Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση προστασίας δεδομένων

 • για τη χρήση του ιστοτόπου

 • για τη συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο

 • για μαθητές και τον νόμιμο κηδεμόνα(ες) τους σε σχέση με τις υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες των καθηγητών μας, όπου συμπεριλαμβάνονται η τηλεφωνική επικοινωνία και η λογιστική

 • για καθηγητές, όπου συμπεριλαμβάνεται το τεστ αποδοχής τους

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων

Ο φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων είναι
GoStudent GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 20
1020 Vienna, Αυστρία
Αριθμός εμπορικού μητρώου: FN 447118 β
Email: data-privacy@gostudent.org

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων προορίζεται να είναι ουδέτερη ως προς το φύλο.

2. Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ως χρήστης, συγκεκριμένα όταν υποβάλλετε αιτήματα ή διεξάγετε έρευνα ή χρησιμοποιείτε την περιοχή της κοινότητας

Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων ισχύει για τους ιστοτόπους μας στους ακόλουθους τομείς:

2.1. Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και από πού προέρχονται

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Απαιτείται να μας παρέχετε αυτά τα δεδομένα για να επεξεργαστούμε τα αιτήματα ή την έρευνά σας ή προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την κοινοτική περιοχή (συμβατικά). Εάν δεν μας παρέχετε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τα ερωτήματά σας ή να επιτρέψουμε τη χρήση της κοινοτικής περιοχής.

Επιπλέον, ως μέρος των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω, επεξεργαζόμαστε δεδομένα που παράγουμε για εσάς ως χρήστη του ιστότοπου μας και/ή της κοινότητάς μας, δηλαδή

 • Ημερομηνία, συνεργαζόμενο και περιεχόμενο της απάντησης στην έρευνά σας

 • Ημερομηνία, πρόσωπο το οποίο έθεσε την ερώτηση και πρόσωπο το οποίο απάντησε και μεταδεδομένα και περιεχόμενα που απαιτούνται για τη χρήση της κοινοτικής περιοχής

Λάβετε υπόψη σας ότι οι πληροφορίες σχετικά με τυχόν cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο παρέχονται ως μέρος του εργαλείου cookie (https://www.cookiebot.com/).

2.2. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων (Άρθρο 6 (1)(b) ΓΚΠΔ) Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ως μέρος της χρήσης της κοινοτικής περιοχής.

2.3. Σε ποιον κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων εάν αυτό είναι απαραίτητο εντός του πλαισίου των ανωτέρω σκοπών. Όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούνται συμβατικά να χειρίζονται τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και να τα επεξεργάζονται μόνο εντός του πλαισίου των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών:

 • Hetzner Online GmbH (Γερμανία: κεντρικός υπολογιστής

 • Google Ireland Limited (Ιρλανδία): ανάλυση διακίνησης

 • HubSpot Inc. (Η.Π.Α.; συναφθείσες πρότυπες συμβατικές ρήτρες): διαχείριση σχέσεων με πελάτες (CRM)

2.4. Για ποιο χρονικό διάστημα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθήκευση τα δεδομένα σας

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας με

 • σκοπό την απάντηση σε έρευνες για τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της απάντησης·

 • σκοπό τη χρήση της κοινοτικής περιοχής για όποιο χρονικό διάστημα είστε μέλος της κοινότητας και πέραν αυτού για τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης για τρία χρόνια.

3. Εάν εγγραφείτε συνδρομητής στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μαθητών ή καθηγητών μας

3.1. Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και από πού προέρχονται

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε όταν εγγραφείτε συνδρομητής/συγκατατεθείτε στο εν λόγω ενημερωτικό δελτίο. Απαιτείται να μας παρέχετε αυτά τα δεδομένα για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Εάν δεν μας παρέχετε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, δεν θα μπορέσουμε να σας στείλουμε κανένα ενημερωτικό δελτίο. Επιπλέον, ως μέρος των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω, επεξεργαζόμαστε δεδομένα τα οποία παράγουμε για εσάς ως έναν χρήστη των ενημερωτικών δελτίων μας, δηλαδή

 • δεδομένα συγκατάθεσης ή ενδεχόμενης ανάκλησης («κατάργηση συνδρομής»)

 • δεδομένα για την αποστολή του αντίστοιχου ενημερωτικού δελτίου

 • τη χρήση του αντίστοιχου ενημερωτικού δελτίου (συμπεριφορά ανοίγματος σελίδων ή κλικ)

3.2. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή (Άρθρο 6 (1) (a) ΓΚΠΔ)
Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στη νομική της συγκατάθεσής σας, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση μπορεί να συμβεί ως ακολούθως (τουλάχιστον τόσο εύκολα όσο δίνεται η συγκατάθεση): μέσω ενός συνδέσμου κατάργησης συνδρομής σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

3.3. Σε ποιον κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων εάν αυτό είναι απαραίτητο εντός του πλαισίου των ανωτέρω σκοπών. Όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούνται συμβατικά να χειρίζονται τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και να τα επεξεργάζονται μόνο εντός του πλαισίου των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών:

 • Mailgun Technologies Inc. (Η.Π.Α., συναφθείσες πρότυπες συμβατικές ρήτρες): αποστολή email

 • Peaberry Software Inc. («Πελάτης.io, συναφθείσες πρότυπες συμβατικές ρήτρες): τμηματοποίηση και αποστολή μηνυμάτων

 • ClickSend Pty Ltd. (Αυστραλία, συναφθείσες πρότυπες συμβατικές ρήτρες): Αποστολή SMS για κωδικούς σύνδεσης

3.4. Για ποιο χρονικό διάστημα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθήκευση τα δεδομένα σας

Αποθηκεύουμε/επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας: - μέχρι να ακυρωθεί η συνδρομή σας στο ενημερωτικό δελτίο; - για σκοπούς διαχείρισης ανάκλησης ή για οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης για τρία χρόνια από την ανάκληση

4. Εάν εσείς ως μαθητής (και ως νόμιμος κηδεμόνας τους) χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας ή τις υπηρεσίες των καθηγητών

Λειτουργούμε μία πλατφόρμα για μαθητές (ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους) που αναζητούν υποστήριξη και για καθηγητές. Ως εκ τούτου, από τη μία πλευρά, συνάπτονται μέσω της πλατφόρμας μας συμβάσεις πλατφόρμας με μαθητές (ή ενδεχομένως τους νόμιμους κηδεμόνες τους) και συμβάσεις πρακτορείου με καθηγητές; μαθητές (ή ενδεχομένως οι νόμιμοι κηδεμόνες τους) και οι καθηγητές συνάπτουν επίσης απευθείας συμβάσεις διδασκαλίας. Οι συνεδρίες διδασκαλίας πραγματοποιούνται με βάση τις συμβάσεις διδασκαλίας μεταξύ καθηγητών και μαθητών μέσω διαδικτυακών βιντεοσυνεδριών Zoom (ο πάροχος υπηρεσιών Zoom στέλνει αυτοματοποιημένους συνδέσμους συνεδριών και συλλέγει αυτομάτως δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή στις τηλεδιασκέψεις).

Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, αυτές οι πληροφορίες προστασίας δεδομένων περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μαθητή (ή ενδεχομένως αυτών των νόμιμων κηδεμόνων αυτών) από τους καθηγητές σχετικά με την εκπλήρωση της σύμβασης διδασκαλίας με τους μαθητές. Δεδομένου ότι αυτή η επεξεργασία πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό μέσω της πλατφόρμας μας, ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τους καθηγητές. Εφόσον η GoStudent πρέπει να επεξεργάζεται δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της GoStudent, η GoStudent ενεργεί με δική της ευθύνη. Εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά κατωτέρω, οι πληροφορίες ισχύουν τόσο για την επεξεργασία από εμάς ως ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων όσο και για την επεξεργασία από τους καθηγητές ως υπεύθυνο(α) πρόσωπο(α) σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

4.1. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε (όπου συμπεριλαμβάνονται καθηγητές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) και από πού προέρχονται

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε ως ένας μαθητής ή νόμιμοι κηδεμόνες αυτού σχετικά με τον μαθητή ή τον εαυτό σας για την παροχή υπηρεσιών. Η παροχή αυτών των πληροφοριών από εσάς είναι, αφενός, συμβατικά απαραίτητη για τη σύναψη των συμφωνιών μεταξύ εσάς (ως μαθητή ή νόμιμο κηδεμόνα) και εμάς και μεταξύ εσάς και του καθηγητή για τη συμφωνημένη παροχή υπηρεσιών και, αφετέρου, είναι νομικά απαραίτητη, ιδιαίτερα για την εκπλήρωση των λογιστικών μας υποχρεώσεων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης οποιαδήποτε δεδομένα σε σχέση με την πληρωμή των υπηρεσιών μας (δείτε κατωτέρω για τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μας, Stripe). Εάν δεν μας παρέχετε τα σχετικά προσωπικά δεδομένα σας, δεν μπορούμε να συνάψουμε ή να εκπληρώσουμε μία σύμβαση μαζί σας.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που παράγουμε για εσάς ως μέρος της παροχής υπηρεσιών μας ή από τις αναφερόμενες πηγές, δηλαδή: - Δεδομένα παροχής υπηρεσιών για σκοπούς τιμολόγησης (που δημιουργούνται από εμάς ή δεδομένα συμμετοχής σε συνεδρίες που παράγονται από τη Zoom) - Δεδομένα τιμολογίου για την εκπλήρωση των λογιστικών μας υποχρεώσεων (που δημιουργούνται από εμάς ή επιβεβαιώσεις πληρωμής από την Stripe) - Οποιαδήποτε αλληλογραφία και τηλεφωνική επικοινωνία (αιτήματα υποστήριξης) τα οποία αφορούν την παροχή των υπηρεσιών GoStudent

4.2. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, όπου συμπεριλαμβάνονται τα αιτήματα υποστήριξης, και να συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε άλλες σχετικές νομικές υποχρεώσεις, ιδιαίτερα σύμφωνα με οποιαδήποτε εταιρική και φορολογική νομοθεσία:

Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων (Άρθρο 6 (1)(b) ΓΚΠΔ
Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, ιδιαίτερα για την εκπλήρωση των συμβάσεών μας μαζί σας. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων για την εκπλήρωση της σύμβασης είναι πρωτίστως η επεξεργασία της υπηρεσίας εκμάθησης την οποία προσφέρουμε.

Για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (Άρθρο 6 (1)(c ) ΓΚΠΔ
Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη συμμόρφωση με διάφορες νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υποκείμεθα, συγκεκριμένα σύμφωνα με την εταιρική και φορολογική νομοθεσία.

Για την προστασία νόμιμων συμφερόντων (Άρθρο 6 (1)(f) ΓΚΠΔ)
Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για να προστατεύσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας, εκτός εάν τα συμφέροντά σας όσον αφορά την εμπιστευτικότητα υπερισχύουν. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων διεξάγεται για τη διασφάλιση νόμιμων συμφερόντων: - Διαφήμιση και μάρκετινγκ σε υφιστάμενους συμβατικούς εταίρους

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με βάση νόμιμα συμφέροντα — δείτε κατωτέρω για τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.

4.3. Σε ποιον κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Η GoStudent διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα στον αντίστοιχο καθηγητή ως μέρος της διαμεσολάβησης για τη συμφωνία καθηγητή.

Επιπλέον, προσλαμβάνουμε υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων εάν αυτό είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε την εν λόγω υπηρεσία. Όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούνται συμβατικά να χειρίζονται τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και να τα επεξεργάζονται μόνο εντός του πλαισίου της ανάθεσής μας. Προσλαμβάνουμε τους ακόλουθους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων:

 • Hetzner Online GmbH (Γερμανία: κεντρικός υπολογιστής

 • Zoom Video Communications, Inc. (Η.Π.Α.· συναφθείσες πρότυπες συμβατικές ρήτρες (SCC): διεξαγωγή των συνεδριών βίντεο

 • Εάν χρησιμοποιείτε WhatsApp εκτός του ΕΟΧ: Whatsapp LLC (Η.Π.Α., Συναφθείσες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες (SCC): κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των καθηγητών αφενός και μεταξύ καθηγητών και γονέων ή φοιτητών αφετέρου

 • Εάν χρησιμοποιείτε WhatsApp στον ΕΟΧ: WhatsApp Ireland Limited: κανάλι επικοινωνίας μεταξύ καθηγητών αφενός και μεταξύ καθηγητών και γονέων ή φοιτητών αφετέρου

 • ClickSend Pty Ltd. (Αυστραλία, συναφθείσες πρότυπες συμβατικές ρήτρες (SCC): αποστολή SMS για κωδικούς σύνδεσης

 • HubSpot Inc. (Η.Π.Α., συναφθείσες πρότυπες συμβατικές ρήτρες (SCC): διαχείριση σχέσεων με πελάτες (CRM)

 • JustCall από την SaasLabs Inc. (Η.Π.Α., συναφθείσες πρότυπες συμβατικές ρήτρες (SCC): τηλεπικοινωνίες VOIP (φωνής μέσω IP)

 • MessageBird B.V. (Ολλανδία): Εργαλείο υποστήριξης WhatsApp με τη χρήση πολυκαναλικής επικοινωνίας

4.4. Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών

Χρησιμοποιούμε την Stripe Payments Europe Limited («Stripe») ως πάροχο υπηρεσιών πληρωμής, που λαμβάνει τα δεδομένα πιστωτικής κάρτας που έχετε καταχωρίσει και τα δεδομένα τιμολόγησης από εμάς για την επεξεργασία των υπηρεσιών πληρωμής. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων για την επεξεργασία πληρωμής ακολούθως διεξάγεται υπό την ευθύνη προστασίας δεδομένων της ίδιας της Stripe (δείτε τις πληροφορίες προστασίας δεδομένων της: https://stripe.com/at/privacy). Δεν αποθηκεύουμε τα δεδομένα της πιστωτικής σας κάρτας, μόνο ένα αναγνωριστικό Stripe, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ξεκινήσουμε περαιτέρω πληρωμές με την Stripe.

4.5. (Με δικαίωμα αναγωγής) φάκτορινγκ

Για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών της GoStudent, χρησιμοποιούμε την ακόλουθη τράπεζα(ες) φάκτορινγκ για τη συλλογή των εισπρακτέων μας, προς τις οποίες διαβιβάζουμε τα δεδομένα (τιμολόγιο) σας βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας (Άρθρο 6 (1)(f) ΓΚΠΔ):

aks bank GmbH & Co KG (Γερμανία): φάκτορινγκ

4.6 Για ποιο χρονικό διάστημα θα υποβάλλονται τα δεδομένα σας σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης τουλάχιστον για τη διάρκεια ολόκληρης της επιχειρηματικής σχέσης όπως επίσης σύμφωνα με τις Αυστριακές νομοθετικές υποχρεώσεις διατήρησης και τεκμηρίωσης (π.χ. σύμφωνα με τον Αυστριακό Εμπορικό Κώδικα ή τον Ομοσπονδιακό Δημοσιονομικό Κώδικα), κατά κανόνα για επτά χρόνια.

5. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ως ένας καθηγητής ή παρέχετε τις υπηρεσίες σας σε φοιτητές μέσω εμάς ως καθηγητής

Στον βαθμό που η GoStudent επεξεργάζεται δεδομένα για να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της GoStudent με τον καθηγητή, η GoStudent ενεργεί με δική της ευθύνη. Επιπλέον, ως μία ενδιάμεση πλατφόρμα, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του καθηγητή με δική μας ευθύνη.

5.1 Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και από πού προέρχονται

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε ως καθηγητής. Η παροχή αυτών των πληροφοριών είναι, αφενός, συμβατικά απαραίτητη για τη σύναψη των συμφωνιών μεταξύ εσάς ως καθηγητή και εμάς και μεταξύ εσάς ως καθηγητή και του μαθητή για τη συμφωνημένη παροχή υπηρεσιών και, αφετέρου, είναι νομικά απαραίτητη, συγκεκριμένα για την εκπλήρωση των λογιστικών μας υποχρεώσεων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης οποιαδήποτε δεδομένα σε συνδυασμό με την πληρωμή των υπηρεσιών (δείτε κατωτέρω για τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μας). Εάν δεν μας παρέχετε τα σχετικά προσωπικά δεδομένα σας, δεν μπορούμε να συνάψουμε ή να εκπληρώσουμε μία σύμβαση μαζί σας.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που παράγουμε για εσάς ως μέρος της παροχής υπηρεσιών μας ή από τις αναφερόμενες πηγές, δηλαδή

 • Δεδομένα κουίζ για την εξέταση της καταλληλότητας του καθηγητή (που καταχωρίσατε εσείς και δημιουργήθηκαν εν μέρει από εμάς, τα οποία υπόκεινται πάντα σε ανθρώπινη αναθεώρηση και αξιολόγηση)

 • Για καθηγητές που προέρχονται από το Η.Β. ή εργάζονται στο Η.Β.: μόνο καθηγητές που έχουν ένα «Ενισχυμένο Πιστοποιητικό DBS» που έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 12 μηνών (επίσης διαθέσιμο στο Η.Β. μέσω του συνεργαζόμενου πρακτορείου New Directions Holdings Limited («Checks Direct», https://checksdirect.co.uk/), διαφορετικά ένα ισοδύναμο εθνικό πιστοποιητικό από τη χώρα διαμονής του καθηγητή — με αγγλική μετάφραση όπου είναι δυνατόν). Οι καθηγητές πρέπει να στείλουν το τρέχον πιστοποιητικό μαζί με το αντίστοιχο έντυπο και μια φωτογραφία ταυτότητας στο dbs@gostudent.org. Τα έγγραφα ελέγχονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι ενημερωμένα και έγκυρα, και ακολούθως δημοσιεύονται.

 • Δεδομένα παροχής υπηρεσιών για σκοπούς τιμολόγησης (που δημιουργούνται από εμάς ή δεδομένα συμμετοχής σε συνεδρίες που παράγονται από τη Zoom)

 • Δεδομένα τιμολογίου για την εκπλήρωση των λογιστικών μας υποχρεώσεων (που δημιουργούνται από εμάς ή επιβεβαιώσεις πληρωμής από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μας)

 • Οποιαδήποτε αλληλογραφία και τηλεφωνικές έρευνες (αιτήματα υποστήριξης) που αφορούν την παροχή υπηρεσιών από τους καθηγητές

5.2 Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, όπου συμπεριλαμβάνονται αιτήματα υποστήριξης, και για τη συμμόρφωση με οποιεσδήποτε άλλες σχετικές νομικές υποχρεώσεις, ιδιαίτερα βάσει της εταιρικής και φορολογικής νομοθεσίας:

Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων (Άρθρο 6 (1)(b) ΓΚΠΔ)
Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, ιδιαίτερα για την εκπλήρωση των συμβάσεών μας μαζί σας. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων για την εκπλήρωση της σύμβασης είναι πρωτίστως η επεξεργασία της υπηρεσίας εκμάθησης την οποία προσφέρουμε.

Για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (Άρθρο 6 (1)(c ) ΓΚΠΔ)
Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη συμμόρφωση με διάφορες νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υποκείμεθα, συγκεκριμένα σύμφωνα με την εταιρική και φορολογική νομοθεσία.

Για την προστασία νόμιμων συμφερόντων (Άρθρο 6 (1)(f) ΓΚΠΔ)
Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για να προστατεύσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας, εκτός εάν τα συμφέροντά σας όσον αφορά την εμπιστευτικότητα υπερισχύουν.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων διεξάγεται για τη διασφάλιση νόμιμων συμφερόντων:

 • Διαφήμιση και μάρκετινγκ σε υφιστάμενους συμβατικούς συνεργάτες (καθηγητές)

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με βάση νόμιμα συμφέροντα — δείτε κατωτέρω για τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.

5.3. Σε ποιον κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Η GoStudent διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα στον αντίστοιχο μαθητή (δηλαδή τον συμβατικό σας συνεργάτη) ως μέρος διαμεσολάβησης της συμφωνίας καθηγητή.

Επιπλέον, προσλαμβάνουμε υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων εάν αυτό είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε την εν λόγω υπηρεσία. Όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούνται συμβατικά να χειρίζονται τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και να τα επεξεργάζονται μόνο εντός του πλαισίου της ανάθεσής μας. Προσλαμβάνουμε τους ακόλουθους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων:

 • Hetzner Online GmbH (Γερμανία: κεντρικός υπολογιστής

 • Zoom Video Communications, Inc. (Η.Π.Α.· συναφθείσες πρότυπες συμβατικές ρήτρες (SCC): διεξαγωγή των συνεδριών βίντεο

 • Εάν χρησιμοποιείτε WhatsApp εκτός του ΕΟΧ: Whatsapp LLC (Η.Π.Α., Συναφθείσες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες (SCC): κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των καθηγητών αφενός και μεταξύ καθηγητών και γονέων ή φοιτητών αφετέρου

 • Εάν χρησιμοποιείτε WhatsApp στον ΕΟΧ: WhatsApp Ireland Limited: κανάλι επικοινωνίας μεταξύ καθηγητών αφενός και μεταξύ καθηγητών και γονέων ή φοιτητών αφετέρου

 • ClickSend Pty Ltd. (Αυστραλία, συναφθείσες πρότυπες συμβατικές ρήτρες (SCC): αποστολή SMS για κωδικούς σύνδεσης

 • HubSpot Inc. (Η.Π.Α., συναφθείσες πρότυπες συμβατικές ρήτρες (SCC): διαχείριση σχέσεων με πελάτες (CRM) — επίσης για καθηγητές

 • JustCall από την SaasLabs Inc. (Η.Π.Α., συναφθείσες πρότυπες συμβατικές ρήτρες (SCC): τηλεπικοινωνίες VOIP (φωνής μέσω IP)

 • MessageBird B.V. (Ολλανδία): Εργαλείο υποστήριξης WhatsApp με τη χρήση πολυκαναλικής επικοινωνίας

5.4. Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών

Χρησιμοποιούμε την Revolut Ltd., 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, Αγγλία, E14 4HD ως πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος λαμβάνει τα τραπεζικά στοιχεία που έχετε καταχωρίσει και τα δεδομένα τιμολόγησης από εμάς για την επεξεργασία υπηρεσιών πληρωμών. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων για την επεξεργασία των πληρωμών πραγματοποιείται στη συνέχεια υπό την ευθύνη προστασίας δεδομένων της ίδιας της Revolut (δείτε τις πληροφορίες τους σχετικά με την προστασία των δεδομένων: https://www.revolut.com/en-AT/legal/privacy).

5.5. Για ποιο χρονικό διάστημα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθήκευση τα δεδομένα σας

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα (όπου συμπεριλαμβάνεται το κουίζ και τα δεδομένα «Ενισχυμένο πιστοποιητικό DBS») που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης τουλάχιστον για τη διάρκεια της συνολικής επιχειρηματικής σχέσης ως καθηγητής όπως επίσης σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης και τεκμηρίωσης (π.χ. σύμφωνα με τον Αυστριακό Εμπορικό Κώδικα ή τον Ομοσπονδιακό Δημοσιονομικό Κώδικα), κατά κανόνα για επτά έτη.

6. Εάν έχετε υποβάλλει αίτηση εγγραφής στην GoStudent ή είστε συναργαζόμενος με αυτήν

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε ως μέρος της διαδικασίας αίτησης εγγραφής για συνεργασία με την GoStudent. Επεξεργαζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη συνεργασία με την GoStudent.

6.1. Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και από πού προέρχονται

Εάν κάνετε αίτηση εγγραφής για μια κενή θέση συνεργασίας με την GoStudent, θα επεξεργαστούμε τα έγγραφα της εγγραφής που μας στέλνετε.

Εντός του πλαισίου της απασχόλησής σας με την GoStudent, επεξεργαζόμαστε όλα τα δεδομένα που μας παρέχετε ως συνεργαζόμενος ή τα οποία παράγονται κατά τη διάρκεια της σχέσης συνεργασίας. Η παροχή αυτών των πληροφοριών είναι αφενός απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης και αφετέρου νομικά απαραίτητη, ιδιαίτερα για την εκπλήρωση των λογιστικών μας υποχρεώσεων και των φορολογικών και ασφαλιστικών μας υποχρεώσεων.

6.2. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή (Άρθρο 6 (1) (a) ΓΚΠΔ)
Τα έγγραφα της εγγραφής υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (a) ΓΚΠΔ. Το ίδιο ισχύει και για τα δεδομένα που παρέχετε στη σχέση συνεργασίας με βάση την οικειοθελή συγκατάθεσή σας.

Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων (Άρθρο 6 (1)(b) ΓΚΠΔ)
Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, ιδιαίτερα για την εκπλήρωση των συμβάσεών μας μαζί σας. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων για την εκπλήρωση της σύμβασης είναι πρωτίστως η πληρωμή αμοιβών και η παροχή άλλων συμβατικών υπηρεσιών όπως επίσης η διαχείριση του σχετικού προσωπικού

Για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (Άρθρο 6 (1)(c ) ΓΚΠΔ
Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη συμμόρφωση με διάφορες νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υποκείμεθα, ιδιαίτερα βάσει της εταιρικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

6.3. Σε ποιον κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Η GoStudent διαβιβάζει τα επεξεργασμένα δεδομένα στους αντίστοιχους συνεργαζόμενους. Εντός του πλαισίου των νομικών υποχρεώσεων, τα δεδομένα διαβιβάζονται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και άλλες αρχές, στον βαθμό που αυτό απαιτείται από τον νόμο.

Επιπλέον, προσλαμβάνουμε υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων εάν αυτό είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε την εν λόγω υπηρεσία. Όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούνται συμβατικά να χειρίζονται τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και να τα επεξεργάζονται μόνο εντός του πλαισίου της ανάθεσής μας. Προσλαμβάνουμε τους ακόλουθους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων:

 • DocuSign, Inc. (Η.Π.Α., συναφθείσες πρότυπες συμβατικές ρήτρες): υπογραφές

 • BambooHR (ΕΕ): σύστημα πληροφοριών προσωπικού (εργαλείο διαχείρισης για όλους τους συνεργαζόμενους)

 • HubSpot Inc. (Η.Π.Α., συναφθείσες πρότυπες συμβατικές ρήτρες): διαχείριση εφαρμογών

 • Greenhouse: διαχείριση εφαρμογών

 • Hetzner Online GmbH (Γερμανία): κεντρικός υπολογιστής

6.4. Για ποιο χρονικό διάστημα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθήκευση τα δεδομένα σας

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης τουλάχιστον για τη διάρκεια ολόκληρης της σχέσης συνεργασίας όπως επίσης σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης και τεκμηρίωσης (π.χ. σύμφωνα με τον Αυστριακό Εμπορικό Κώδικα ή τον Ομοσπονδιακό Δημοσιονομικό Κώδικα), κατά κανόνα για επτά χρόνια.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Εντός αυτού του πλαισίου, πρέπει να σημειωθεί ότι η GoStudent λειτουργεί μια ενδιάμεση πλατφόρμα μεταξύ των μαθητών (και ενδεχομένως των νόμιμων κηδεμόνων τους) και των καθηγητών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια, αυτές οι πληροφορίες προστασίας δεδομένων περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών (και ενδεχομένως των νόμιμων κηδεμόνων τους) από τους καθηγητές ως υπεύθυνα πρόσωπα. Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων που περιγράφονται κατωτέρω μπορούν να διεκδικηθούν έναντι του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή της GoStudent ή του αντίστοιχου καθηγητή.

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Αν επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε με βάση τη συγκατάθεσή σας έως την ανάκληση. Θα ενημερωθείτε για αυτό πριν δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να είναι τόσο εύκολη όσο και η παροχή της συγκατάθεσης.

Δικαίωμα σε πληροφορίες
Εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τους αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων, την περίοδο αποθήκευσης, τα δικαιώματα τα οποία έχετε, την προέλευση των προσωπικών δεδομένων και την ενδεχόμενη ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.

Διόρθωση και διαγραφή
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση λανθασμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία των δεδομένων δεν είναι νόμιμη και δεν υφίστανται νομικές υποχρεώσεις από την πλευρά μας για την αποτροπή της διαγραφής.

Περιορισμός επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Φορητότητα δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων που μας έχετε παράσχει σε μία δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχετε το δικαίωμα να μεταφερθούν τα προσωπικά δεδομένα από εμάς απευθείας σε ένα υπεύθυνο άτομο που ονομάζετε, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Αντίρρηση
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ανά πάσα στιγμή για λόγους που αφορούν τη συγκεκριμένη κατάστασή σας. Εάν αντιταχθείτε, δεν θα συνεχίσουμε πλέον να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερτερούν των συμφερόντων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή, όπου στην περίπτωση αυτή θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς. Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας που έχουμε επεξεργαστεί, επικοινωνήστε στη διεύθυνση info@gostudent.at

Καταγγελία
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων, στην Ελλάδα αυτή η αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Λεωφ. Κηφισίας 1-3
11523 Αμπελόκηποι Αθήνα
Ελλάδα
+30 210 6475 600
E-mail: contact@dpa.gr
Ιστότοπος: http://www.dpa.gr/
εάν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας.