Privacybeleid

Verklaring inzake gegevensbescherming

 • voor het gebruik van de website

 • voor de inschrijving op de nieuwsbrief

 • voor leerlingen en hun wettelijke voogd(en) met betrekking tot onze diensten en de diensten van onze docenten, inclusief telefonisch contact en boekhouding

 • voor docenten, inclusief hun toelatingstest

1. Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking is
GoStudent GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 20
1020 Wenen, Oostenrijk
Handelsregisternummer: FN 447118 b
E-mail: data-privacy@gostudent.org

De taal die in deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt gebezigd, is bedoeld genderneutraal te zijn.

2. Als je onze website als gebruiker gebruikt, in het bijzonder bij het indienen van verzoeken of vragen of als je van het community-gedeelte gebruikmaakt

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op onze websites met de volgende domeinen:

2.1. Welke gegevens worden verwerkt en waar komen deze vandaan?

Wij verwerken de persoonsgegevens die jij ons verstrekt wanneer je van de website gebruikmaakt. Je bent (contractueel) verplicht ons deze gegevens te verstrekken zodat we jouw verzoeken of vragen kunnen behandelen of zodat jij het community-gedeelte kunt gebruiken. Als je ons de persoonsgegevens in kwestie niet verstrekt, kunnen we jouw vraag niet behandelen en kunnen we je geen toestemming geven voor het gebruik van het community-gedeelte.

Met het oog op bovengenoemde doeleinden verwerken we ook gegevens die wij voor jou genereren als gebruiker van onze website en/of community, te weten:

 • Datum, werknemer en inhoud van het antwoord op de vraag

 • Datum, persoon die de vraag stelt en persoon die de vraag beantwoordt, en metagegevens en inhoud die nodig zijn voor het gebruik van het community-gedeelte

Houd er rekening mee dat informatie over cookies die wij op de website gebruiken verstrekt wordt als onderdeel van ons cookiehulpprogramma (https://www.cookiebot.com/).

2.2. Wat is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking?

Voldoen aan onze contractuele verplichtingen (Artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG)
We verwerken persoonsgegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen met het oog op het gebruik van het community-gedeelte.

2.3. Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Wij delen persoonsgegevens met bevoegde gegevensverwerkers als dit binnen het toepassingsgebied van bovenstaande doeleinden noodzakelijk is. Alle gegevensverwerkers zijn contractueel verplicht jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen en deze uitsluitend binnen het toepassingsgebied van bovenstaande doeleinden te verwerken:

 • Hetzner Online GmbH (Duitsland): hosting

 • Google Ireland Limited (Ierland): analyse van gebruikersverkeer

 • HubSpot Inc. (VS; overeengekomen standaardcontractbepalingen): klantenrelatiebeheer (CRM)

2.4. Hoelang worden je gegevens verwerkt en bewaard?

Wij bewaren jouw gegevens om

 • schadeclaims te kunnen beantwoorden gedurende drie jaren nadat we het verzoek hebben behandeld;

 • jou toegang te geven tot het community-gedeelte zolang je lid bent van de community en daarna gedurende drie jaren voor eventuele schadeclaims.

3. Als je je inschrijft op onze e-nieuwsbrief voor leerlingen of docenten

3.1. Welke gegevens worden verwerkt en waar komen deze vandaan?

Wij verwerken de persoonsgegevens die jij ons verstrekt wanneer je je inschrijft op / toestemming verleent voor de betreffende nieuwsbrief. Je moet ons deze gegevens verstrekken om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen. Als je ons de betreffende persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij jou geen nieuwsbrief sturen. Met het oog op bovengenoemde doeleinden verwerken we ook gegevens die wij voor jou genereren als gebruiker van onze nieuwsbrieven, te weten

 • gegevens over toestemming of eventuele intrekking (‘uitschrijven’)

 • gegevens voor het verzenden van de betreffende nieuwsbrief

 • jouw gebruik van de betreffende nieuwsbrief (opening of klikgedrag)

3.2. Wat is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking?

Jouw uitdrukkelijke toestemming, die je op elk moment kunt intrekken (Artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG)
We verwerken persoonsgegevens op grond van jouw toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken. Je kunt je toestemming als volgt intrekken (minstens even gemakkelijk als toestemming verlenen): via een link in elke nieuwsbrief om je uit te schrijven.

3.3. Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Wij delen persoonsgegevens met bevoegde gegevensverwerkers als dit binnen het toepassingsgebied van bovenstaande doeleinden noodzakelijk is. Alle gegevensverwerkers zijn contractueel verplicht jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen en deze uitsluitend binnen het toepassingsgebied van bovenstaande doeleinden te verwerken:

 • Mailgun Technologies Inc. (VS, overeengekomen standaardcontractbepalingen): verzenden van e-mails

 • Peaberry Software Inc. (‘Customer.io’, overeengekomen standaardcontractbepalingen): segmentatie en verzenden van berichten

 • ClickSend Pty Ltd. (Australië, overeengekomen standaardcontractbepalingen): verzenden van sms’en voor aanmeldingscodes

3.4. Hoelang worden je gegevens verwerkt en bewaard?

Wij verwerken en bewaren je gegevens - totdat je inschrijving op de nieuwsbrief wordt opgezegd; - voor het beheer van intrekkingen of voor eventuele schadeclaims gedurende drie jaren na de intrekking

4. Als jij als leerling (en als wettelijke voogd van een leerling) gebruikmaakt van onze diensten of de diensten van de docenten

Wij exploiteren een platform voor leerlingen (of de wettelijke voogden van leerlingen) die op zoek zijn naar hulp en docenten. Daarom worden er via ons platform platformovereenkomsten met leerlingen (of eventueel hun wettelijke voogden) en bemiddelingscontracten met docenten gesloten; leerlingen (of eventueel hun wettelijke voogden) en docenten sluiten ook direct overeenkomsten voor de opdracht af. De bijlessen vinden plaats op basis van de overeenkomsten voor de opdracht tussen docenten en leerlingen via online videogesprekken op Zoom (de dienstverlener Zoom verstuurt automatisch links voor het videogesprek en verzamelt automatisch gegevens over de deelname aan de gesprekken).

Om de transparantie te garanderen, bevat deze informatie over gegevensbescherming ook informatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de leerling (of eventueel die van hun wettelijke voogden) door de docenten met het oog op de uitvoering van de overeenkomst voor de opdracht met de leerlingen. Aangezien deze verwerking grotendeels via ons platform verloopt, treden wij op als gegevensverwerker voor de docenten. Voor zover GoStudent gegevens moet verwerken om aan de contractuele verplichtingen van GoStudent te voldoen, handelt GoStudent op eigen verantwoordelijkheid. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders wordt uiteengezet, is de informatie zowel van toepassing op onze verwerking als verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking en op de verwerking door docenten als verantwoordelijke(n) ingevolge de gegevensbeschermingswetgeving.

4.1. Welke gegevens verwerken wij (inclusief docenten, tenzij anders vermeld) en waar komen deze vandaan?

Wij verwerken de persoonsgegevens die jij ons als leerling of als wettelijke voogd van een leerling verstrekt over de leerling of jezelf zodat wij de diensten kunnen verlenen. Je bent enerzijds contractueel verplicht om deze informatie te verstrekken zodat de overeenkomsten tussen jou (als leerling of wettelijke voogd) en ons en tussen jou en de docent voor de overeengekomen verlening van diensten kunnen worden gesloten en je bent daar anderzijds wettelijk toe verplicht, met name zodat wij aan onze boekhoudkundige verplichtingen kunnen voldoen. Hierbij zijn ook inbegrepen eventuele gegevens in verband met de betaling voor onze diensten (zie hieronder voor onze betalingsdienstaanbieder, Stripe). Als je ons niet de relevante persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij geen overeenkomst met jou aangaan of uitvoeren.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij voor jou genereren in het kader van onze dienstverlening of van de vermelde bronnen, te weten - Dienstverleningsgegevens voor factureringsdoeleinden (door ons gegenereerd of door Zoom gegenereerde gegevens over deelname aan sessies) - Factuurgegevens om aan onze boekhoudkundige verplichtingen te voldoen (door ons gegenereerd of betalingsbevestigingen van Stripe) - Alle correspondentie en telefooncontact (ondersteuningsaanvragen) in verband met de dienstverlening door GoStudent

4.2. Wat is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, inclusief ondersteuningsaanvragen, en om ons aan andere wettelijke verplichtingen te houden, met name onder het vennootschaps- en belastingrecht:

Voldoen aan onze contractuele verplichtingen (Artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG)
We verwerken persoonsgegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, met name de uitvoering van onze overeenkomsten met jou. Het voornaamste doel van de gegevensverwerking voor de uitvoering van de overeenkomst is de verwerking van de bijlesdiensten die wij aanbieden.

Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (Artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG)
Wij verwerken jouw persoonsgegevens ook om te voldoen aan uiteenlopende wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, in het bijzonder onder het vennootschaps- en belastingrecht.

Bescherming van onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG)
Wij verwerken persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, tenzij jouw belangen van vertrouwelijkheid zwaarder wegen. In de volgende gevallen worden gegevens verwerkt om de gerechtvaardigde belangen te waarborgen: - Advertenties en marketing aan bestaande contractpartners

Je kunt op basis van je gerechtvaardigde belangen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens — zie de informatie hieronder over rechten van betrokkenen.

4.3. Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

GoStudent deelt jouw persoonsgegevens met de betreffende docent als onderdeel van de bemiddeling van de overeenkomst voor de opdracht.

Daarnaast schakelen we gegevensverwerkers in als dit noodzakelijk is om de betreffende dienst te kunnen uitvoeren. Alle gegevensverwerkers zijn contractueel verplicht jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen en deze uitsluitend binnen het toepassingsgebied van bovenstaande doeleinden te verwerken. Wij schakelen de volgende gegevensverwerkers in:

 • Hetzner Online GmbH (Duitsland): hosting

 • Zoom Video Communications, Inc. (VS; overeengekomen standaardcontractbepalingen): houden van de videosessies

 • Als je buiten de EER WhatsApp gebruikt: Whatsapp LLC (VS, overeengekomen standaardcontractbepalingen): communicatiekanaal tussen docenten enerzijds en tussen docenten en ouders of leerlingen anderzijds

 • Als je binnen de EER WhatsApp gebruikt: WhatsApp Ireland Limited: communicatiekanaal tussen docenten enerzijds en tussen docenten en ouders of leerlingen anderzijds

 • ClickSend Pty Ltd. (Australië, overeengekomen standaardcontractbepalingen): verzenden van sms’en voor aanmeldingscodes

 • HubSpot Inc. (VS; overeengekomen standaardcontractbepalingen): klantenrelatiebeheer (CRM)

 • JustCall by SaasLabs Inc. (VS, overeengekomen standaardcontractbepalingen): VOIP (voice over IP) telecommunicatie

 • MessageBird B.V. (Nederland): WhatsApp-ondersteuningstool die van omnichannel-communicatie gebruikmaakt

4.4. Betalingsdienstaanbieder

Wij gebruiken Stripe Payments Europe Limited (‘Stripe’) als betalingsdienstaanbieder, die de door jou ingevoerde creditcardgegevens ontvangt en van ons de factureringsgegevens krijgt om de betalingsdiensten uit te voeren. De verwerking van deze gegevens voor de betalingsverwerking vindt vervolgens plaats op eigen verantwoordelijkheid van Stripe met betrekking tot de gegevensbescherming (zie hun informatie over gegevensbescherming: https://stripe.com/at/privacy). Wij slaan jouw creditcardgegevens niet op, alleen een Stripe-ID, die wij kunnen gebruiken om verdere betalingen met Stripe te doen.

4.5. (Recourse) factoring

Om de diensten van GoStudent te financieren, maken we gebruik van de volgende factorbank(en) om onze vorderingen te innen. Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6, lid 1, onder f) van de AVG) sturen wij deze bank(en) jouw (factuur-)gegevens:

aks bank GmbH & Co KG (Duitsland): factoring

4.6 Hoelang worden je gegevens verwerkt en bewaard?

Wij bewaren de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst ten minste voor de duur van de volledige zakenrelatie en in overeenstemming met de Oostenrijkse wettelijke bewarings- en documentatieverplichtingen (bv. in overeenstemming met het Oostenrijkse Handelsrecht of het Federale Belastingrecht), in de regel zeven jaar.

5. Als je onze diensten als docent gebruikt of als je je diensten via ons als docent aan leerlingen aanbiedt

Voor zover GoStudent gegevens verwerkt om aan de contractuele verplichtingen van GoStudent te voldoen, handelt GoStudent op eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast verwerken wij als bemiddelingsplatform de gegevens van de docent op eigen verantwoordelijkheid:

5.1 Welke gegevens worden verwerkt en waar komen deze vandaan?

Wij verwerken de persoonsgegevens die jij als docent verstrekt. Je bent enerzijds contractueel verplicht om deze informatie te verstrekken zodat de overeenkomst tussen jou als docent en ons en tussen jou als docent en de leerling voor de overeengekomen verlening van diensten kan worden gesloten en je bent daar anderzijds wettelijk toe verplicht, met name zodat we aan onze boekhoudkundige verplichtingen kunnen voldoen. Hierbij zijn ook inbegrepen eventuele gegevens in verband met de betaling voor de diensten (zie hieronder voor onze betalingsdienstaanbieder). Als je ons niet de relevante persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij geen overeenkomst met jou aangaan of uitvoeren.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij voor jou genereren in het kader van onze dienstverlening of van de vermelde bronnen, te weten

 • Quizgegevens om de geschiktheid van de docent te testen (door jou ingevoerd en gedeeltelijk door ons gegenereerd, altijd onderhevig aan menselijke controle en beoordeling)

 • Voor docenten uit het VK of die in het VK werken: alleen docenten die in het bezit zijn van een ‘Enhanced DBS Certificate’ dat niet langer dan 12 maanden geleden is afgegeven (ook beschikbaar in het VK via het partnerbureau New Directions Holdings Limited (‘Checks Direct’, https://checksdirect.co.uk/); zo niet, een gelijkwaardig nationaal certificaat van het land van vestiging van de docent — waar mogelijk met een Engelse vertaling). De docenten moeten het actuele certificaat samen met het bijbehorende formulier en foto-ID opsturen naar dbs@gostudent.org. De documenten worden gecontroleerd om te garanderen dat ze up-to-date en geldig zijn, vervolgens worden ze vrijgegeven.

 • Dienstverleningsgegevens voor factureringsdoeleinden (door ons gegenereerd of door Zoom gegenereerde gegevens over deelname aan sessies)

 • Factuurgegevens om aan onze boekhoudkundige verplichtingen te voldoen (door ons gegenereerd of betalingsbevestigingen van onze betalingsdienstaanbieder)

 • Alle correspondentie en telefonische vragen (ondersteuningsaanvragen) in verband met de dienstverlening door de docenten

5.2 Wat is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, inclusief ondersteuningsaanvragen, en om ons aan andere wettelijke verplichtingen te houden, met name onder het vennootschaps- en belastingrecht:

Voldoen aan onze contractuele verplichtingen (Artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG)
We verwerken persoonsgegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, met name de uitvoering van onze overeenkomsten met jou. Het voornaamste doel van de gegevensverwerking voor de uitvoering van de overeenkomst is de verwerking van de bijlesdiensten die wij aanbieden.

Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (Artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG)
Wij verwerken jouw persoonsgegevens ook om te voldoen aan uiteenlopende wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, in het bijzonder onder het vennootschaps- en belastingrecht.

Bescherming van onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG)
Wij verwerken persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, tenzij jouw belangen van vertrouwelijkheid zwaarder wegen.

In de volgende gevallen worden gegevens verwerkt om de gerechtvaardigde belangen te waarborgen:

 • Advertenties en marketing aan bestaande contractpartners (docenten)

Je kunt op basis van je gerechtvaardigde belangen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens — zie de informatie hieronder over rechten van betrokkenen.

5.3. Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

GoStudent deelt jouw persoonsgegevens met de betreffende leerling (d.w.z. jouw contractpartner) als onderdeel van de bemiddeling van de overeenkomst voor de opdracht.

Daarnaast schakelen we gegevensverwerkers in als dit noodzakelijk is om de betreffende dienst te kunnen uitvoeren. Alle gegevensverwerkers zijn contractueel verplicht jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen en deze uitsluitend binnen het toepassingsgebied van bovenstaande doeleinden te verwerken. Wij schakelen de volgende gegevensverwerkers in:

 • Hetzner Online GmbH (Duitsland): hosting

 • Zoom Video Communications, Inc. (VS; overeengekomen standaardcontractbepalingen): houden van de videosessies

 • Als je buiten de EER WhatsApp gebruikt: Whatsapp LLC (VS, overeengekomen standaardcontractbepalingen): communicatiekanaal tussen docenten enerzijds en tussen docenten en ouders of leerlingen anderzijds

 • Als je binnen de EER WhatsApp gebruikt: WhatsApp Ireland Limited: communicatiekanaal tussen docenten enerzijds en tussen docenten en ouders of leerlingen anderzijds

 • ClickSend Pty Ltd. (Australië, overeengekomen standaardcontractbepalingen): verzenden van sms’en voor aanmeldingscodes

 • HubSpot Inc. (VS; overeengekomen standaardcontractbepalingen): klantenrelatiebeheer (CRM) - ook voor docenten

 • JustCall by SaasLabs Inc. (VS, overeengekomen standaardcontractbepalingen): VOIP (voice over IP) telecommunicatie

 • MessageBird B.V. (Nederland): WhatsApp-ondersteuningstool die van omnichannel-communicatie gebruikmaakt

5.4. Betalingsdienstaanbieder

Wij maken gebruik van Revolut Ltd., 7 Westferry Circus, Canary Wharf, Londen, Engeland, E14 4HD als betalingsdienstaanbieder, die de door jou ingevoerde bankgegevens ontvangt en van ons de factureringsgegevens krijgt om de betalingsdiensten te verwerken. De verwerking van deze gegevens voor betalingsverwerking vindt vervolgens plaats op eigen verantwoordelijkheid van Revolut met betrekking tot de gegevensbescherming (zie hun informatie over gegevensbescherming: https://www.revolut.com/nl-NL/legal/privacy).

5.5. Hoelang worden je gegevens verwerkt en bewaard?

Wij bewaren de persoonsgegevens (inclusief de quizgegevens en de ‘Enhanced DBS Certificate’-gegevens) die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst ten minste voor de duur van de volledige zakenrelatie als docent en in overeenstemming met de wettelijke bewarings- en documentatieverplichtingen (bv. in overeenstemming met het Oostenrijkse Handelsrecht of het Federale Belastingrecht), in de regel zeven jaar.

6. Als je een sollicitant of werknemer van GoStudent bent

Wij verwerken de gegevens die jij aan ons hebt verstrekt in het kader van de sollicitatieprocedure bij GoStudent. Wij verwerken ook persoonsgegevens in verband met een betrekking bij GoStudent.

6.1. Welke gegevens worden verwerkt en waar komen deze vandaan?

Als je op een vacature bij GoStudent solliciteert, verwerken wij de sollicitatiedocumenten die jij ons opstuurt.

In het kader van jouw betrekking bij GoStudent verwerken wij alle gegevens die jij ons als werknemer verstrekt of die in de loop van de arbeidsrelatie worden gegenereerd. Je moet deze informatie enerzijds verstrekken voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds ben je daartoe wettelijk verplicht, in het bijzonder zodat we aan onze boekhoudkundige verplichtingen en de fiscale en socialezekerheidsplichten kunnen voldoen.

6.2. Wat is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking?

Jouw uitdrukkelijke toestemming, die je op elk moment kunt intrekken (Artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG)
Sollicitatiedocumenten worden verwerkt op basis van jouw toestemming in overeenstemming met Artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. Hetzelfde geldt voor gegevens die je tijdens de arbeidsrelatie verstrekt op basis van jouw vrijwillige toestemming.

Voldoen aan onze contractuele verplichtingen (Artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG)
We verwerken persoonsgegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, met name de uitvoering van onze overeenkomsten met jou. Het voornaamste doel van de gegevensverwerking voor de uitvoering van de overeenkomst is de betaling van de bezoldiging en de levering van andere contractuele diensten, evenals het bijbehorende personeelsbeheer

Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (Artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG)
Wij verwerken jouw persoonsgegevens ook om te voldoen aan uiteenlopende wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, in het bijzonder onder het vennootschaps-, socialezekerheids- en belastingrecht.

6.3. Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

GoStudent deelt de verwerkte gegevens met de betreffende werknemers. In het kader van onze wettelijke verplichtingen worden de gegevens doorgegeven aan de bevoegde belastingautoriteiten, socialezekerheidsinstellingen en andere autoriteiten, voor zover dit wettelijk is verplicht.

Daarnaast schakelen we gegevensverwerkers in als dit noodzakelijk is om de betreffende dienst te kunnen uitvoeren. Alle gegevensverwerkers zijn contractueel verplicht jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen en deze uitsluitend binnen het toepassingsgebied van bovenstaande doeleinden te verwerken. Wij schakelen de volgende gegevensverwerkers in:

 • DocuSign, Inc. (VS, overeengekomen standaardcontractbepalingen): handtekeningen

 • BambooHR (EU): personeelsinformatiesysteem (beheerhulpprogramma voor alle werknemers)

 • HubSpot Inc. (VS; overeengekomen standaardcontractbepalingen): applicatiebeheer

 • Greenhouse: applicatiebeheer

 • Hetzner Online GmbH (Duitsland): hosting

6.4. Hoelang worden je gegevens verwerkt en bewaard?

Wij bewaren de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst ten minste voor de duur van de volledige arbeidsrelatie en in overeenstemming met de wettelijke bewarings- en documentatieverplichtingen (bv. in overeenstemming met het Oostenrijkse Handelsrecht of het Federale Belastingrecht), in de regel zeven jaar.

7. Wat zijn jouw rechten?

In deze context dient opgemerkt te worden dat GoStudent een bemiddelingsplatform exploiteert tussen leerlingen (en eventueel hun wettelijke voogden) en docenten. Om de transparantie te garanderen bevat deze informatie over gegevensbescherming ook informatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de leerling (en eventueel hun wettelijke voogden) door de docenten als verantwoordelijken. De hieronder beschreven rechten van betrokkenen kunnen worden uitgeoefend bij de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens, d.w.z. GoStudent of de betreffende docent.

Recht om je toestemming in te trekken
Als wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking die tot aan het moment van de intrekking is uitgevoerd op basis van de toestemming. Voordat je toestemming verleent, word je hierover geïnformeerd. De intrekking van je toestemming moet net zo eenvoudig zijn als het verlenen van toestemming.

Recht op informatie
Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om ingelicht te worden over de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt, de ontvangers van deze persoonsgegevens, de bewaarperiode, de rechten waarop je aanspraak kunt maken, de oorsprong van de persoonsgegevens en het mogelijke bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Correctie en verwijdering
Je hebt het recht om te verzoeken dat onjuiste of onvolledige persoonsgegevens over jou worden gecorrigeerd. Je hebt het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens over jou worden verwijderd, op voorwaarde dat de gegevensverwerking niet wettig is en er onzerzijds geen wettelijke verplichtingen bestaan om de verwijdering te voorkomen.

Beperking van de verwerking
Je hebt in bepaalde gevallen het recht om te verzoeken dat de verwerking van jouw persoonsgegevens wordt beperkt.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om te verzoeken dat de gegevens die jij aan ons hebt verstrekt worden overgedragen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Je hebt het recht om de persoonsgegevens direct door ons over te laten dragen naar een door jou aangestelde verantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is.

Bezwaar
Je hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over jou vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen. Als je bezwaar maakt, zijn we niet langer in staat op jouw betrekking hebbende persoonsgegevens te verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat onze redenen voor de verwerking zwaarder wegen dan jouw belangen. Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. In zo’n geval zullen we stoppen met de verwerking van jouw gegevens voor reclamedoeleinden. Om je rechten met betrekking tot de door ons verwerkte gegevens van jou uit te oefenen, neem je contact op via info@gostudent.at

Klachten
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instanties voor gegevensbescherming, in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
Nederland
+31 70 888 8500
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
als je van mening bent dat jouw gegevensbeschermingsrechten zijn geschonden.