Onze algemene voorwaarden

algemene voorwaarden de GoStudent GmbH voor docenten (hierna de "AV" genoemd)

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1. GoStudent GmbH, met hoofdzetel in Wenen, ingeschreven in het handelsregister van de handelsrechtbank van Wenen onder FN 447118 b (hierna: “GoStudent”) biedt een online platform voor bijlesdiensten (hierna: “Platform”) aan onder het domein www.gostudent.org alsook in een app.

1.2. Deze AV zijn van toepassing op alle personen die op het Platform zijn geregistreerd als Docenten (hierna: “Docent”). De AV regelen de rechten en plichten van Docenten bij het bezoeken van het Platform en bij het gebruik van de functies en diensten die op het Platform worden aangeboden. Tenzij het registratieproces met succes is voltooid, kan de persoon de bijlesdienst niet aanbieden via het Platform.

1.3. Op het gebruik van het Platform als Docent zijn uitsluitend de AV en de GoGuidelines van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende AV maken geen deel uit van de zakelijke relatie tussen de Docent en GoStudent, zelfs als deze niet uitdrukkelijk zijn tegengesproken. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende AV zijn alleen geldig indien GoStudent daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

1.4. De bepalingen van deze AV kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen door GoStudent worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen worden op het Platform geplaatst. Als de Docent het Platform blijft gebruiken na de publicatie van de gewijzigde AV, worden de gewijzigde AV geacht te zijn geaccepteerd.

1.5. De informatie over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens van de Docent is te vinden in de privacyverklaring op het Platform (https://www.gostudent.org/nl/gegevensbescherming).

1.6. Binnen de reikwijdte van de gegevensverwerkingsactiviteiten van GoStudent als verwerker zoals beschreven in het privacyverklaring als bedoeld in artikel 2.5, in het bijzonder in paragraaf 5 daarvan, worden voor Docenten in de EER de standaard contractbepalingen voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in de EU/EER overeengekomen: optie 1 is van toepassing in bepaling 1 van de bijlage, optie 2 is van toepassing in bepaling 7.7 a) met een termijn van drie werkdagen, en optie 1 is van toepassing in respectievelijk bepalingen 8 en 9; in bijlage I is de Docent de verwerkingsverantwoordelijke en GoStudent de verwerker; de informatie in bijlage II is de informatie die is opgenomen in de bovengenoemde privacyverklaring; GoStudent heeft alle maatregelen genomen die zijn opgenomen in bijlage III (met uitzondering van maatregelen om de logging van gebeurtenissen te waarborgen); de informatie in bijlage IV is wederom ontleend aan de bovengenoemde privacyverklaring.

2. ONDERWERP VAN HET CONTRACT, BESCHRIJVING VAN DE DIENST

2.1. Docenten en personen geregistreerd als Gebruikers (hierna: “Gebruiker”) kunnen online videolessen (hierna: “Videolessen”) regelen via het Platform.

2.2. Als een Docent en een Gebruiker Videolessen overeenkomen, wordt het contract voor Videolessen rechtstreeks tussen de Gebruiker en de Docent gesloten (hierna: “Overeenkomst van Opdracht”). De Docent wordt door GoStudent geïnformeerd over de totstandkoming van de Overeenkomst van Opdracht.

2.3. GoStudent exploiteert het Platform en regelt Overeenkomsten van Opdracht namens Docenten voor Gebruikers van het Platform. Daarnaast biedt GoStudent bepaalde diensten aan in verband met de uitvoering van de Overeenkomsten van Opdracht. GoStudent wordt echter zelf geen partij bij de Overeenkomsten van Opdracht die worden afgesloten tussen Gebruikers en Docenten.

2.4. Het recht van GoStudent om zelf ook diensten aan Gebruikers aan te bieden via het Platform blijft hierdoor onaangetast. De Docent is niet verplicht om deel te nemen in het verlenen van deze diensten.

3. REGISTRATIE

3.1. Het gebruik van het Platform als Docent is voorbehouden aan geregistreerde personen. Registratie is kosteloos.

3.2. Er is geen recht op registratie op het Platform. GoStudent behoudt zich het recht voor om de registratie van een persoon als Docent te weigeren zonder opgaaf van reden of geregistreerde Docenten uit te sluiten van het gebruik van het Platform in gerechtvaardigde gevallen.

3.3. De informatie die de Docent tijdens de registratie verstrekt (in het bijzonder mobiele telefoonnummer en e-mailadres) moet volledig en waarheidsgetrouw zijn. Eventuele wijzigingen moeten onmiddellijk worden doorgegeven.

3.4. Registratie als een Docent op het Platform is mogelijk vanaf een minimumleeftijd van 18 jaar. Als een Docent de minimumleeftijd nog niet heeft bereikt, is voorafgaande toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger vereist voor registratie.

3.5. GoStudent zal de Docent toegang verlenen tot het Platform door inloggegevens te verzenden naar het door de Docent verstrekte mobiele telefoonnummer en een persoonlijk gebruikersaccount aan te maken.

4. BENOEMING VAN GOSTUDENT ALS TUSSENPERSOON

4.1. De Docent geeft GoStudent hierbij de opdracht om de door de diensten die de Docent aanbiedt op het Platform te tonen en de Docent de mogelijkheid te bieden om via het Platform Overeenkomsten van Opdracht af te sluiten. GoStudent kan echter niet garanderen dat er daadwerkelijk Overeenkomsten van Opdracht worden afgesloten.

4.2. GoStudent is gerechtigd om betalingen op naam en voor rekening van Docenten te aanvaarden.

4.3. Tussen GoStudent en de Docenten bestaat geen arbeidsrechtelijk dienstverband van welke aard dan ook. De Docenten zijn niet onderworpen aan instructies van GoStudent en handelen onafhankelijk en op eigen verantwoordelijkheid bij het verzorgen van de Videolessen. Daarnaast zijn zij niet bevoegd om GoStudent juridisch te vertegenwoordigen.

5. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DOCENT

5.1. Docenten kunnen zich op het Platform registreren om Videolessen aan te bieden. Als onderdeel van het registratieproces geven de Docenten aan in welke vakgebieden (bijvoorbeeld schoolvakken) zij Videolessen willen aanbieden. Als via het Platform verzoeken van Gebruikers om Videolessen in een relevant vakgebied worden ontvangen, kan GoStudent een Docent hiervan op de hoogte stellen; er is echter geen verplichting om dit te doen. Aan de andere kant is er geen verplichting voor de Docent om te reageren op verzoeken voor Videolessen.

5.2. Als een Docent een verzoek voor Videolessen accepteert, wordt tussen een Gebruiker en een Docent een Overeenkomst van Opdracht afgesloten met inachtneming van de relevante bepalingen van deze AV en de AV voor Gebruikers.

5.3. Bij de totstandkoming van een Overeenkomst van Opdracht, koopt de Gebruiker tegoed voor Videolessen van de Docent via het Platform. Het tegoed voor Videolessen kan worden gekocht in de vorm van eenheidspakketten. Er kan worden voorzien dat de Overeenkomst van Opdracht na de overeengekomen periode automatisch wordt verlengd, tenzij een van de contracterende partijen hiertegen tijdig voor het einde van de periode bezwaar maakt.

5.4. De actuele tarieven voor de lessen worden op het Platform gepubliceerd. GoStudent behoudt zich het recht voor om de tarieven en de te betalen commissie te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn alleen van toepassing op lessen / pakketten, die na een dergelijke wijziging worden bemiddeld.

5.5. De verwerking van de betaling aan de Docent wordt beheerd door GoStudent. Nadat een Videoles heeft plaatsgevonden, wordt de vergoeding voor die les aan de Docent uitgekeerd. De betaling van de vergoeding vindt plaats met inachtneming van punt 6.2.

5.6. De Docent betaalt GoStudent een commissie voor de totstandkoming van elke gearrangeerde Overeenkomst van Opdracht. De verschuldigdheid van de volledige commissie ontstaat bij het sluiten van de Overeenkomst van Opdracht. De betaling van de commissie aan GoStudent (bij wijze van retentie) geschiedt als volgt: Indien de Gebruiker het desbetreffende verworven tegoed (pakket) volledig betaalt bij het aangaan van de Overeenkomst van Opdracht, is de volledige commissie ook direct verschuldigd aan GoStudent. Als de Gebruiker het desbetreffende verworven tegoed (pakket) in termijnen betaalt, is de commissie ook in gedeelten verschuldigd voor betaling aan GoStudent in overeenkomstige termijnen op de vervaldagen van de termijnen van de Gebruiker die zijn overeengekomen in de desbetreffende Overeenkomst van Opdracht; de commissie is verschuldigd ongeacht of de Gebruiker de desbetreffende termijnen daadwerkelijk aan GoStudent betaalt. GoStudent is gerechtigd om de door de Docent verschuldigde commissie in te houden op de betalingen van de Gebruikers (of zijn saldo).

5.7. Na het houden van een Videoles, zal GoStudent de overeengekomen vergoeding van het tegoed van het account van de Gebruiker aftrekken en de Docent ontvangt de vergoeding minus de commissie op zijn saldo. GoStudent kan ook tegoeden aftrekken van het account van een Gebruiker en de vergoeding minus de commissie overmaken aan de Docent op voorwaarde dat de Gebruiker een sessie niet tijdig verplaatst of annuleert of er niet voor komt opdagen. De commissie die in dit geval door de Docent aan GoStudent moet worden betaald, kan verschillen van de commissie die betaald moet worden wanneer een Videoles wel heeft plaatsgevonden.

5.8. Als het tegoed van Gebruikers vervalt, omdat het tegoed niet binnen de bepaalde tijdsperiode is gebruikt, heeft GoStudent recht op het volledige verlopen tegoed als commissie.

5.9. De huidige commissies worden bekendgemaakt aan de Docent.

5.10. Indien de Gebruiker aanspraak heeft op terugbetaling van het verworven, maar nog niet gebruikte tegoed uit een Overeenkomst van Opdracht, vervalt met de terugbetaling ook de (proportionele) commissie (met terugwerkende kracht). In dat geval krijgt de Docent creditnota’s voor de reeds gefactureerde commissie.

5.11. Indien een Docent met een Gebruiker een Overeenkomst van Opdracht heeft gesloten, is de Docent verplicht deze Overeenkomst van Opdracht na te komen. Er is geen verplichting om de diensten persoonlijk uit te voeren; daarom mogen Docenten zich te allen tijde laten vertegenwoordigen door een geschikte vervangende docent. Beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht door de Docent is alleen mogelijk op basis van een wettelijke reden voor beëindiging of met de toestemming van de Gebruiker.

5.12. De Docent verbindt zich ertoe in elk geval de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht na te leven en, in het bijzonder, ervoor te zorgen dat bij het plaatsen van content op het Platform de Docent de benodigde gebruiksrechten heeft en dat het aanbieden van de content niet in strijd is met wettelijke voorschriften of een contractuele verplichting, morele normen en/of de rechten van derden (zoals auteursrechten, persoonlijke rechten en merkrechten).

5.13. De Docent erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat elke vorm van hergebruik van lescontent, materialen en antwoorden van andere Docenten niet is toegestaan zonder de expliciete toestemming van de andere Docent.

5.14. De Docent verbindt zich ertoe om de inloggegevens die door GoStudent worden verstrekt vertrouwelijk te behandelen. De Docent is verantwoordelijk voor alle activiteiten die afkomstig zijn van zijn gebruikersaccount.

5.15. De Docent verbindt zich ertoe om GoStudent onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra er een vermoeden bestaat van ongeoorloofd gebruik van zijn gebruikersaccount. Als er een vermoeden bestaat van ongeoorloofd gebruik van een gebruikersaccount of als een Docent toepasselijke wettelijke bepalingen of deze AV overtreedt, is GoStudent gerechtigd om het gebruikersaccount te blokkeren en vervolgens te verwijderen.

6. CREDIT ACCOUNT/VEREFFENING

6.1. Nadat een Docent zich met succes heeft geregistreerd op het Platform, wordt een credit account (hierna “Credit Account”) voor de Docent aangemaakt, waarop de vergoeding wordt bijgeschreven die de Docent heeft verworven door het geven van Videolessen of het leveren van aanvullende diensten. Over het saldo wordt geen rente betaald.

6.2. De Docent kan het actuele saldo in zijn gebruikersaccount bekijken. Uitbetalingen aan de Docent vinden plaats in de kalendermaand volgend op het geven van een les in de vorm van een girale bankoverschrijving naar de laatst opgegeven bankrekening van de Docent.

6.3. Indien de overeenkomst tussen GoStudent en de Docent wordt beëindigd, zal een eventueel nog niet uitbetaald saldo aan de Docent worden uitbetaald aan het einde van de volgende kalendermaand.

6.4. Alle belastingen en heffingen in verband met de uitbetaling van het saldo (bijv. inkomstenbelasting, omzetbelasting, sociale premies) moeten door de Docent zelf worden aangegeven en betaald. De Docent verbindt zich ertoe GoStudent in dit opzicht volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen.

6.5. GoStudent onderhoudt handelaarsaccounts bij externe aanbieders van betalingsdiensten (bijv. Citi, Revolut). De Docent ontvangt betalingen via overschrijving van een GoStudent-merchant-account via de relevante betalingsdienstaanbieder.

7. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

7.1. GoStudent stelt het Platform 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor gebruik. Volgens de huidige stand van de techniek is er echter geen methode die kan garanderen dat de software volledig foutloos is. GoStudent garandeert dan ook niet dat de software waarop het Platform is gebaseerd volledig foutloos is en dat er geen downtime van het Platform zal zijn. Daarnaast is het mogelijk dat het Platform tijdelijk niet beschikbaar is vanwege onderhoudswerkzaamheden. GoStudent zal geplande onderhoudswerkzaamheden aan het Platform tijdig aankondigen. GoStudent is echter niet verplicht om het Platform te updaten.

7.2. Het Platform en de onderliggende software zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt of gewijzigd buiten de overeengekomen gebruiksrechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GoStudent. Ook het ontwerp van het Platform en in het bijzonder de content geplaatst op het Platform (bijvoorbeeld databases, foto’s, afbeeldingen, logo’s, video’s, teksten, grafische afbeeldingen, etc.) zijn auteursrechtelijk beschermd of vallen onder andere wetten voor de bescherming van intellectueel eigendom en, tenzij anders aangegeven, heeft GoStudent hier recht op.

7.3. GoStudent kan het Platform interactief maken. Dit geeft Gebruikers en Docenten de mogelijkheid om elkaar te beoordelen en reviews te schrijven. GoStudent controleert niet of de beoordelingen mogelijk ongegrond of misleidend zijn. Docenten mogen persoonsgegevens alleen overnemen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

7.4. Door deze AV te accepteren, stemmen de Docenten ermee in dat GoStudent de persoonlijke informatie die door de Docent is verstrekt (contactgegevens, woonplaats en andere gegevens over onderwijsvaardigheden en ervaring) mag delen met Tus Media, S.L. voor zakelijk contact via telefoon of e-mail. Toestemming kan worden ingetrokken door een brief te sturen naar het zakelijke adres van GoStudent of door een e-mail te sturen naar tutor@gostudent.org.

7.5. GoStudent behoudt zich het recht voor om recensies of andere content geheel of gedeeltelijk te verwijderen, vooral als deze onrechtmatige content bevat.
a. racistische, pornografische, obscene, beledigende, vulgaire, gewelddadige kleinerende en immorele content;
b. beledigende, kwetsende uitlatingen of bedreigingen tegen andere Gebruikers, Docenten of derden;
c. content die kinderen of jongeren in hun ontwikkeling of opvoeding schaadt of in gevaar brengt of die de menselijke waardigheid of andere beschermde wettelijke belangen schendt;
d. content die anderen kan aanzetten tot criminele of andere immorele handelingen;
e. gekopieerde content waarop de Docent geen rechten heeft of die door andere geregistreerde personen is aangeleverd;
f. content die een beveiligingsrisico vormt, zoals virussen;
g. het verzenden van ongevraagde reclamemails, junkmail, andere ongevraagde berichten, zogenaamde mail bombs, etc. naar andere Gebruikers, Docenten of derden of het plaatsen van links naar sites van derden voor verkoopdoeleinden.

7.6. De Docent verleent GoStudent het gratis, niet-exclusieve, eeuwigdurende en onbeperkte recht om beoordelingen, foto’s, grafische afbeeldingen, teksten, audioberichten en video’s die op het Platform zijn gepost, te gebruiken, bewerken, kopiëren en verspreiden voor verstrekking op het Platform en voor het promoten van het Platform.

7.7. Het gebruik van tools voor data-analyse van de content van het Platform is niet toegestaan.

7.8. GoStudent heeft te allen tijde het recht om de via het Platform aangeboden diensten zonder opgave van redenen te beperken of volledig te beëindigen. Significante wijzigingen of beperkingen van de aangeboden diensten zullen tijdig op het Platform worden aangekondigd.

7.9. Een beperking of beëindiging van de door GoStudent aangeboden diensten verandert deze AV niet. GoStudent kan de AV alleen wijzigen in overeenstemming met de in artikel 1.4 beschreven procedure.

8. GARANTIE

8.1. In de relatie tussen de Docent en GoStudent zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

8.2. Indien een Docent een Overeenkomst van Opdracht niet of slechts gedeeltelijk heeft uitgevoerd (bijv. individuele onderdelen) of slecht heeft uitgevoerd (bijv. niet verschijnen of te laat komen van de Docent, gebrek aan vakbekwaamheid, ongepaste behandeling van de Gebruiker), kan de Gebruiker een gemotiveerde klacht indienen via de WhatsApp contactpersoon ondersteuning +43 670 3082068. GoStudent kan proberen te bemiddelen tussen de Gebruiker en de Docent. De Gebruiker en de Docent komen overeen dat GoStudent het laatste woord heeft over het bestaan en de hoogte van een eventuele vordering tot creditering. Indien GoStudent de klacht van de Gebruiker gegrond acht, vervalt de aanspraak van de Docent op de vergoeding. Elke vergoeding die al op het saldo van de Docent is gestort, wordt in dit geval in mindering gebracht. Als de Docent op dit moment niet voldoende saldo heeft, behoudt GoStudent zich het recht voor om de vergoeding dat nodig is later van het saldo af te trekken of het bedrag in geld terug te vorderen.

8.3. In het geval de Overeenkomst van Opdracht niet of slecht is nagekomen, wordt op verzoek van de Gebruiker getracht een vervangende Docent voor de Gebruiker te vinden. Als er een vervangende Docent wordt gevonden, kan de Overeenkomst van Opdracht worden overgedragen aan de vervangende Docent. De vervangende Docent kan vervolgens vergoeding verwerven door Videolessen te geven in overeenstemming met de voorwaarden die zijn overeengekomen met de oorspronkelijke Docent. De vervangende Docent is dan de aan GoStudent te betalen commissie verschuldigd voor de door hem overgenomen Overeenkomst van Opdracht (voor de overgenomen onderdelen). Indien er geen vervangende Docent kan worden gevonden of de Gebruiker geen vervangende Docent wenst, heeft de Gebruiker het recht om de Overeenkomst van Opdracht zonder kennisgeving te beëindigen.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. GoStudent is alleen aansprakelijk, ongeacht de rechtsgrond, als schade is veroorzaakt door GoStudent als gevolg van grove nalatigheid of opzet. De aansprakelijkheid van GoStudent voor lichte nalatigheid is uitgesloten – met uitzondering van persoonlijk letsel.

9.2. GoStudent is niet aansprakelijk voor de nakoming van contractuele of andere verplichtingen van de Docenten jegens de Gebruikers. In het bijzonder is GoStudent niet aansprakelijk voor enige schade die de Docent lijdt in verband met de uitvoering van een Overeenkomst van Opdracht. Deze claims moeten rechtstreeks tegen de betreffende Gebruiker worden ingediend.

9.3. GoStudent is niet aansprakelijk voor de content die door Gebruikers of Docenten op het Platform beschikbaar wordt gesteld of de content van websites waarnaar GoStudent verwijst via internetlinks. De aanbieder van de pagina waarnaar GoStudent verwijst, is als enige aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige content en in het bijzonder voor schade als gevolg van het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie. De Docent is dus als enige verantwoordelijk voor het kritisch bekijken en beoordelen van de content van andere Gebruikers en Docenten.

10. VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID DOOR DE DOCENT

De Docent verbindt zich ertoe om GoStudent volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen als GoStudent, aansprakelijk wordt gesteld door Docenten voor claims die voortvloeien uit Overeenkomsten van Opdracht of door andere Docenten, Gebruikers of derden voor civielrechtelijke of strafrechtelijke, gerechtelijke of buitengerechtelijke claims die voortvloeien uit de content die door de Docent op het Platform is geplaatst. De vrijwaring omvat ook boetes, schadevergoeding en alle kosten van juridische verdediging.

11. BEËINDIGING

De contractuele relatie tussen GoStudent en de desbetreffende Docent met betrekking tot het gebruik van het Platform begint met de succesvolle registratie van de Docent op het Platform. Zowel de Docent als GoStudent hebben het recht om dit contract te allen tijde met onmiddellijke ingang te beëindigen. GoStudent moet echter nog steeds in staat zijn om lopende Overeenkomsten van Opdracht op ordelijke wijze te verwerken.

12. TOEPASSELIJK RECHT, PLAATS VAN JURISDICTIE

12.1. Op deze AV en alle overeenkomsten met GoStudent is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de referentienormen van het internationaal privaatrecht. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing voor zover het een Docent niet de bescherming ontneemt die wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

12.2. De bevoegde rechtbank in Nederland is verantwoordelijk voor alle rechtsvorderingen die door een Docent tegen GoStudent worden ingesteld vanwege geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie. Dit heeft geen invloed op het recht van de Docent om te procederen bij een andere wettelijke bevoegde rechtbank. Voor alle rechtsvorderingen die worden ingesteld tegen een Docent die zijn woonplaats, gebruikelijke verblijfplaats of plaats van vestiging in Oostenrijk heeft vanwege geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie, is een van de rechtbanken bevoegd in wiens arrondissement de Docent zijn woonplaats, gebruikelijke verblijfplaats of plaats van vestiging heeft. Voor Docenten die ten tijde van het sluiten van het contract geen woonplaats in Oostenrijk hadden, gelden de wettelijke bevoegde rechtbanken.

13. SLOTBEPALINGEN

13.1. Bij tegenstrijdigheden tussen deze AV en afwijkende schriftelijke afspraken tussen een Docent en GoStudent, gaan de bepalingen uit de afwijkende afspraken voor op deze AV.

13.2. Indien individuele bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de overige inhoud van de AV. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die rechtsgeldig is en het dichtst bij het economische doel van de Gebruiker en GoStudent komt.

13.3. Een “derde” in de zin van deze AV is elke natuurlijke of rechtspersoon die verschilt van de persoon die is geregistreerd als Docent en van GoStudent, zelfs als er juridische en/of economische relaties met een dergelijke persoon zouden bestaan.