Kodeks postępowania korepetytorów

Wstęp

Niniejszy Kodeks postępowania („Kodeks postępowania”) służy jako ramowe wytyczne dla etycznego i profesjonalnego zachowania, podając zakres odpowiedzialności i oczekiwania wobec zachowania korepetytorów, którzy zapewniają usługi korepetycji przez platformę GoStudent. Jego podstawowe cele to zapewnienie dobrobytu i bezpieczeństwa uczniów oraz minimalizowanie ryzyka powiązanego z nieodpowiednimi zachowaniami, lub zarzutami takowych wobec korepetytorów.

Jako korepetytor zajmujesz stanowisko, przez które uzyskujesz zaufanie, autorytet i wpływ. Twoja rola może wykraczać poza kształcenie i możesz stać się dla swoich uczniów mentorem lub wzorcem do naśladowania. W związku z tym, istotne jest, abyś wykazywał wysoki poziom staranności, uczciwości i profesjonalizmu we wszystkich interakcjach z uczniami.

Przez zarejestrowanie się na platformie GoStudent potwierdzasz swoje zobowiązanie do przestrzegania zasad i wytycznych podanych w niniejszym kodeksie postępowania. Przestrzeganie go jest nie tylko oczekiwane, ale jest kluczowe dla zachowania jakości, bezpieczeństwa i reputacji platformy GoStudent.

Ogólne zachowanie

 • Profesjonalny wygląd: GoStudent to młoda i prężna organizacja i oczekujemy od korepetytorów zachowywania się w profesjonalny i przyjazny sposób podczas wszystkich interakcji, z uczniami, rodzicami, opiekunami prawnymi, innymi korepetytorami oraz z pracownikami GoStudent.

 • Zakaz dyskryminacji: Utrzymuj tolerancyjne środowisko, w którym nie będzie tolerowane prześladowanie lub dyskryminacja w oparciu o płeć, rasę, religię, orientację seksualną lub inną chronioną charakterystykę.

 • Punktualność: Przybywaj punktualnie na każdą sesję korepetycyjną idealnie przygotowanym, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem każdej sesji.

 • Odpowiedni język: Zawsze używaj profesjonalnego języka i odpowiedniego tonu podczas komunikacji, unikając slangu i innych nieodpowiednich form językowych.

 • Wymagania techniczne: Upewnij się, że Twój sprzęt i oprogramowanie są sprawne. Obejmuje to niezawodne połączenie internetowe oraz znajomość funkcji nauczycielskich w GoClass (np. udostępnianie ekranu, wykorzystanie interaktywnej tablicy). Prosimy również o zaznajomienie się z WebApp oraz z narzędziem do planowania harmonogramu online.

 • Profesjonalne środowisko: Utwórz środowisko sprzyjające nauce, które jest wolne od rozpraszających elementów. Obejmuje to wyeliminowanie hałasu w tle oraz upewnienie się, że pomieszczenie jest uporządkowane i zorganizowane.

 • Jasna komunikacja: Utrzymuj otwarty kanał komunikacji z Zespołem Korepetytorów GoStudent w celu koordynacji i wsparcia.

 • Konstruktywne informacje zwrotne: Zapewniaj szczegółowe i konstruktywne informacje zwrotne zarówno uczniom jak i rodzicom, aby sprzyjać rozwojowi i utrzymywać pozytywne relacje.

 • Reagowanie: Odpowiadaj w porę na wiadomości od uczniów, rodziców, opiekunów prawnych lub pracowników GoStudent.

 • Planowanie harmonogramu: Aktualizuj swoją dostępność w kalendarzu.

 • Dobrostan uczniów: Przestrzegaj Polityki bezpieczeństwa GoStudent, mając na uwadze dobrostan i bezpieczeństwo uczniów. Bezzwłoczne zgłaszaj specjaliście ds. bezpieczeństwa wszelkie obawy związane z bezpieczeństwem.

 • Informacje osobowe: Wszyscy korepetytorzy odpowiadają za utrzymywanie na bieżąco i pilnowanie dokładności swoich informacji osobowych przekazanych GoStudent. Obejmuje to między innymi, ale nie wyłącznie, nazwisko, adres, adres e-mail oraz IBAN. Ponadto korepetytorzy muszą bezzwłocznie powiadomić GoStudent o wszelkich istotnych zmianach swojej sytuacji osobistej, które mogą wpłynąć na ich kwalifikacje lub możliwość udzielania korepetycji. Obejmuje to prawomocne wyroki kryminalne i inne kwestie prawne mające wpływ na możliwość udzielania korepetycji.

 • Udostępnianie zasobów: Używaj grup WhatsApp właściwych dla danego tematu wyłącznie do funkcji, do których są przeznaczone, takich jak udostępnianie materiałów edukacyjnych, znajdowanie korepetytorów zastępczych oraz udostępnianie innych zasobów, które wzbogacają proces nauki.

Nieakceptowalne zachowanie

 • Dobrostan: Zaniedbanie zgłoszenia obaw lub zarzutów dotyczących dobrostanu uczniów. Patrz Polityka bezpieczeństwa.

 • Granice: Nie spotykaj się z uczniami poza zaplanowanymi sesjami, czy to online czy osobiście. Nie kontaktuj się z uczniami poza wyznaczonymi kanałami komunikacji, takimi jak Platforma, GoClass lub GoChat, w szczególności jeżeli dany kontakt nie jest związany z udzielaniem korepetycji.

 • Zakazane substancje: Nie pal papierosów, nie spożywaj alkoholu ani nie stosuj nielegalnych substancji podczas lub tuż przed sesjami korepetycyjnymi.

 • Relacje: Nie utrzymuj niestosownych relacji z uczniami, takich jak okazywanie faworyzowania lub wymiana podarunków.

 • Obietnice: Unikaj składania nieuzasadnionych obietnic uczniom lub ich opiekunom prawnym.

 • Zachowanie: Nie podejmuj żadnego rodzaju zachowań przemocowych lub seksualnie niewłaściwych z uczniami lub w ich obecności.

 • Prywatność: Nie udostępniaj osobistych informacji kontaktowych poza tym, co jest wymagane przez politykę GoStudent. Nie udostępniaj stronom trzecim poufnych informacji o uczniach, w tym ich wynikach w nauce lub kwestiach osobistych, bez uzyskania ich wyraźnej zgody.

 • Zastraszanie: Nie działaj w sposób niepożądany, groźny lub który może być postrzegany w taki sposób.

 • Szacunek: Nie traktuj uczniów bez należnego szacunku ani protekcjonalnie, jak również nie wyrażaj komentarzy, które są sarkastyczne, bez empatii lub mają podtekst seksualny.

 • Poza platformą: Bezwzględnie zabrania się korepetytorom oferowania lub zapewniania uczniom usług korepetycji poza platformą GoStudent, jeżeli uczniowie ci zostali im oryginalnie przedstawieni lub nawiązali kontakt przez GoStudent.

Przestrzeganie i egzekwowanie

Nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu postępowania może spowodować usunięcie z platformy GoStudent. Poważne naruszenia mogą podlegać zgłoszeniu na policję i/lub do stosownych lokalnych władz. Zastrzegamy sobie możliwość wszelkich dalszych działań prawnych.

Przez zarejestrowanie się na platformie GoStudent zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszego kodeksu postępowania, zapewniając, że każdy z uczniów otrzyma przyjazną i bezpievzną edukację, która przyniesie mu oczekiwane korzyści.

Dziękujemy za zaangażowanie w doskonałość, uczciwość i dobrostan uczniów. Razem możemy uczynić z ekosystemu GoStudent bezkonkurencyjną platformę dla edukacji najwyższej jakości.