Kodeks postępowania korepetytorów

Kodeks postępowania korepetytorów

 • Wstęp

   Niniejszy Kodeks postępowania („Kodeks postępowania”) służy jako ramowe wytyczne dla etycznego i profesjonalnego zachowania, podając zakres odpowiedzialności i oczekiwania wobec zachowania korepetytorów, którzy zapewniają usługi korepetycji przez platformę GoStudent. Jego podstawowe cele to zapewnienie dobrobytu i bezpieczeństwa uczniów oraz minimalizowanie ryzyka powiązanego z nieodpowiednimi zachowaniami, lub zarzutami takowych wobec korepetytorów.

   Jako korepetytor zajmujesz stanowisko, przez które uzyskujesz zaufanie, autorytet i wpływ. Twoja rola może wykraczać poza kształcenie i możesz stać się dla swoich uczniów mentorem lub wzorcem do naśladowania. W związku z tym, istotne jest, abyś wykazywał wysoki poziom staranności, uczciwości i profesjonalizmu we wszystkich interakcjach z uczniami.

   Przez zarejestrowanie się na platformie GoStudent potwierdzasz swoje zobowiązanie do przestrzegania zasad i wytycznych podanych w niniejszym kodeksie postępowania. Przestrzeganie go jest nie tylko oczekiwane, ale jest kluczowe dla zachowania jakości, bezpieczeństwa i reputacji platformy GoStudent.

 • Ogólne zachowanie

   • Profesjonalny wygląd: GoStudent to młoda i prężna organizacja i oczekujemy od korepetytorów zachowywania się w profesjonalny i przyjazny sposób podczas wszystkich interakcji, z uczniami, rodzicami, opiekunami prawnymi, innymi korepetytorami oraz z pracownikami GoStudent.
   • Zakaz dyskryminacji: Utrzymuj tolerancyjne środowisko, w którym nie będzie tolerowane prześladowanie lub dyskryminacja w oparciu o płeć, rasę, religię, orientację seksualną lub inną chronioną charakterystykę.
   • Punktualność: Przybywaj punktualnie na każdą sesję korepetycyjną idealnie przygotowanym, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem każdej sesji.
   • Odpowiedni język: Zawsze używaj profesjonalnego języka i odpowiedniego tonu podczas komunikacji, unikając slangu i innych nieodpowiednich form językowych.
   • Wymagania techniczne: Upewnij się, że Twój sprzęt i oprogramowanie są sprawne. Obejmuje to niezawodne połączenie internetowe oraz znajomość funkcji nauczycielskich w GoClass (np. udostępnianie ekranu, wykorzystanie interaktywnej tablicy). Prosimy również o zaznajomienie się z WebApp oraz z narzędziem do planowania harmonogramu online.
   • Profesjonalne środowisko: Utwórz środowisko sprzyjające nauce, które jest wolne od rozpraszających elementów. Obejmuje to wyeliminowanie hałasu w tle oraz upewnienie się, że pomieszczenie jest uporządkowane i zorganizowane.
   • Jasna komunikacja: Utrzymuj otwarty kanał komunikacji z Zespołem Korepetytorów GoStudent w celu koordynacji i wsparcia.
   • Konstruktywne informacje zwrotne: Zapewniaj szczegółowe i konstruktywne informacje zwrotne zarówno uczniom jak i rodzicom, aby sprzyjać rozwojowi i utrzymywać pozytywne relacje.
   • Reagowanie: Odpowiadaj w porę na wiadomości od uczniów, rodziców, opiekunów prawnych lub pracowników GoStudent.
   • Planowanie harmonogramu: Aktualizuj swoją dostępność w kalendarzu.
   • Dobrostan uczniów: Przestrzegaj Polityki bezpieczeństwa GoStudent, mając na uwadze dobrostan i bezpieczeństwo uczniów. Bezzwłoczne zgłaszaj specjaliście ds. bezpieczeństwa wszelkie obawy związane z bezpieczeństwem.
   • Informacje osobowe: Wszyscy korepetytorzy odpowiadają za utrzymywanie na bieżąco i pilnowanie dokładności swoich informacji osobowych przekazanych GoStudent. Obejmuje to między innymi, ale nie wyłącznie, nazwisko, adres, adres e-mail oraz IBAN. Ponadto korepetytorzy muszą bezzwłocznie powiadomić GoStudent o wszelkich istotnych zmianach swojej sytuacji osobistej, które mogą wpłynąć na ich kwalifikacje lub możliwość udzielania korepetycji. Obejmuje to prawomocne wyroki kryminalne i inne kwestie prawne mające wpływ na możliwość udzielania korepetycji.
   • Udostępnianie zasobów: Używaj grup WhatsApp właściwych dla danego tematu wyłącznie do funkcji, do których są przeznaczone, takich jak udostępnianie materiałów edukacyjnych, znajdowanie korepetytorów zastępczych oraz udostępnianie innych zasobów, które wzbogacają proces nauki.
 • Nieakceptowalne zachowanie

   • Dobrostan: Zaniedbanie zgłoszenia obaw lub zarzutów dotyczących dobrostanu uczniów. Patrz Polityka bezpieczeństwa.
   • Granice: Nie spotykaj się z uczniami poza zaplanowanymi sesjami, czy to online czy osobiście. Nie kontaktuj się z uczniami poza wyznaczonymi kanałami komunikacji, takimi jak Platforma, GoClass lub GoChat, w szczególności jeżeli dany kontakt nie jest związany z udzielaniem korepetycji.
   • Zakazane substancje: Nie pal papierosów, nie spożywaj alkoholu ani nie stosuj nielegalnych substancji podczas lub tuż przed sesjami korepetycyjnymi.
   • Relacje: Nie utrzymuj niestosownych relacji z uczniami, takich jak okazywanie faworyzowania lub wymiana podarunków.
   • Obietnice: Unikaj składania nieuzasadnionych obietnic uczniom lub ich opiekunom prawnym.
   • Zachowanie: Nie podejmuj żadnego rodzaju zachowań przemocowych lub seksualnie niewłaściwych z uczniami lub w ich obecności.
   • Prywatność: Nie udostępniaj osobistych informacji kontaktowych poza tym, co jest wymagane przez politykę GoStudent. Nie udostępniaj stronom trzecim poufnych informacji o uczniach, w tym ich wynikach w nauce lub kwestiach osobistych, bez uzyskania ich wyraźnej zgody.
   • Zastraszanie: Nie działaj w sposób niepożądany, groźny lub który może być postrzegany w taki sposób.
   • Szacunek: Nie traktuj uczniów bez należnego szacunku ani protekcjonalnie, jak również nie wyrażaj komentarzy, które są sarkastyczne, bez empatii lub mają podtekst seksualny.
   • Poza platformą: Bezwzględnie zabrania się korepetytorom oferowania lub zapewniania uczniom usług korepetycji poza platformą GoStudent, jeżeli uczniowie ci zostali im oryginalnie przedstawieni lub nawiązali kontakt przez GoStudent.
 • Przestrzeganie i egzekwowanie

   Nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu postępowania może spowodować usunięcie z platformy GoStudent. Poważne naruszenia mogą podlegać zgłoszeniu na policję i/lub do stosownych lokalnych władz. Zastrzegamy sobie możliwość wszelkich dalszych działań prawnych.

   Przez zarejestrowanie się na platformie GoStudent zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszego kodeksu postępowania, zapewniając, że każdy z uczniów otrzyma przyjazną i bezpievzną edukację, która przyniesie mu oczekiwane korzyści.

   Dziękujemy za zaangażowanie w doskonałość, uczciwość i dobrostan uczniów. Razem możemy uczynić z ekosystemu GoStudent bezkonkurencyjną platformę dla edukacji najwyższej jakości.