszelkie koszty obrony prawnej.

 12. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM (UMOWA Z KOREPETYTOREM)

   12.1 Jeżeli Użytkownik zawrze umowę korepetycji za pośrednictwem Platformy z Korepetytorem będącym przedsiębiorcą, Użytkownikowi przysługuje następujące prawo odstąpienia od umowy wobec Korepetytora.
   12.2. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn.
   12.3. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym umowa została zawarta.
   12.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Użytkownik może pobrać, wypełnić i przesłać przykładowy formularz odstąpienia od umowy lub przesłać inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres GoStudent, WeWork Mennica Legacy Tower, Prosta 20, 00-850 Warszawa (przetwarzanie odstąpienia od umowy jest szczególnie szybkie, jeśli Użytkownik skorzysta z formularza lub prześle wiadomość e-mail). Jeśli Użytkownik skorzysta z tej możliwości, GoStudent niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.
   12.5. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, że Użytkownik prześle informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
   12.6. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od umowy z Korepetytorem przez Użytkownika, wszystkie płatności dokonane tytułem nabycia środków na lekcje wideo muszą zostać bezzwłocznie zwrócone Użytkownikowi, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęło zawiadomienie o odstąpieniu od umowy. Do zwrotu należy użyć tego samego środka płatniczego, który został użyty do pierwotnego zakupu środków.
   12.7. Wyjątek od prawa do odstąpienia od umowy: Prawo do odstąpienia od umowy przestaje obowiązywać z chwilą, gdy w okresie 14 dni odbędzie się pierwsza płatna sesja z Korepetytorem. Nie ma to znaczenia niezależnie od tego, czy Użytkownik rzeczywiście skorzystał z jednostki lekcyjnej, czy też się nie pojawił.
   12.8. Po upływie 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy, licząc od dnia zawarcia umowy, Użytkownik nie może już wypowiedzieć umowy z korepetytorem i nie może odzyskać kwoty za zakup środków. Prawa do nadzwyczajnego odstąpienia od umowy z Korepetytorem pozostają nienaruszone. W przypadku nadzwyczajnego odstąpienia od umowy Użytkownik może odzyskać kwotę za zakup (niewykorzystanych) środków.

 13. CZAS TRWANIA UMOWY/WYGAŚNIĘCIE UMOWY

   13.1. Stosunek umowny między GoStudent a Użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z Platformy zaczyna się z chwilą pomyślnej rejestracji na Platformie. Zarówno GoStudent, jak i Użytkownik mają prawo wypowiedzieć umowę (w zakresie korzystania z Platformy) w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym, w wyniku czego zarejestrowany Użytkownik zostanie usunięty. Powyższe nie dotyczy aktualnie zawartej Umowy z korepetytorem, której obsługą zajmuje się GoStudent. Umowę z korepetytorem można wypowiedzieć jedynie z poniższych powodów po uprzednim okazaniu związanych z nimi oficjalnych dokumentów:
   – w przypadku poważnej i przewlekłej choroby Użytkownika, która uniemożliwia mu udział w lekcjach;
   – gdy Użytkownik od co najmniej 3 miesięcy jest bezrobotny, a więc stracił źródło przychodów (zakładając, że miał je w chwili zawarcia umowy);
   – na skutek przeprowadzki do kraju znajdującego się w zupełnie innej strefie czasowej, która zdecydowanie utrudnia udział w lekcjach;
   – jeśli zgodnie z podpunktem 9.3 w rozsądnym czasie nie uda się znaleźć Korepetytora na zastępstwo.

 14. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MIEJSCE JURYSDYKCJI

   14.1. Niniejsze OWU oraz wszelkie inne umowy z GoStudent podlegają wyłącznie prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego. Wybór prawa obowiązuje tylko w przypadku, gdy nie pozbawia Użytkownika ochrony wynikającej z wiążących przepisów prawa państwa, w którym zamieszkuje.
   14.2. Sąd właściwy w Wiedniu jest odpowiedzialny za wszelkie powództwa wniesione przeciwko GoStudent przez Użytkownika z powodu sporów wynikających ze stosunku umownego. Nie narusza to prawa Użytkownika do wniesienia pozwu w innym miejscu jurysdykcji. Dla wszystkich działań prawnych wniesionych przeciwko Użytkownikowi, który jest rezydentem Austrii, ma stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zatrudnienia w Austrii, z powodu sporów wynikających ze stosunku umownego, właściwy jest jeden z sądów, w którego okręgu Użytkownik jest rezydentem, ma stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zatrudnienia. Dla Użytkowników, którzy w momencie zawarcia umowy nie mieli miejsca zamieszkania w Austrii, obowiązują ustawowe miejsca jurysdykcji.

 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   15.1. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami i Zasadami, a odmiennymi pisemnymi umowami zawartymi pomiędzy Użytkownikiem a GoStudent, postanowienia odmiennych umów będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi Zasadami i Warunkami.
   15.2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Zasad i Warunków są lub staną się nieważne, nie narusza to pozostałej treści Zasad i Warunków. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem zgodnym z prawem i najbardziej zbliżonym do celu ekonomicznego Użytkownika i GoStudent.
   15.3. “Osobą trzecią” w rozumieniu niniejszych Zasad i Warunków jest każda osoba fizyczna lub prawna, która nie jest osobą zarejestrowaną jako Użytkownik ani GoStudent, nawet jeśli z taką osobą istnieją stosunki prawne i/lub ekonomiczne.
   15.4. O ile niniejsze Zasady i Warunki nie stanowią inaczej, ani Użytkownik, ani GoStudent nie mogą przenieść lub scedować postanowień i praw wynikających z niniejszych Zasad i Warunków na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.