Gizlilik Politikaları

Veri Koruma Bildirimi

 • web sitesinin kullanımı için

 • bülten aboneliği için

 • telefon iletişimi ve muhasebe dahil hizmetlerimize ve işbirliği yaptığımız öğretmenlerin hizmetlerine istinaden öğrenciler ve kanuni vasi(leri) için

 • kayıt testleri dahil öğretmenler için

1. Veri işlemeden kim sorumludur?

Veri işlemeden sorumlu kuruluş şudur
GoStudent GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 20
1020 Viyana, Avusturya
Ticaret sicili kayıt numarası: FN 447118 b
E-posta: data-privacy@gostudent.org

İşbu veri koruma bildiriminde kullanılan dil, cinsiyet ayırımı gözetmez.

2. Özellikle talep ya da sorgular yaparak veya topluluk alanını kullanarak, web sitemizi kullanıcı olarak kullanırsanız

İşbu veri koruma bildirimi, aşağıdaki etki alanlarında bulunan tüm web sitelerimiz için geçerlidir:

2.1. Hangi veriler işlenir ve bu veriler nereden elde edilir?

Web sitesini kullanırken bize sağladığınız kişisel verileri işliyoruz. Talep ya da sorgularınızı işlemek veya topluluk alanını kullanmak için bize işbu verileri sağlamanız gerekir (sözleşme ile). Söz konusu kişisel verileri bize sağlamazsanız, sorgunuzu işleyemez ya da topluluk alanını kullanmanıza izin veremeyiz.

Ek olarak, yukarıda verilen amaçların bir parçası olarak, web sitemizin ve/veya topluluğumuzun bir kullanıcısı olarak sizin için oluşturduğumuz aşağıdaki verileri işliyoruz

 • Sorgu yanıtının tarihi, çalışanı ve içerikleri

 • Tarih, soruyu soran kişi ve yanıt veren ile topluluk alanının kullanımı için gerekli içerikler ve meta veriler

Lütfen web sitesinde kullandığımız tanımlama bilgileri hakkındaki bilgilerin, tanımlama bilgisi aracımızın bir parçası olarak sağlandığını dikkate alın (https://www.cookiebot.com/).

2.2. Veri işlemenin yasal dayanağı nedir?

Sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek (Madde 6 (1)(b) GDPR)
Kişisel veriler, topluluk alanının kullanımının bir parçası olarak sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işlenir.

2.3. Verileriniz kiminle paylaşılır?

Yukarıdaki amaçlar dahilinde gerekliyse, kişisel verileri yetkili veri işleyicilere iletiyoruz. Tüm veri işleyicileri, akdi olarak verilerinizi gizli şekilde ele almak ve yalnızca yukarıda anılan amaçlar dahilinde işlemekle yükümlüdür:

 • Hetzner Online GmbH (Almanya): barındırma

 • Google Ireland Limited (İrlanda): trafik analizi

 • HubSpot Inc. (ABD; standart akdi klozlar akdedilmiştir): müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

2.4. Verileriniz ne kadar süre işlenecek ve saklanacak?

Verilerinizi aşağıdaki amaçlar için saklıyoruz

 • yanıtın tamamlanmasından sonra üç sene boyunca zarar taleplerine yönelik sorguların yanıtlanması amacı;

 • topluluk üyesi olduğunuz sürece topluluk alanını kullanma amacı ve bunun sonrasında, tüm zarar talepleri için üç sene boyunca;

3. Öğrenci ya da öğretmen e-bültenimize abone olursanız

3.1. Hangi veriler işlenir ve bu veriler nereden elde edilir?

Söz konusu bültene abone olurken/rıza gösterirken bize sağladığınız kişisel verileri işliyoruz. Bülteni almak için işbu verileri bize sağlamanız gerekir. Söz konusu kişisel verileri bize sağlamazsanız, size bülteni gönderemeyiz. Ek olarak, yukarıda verilen amaçların bir parçası olarak, bültenlerimizin bir kullanıcısı olarak sizin için oluşturduğumuz aşağıdaki verileri işliyoruz

 • rıza veya olası geri alma (“abonelikten çıkma”) ile ilgili veriler

 • ilgili bülteninin gönderilmesi için veriler

 • ilgili bülteni kullanımınız (açma ya da tıklatma davranışı)

3.2. Veri işlemenin yasal dayanağı nedir?

Dilediğinizde geri alabileceğiniz açık rızanıza dayanarak (Madde 6 (1) (a) GDPR)
Kişisel veriler, dilediğinizde geri alabileceğiniz açık rızanıza dayanarak işlenir. Geri alma, her bir bültende yer alan abonelikten çıkma bağlantısı aracılığıyla yapılabilir (rıza vermek kadar basit şekilde).

3.3. Verileriniz kiminle paylaşılır?

Yukarıdaki amaçlar dahilinde gerekliyse, kişisel verileri yetkili veri işleyicilere iletiyoruz. Tüm veri işleyicileri, akdi olarak verilerinizi gizli şekilde ele almak ve yalnızca yukarıda anılan amaçlar dahilinde işlemekle yükümlüdür.

 • Mailgun Technologies Inc. (ABD, standart akdi klozlar akdedilmştir): email gönderimi

 • Peaberry Software Inc. (“Customer.io”, standart akdi klozlar akdedilmiştir): bölümlendirme ve mesaj gönderimi

 • ClickSend Pty Ltd. (Avustralya, standart akdi klozlar akdedilmiştir): giriş kodları için SMS gönderimi

3.4. Verileriniz ne kadar süre işlenecek ve saklanacak?

Verilerinizi - bülten aboneliğiniz iptal edilene kadar saklıyoruz/işliyoruz - geri alma yönetimi amacıyla ya da geri almadan itibaren üç sene boyunca zarar talepleri için saklıyoruz/işliyoruz

4. Bir öğrenci (ve öğrencilerin kanuni vasisi) olarak, hizmetlerimizi ya da öğretmenlerin hizmetlerini kullanırsanız

Destek ve öğretmen arayan öğrenciler (ya da öğrencilerin kanuni vasileri) için bir platform işletiyoruz. Bu yüzden, platform bir yandan öğrenciler (ya da muhtemelen öğrencilerin kanuni vasileri) ile sözleşme akdeder ve aracılar da platform aracılığıyla öğretmenler ile sözleşme akdeder; öğrenciler (ya da muhtemelen öğrencilerin kanuni vasileri) ve öğretmenler de doğrudan eğitmen sözleşmesi akdeder. Eğitim dersleri, Zoom çevrimiçi video konferansları aracılığıyla öğretmen ile öğrenciler arasındaki eğitmen sözleşmelerine dayanır (Zoom hizmet sağlayıcısı, otomatik toplantı bağlantıları yollar ve konferanslara katılım bilgilerini otomatik toplar).

Şeffaflığın sağlanması için işbu veri koruma bilgileri, öğretmenin öğrenciler ile sözleşmesinin yerine getirilmesine istinaden öğrencinin kişisel verilerinin (ya da muhtemelen öğrencilerin yasal vasilerinin kişisel verilerinin) öğretmenler tarafından işlenmesine ilişkin bilgileri de içerir. İşbu veri işleme çoğunlukla platformumuz aracılığıyla yürütüldüğünden, öğrenciler için veri işleyici olarak hareket ederiz. GoStudent, GoStudent’in sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için veri işleyeceğinden, GoStudent, sorumluluğu kendisine ait olarak hareket eder. Aşağıda aksi açıkça belirtilmedikçe, bilgiler, bilgilerin veri korumadan sorumlu kuruluş olarak tarafımızca işlenmesine ve de veri koruma mevzuatı uyarınca sorumlu kişi(ler) olarak öğretmenler tarafından işlenmesine uygulanır.

4.1. Hangi verileri işliyoruz (aksi belirtilmedikçe öğretmenler dahil) ve bu veriler nereden ede ediliyor?

Hizmetlerin sağlanması için kendiniz ya da öğrenci hakkında bir öğrenci ya da öğrencinin kanuni vasisi olarak bize sağladığınız kişisel verileri işliyoruz. İşbu bilgileri sağlamanız bir yandan sizin (öğrenci ya da kanuni vasisi olarak) ile bizim aramızdaki sözleşmeleri ve hizmetlerin sağlanması için ve öğretmen ile sizin aranızdaki kararlaştırılan hizmet tedariki için akdi anlamda gereklidir ve diğer taraftan muhasebe yükümlülüklerimizi gerçekleştirmek için kanunen gereklidir. Bu durum, hizmetlerimize ilişkin ödeme ile bağlantılı verileri de içerir (ödeme hizmet sağlayıcımız Stripe için lütfen aşağıya bakın). İlgili kişisel verilerinizi bize sağlamazsınız, sizinle sözleşme akdedemeyiz.

Ek olarak, anılan kaynaklardan ya da hizmetleri sağlamamızın parçası olarak, sizin için oluşturduğumuz aşağıdaki kişisel verileri işleriz. - Fatura düzenleme amacı ile hizmet sağlama verileri (Zoom tarafından oluşturulan toplantı katılım verileri ya da tarafımızca oluşturulan veriler) - Muhasebe yükümlülüklerimizi yerine getirmek için fatura verileri (Stripe’dan ödeme teyitleri ya da tarafımızca oluşturulan veriler) - GoStudent hizmetlerinin sağlanması ile ilgili iletişimler ve telefon iletişimleri (destek talepleri)

4.2. Veri işlemenin yasal dayanağı nedir?

Kişisel verilerinizi, destek talepleri dahil sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve özellikle tüm kurumsal ve vergi mevzuatı çerçevesindeki diğer ilgili kanuni yükümlülüklere uymak için işliyoruz.

Sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek (Madde 6 (1)(b) GDPR)
Kişisel veriler, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi, özellikle de sizinle aramızdaki sözleşmeleri yerine getirmek için işlenir. Sözleşmenin yerine getirilmesi için veri işlemenin ilk amacı, sunduğumuz öğrenme hizmetinin işlenmesidir.

Kanuni yükümlülükleri yerine getirmek (Madde 6 (1)(c ) GDPR)
Özellikle kurumsal ve vergi mevzuatı uyarınca tabi olduğumuz muhtelif yasal yükümlülüklere uymak için de kişisel verilerinizi işliyoruz.

Yasal menfaatleri korumak için (Madde 6 (1)(f) GDPR)
Gizlilik menfaatleriniz öncelikli olmadığı sürece, yasal menfaatlerimizi korumak için kişisel verileri işliyoruz. Aşağıdaki durumlarda, yasal menfaatleri korumak için veri işleme gerçekleştirilir. - Mevcut akdi ortaklara yönelik pazarlama ve reklam

Yasal menfaatlerinize dayanarak kişisel verilerin işlenmesine itiraz edebilirsiniz; veri sahibi hakları için aşağıya bakın.

4.3. Verileriniz kiminle paylaşılır?

GoStudent, öğretmen sözleşmesinin aracılığının parçası olarak kişisel verilerinizi ilgili öğretmene iletir.

Ek olarak, söz konusu hizmeti yerine getirmek için gerekliyse, veri işleyicileri kullanırız. Tüm veri işleyicileri, akdi olarak verilerinizi gizli şekilde ele almak ve yalnızca görevlendirmemizin kapsamı dahilinde işlemekle yükümlüdür. Aşağıdaki veri işleyicilerini kullanıyoruz:

 • Hetzner Online GmbH (Almanya): barındırma

 • Zoom Video Communications, Inc. (ABD; standart akdi klozlar (SCC) akdedilmiştir): video oturumları gerçekleştirir

 • WhatsApp’ı AEA dışında kullanırsanız: Whatsapp LLC (ABD, Standart Akdi Klozlar (SCC) akdedilmiştir): bir yandan öğretmenler arasında iletişim kanalı ve diğer yandan öğretmenler ve ebeveynler ya da öğrenciler arasında iletişim kanalı

 • WhatsApp’ı AEA dahilinde kullanırsanız: WhatsApp Ireland Limited: bir yandan öğretmenler arasında iletişim kanalı ve diğer yandan öğretmenler ve ebeveynler ya da öğrenciler arasında iletişim kanalı

 • ClickSend Pty Ltd. (Avustralya, standart akdi klozlar (SCC) akdedilmiştir): giriş kodları için SMS gönderimi

 • HubSpot Inc. (ABD; standart akdi klozlar (SCC) akdedilmiştir): müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

 • SaasLabs Inc. tarafından JustCall (ABD, standart akdi klozlar (SCC) akdedilmiştir): VOIP (IP üzerinden ses) iletişimleri

 • MessageBird B.V. (Hollanda): çoklu kanal iletişimi kullanan WhatsApp destek aracı

4.4. Ödeme hizmet sağlayıcısı

Girdiğiniz kredi kartı verilerini alan ve ödeme hizmetlerini işlememiz için bizden fatura düzenleme verilerini alan Stripe Payments Europe Limited’i (“Stripe”) ödeme hizmet sağlayıcısı olarak kullanıyoruz. Ödeme işleme verilerinin işlenmesi Stripe’ın kendi veri koruma sorumluluğunda gerçekleşir (veri koruma bilgilerine bakın: https://stripe.com/at/privacy). Kredi kart verilerinizi saklamayız, sadece Stripe ile başkaca ödemeleri başlatabileceğiniz bir Stripe Kimliğini saklayacağız.

4.5. Faktoring (müracaat)

GoStudent hizmetlerini finanse etmek için, yasal menfaatlerimize dayanarak (fatura) verilerinizi ilettiğimiz ve alacaklarımızı tahsil ettiğimiz aşağıdaki faktoring bankasını (bankalarını) kullanıyoruz (Mad. 6 (1) (f) GDPR):

aks bank GmbH & Co KG (Almanya): faktoring

4.6 Verileriniz ne kadar süre işlenecek ve saklanacak?

Avusturya kanuni saklama ve belgeleme yükümlülükleri (örn, Avusturya Ticaret Kanunu ya da Federal Maliye Kanunu uyarınca) uyarınca kural itibariyle en az yedi sene boyunca ve de tüm ticari ilişki süresince sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli kişisel verileri saklıyoruz.

5. Öğrenci olarak hizmetlerimizi kullanıyorsanız ya da hizmetlerinizi öğretmen olarak bizim aracılığımızla öğrencilere sağlıyorsanız

GoStudent, GoStudent’in öğretmen ile sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için veri işleyeceğinden, GoStudent, sorumluluğu kendisine ait olarak hareket eder. Ek olarak, aracı bir platform olarak öğretmenin verilerini sorumluluğu bize ait olarak işleriz.

5.1 Hangi veriler işlenir ve bu veriler nereden elde edilir?

Öğretmen olarak bize sağladığınız kişisel verileri işliyoruz. İşbu bilgileri sağlamanız bir yandan öğretmen olarak sizin ile bizim aramızdaki sözleşmeleri ve hizmetlerin sağlanması için ve öğretmen olarak sizin ile öğrenci arasında kararlaştırılan hizmet tedariki için akdi anlamda gereklidir ve diğer yandan muhasebe yükümlülüklerimizi gerçekleştirmek için kanunen gereklidir. Bu durum, hizmetlere ilişkin ödeme ile bağlantılı verileri de içerir (ödeme hizmet sağlayıcımız için lütfen aşağıya bakın). İlgili kişisel verilerinizi bize sağlamazsınız, sizinle sözleşme akdedemeyiz.

Ek olarak, anılan kaynaklardan ya da hizmetleri sağlamamızın parçası olarak, sizin için oluşturduğumuz aşağıdaki kişisel verileri işleriz.

 • Öğretmenin uygunluğunu test etmek için sınav verileri (her zaman gerçek kişiler tarafından inceleme ve değerlendirmeye tabi olarak, sizin girdiğiniz ve kısmen bizim oluşturduğumuz)

 • Birleşik Krallık’ta çalışan ya da Birleşik Krallık’tan gelen öğretmenler için: sadece 12 aydan uzun olmayan bir süre önce yayımlanmış “Genişletilmiş DBS Sertifikasına” sahip öğretmenler (Birleşik Krallık’ta iş ortağı aracı kuruluş olan New Directions Holdings Limited (“Checks Direct”, https://checksdirect.co.uk/) aracılığıyla da mevcuttur; aksi takdirde öğretmenin ikamet ettiği ülkenin denk ulusal sertifikası; mümkünse İngilizce çevirisi ile birlikte). Öğretmenler ilgili formu ve fotoğraflı bir kimlik bilgisini mevcut sertifika ile birlikte dbs@gostudent.org adresine göndermek zorundadır. Belgeler, güncel ve geçerli olup olmadıkları kontrol edildikten sonra yayımlanır.

 • Fatura düzenleme amacı ile hizmet sağlama verileri (Zoom tarafından oluşturulan toplantı katılım verileri ya da tarafımızca oluşturulan veriler)

 • Muhasebe yükümlülüklerimizi yerine getirmek için fatura verileri (ödeme hizmet sağlayıcımızdan ödeme teyitleri ya da tarafımızca oluşturulan veriler)

 • Öğretmenin hizmetlerinin sağlanması ile ilgili iletişimler ve telefonla sorgular (destek talepleri)

5.2 Veri işlemenin yasal dayanağı nedir?

Kişisel verilerinizi, destek talepleri dahil sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve özellikle kurumsal ve vergi mevzuatı çerçevesindeki diğer ilgili kanuni yükümlülüklere uymak için işliyoruz.

Sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek (Madde 6 (1)(b) GDPR)
Kişisel veriler, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi, özellikle de sizinle aramızdaki sözleşmeleri yerine getirmek için işlenir. Sözleşmenin yerine getirilmesi için veri işlemenin ilk amacı, sunduğumuz öğrenme hizmetinin işlenmesidir.

Kanuni yükümlülükleri yerine getirmek (Madde 6 (1)(c ) GDPR)
Özellikle kurumsal ve vergi mevzuatı uyarınca tabi olduğumuz muhtelif yasal yükümlülüklere uymak için de kişisel verilerinizi işliyoruz.

Yasal menfaatleri korumak için (Madde 6 (1)(f) GDPR)
Gizlilik menfaatleriniz öncelikli olmadığı sürece, yasal menfaatlerimizi korumak için kişisel verileri işliyoruz.

Aşağıdaki durumlarda, yasal menfaatleri korumak için veri işleme gerçekleştirilir.

 • Mevcut akdi ortaklara (öğretmenler) yönelik pazarlama ve reklam

Yasal menfaatlerinize dayanarak kişisel verilerin işlenmesine itiraz edebilirsiniz; veri sahibi hakları için aşağıya bakın.

5.3. Verileriniz kiminle paylaşılır?

GoStudent, öğretmen sözleşmesinin aracılığının parçası olarak, kişisel verilerinizi ilgili öğrenciye (yani akdi ortağınıza) iletir.

Ek olarak, söz konusu hizmeti yerine getirmek için gerekliyse, veri işleyicileri kullanırız. Tüm veri işleyicileri, akdi olarak verilerinizi gizli şekilde ele almak ve yalnızca görevlendirmemizin kapsamı dahilinde işlemekle yükümlüdür. Aşağıdaki veri işleyicilerini kullanıyoruz:

 • Hetzner Online GmbH (Almanya): barındırma

 • Zoom Video Communications, Inc. (ABD; standart akdi klozlar (SCC) akdedilmiştir): video oturumları gerçekleştirir

 • WhatsApp’ı AEA dışında kullanırsanız: Whatsapp LLC (ABD, Standart Akdi Klozlar (SCC) akdedilmiştir): bir yandan öğretmenler arasında iletişim kanalı ve diğer yandan öğretmenler ve ebeveynler ya da öğrenciler arasında iletişim kanalı

 • WhatsApp’ı AEA dahilinde kullanırsanız: WhatsApp Ireland Limited: bir yandan öğretmenler arasında iletişim kanalı ve diğer yandan öğretmenler ve ebeveynler ya da öğrenciler arasında iletişim kanalı

 • ClickSend Pty Ltd. (Avustralya, standart akdi klozlar (SCC) akdedilmiştir): giriş kodları için SMS gönderimi

 • HubSpot Inc. (ABD; standart akdi klozlar (SCC) akdedilmiştir): müşteri ilişkileri yönetimi (CRM); öğretmenler için de

 • SaasLabs Inc. tarafından JustCall (ABD, standart akdi klozlar (SCC) akdedilmiştir): VOIP (IP üzerinden ses) iletişimleri

 • MessageBird B.V. (Hollanda): çoklu kanal iletişimi kullanan WhatsApp destek aracı

5.4. Ödeme hizmet sağlayıcısı

Ödeme hizmet sağlayıcısı olarak, girdiğiniz banka ayrıntılarını alan ve ödeme hizmetlerini işlemek için bizim fatura düzenleme verilerimizi alan 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD, Revolut Ltd.‘yi kullanıyoruz. Ödeme işleme verilerinin işlenmesi, Revolut’un kendi veri koruma sorumluluğunda gerçekleşir (veri koruma bilgilerine bakın: https://www.revolut.com/en-AT/legal/privacy).

5.5. Verileriniz ne kadar süre işlenecek ve saklanacak?

Kanuni saklama ve belgeleme yükümlülükleri (örn, Avusturya Ticaret Kanunu ya da Federal Maliye Kanunu uyarınca) uyarınca kural itibariyle en az yedi sene boyunca ve de öğretmen olarak tüm ticari ilişki süresince sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli kişisel verileri (test ve “Genişletilmiş DBS Sertifikası” verileri dahil olmak üzere) saklıyoruz.

6. GoStudent iş başvurusu sahibi ya da çalışanı iseniz

GoStudent ile iş ilişkisine kaydolma sürecinin parçası olarak, bize sağladığınız verileri işliyoruz. GoStudent ile iş ilişkisi ile ilgili kişisel verileri de işliyoruz.

6.1. Hangi veriler işlenir ve bu veriler nereden elde edilir?

GoStudent’te boş bir pozisyona başvurursanız, bize gönderdiğiniz başvuru belgelerini işleyeceğiz.

GoStudent ile iş ilişkiniz bağlamında, çalışan olarak bize sağladığınız tüm verileri ve iş ilişkisi süreci esnasında oluşturulan tüm verileri işleriz. İşbu bilgileri sağlamanız, bir yandan sözleşmenin yerine getirilmesi için gereklidir, diğer yandan hukuken özellikle de muhasebe yükümlülüklerimizi ve vergi ile sosyal güvenlik yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gereklidir.

6.2. Veri işlemenin yasal dayanağı nedir?

Dilediğinizde geri alabileceğiniz açık rızanıza dayanarak (Madde 6 (1)(a) GDPR)
Başvuru belgeleri, Madde 6 (1)(a) GDPR uyarınca rızanıza dayanarak işlenir. Aynı durum, iş ilişkisi dahilinde gönüllü rızanıza dayanarak sağladığınız verilere uygulanır.

Sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek (Madde 6 (1)(b) GDPR)
Kişisel veriler, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi, özellikle de sizinle aramızdaki sözleşmeleri yerine getirmek için işlenir. Sözleşmenin yerine getirilmesi için veri işleme amacı, ilk olarak ücretin ödenmesi ve diğer akdi hizmetlerin sağlanması ve de ilgili personelin yönetimidir

Kanuni yükümlülükleri yerine getirmek (Madde 6 (1)(c ) GDPR)
Özellikle kurumsal, sosyal güvenlik ve vergi mevzuatı uyarınca tabi olduğumuz muhtelif yasal yükümlülüklere uymak için de kişisel verilerinizi işliyoruz.

6.3. Verileriniz kiminle paylaşılır?

GoStudent, işlenen verileri ilgili çalışanlara iletir. Yasal yükümlülükler kapsamında ve kanun icabı olduğu ölçüde, veriler yetkili vergi kurumları, sosyal güvenlik kurumları ve diğer kurumlara iletilecektir.

Ek olarak, söz konusu hizmeti yerine getirmek için gerekliyse, veri işleyicileri kullanırız. Tüm veri işleyicileri, akdi olarak verilerinizi gizli şekilde ele almak ve yalnızca görevlendirmemizin kapsamı dahilinde işlemekle yükümlüdür. Aşağıdaki veri işleyicilerini kullanıyoruz:

 • DocuSign, Inc. (ABD, standart akdi klozlar akdedilmiştir): imzalar

 • BambooHR (AB): personel bilgi sistemi (tüm çalışanlar için admin aracı)

 • HubSpot Inc. (ABD; standart akdi klozlar akdedilmiştir): uygulama yönetimi

 • Greenhouse: uygulama yönetimi

 • Hetzner Online GmbH (Almanya): barındırma

6.4. Verileriniz ne kadar süre işlenecek ve saklanacak?

Kanuni saklama ve belgeleme yükümlülükleri (örn, Avusturya Ticaret Kanunu ya da Federal Maliye Kanunu uyarınca) uyarınca kural itibariyle en az yedi sene boyunca ve de tüm iş ilişkisi süresince sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli kişisel verileri saklıyoruz.

7. Haklarınız nelerdir?

Bu bağlamda, GoStudent’in öğrenciler (ve muhtemelen öğrencilerin kanuni vasileri) ile öğretmenler arasında aracı platform olarak çalıştığı dikkate alınmalıdır. Şeffaflığın sağlanması için işbu veri koruma bilgileri, sorumlu kişiler olarak öğretmen tarafından öğrencinin kişisel verilerinin (ya da muhtemelen öğrencilerin yasal vasilerinin kişisel verilerinin) işlenmesine ilişkin bilgileri de içerir. Veri sahibinin aşağıda tanımlanan hakları, kişisel verileri işlemekle sorumlu kişi örn. GoStudent ya da ilgili öğretmene karşı ileri sürülebilir.

Cayma hakkı
Rızanıza dayanarak kişisel verilerinizi işlersek, rızanızdan dilediğinizde cayma hakkınız bulunur. Rızanızı geri çekmeniz, rızanızı geri çektiğiniz ana kadar yapılan işlemlerin yasallığını etkilemez. Bu durum hakkında rızanızı vermeden önce bilgilendirileceksiniz. Rızadan cayılması, rıza vermek kadar basit olmalıdır.

Bilgi hakkı
Kişisel verilerinizi işlersek, işleme amaçları, işlenen kişisel verilerin kategorileri, kişisel verilerin alıcıları, saklama süresi, sahip olduğunuz haklar, kişisel verilerin kaynağı ve otomatik karar alma durumu hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz.

Düzeltme ve silme
Sizinle ilgili doğru olmayan ya da tam olmayan kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Veri işlemenin yasalara uygun olmaması ve silmeyi engelleme konusunda yasal yükümlülüğümüz olmaması şartıyla sizinle ilgili kişisel verilerin silinmesini talep edebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması
Verilerinizin işlenmesinin belirli durumlarda kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

Veri taşınabilirliği
Bize sağladığınız verilerin yapılandırılmış, basit ve makine tarafından okunabilir ortamda transferini talep etme hakkına sahipsiniz. Teknik anlamda uygulanabilir olduğu sürece teknik bilgilerin tarafınızca adlandırılan sorumlu kişiye tarafımızca doğrudan aktarılması hakkına sahipsiniz.

İtiraz
Özel durumunuz ile ilgili gerekçelere dayanarak dilediğinizde sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. İtiraz ederseniz, işleme gerekçelerimizin menfaatlerinizden daha önemli olduğunu kanıtlamış olmadığımız sürece sizinle ilgili kişisel verileri işlemeye devam etmeyeceğiz. Kişisel verilerinizin reklam amaçları ile kullanımına dilediğinizde itiraz edebilirsiniz ve bu durumda reklam amaçları ile verilerinizin işlenmesini durduracağız. İşlediğimiz verilerinize istinaden haklarınızı gerçekleştirmek için lütfen info@gostudent.at aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

Şikayet
Veri koruma haklarınızın ihlal edildiğine inanıyorsanız, veri koruma denetleme kurumlarına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz Türkiye’de bu kurum, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)
Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sok. No:4
06520 Çankaya/Ankara
Türkiye
+90 312 216 5050
ALO 198 Veri Koruma Hattı Bilgi Danışma Merkezi
Web sitesi: http://www.kvkk.gov.tr