Nasze Zasady i Warunki

Zasady i Warunki

dla

GoStudent GmbH

Dla Korepetytorów

(zwane dalej "Zasadami i Warunkami")

 1. ZAKRES

   1.1. GoStudent GmbH, z siedzibą w Wiedniu, wpisana do rejestru handlowego Sądu Handlowego w Wiedniu pod numerem FN 447118 b (zwana dalej “GoStudent”), oferuje platformę internetową do udzielania korepetycji (zwaną dalej “Platformą”) dostępną pod domenami gostudent.at, gostudent.de, gostudent.ch i gostudent.org oraz w aplikacji.
   1.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zarejestrowane na Platformie jako Korepetytorzy (określane dalej mianem „Korepetytor”). Regulamin określa prawa i obowiązki Korepetytorów na Platformie oraz podczas korzystania z jej funkcji i usług. Do momentu zakończenia rejestracji na Platformie dana osoba nie może na niej świadczyć usług korepetytorskich.
   1.3. Niniejsze Zasady i Warunki mają zastosowanie wyłącznie przy korzystaniu z platformy w charakterze Korepetytora. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Zasady i Warunki nie wchodzą w zakres stosunków handlowych pomiędzy Korepetytorem a GoStudent, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie zaprzeczone. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Zasady i Warunki są ważne tylko wtedy, gdy GoStudent wyraził na nie pisemną zgodę.
   1.4. GoStudent może zmienić postanowienia niniejszych Zasad i Warunków w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany będą publikowane na Platformie. Jeżeli Korepetytor nadal korzysta z Platformy po zapoznaniu się ze zmienionymi Zasadami i Warunkami, zmiany te uważa się za zaakceptowane.
   1.5. Informacje na temat ochrony danych osobowych Korepetytora zostały zawarte w polityce prywatności znajdującej się na platformie pod adresem https://www.gostudent.org/pl/polityka-prywatnosci

 2. PRZEDMIOT UMOWY, OPIS USŁUGI

   2.1. Korepetytorzy oraz osoby zarejestrowane jako Użytkownicy (zwani dalej “Użytkownikiem”) mogą umawiać się na lekcje wideo online (zwane dalej “lekcjami wideo”) za pośrednictwem Platformy.
   2.2. Jeśli Korepetytor i Użytkownik zgodzą się na lekcje wideo, umowa o lekcje wideo zostanie zawarta bezpośrednio między Korepetytorem a Użytkownikiem („Umowa z korepetytorem”). GoStudent przesyła Korepetytorowi potwierdzenie zawarcia Umowy z korepetytorem.
   2.3. GoStudent obsługuje Platformę i w imieniu Korepetytorów zarządza Umowami z korepetytorem na potrzeby jej Użytkowników. Ponadto GoStudent świadczy określone usługi związane z procesem wdrażania Użytkowników. Niemniej GoStudent samo w sobie nie jest stroną Umów z korepetytorem zawartych między Użytkownikami a Korepetytorami.
   2.4. GoStudent może również świadczyć inne usługi za pośrednictwem Platformy (np. czat do odrabiania lekcji lub bezpłatna lekcja próbna w celu przetestowania lekcji wideo), za które Korepetytorzy po spełnieniu określonych warunków mogą otrzymać premię. GoStudent nie jest jednak zobowiązany do udostępniania takich ofert ani do oferowania za nie premii.

 3. REJESTRACJA, ZGODA PRAWNEGO PRZEDSTAWICIELA

   3.1. Korzystanie z Platformy wymaga uprzedniej rejestracji. Dokonując rejestracji na Platformie, Korepetytor wyraża zgodę na postanowienia niniejszych Zasad i Warunków. Korzystanie z Platformy w charakterze Korepetytora lub Użytkownika jest przewidziane wyłącznie dla osób zarejestrowanych. Rejestracja jest bezpłatna.
   3.2. W trakcie rejestracji Korepetytor jest zobowiązany do podania pełnych i zgodnych z prawdą informacji, a w przypadku jakichkolwiek zmian do ich natychmiastowej aktualizacji.
   3.3. Prawo do rejestracji na Platformie nie istnieje. GoStudent zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji osoby jako Korepetytora lub do wykluczenia już zarejestrowanych Użytkowników z korzystania z Platformy bez podania przyczyny. W celu rozliczenia i wypłaty środków zgromadzonych przez Korepetytora na Platformie, Korepetytor zobowiązany jest udostępnić GoStudent numer rachunku bankowego instytucji kredytowej z obszaru SEPA. W każdym przypadku musi to nastąpić w terminie do 7 dni od momentu pisemnego (również mailowego) wezwania GoStudent do wypłaty środków.
   3.4. Na Platformie można zarejestrować się bez względu na wiek użytkownika. Jednakże, aby móc za pośrednictwem Platformy korzystać z odpłatnych usług (lekcje wideo), Użytkownicy muszą mieć ukończone 14 lat, a Korepetytorzy co najmniej 18 lat. Jeżeli Użytkownik lub Korepetytor nie osiągnął jeszcze wymaganego minimum wiekowego, wymagana jest uprzednia zgoda prawnego przedstawiciela tej osoby.
   3.5. GoStudent zapewni Korepetytorowi dostęp do Platformy poprzez przekazanie danych dostępowych na podany przez Korepetytora numer telefonu komórkowego oraz utworzy osobiste konto użytkownika. W związku z tym Korepetytor zobowiązany jest do podania GoStudent ([email protected]) adresu e-mail, na który będą mogły być przesyłane dokumenty adresowane do Korepetytora. W przypadku zmiany tego adresu e-mail Korepetytor musi niezwłocznie powiadomić GoStudent, podając nowy adres e-mail.

 4. WYZNACZENIE GOSTUDENT JAKO MEDIATORA

   4.1. Korepetytor niniejszym upoważnia GoStudent do prezentowania oferowanej przez niego wiedzy przedmiotowej na Platformie oraz do umożliwienia mu zawierania umów o udzielanie korepetycji za pośrednictwem Platformy. GoStudent nie może jednak zagwarantować, że umowy o udzielanie korepetycji zostaną rzeczywiście zawarte.
   4.2. GoStudent jest uprawniony do przyjmowania płatności w imieniu i na rachunek Korepetytorów.

 5. PRAWA I OBOWIĄZKI KOREPETYTORÓW

   5.1. Korepetytorzy mogą rejestrować się na Platformie w celu udzielania lekcji wideo. Przy rejestracji Korepetytor wskazuje zakres tematyczny (np. przedmioty szkolne), z którego chciałby udzielać lekcji wideo. Jeżeli Użytkownik otrzyma za pośrednictwem Platformy zapytanie o lekcje wideo z danego zakresu tematycznego, GoStudent może powiadomić o tym fakcie Korepetytora, jednak nie ma takiego obowiązku. Jednocześnie Korepetytor nie ma obowiązku odpowiadania na zapytania o lekcje wideo.
   5.2. Pomiędzy Korepetytorem a GoStudent nie istnieje żaden stosunek pracy ani zlecenie. Korepetytorzy nie podlegają poleceniom GoStudent i działają niezależnie podczas przeprowadzania lekcji wideo. Nie są oni również upoważnieni do reprezentowania GoStudent w czynnościach prawnych. 5.3. Umowy z Korepetytorem zawierane są pomiędzy Korepetytorem a Użytkownikiem, z uwzględnieniem stosownych postanowień zawartych w niniejszych Zasadach i Warunkach.
   5.4. Użytkownicy mogą zawrzeć Umowę z korepetytorem, kupując na Platformie punkty lekcji wideo, które są dostępne w formie pakietów godzinowych. Punkty służące do rezerwacji dostępnych godzin mogą przepaść, jeśli cały pakiet nie zostanie wykorzystany w określonym czasie. Ponadto po upływie uzgodnionego czasu Umowa z korepetytorem może ulec automatycznemu przedłużeniu, jeśli Użytkownik nie zadecyduje inaczej w wyznaczonym czasie przed końcem okresu jej obowiązywania. Korzystanie przez Korepetytorów z Platformy wymaga zaakceptowania wyszczególnionych na niej stawek za lekcje. Aktualne stawki za lekcje są dostępne na Platformie i zgodnie z Regulaminem obowiązują GoStudent oraz Korepetytora. GoStudent zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie cen punktów (pakietów) oraz wypłacanych prowizji. Wspomniane zmiany odnoszą się wyłącznie do lekcji i pakietów, które zostały wprowadzone po tej zmianie.
   5.5. Przetwarzanie płatności środków dla Korepetytora jest obsługiwane przez GoStudent. O ile nie uzgodniono inaczej, po przeprowadzeniu lekcji wideo, Korepetytorowi zostaną przyznane środki za daną lekcję, które zostaną wypłacone na jego saldo ze środkami (z zastrzeżeniem punktu 6.2).
   5.6. Korepetytor płaci GoStudent prowizję za każdą zawartą umowę o udzielanie korepetycji. Należność z tytułu prowizji powstaje w całości w momencie zawarcia umowy o udzielanie korepetycji. Zapłata prowizji na rzecz GoStudent (na zasadzie zatrzymania) odbywa się w następujący sposób - jeżeli Użytkownik przy zawarciu umowy o udzielanie korepetycji wpłaci nabyte środki (pakiety) w całości, wówczas należna prowizja zostanie przekazana GoStudent bezzwłocznie i w całości; jeżeli jednak Użytkownik wpłaci nabyte środki (pakiety) w ratach, wówczas należna prowizja zostanie przekazana GoStudent w proporcjonalnych częściach (w momencie dokonania przez Użytkownika odpowiedniej wpłaty). GoStudent jest uprawniony do potrącenia należnych prowizji od Korepetytora z wpłat dokonywanych przez Użytkownika (lub z jego salda).
   5.7. Po przeprowadzeniu lekcji wideo, GoStudent pobierze środki z konta Użytkownika i przyzna jeKorepetytorowi pomniejszone o prowizję. GoStudent może również potrącić środki z konta Użytkownika i przekazać środki pomniejszone o prowizję dla korepetytora, jeżeli Użytkownik nie przeniesie, nie odwoła lekcji w odpowiednim czasie lub się na niej nie pojawi. Prowizja GoStudent pobierana od Korepetytora w tym przypadku może różnić się od prowizji pobieranej w przypadku przeprowadzenia lekcji wideo.
   5.8. Jeśli środki Użytkownika stracą ważność z powodu niewykorzystania ich w określonym czasie, GoStudent ma prawo do całości utraconych środków w ramach specjalnej prowizji.
   5.9. Aktualne prowizje są zamieszczane na Platformie lub podawane do wiadomości Korepetytora w inny sposób.
   5.10. Jeżeli Użytkownik zgłosi żądanie zwrotu w odniesieniu do nabytych, ale jeszcze niewykorzystanych środków z umowy o udzielanie korepetycji, wówczas (proporcjonalna) prowizja zostaje odpowiednio (wstecznie) anulowana wraz ze zwrotem. W tym przypadku Korepetytor otrzyma odpowiednie noty uznaniowe za dotychczas naliczone prowizje.
   5.11. Jeżeli Korepetytor zawarł z Użytkownikiem umowę o udzielanie korepetycji, zobowiązany jest do wywiązania się z tej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem terminowego przeprowadzenia lekcji wideo. Wypowiedzenie umowy o udzielanie korepetycji jest możliwe wyłącznie na podstawie ustawowo przewidzianego prawa do odwołania lub za zgodą Użytkownika. W związku z negatywnymi skutkami dla Platformy, istnieje również możliwość poniesienia kar finansowych przez Korepetytora na rzecz GoStudent w związku z naruszeniem przez niego obowiązków wynikających z umowy o udzielanie korepetycji.
   5.12. Korepetytor zobowiązuje się do każdorazowego przestrzegania przepisów prawa obowiązujących przy wypełnianiu umowy o udzielanie korepetycji. W szczególności zobowiązuje się do zadbania o to, by zamieszczając treści na Platformie posiadał odpowiednie prawa do ich wykorzystywania oraz by udostępnianie treści nie naruszało przepisów prawa, norm moralnych i/lub praw osób trzecich (takich jak prawa autorskie, dobra osobiste i prawa do znaków towarowych).
   5.13. Korepetytor otwarcie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jakakolwiek forma ponownego wykorzystania treści dydaktycznych, materiałów i odpowiedzi innych korepetytorów (np. na czacie do odrabiania lekcji) jest zabroniona.
   5.14. Korepetytor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dostępowych przekazanych przez GoStudent. Korepetytor ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wychodzące z jego konta użytkownika.
   5.15. Korepetytor zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia GoStudent w przypadku podejrzenia o nieuprawnione korzystanie z jego konta użytkownika. W przypadku podejrzenia nieuprawnionego korzystania z konta użytkownika lub naruszenia przez Korepetytora obowiązujących przepisów prawa lub niniejszych Zasad i Warunków, GoStudent zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, a następnie do jego usunięcia.

 6. KONTO ZE ŚRODKAMI/ROZLICZENIE

   6.1. Po udanej rejestracji Korepetytora na Platformie, zakładamy dla niego konto ze środkami (zwane dalej “kontem ze środkami”), na które wpływają środki pozyskane przez Korepetytora za prowadzenie lekcji wideo lub świadczenie dodatkowych usług (bonusy). Od salda ze środkami nie są płacone żadne odsetki.
   6.2. Korepetytor może sprawdzić wysokość zarobków na swoim koncie. Płatności na rzecz Korepetytora mają miejsce raz w miesiącu i są dokonywane w kolejnym miesiącu. Wypłata następuje w formie przelewu na ostatnie konto wskazane przez Korepetytora. 6.3. W przypadku rozwiązania umowy zawartej między GoStudent a Korepetytorem, niewypłacone środki pieniężne zostaną wypłacone Korepetytorowi z końcem następnego miesiąca kalendarzowego.
   6.4. Wszelkie podatki i opłaty związane z wypłatą salda kredytowego (np. podatek dochodowy, VAT, składki na ubezpieczenie społeczne) muszą zostać zgłoszone i opłacone przez samego Korepetytora. Korepetytor zobowiązuje się zwolnić GoStudent z odpowiedzialności w tym zakresie.
   6.5. GoStudent posiada konta handlowe u zewnętrznych dostawców usług płatniczych (np. Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen). Nauczyciel otrzymuje płatności przelewem bankowym z konta handlowego GoStudent od odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

 7. KORZYSTANIE Z PLATFORMY

   7.1. GoStudent shall make the Platform available for use 247. However, there is no procedure that can guarantee that software is error-free based on the current state of technology. GoStudent therefore does not guarantee that the software on which the Platform is based is completely free of errors and that there will be no platform downtime. Furthermore, the Platform may be temporarily unavailable due to maintenance work. GoStudent will announce scheduled maintenance work on the Platform in a timely manner. However, GoStudent is not obliged to update the Platform.
   7.2. Platforma oraz oprogramowanie stanowiące jej podstawę są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane lub modyfikowane w zakresie wykraczającym poza uzgodnione prawa do korzystania bez uprzedniej pisemnej zgody GoStudent. Podobnie, wygląd Platformy, a w szczególności treści umieszczone na Platformie (np. bazy danych, zdjęcia, obrazy, loga, filmy, teksty, grafiki, itp.) są chronione prawem autorskim lub podlegają innym przepisom o ochronie własności intelektualnej i, o ile nie wskazano inaczej, GoStudent przysługuje do nich prawo.
   7.3. GoStudent ma możliwość uczynienia Platformy interaktywną. Daje to Użytkownikom i Korepetytorom możliwość wzajemnego wystawiania opinii oraz zamieszczania własnych komentarzy. GoStudent nie sprawdza, czy recenzje są nieuzasadnione lub wprowadzające w błąd. Korepetytor może powielać dane osobowe tylko za wyraźną zgodą osoby, której one dotyczą.
   7.4. GoStudent ma możliwość uczynienia Platformy interaktywną. Daje to Użytkownikom i Korepetytorom możliwość wzajemnego wystawiania opinii oraz zamieszczania własnych komentarzy. GoStudent nie sprawdza, czy recenzje są nieuzasadnione lub wprowadzające w błąd. Korepetytor może powielać dane osobowe tylko za wyraźną zgodą osoby, której one dotyczą.
   7.5. GoStudent zastrzega sobie prawo do usuwania recenzji lub innych treści w całości lub w części, w szczególności jeśli zawierają one treści niezgodne z prawem, tj. treści rasistowskie, pornograficzne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, brutalne, poniżające i niemoralne; obraźliwe, krzywdzące komentarze lub groźby pod adresem innych Użytkowników, Korepetytorów lub osób trzecich; treści, które naruszają lub zagrażają dzieciom lub młodzieży w ich rozwoju lub wychowaniu, naruszają godność ludzką lub inne prawnie chronione dobra; treści, które mogłyby skłonić innych do popełnienia przestępstwa lub innych aktów przemocy; skopiowane treści, do których Korepetytor nie ma praw lub które zostały udostępnione przez inne zarejestrowane osoby; treści, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, takie jak wirusy; wysyłanie niechcianych e-maili reklamowych, spamu, innych niechcianych wiadomości, tzw. bomb e-mailowych itp. do innych Użytkowników, Korepetytorów lub osób trzecich lub umieszczanie linków do stron osób trzecich w celach reklamowych.
   7.6. Korepetytor udziela GoStudent bezpłatnego, niewyłącznego, wieczystego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania, edytowania, kopiowania i rozpowszechniania opinii, zdjęć, grafik, tekstów, komunikatów dźwiękowych i filmów zamieszczonych na Platformie w celu udostępniania ich na Platformie oraz w celu reklamowania Platformy.
   7.7. Korzystanie z narzędzi do analizy danych zawartości Platformy jest niedozwolone.
   7.8. GoStudent ma prawo do ograniczenia lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Platformy w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Istotne zmiany lub ograniczenia w oferowanych usługach będą ogłaszane na Platformie z odpowiednim wyprzedzeniem.
   7.9. Ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia usług oferowanych przez GoStudent nie powoduje zmiany niniejszych Zasad i Warunków. GoStudent może zmienić Zasady i Warunki wyłącznie w trybie określonym w punkcie 1.4.

 8. RĘKOJMIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY Z KOREPETYTOREM

   8.1. Stosunek pomiędzy Korepetytorem a GoStudent regulują ustawowe przepisy o rękojmi.
   8.2. Jeśli Korepetytor nie wywiązał się lub wywiązał się tylko częściowo z umowy o udzielanie korepetycji (np. z poszczególnych jednostek lekcyjnych) lub wywiązał się z niej źle (np. niestawienie się lub spóźnienie na zajęcia, brak kompetencji zawodowych, niewłaściwe traktowanie Użytkownika), Użytkownik może złożyć uzasadnioną skargę na adres [email protected]. GoStudent może w takich przypadkach sprawdzić jakość lekcji wideo i postarać się o mediację pomiędzy Użytkownikiem a Korepetytorem. Użytkownik i Korepetytor zgadzają się, aby GoStudent miał ostateczne zdanie co do zaistnienia i wysokości ewentualnego roszczenia o zwrot środków. Jeśli GoStudent uzna reklamację Użytkownika za uzasadnioną, roszczenie Korepetytora do środków na koncie zostanie anulowane. Wszelkie środki, które zostały już przypisane do konta Korepetytora za daną jednostkę zostaną w tym przypadku odliczone. Jeśli w danej chwili Korepetytor nie posiada wystarczających środków na swoim koncie, GoStudent zastrzega sobie prawo do późniejszego potrącenia niezbędnych środków z konta lub zażądania zwrotu kwoty w postaci środków pieniężnych.
   8.3. W przypadku poważnych uchybień ze strony Korepetytora lub w przypadku nie wywiązania się z umowy, na prośbę Użytkownika zostanie podjęta próba znalezienia dla niego Korepetytora zastępczego. W przypadku znalezienia Korepetytora zastępczego, umowa z Korepetytorem zostaje przeniesiona na Korepetytora. Korepetytor musi wyrazić zgodę na przeniesienie umowy o udzielanie korepetycji. Korepetytor zastępczy może następnie uzyskiwać środki z tytułu prowadzenia lekcji wideo na warunkach uzgodnionych z dotychczasowym Korepetytorem, przy czym jest on również zobowiązany do zapłaty prowizji należnej GoStudent z tytułu przejętej umowy o udzielanie korepetycji (za przekazane jednostki). Jeśli nie uda się znaleźć Korepetytora zastępczego lub jeśli Użytkownik nie życzy sobie Korepetytora zastępczego, ma on prawo do wypowiedzenia umowy o udzielanie Korepetycji bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   9.1. GoStudent ponosi odpowiedzialność, niezależnie od podstawy prawnej, tylko wtedy, gdy szkoda z winy GoStudent powstała w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Odpowiedzialność GoStudent z tytułu lekkiego niedbalstwa jest wykluczona - z wyjątkiem szkód na osobie.
   9.2. GoStudent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypełnienie zobowiązań umownych lub innych zobowiązań Korepetytorów wobec Użytkowników. GoStudent nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody poniesione przez Korepetytora w związku z wykonywaniem umowy o udzielanie korepetycji. Takie roszczenia należy kierować bezpośrednio do danego Użytkownika.
   9.3. GoStudent nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników lub Korepetytorów na Platformie oraz treści stron internetowych, z którymi GoStudent jest powiązany. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której odsyła GoStudent. Korepetytor ponosi zatem wyłączną odpowiedzialność za dokonanie krytycznego przeglądu i oceny treści innych Użytkowników i Korepetytorów.

 10. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NA RZECZ KOREPETYTORA

   10.1. Korepetytor zobowiązuje się zwolnić GoStudent z odpowiedzialności i zapewnić mu całkowitą ochronę w przypadku, gdy GoStudent zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przez Korepetytorów z tytułu roszczeń wynikających z umów o udzielanie korepetycji lub przez innych Użytkowników, Korepetytorów lub osoby trzecie z tytułu roszczeń cywilnych lub karnych, sądowych lub pozasądowych wynikających z treści zamieszczanych przez Korepetytora na Platformie. Odszkodowanie obejmuje również kary, odszkodowania i wszelkie koszty obrony prawnej.

 11. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZYSŁUGUJĄCE KOREPETYTOROM

   11.1. W przypadku, gdy Korepetytor zarejestrował się na Platformie jako konsument w rozumieniu austriackiej ustawy o ochronie konsumentów, przysługuje mu następujące prawo do odstąpienia od umowy z GoStudent.
   11.2. Korepetytor ma prawo do odstąpienia od umowy z GoStudent o korzystanie z Platformy bez podawania przyczyn do 14 dni od daty rejestracji na Platformie.
   11.3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Korepetytor musi poinformować GoStudent o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. e-mail lub pismo przesłane GoStudent pocztą). W tym celu może on pobrać, wypełnić i przesłać przykładowy formularz odstąpienia od umowy, znajdujący się na Platformie pod poniższym linkiem lub skorzystać z innego jednoznacznego oświadczenia. W przypadku skorzystania przez Korepetytora z tej możliwości, GoStudent niezwłocznie prześle mu potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.
   11.4. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, że Korepetytor prześle informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. 11.5. Wszelkie oświadczenia prosimy kierować na następujący adres: GoStudent GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Wiedeń lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]

 12. CZAS TRWANIA UMOWY/WYGAŚNIĘCIE UMOWY

   12.1. Stosunek umowny pomiędzy GoStudent a danym Korepetytorem w zakresie korzystania z Platformy rozpoczyna się z chwilą pomyślnego zarejestrowania się Korepetytora na Platformie. Zarówno Korepetytor, jak i GoStudent są uprawnieni do wypowiedzenia tej umowy w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym, przy czym rejestracja w charakterze Korepetytora musi zostać usunięta. GoStudent nadal jest zobowiązany do właściwego przetwarzania bieżących umów z Korepetytorem.

 13. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MIEJSCE JURYSDYKCJI

   13.1. Niniejsze Zasady i Warunki i wszystkie dalsze umowy z GoStudent podlegają wyłącznie prawu austriackiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i norm referencyjnych międzynarodowego prawa prywatnego. Wybór prawa obowiązuje tylko w przypadku, gdy nie pozbawia Korepetytora ochrony wynikającej z wiążących przepisów prawa państwa, w którym zamieszkuje.
   13.2. Sąd właściwy w Wiedniu jest odpowiedzialny za wszelkie powództwa wniesione przeciwko GoStudent przez Korepetytora z powodu sporów wynikających ze stosunku umownego. Nie narusza to prawa Korepetytora do wniesienia pozwu w innym miejscu jurysdykcji. Dla wszystkich działań prawnych wniesionych przeciwko Korepetytorowi, który jest rezydentem Austrii, ma stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zatrudnienia w Austrii, z powodu sporów wynikających ze stosunku umownego, właściwy jest jeden z sądów, w którego okręgu Korepetytor jest rezydentem, ma stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zatrudnienia. Dla Korepetytorów, którzy w momencie zawarcia umowy nie mieli miejsca zamieszkania w Austrii, obowiązują ustawowe miejsca jurysdykcji.

 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   14.1. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami i Zasadami, a odmiennymi pisemnymi umowami zawartymi pomiędzy Użytkownikiem a GoStudent, postanowienia odmiennych umów będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi Zasadami i Warunkami.
   14.2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Zasad i Warunków są lub staną się nieważne, nie narusza to pozostałej treści Zasad i Warunków. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem zgodnym z prawem i najbardziej zbliżonym do celu ekonomicznego Użytkownika i GoStudent.
   14.3. “Osobą trzecią” w rozumieniu niniejszych Zasad i Warunków jest każda osoba fizyczna lub prawna, która nie jest osobą zarejestrowaną jako Korepetytor ani GoStudent, nawet jeśli z taką osobą istnieją stosunki prawne i/lub ekonomiczne.
   14.4. O ile niniejsze Zasady i Warunki nie stanowią inaczej, ani Korepetytor, ani GoStudent nie mogą przenieść lub scedować postanowień i praw wynikających z niniejszych Zasad i Warunków na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.