Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

– mające zastosowanie w przypadku użytkowania strony internetowej
– mające zastosowanie w przypadku zapisu na newsletter
– dla uczniów i ich opiekunów prawnych korzystających z usług naszych i korepetytorów, w tym telefoniczne dane kontaktowe oraz dane bankowe
– dla korepetytorów, w tym test kwalifikacyjny

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest
GoStudent GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 20
1020 Wiedeń, Austria
Numer w rejestrze handlowym: FN 447118 b
E-mail: data-privacy@gostudent.org

Język stosowany w niniejszym dokumencie ma być neutralny płciowo.

2. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej jako użytkownik, w szczególności, gdy zadajesz pytania lub składasz zapytania ofertowe, lub korzystasz z dostępu do społeczności

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie w przypadku naszych następujących domen stron internetowych:

https://www.gostudent.org/
https://www.gostudent.org/pl-pl/

2.1. Jakie dane są przetwarzane i skąd one pochodzą?

Przetwarzamy dane osobowe, które nam udostępniasz, korzystając ze strony internetowej. Udostępnienie tych danych jest konieczne, abyśmy mogli przetwarzać Twoje zapytania ofertowe lub umożliwić Ci dostęp do społeczności (umownie). Jeśli nie udostępnisz nam danych osobowych, o których mowa, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich zapytań ani udzielić Ci dostępu do społeczności.

Ponadto, jako część powyższych celów, przetwarzamy dane, które generujemy dla Ciebie jako użytkownika naszej strony internetowej i/lub społeczności, a są to

– data, tożsamość pracownika oraz treść odpowiedzi na zapytanie;
– data, tożsamość osoby zadającej pytanie oraz odpowiadającej, a także metadane i treść wymagane do korzystania z dostępu do społeczności.

Informacje o plikach cookies, których używamy na stronie internetowej, stanowią część naszego narzędzia do obsługi plików cookie (https://www.cookiebot.com/).

2.2. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Wypełnienie obowiązków umownych (Artykuł 6 ust. 1 punkt b RODO)
Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia naszych obowiązków umownych stanowiących element korzystania z dostępu do społeczności.

2.3. Komu udostępniane są Twoje dane?

Przekazujemy dane osobowe upoważnionym podmiotom przetwarzającym dane, jeśli jest to niezbędne w zakresie powyższych celów. Wszystkie podmioty przetwarzające dane są zobowiązane na podstawie umowy do traktowania Twoich danych z zachowaniem poufności i przetwarzania ich tylko w zakresie wyżej wspomnianych celów:

– Hetzner Online GmbH (Niemcy: hosting);
– Google Ireland Limited (Irlandia): analiza ruchu;
– HubSpot Inc. (USA; zawarte standardowe klauzule umowne): zarządzanie relacjami z klientem (CRM).

2.4. Jak długo Twoje dane będą przetwarzane i przechowywane?

Przechowujemy Twoje dane

– w celu odpowiadania na komunikację w sprawie wszelkich roszczeń odszkodowawczych przez trzy lata po odesłaniu odpowiedzi;
– w celu korzystania z dostępu do społeczności tak długo, jak pozostajesz jej członkiem i poza tym okresem przez trzy lata w celach związanych z roszczeniami odszkodowawczymi.

3. Jeśli zapiszesz się na nasz newsletter dla uczniów lub korepetytorów

3.1. Jakie dane są przetwarzane i skąd one pochodzą?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam udostępniasz, zapisując się / wyrażając zgodę na rzeczony newsletter. Udostępnienie nam tych danych jest niezbędne, aby otrzymywać newsletter. Jeśli nie udostępnisz nam danych osobowych, o których mowa, wysyłanie Ci newslettera nie będzie możliwe. Ponadto, jako część powyższych celów, przetwarzamy dane, które generujemy dla Ciebie jako użytkownika naszego newslettera, czyli

– dane o treści lub możliwym odwołaniu usługi („rezygnacja”);
– dane dotyczące wysyłania odpowiedniego newslettera;
– Twoje korzystanie z odpowiedniego newslettera (otwieranie lub kliknięcia).

3.2. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Na podstawie Twojej wyraźnej zgody, która może zostać wycofana w dowolnym momencie (Artykuł 6 ust. 1 punkt a RODO)
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej, jaką jest Twoja zgoda możliwa do wycofania w dowolnym momencie. Wycofania można dokonać w następujący sposób (równie prosty, co udzielenie zgody): poprzez link do wypisania się znajdujący się w każdym newsletterze.

3.3. Komu udostępniane są Twoje dane?

Przekazujemy dane osobowe upoważnionym podmiotom przetwarzającym dane, jeśli jest to niezbędne w zakresie powyższych celów. Wszystkie podmioty przetwarzające dane są zobowiązane na podstawie umowy do traktowania Twoich danych z zachowaniem poufności i przetwarzania ich tylko w zakresie wyżej wspomnianych celów.

– Mailgun Technologies Inc. (USA, zawarte standardowe klauzule umowne): wysyłka wiadomości e-mail;
– Peaberry Software Inc. („Customer.io”, zawarte standardowe klauzule umowne): segmentacja i wysyłka wiadomości;
– ClickSend Pty Ltd. (Australia, zawarte standardowe klauzule umowne): wysyłka wiadomości SMS z kodami do logowania.

3.4. Jak długo Twoje dane będą przetwarzane i przechowywane?

Przechowujemy / przetwarzamy Twoje dane
– do czasu anulowania Twojej subskrypcji
– do celów zarządzania wycofaniami lub w związku z wszelkimi roszczeniami odszkodowawczymi przez trzy lata po wycofaniu zgody

4. Jeśli jako uczeń (i jego prawny opiekun) korzystasz z naszych usług lub usług korepetytorów

Prowadzimy platformę dla uczniów (lub ich prawnych opiekunów), którzy szukają wsparcia, oraz dla korepetytorów. Dlatego z jednej strony umowy platformy z uczniami (lub ich opiekunami prawnymi) i umowy agencyjne z korepetytorami są zawierane za pośrednictwem naszej platformy; uczniowie (lub ich opiekunowie prawni) i korepetytorzy zawierają również umowy o korepetycje bezpośrednio. Sesje odbywają się na podstawie umowy o korepetycje między korepetytorem a uczniem za pośrednictwem aplikacji do przeprowadzania konferencji online Zoom (dostawca usługi Zoom wysyła automatyczne linki do spotkań i automatycznie zbiera dane dotyczące uczestnictwa w konferencjach).

Aby zapewnić przejrzystość, niniejsza informacja o ochronie danych zawiera również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych ucznia (lub jego opiekunów prawnych) przez korepetytora w związku z wypełnianiem przez korepetytora postanowień umowy o korepetycje zawartej z uczniem. Jako że przetwarzanie odbywa się w dużej mierze za pośrednictwem naszej platformy, pełnimy funkcję podmiotu przetwarzającego dane dla korepetytora. W zakresie, w jakim GoStudent musi przetwarzać dane, aby wypełnić swoje obowiązki umowne, GoStudent działa na własną odpowiedzialność. Jeśli poniżej wyraźnie nie określono inaczej, informacje mają zastosowanie zarówno do przetwarzania przez nas jako organ odpowiedzialny za ochronę danych, jak i do przetwarzania przez korepetytorów jako osoby odpowiedzialne na mocy prawa dotyczącego ochrony danych.

4.1. Jakie dane przetwarzamy (w tym korepetytorzy, chyba że określono inaczej) i skąd one pochodzą?

Przetwarzamy dane osobowe, które nam podajesz jako uczeń lub opiekun prawny o uczniu lub o sobie dla celów świadczenia usług. Podanie przez Ciebie tych informacji z jednej strony stanowi obowiązek umowny niezbędny do zawarcia umów między Tobą (jako uczniem lub opiekunem prawnym) a nami oraz między Tobą a korepetytorem dotyczących świadczenia ustalonych usług i z drugiej strony jest prawnie niezbędne, w szczególności do wypełnienia naszych obowiązków księgowych. Obejmuje to również dane związane z płatnościami za nasze usługi (informacje o naszym dostawcy usług płatniczych, Stripe, widoczne poniżej). Jeśli nie udostępnisz nam odpowiednich danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy ani jej zrealizować.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które generujemy dla Ciebie jako część naszego świadczenia usług lub ze wspomnianych źródeł, czyli
– dane dotyczące świadczenia usług do celów bilingowych (generowane przez nas lub dane dotyczące udziału w spotkaniach generowane przez Zoom);
– dane do faktur w celu wypełnienia naszych obowiązków księgowych (generowane przez nas lub potwierdzenia dokonania płatności od Stripe);
– wszelka korespondencja i kontakt telefoniczny (prośby o wsparcie) związane ze świadczeniem usług GoStudent.

4.2. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby wypełnić nasze zobowiązania umowne, w tym rozpatrywać prośby o wsparcie, wypełniać inne powiązane zobowiązania prawne, w szczególności wynikające z prawa dotyczącego spółek i podatków:

Wypełnienie obowiązków umownych (Artykuł 6 ust. 1 punkt b RODO)
Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, w szczególności zrealizowania naszych umów z Tobą. Celem przetwarzania danych dla realizacji umowy jest głównie przetwarzanie usługi udzielania korepetycji, którą oferujemy.

Wypełnienie obowiązków umownych (Artykuł 6 ust. 1 punkt c RODO)
Przetwarzamy także Twoje dane osobowe do celów wypełnienia różnych zobowiązań prawnych, którym podlegamy, w szczególności wynikających z prawa dotyczącego spółek i podatków.

Ochrona prawnie uzasadnionych interesów (Artykuł 6 ust. 1 punkt f RODO)
Przetwarzamy dane osobowe, aby chronić nasze prawnie uzasadnione interesy, chyba że Twój interes zachowania poufności jest nadrzędny. W następujących przypadkach przetwarzanie danych jest prowadzone, aby zabezpieczyć prawnie uzasadnione interesy: – reklamowanie i marketing skierowany do istniejących partnerów umownych.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu ― prawa podmiotów danych, patrz niżej.

4.3. Komu udostępniane są Twoje dane?

GoStudent przekazuje Twoje dane osobowe do odpowiedniego korepetytora w ramach pośrednictwa przy zawarciu umowy o korepetycje.

Ponadto zatrudniamy podmioty przetwarzające dane, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usługi, o której mowa. Wszystkie podmioty przetwarzające dane są zobowiązane na podstawie umowy do traktowania Twoich danych z zachowaniem poufności i przetwarzania ich tylko w zakresie, w jakim je powierzymy. Zatrudniamy następujące podmioty przetwarzające dane:

– Hetzner Online GmbH (Niemcy: hosting);
– Zoom Video Communications, Inc. (USA; zawarte standardowe klauzule umowne (SCC)): prowadzenie sesji video online;
– Jeśli używasz WhatsApp poza EOG: Whatsapp LLC (USA, zawarte standardowe klauzule umowne (SCC)): kanał komunikacji: dla korepetytorów z jednej strony, dla korepetytorów i rodziców lub uczniów z drugiej strony;
– Jeśli używasz WhatsApp w EOG: WhatsApp Ireland Limited: kanał komunikacji: dla korepetytorów z jednej strony, dla korepetytorów i rodziców lub uczniów z drugiej strony;
– ClickSend Pty Ltd. (Australia, zawarte standardowe klauzule umowne (SCC)): wysyłka wiadomości SMS z kodami do logowania;
– HubSpot Inc. (USA; zawarte standardowe klauzule umowne (SCC)): zarządzanie relacjami z klientem (CRM);
– JustCall od SaasLabs Inc. (USA; zawarte standardowe klauzule umowne (SCC)): komunikacja w technologii VOIP (voice over IP);
– MessageBird B.V. (Holandia): narzędzie wsparcia wielokanałowej komunikacji w WhatsApp.

4.4. Dostawca usług płatniczych

Korzystamy ze Stripe Payments Europe Limited („Stripe”) jako dostawcy usług płatniczych, który otrzymuje dane kart kredytowych podane przez Ciebie oraz dane bilingowe od nas w celu przetwarzania usług płatniczych. Przetwarzanie tych danych do celów przetwarzania płatności następuje potem na własną odpowiedzialność Stripe obejmującą ochronę danych (ich informacje o ochronie danych dostępne pod adresem: https://stripe.com/at/privacy). Nie przechowujemy danych Twojej karty kredytowej, jedynie Stripe ID, którego możemy użyć w przyszłości do rozpoczęcia płatności za pośrednictwem Stripe.

4.5. Faktoring (z prawem regresu)

Aby finansować usługi GoStudent, w celu odebrania naszych należności korzystamy z następujących banków faktorów, do których możemy przekazać Twoje dane (do faktury) na podstawie naszego uzasadnionego prawnie interesu (Art. 6 ust. 1 punkt f RODO):

aks bank GmbH & Co KG (Niemcy): factoring.

4.6 Jak długo Twoje dane będą przetwarzane i przechowywane?

Przechowujemy dane osobowe niezbędne do realizacji umowy przynajmniej przez okres trwania całej relacji biznesowej, jak również w związku z austriackimi ustawowymi obowiązkami przetrzymywania i dokumentowania (np. w związku z austriackim Kodeksem Handlowym lub Federalnym Kodeksem Podatkowym) co do zasady przez siedem lat.

5. Jeśli korzystasz z naszych usług jako korepetytor lub świadczysz usługi uczniom jako korepetytor za naszym pośrednictwem

W takim zakresie, w jakim GoStudent przetwarza dane, aby realizować swoje obowiązki umowne wobec korepetytora, GoStudent działa na własną odpowiedzialność. Ponadto, jako platforma pośrednicząca, przetwarzamy dane korepetytora na własną odpowiedzialność.

5.1 Jakie dane są przetwarzane i skąd one pochodzą?

Przetwarzamy dane osobowe, które udostępniasz nam jako korepetytor. Podanie przez Ciebie tych informacji z jednej strony stanowi obowiązek umowny niezbędny do zawarcia umów między Tobą jako korepetytorem a nami oraz między Tobą jako korepetytorem a uczniem dotyczących świadczenia ustalonych usług i z drugiej strony jest prawnie niezbędne, w szczególności do wypełnienia naszych obowiązków księgowych. Obejmuje to również dane związane z płatnościami za usługi (informacje o naszym dostawcy usług płatniczych widoczne poniżej). Jeśli nie udostępnisz nam odpowiednich danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy ani jej zrealizować.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które generujemy dla Ciebie jako część naszego świadczenia usług lub ze wspomnianych źródeł, czyli

– dane z ankiety sprawdzające dopasowanie korepetytora (podane przez Ciebie i częściowo wygenerowane przez nas, zawsze podlegające weryfikacji i ocenie człowieka);
– dla korepetytorów, którzy pochodzą z Wielkiej Brytanii lub pracują w Wielkiej Brytanii: tylko korepetytorzy, którzy posiadają specjalne zaświadczenie o niekaralności „Enhanced DBS Certificate” wydane nie później niż 12 miesięcy temu (dostępne również w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem agencji partnerskiej New Directions Holdings Limited („Checks Direct”, https://checksdirect.co.uk/); lub ekwiwalent państwowego zaświadczenia z państwa rezydencji korepetytora ― jeśli to możliwe, z tłumaczeniem na angielski). Korepetytorzy muszą wysłać aktualne zaświadczenie wraz z odpowiednim formularzem i identyfikującym ich zdjęciem na adres: dbs@gostudent.org. Dokumenty są sprawdzane, by zapewnić, że są aktualne i ważne, a później zwracane.
– dane dotyczące świadczenia usług do celów bilingowych (generowane przez nas lub dane dotyczące udziału w spotkaniach generowane przez Zoom);
– dane do faktur w celu wypełnienia naszych obowiązków księgowych (generowane przez nas lub potwierdzenia dokonania płatności od naszego dostawcy usług płatniczych);
– wszelka korespondencja i zapytania telefoniczne (prośby o wsparcie) związane ze świadczeniem usług udzielania korepetycji.

5.2 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby wypełnić nasze zobowiązania umowne, w tym rozpatrywać prośby o wsparcie, wypełniać inne powiązane zobowiązania prawne, w szczególności wynikające z prawa dotyczącego spółek i podatków:

Wypełnienie obowiązków umownych (Artykuł 6 ust. 1 punkt b RODO)
Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, w szczególności zrealizowania naszych umów z Tobą. Celem przetwarzania danych dla realizacji umowy jest głównie przetwarzanie usługi udzielania korepetycji, którą oferujemy.

Wypełnienie obowiązków umownych (Artykuł 6 ust. 1 punkt c RODO)
Przetwarzamy także Twoje dane osobowe do celów wypełnienia różnych zobowiązań prawnych, którym podlegamy, w szczególności wynikających z prawa dotyczącego spółek i podatków.

Ochrona prawnie uzasadnionych interesów (Artykuł 6 ust. 1 punkt f RODO)
Przetwarzamy dane osobowe, aby chronić nasze prawnie uzasadnione interesy, chyba że Twój interes zachowania poufności jest nadrzędny.

W następujących przypadkach przetwarzanie danych jest prowadzone, aby zabezpieczyć prawnie uzasadnione interesy:

– Reklamowanie i marketing skierowany do istniejących partnerów umownych (korepetytorów):

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu ― prawa podmiotów danych, patrz niżej.

5.3. Komu udostępniane są Twoje dane?

GoStudent przekazuje Twoje dane osobowe do odpowiedniego ucznia (tj. Twojego partnera umownego) w ramach pośrednictwa przy zawarciu umowy o korepetycje.

Ponadto zatrudniamy podmioty przetwarzające dane, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usługi, o której mowa. Wszystkie podmioty przetwarzające dane są zobowiązane na podstawie umowy do traktowania Twoich danych z zachowaniem poufności i przetwarzania ich tylko w zakresie, w jakim je powierzymy. Zatrudniamy następujące podmioty przetwarzające dane:

– Hetzner Online GmbH (Niemcy: hosting);
– Zoom Video Communications, Inc. (USA; zawarte standardowe klauzule umowne (SCC)): prowadzenie sesji video online;
– Jeśli używasz WhatsApp poza EOG: Whatsapp LLC (USA, zawarte standardowe klauzule umowne (SCC)): kanał komunikacji: dla korepetytorów z jednej strony, dla korepetytorów i rodziców lub uczniów z drugiej strony;
– Jeśli używasz WhatsApp w EOG: WhatsApp Ireland Limited: kanał komunikacji: dla korepetytorów z jednej strony, dla korepetytorów i rodziców lub uczniów z drugiej strony;
– ClickSend Pty Ltd. (Australia, zawarte standardowe klauzule umowne (SCC)): wysyłka wiadomości SMS z kodami do logowania;
– HubSpot Inc. (USA; zawarte standardowe klauzule umowne (SCC)): zarządzanie relacjami z klientem (CRM) – także dla korepetytorów;
– JustCall od SaasLabs Inc. (USA; zawarte standardowe klauzule umowne (SCC)): komunikacja w technologii VOIP (voice over IP);
– MessageBird B.V. (Holandia): narzędzie wsparcia wielokanałowej komunikacji w WhatsApp.

5.4. Dostawca usług płatniczych

Korzystamy z Revolut Ltd., 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD jako dostawcy usług płatniczych, który odbiera dane bankowe podane przez Ciebie i dane bilingowe od nas w celu świadczenia usług płatniczych. Przetwarzanie tych danych do celów przetwarzania płatności następuje potem na własną odpowiedzialność Revolut obejmującą ochronę danych (patrz: ich informacje o ochronie danych dostępne pod adresem: https://www.revolut.com/en-AT/legal/privacy).

5.5. Jak długo Twoje dane będą przetwarzane i przechowywane?

Przechowujemy dane osobowe (w tym ankiety i dane z zaświadczeń „Enhanced DBS Certificate”) niezbędne do realizacji umowy przynajmniej przez okres trwania całej relacji biznesowej korepetytora, jak również w związku z ustawowymi obowiązkami przetrzymywania i dokumentowania (np. w związku z austriackim Kodeksem handlowym lub Federalnym Kodeksem Podatkowym) co do zasady przez siedem lat.

6. Jeśli jesteś kandydatem do pracy w GoStudent lub jej pracownikiem

Przetwarzamy podane przez Ciebie dane jako część procesu rekrutacyjnego w GoStudent. Przetwarzamy także dane osobowe związane z zatrudnieniem w GoStudent.

6.1. Jakie dane są przetwarzane i skąd one pochodzą?

Jeśli kandydujesz na stanowisko w GoStudent, będziemy przetwarzać dokumenty zgłoszeniowe, które nam prześlesz.

W kontekście Twojego zatrudnienia w GoStudent przetwarzamy wszystkie dane, które udostępnisz nam jako pracownik, lub które zostaną wygenerowane w toku zatrudnienia. Podanie przez Ciebie tych informacji jest z jednej strony niezbędne do realizacji umowy, a z drugiej strony prawnie niezbędne, w szczególności do wypełnienia naszych obowiązków księgowych oraz związanych z obowiązkiem zabezpieczenia podatkowego i społecznego.

6.2. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Na podstawie Twojej wyraźnej zgody, która może zostać wycofana w dowolnym momencie (Artykuł 6 ust. 1 punkt a RODO)
Dokumenty zgłoszeniowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 punkt a RODO. Ten sam przepis ma zastosowanie do danych, które podajesz w trakcie zatrudnienia na podstawie swojej dobrowolnej zgody.

Wypełnienie obowiązków umownych (Artykuł 6 ust. 1 punkt b RODO)
Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, w szczególności zrealizowania naszych umów z Tobą. Celem przetwarzania danych do realizacji umowy jest głównie płatność wynagrodzenia i świadczenie innych usług umownych, jak również związane z tym zarządzanie personelem.

Wypełnienie obowiązków umownych (Artykuł 6 ust. 1 punkt c RODO)
Przetwarzamy także Twoje dane osobowe w celu wypełnienia różnych zobowiązań prawnych, którym podlegamy, w szczególności wynikających z prawa dotyczącego spółek, ubezpieczeń społecznych i podatków.

6.3. Komu udostępniane są Twoje dane?

GoStudent przekazuje przetwarzane dane odpowiednim pracownikom. W ramach obowiązków prawnych dane będą przekazywane właściwym organom podatkowym, instytucjom ubezpieczeń społecznych oraz innym organom, tylko jeśli jest to wymagane przez prawo.

Ponadto zatrudniamy podmioty przetwarzające dane, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usługi, o której mowa. Wszystkie podmioty przetwarzające dane są zobowiązane na podstawie umowy do traktowania Twoich danych z zachowaniem poufności i przetwarzania ich tylko w zakresie, w jakim je powierzymy. Zatrudniamy następujące podmioty przetwarzające dane:

– DocuSign, Inc. (USA, zawarte standardowe klauzule umowne): podpisy;
– BambooHR (EU): system informacji o personelu (narzędzie administracyjne dla wszystkich pracowników);
– HubSpot Inc. (USA; zawarte standardowe klauzule umowne): zarządzanie zgłoszeniami;
– Greenhouse: zarządzanie zgłoszeniami;
– Hetzner Online GmbH (Niemcy): hosting.

6.4. Jak długo Twoje dane będą przetwarzane i przechowywane?

Przechowujemy dane osobowe niezbędne do realizacji umowy przynajmniej przez okres trwania całej relacji zatrudnienia, jak również w związku z ustawowymi obowiązkami przetrzymywania i dokumentowania (np. w związku z austriackim Kodeksem Handlowym lub Federalnym Kodeksem Podatkowym) co do zasady przez siedem lat.

7. Jakie masz prawa?

W tym kontekście należy zauważyć, że GoStudent prowadzi działalność jako platforma pośrednicząca między uczniami (i ich opiekunami prawnymi) a korepetytorami. Aby zapewnić przejrzystość, niniejsza informacja o ochronie danych zawiera również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych ucznia (i jego opiekunów prawnych) przez korepetytora jako osobę odpowiedzialną. Prawa podmiotu danych opisane poniżej mogą zostać potwierdzone przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, np. GoStudent lub odpowiedniego korepetytora.

Prawo wycofania
Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie. Odwołanie Twojej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgodny do momentu odwołania. Otrzymasz tę informację przed udzieleniem zgody. Wycofanie zgody musi być tak łatwe jak jej udzielenie.

Prawo do informacji
Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do informacji o celach przetwarzania, przetwarzanych kategoriach danych osobowych, odbiorcach danych osobowych, okresie przechowywania, prawach, które Ci przysługują, pochodzeniu danych osobowych i możliwym istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego.

Korekta i kasowanie
Masz prawo żądać korekty niepoprawnych lub niepełnych danych, które Cię dotyczą. Jesteś uprawniony(-a) do żądania skanowania danych osobowych, które Cię dotyczą pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z prawem i nie istnieją zobowiązania prawne po Twojej stronie, które uniemożliwiają skasowanie.

Ograniczenie przetwarzania
Jesteś uprawniony(-a) do żądania, aby przetwarzanie Twoich danych w poszczególnych przypadkach zostało ograniczone.

Przeniesienie danych
Masz prawo poprosić o przeniesienie danych, które nam podałeś(-aś), w strukturyzowanym, powszechnie dostępnym i możliwym do odczytania maszynowego formacie. Masz prawo do tego, by Twoje dane osobowe zostały przeniesione przez nas bezpośrednio do wskazanej przez Ciebie osoby odpowiedzialnej, jeśli tylko jest to możliwe pod względem technicznym.

Sprzeciw
Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie na podstawie związanej z konkretną sytuacją. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że możemy udowodnić, że nasze powody, dla których przetwarzamy Twoje dane są nadrzędne wobec Twoich interesów. Możesz sprzeciwić się używaniu Twoich danych osobowych do celów reklamowych w dowolnym momencie, w którym to przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane do celów reklamowych. Aby skorzystać ze swoich praw dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych, skorzystaj z adresu info@gostudent.at

Skarga
Masz prawo zgłosić skargę do organów nadzorujących przetwarzanie danych, w Polsce:
Urząd Ochrony Danych Osobowych (Personal Data Protection Office)
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
Polska
+48 22 531 03 00
E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl dwme@uodo.gov.pl
Website: https://uodo.gov.pl/
jeśli uważasz, że Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych zostały naruszone.