Nasze Zasady i Warunki

Zasady i Warunki dla GoStudent GmbH Dla Korepetytorów (zwane dalej "Zasadami i Warunkami")

1. ZAKRES

1.1. GoStudent GmbH, z siedzibą w Wiedniu, wpisana do rejestru handlowego Sądu Handlowego w Wiedniu pod numerem FN 447118 b (dalej „GoStudent”), oferuje platformę internetową do udzielania korepetycji (dalej „Platforma”) dostępną pod domeną www.gostudent.org oraz w aplikacji.

1.2. Niniejsze Zasady i Warunki obowiązują wszystkie osoby zarejestrowane na Platformie jako Korepetytorzy (dalej „Korepetytor”). Określają one prawa i obowiązki Korepetytorów na Platformie oraz podczas korzystania z jej funkcji i usług. Do momentu zakończenia rejestracji na Platformie dana osoba nie może na niej świadczyć usług korepetytorskich.

1.3. Niniejsze Zasady i Warunki oraz wytyczne GoGuidelines mają zastosowanie wyłącznie przy korzystaniu z platformy w charakterze Korepetytora. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Zasady i Warunki nie wchodzą w zakres stosunków handlowych pomiędzy Korepetytorem a GoStudent, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie zaprzeczone. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Zasady i Warunki są ważne tylko wtedy, gdy GoStudent wyraził na nie pisemną zgodę.

1.4. GoStudent może zmienić postanowienia niniejszych Zasad i Warunków w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany będą publikowane na Platformie. Jeżeli Korepetytor nadal korzysta z Platformy po opublikowaniu zmienionych Zasad i Warunków, zmiany te uważa się za zaakceptowane.

1.5. Informacje na temat ochrony danych osobowych Korepetytora zostały zawarte w polityce prywatności znajdującej się na Platformie pod adresem https://www.gostudent.org/pl/polityka-prywatnosci.

1.6. W ramach czynności przetwarzania danych przez GoStudent w charakterze podmiotu przetwarzającego, opisanych w polityce prywatności zgodnie z punktem 1.5, a w szczególności w podpunkcie 5, standardowe klauzule umowne dla administratorów i podmiotów przetwarzających na terytorium UE / EOG zostaną uzgodnione dla Korepetytorów na terytorium EOG: Opcja 1 ma zastosowanie w Klauzuli 1 Załącznika, Opcja 2 ma zastosowanie w Klauzuli 7.7 a) w terminie trzech dni roboczych, natomiast Opcja 1 ma zastosowanie odpowiednio w Klauzulach 8 i 9; w Załączniku I Korepetytor jest administratorem, a GoStudent jest podmiotem przetwarzającym; informacje określone w Załączniku II to informacje wskazane w wyżej wymienionej polityce prywatności; GoStudent zastosował wszystkie środki wskazane w Załączniku III (z wyjątkiem środków zapewniających rejestrowanie zdarzeń); informacje określone w Załączniku IV również pochodzą z wyżej wymienionej polityki prywatności.

2. PRZEDMIOT UMOWY, OPIS USŁUGI

2.1. Korepetytorzy oraz osoby zarejestrowane jako Użytkownicy (dalej „Użytkownik”) mogą umawiać się na lekcje wideo online (dalej „Lekcje Wideo”) za pośrednictwem Platformy.

2.2. Jeśli Korepetytor i Użytkownik zgodzą się na Lekcje Wideo, umowa o Lekcje Wideo zostanie zawarta bezpośrednio między Korepetytorem a Użytkownikiem (dalej „Umowa z Korepetytorem”). GoStudent informuje Korepetytora o zawarciu Umowy z Korepetytorem.

2.3. GoStudent obsługuje Platformę i w imieniu Korepetytorów zarządza Umowami z Korepetytorem na potrzeby jej Użytkowników. Ponadto GoStudent świadczy określone usługi związane z zawieraniem Umów z Korepetytorem. Niemniej GoStudent samo w sobie nie jest stroną Umów z Korepetytorem zawartych między Użytkownikami a Korepetytorami.

2.4. Powyższe pozostaje bez wpływu na prawo GoStudent do samodzielnego oferowania usług Użytkownikom za pośrednictwem Platformy. Korepetytor nie jest zobowiązany uczestniczyć w świadczeniu tych usług.

3. REJESTRACJA

3.1. Korzystanie z Platformy w charakterze Korepetytora jest przewidziane wyłącznie dla osób zarejestrowanych. Rejestracja jest bezpłatna.

3.2. Prawo do rejestracji na Platformie nie istnieje. GoStudent zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji osoby jako Korepetytora bez podania przyczyny lub do wykluczenia już zarejestrowanych Korepetytorów z korzystania z Platformy w uzasadnionych przypadkach.

3.3. Korepetytor jest zobowiązany do podania w trakcie rejestracji pełnych i zgodnych z prawdą informacji (w szczególności numeru telefonu oraz adresu e-mail) oraz do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian w tym zakresie.

3.4. Na Platformie w charakterze Korepetytora mogą rejestrować się osoby w wieku co najmniej 18 lat. Jeżeli Korepetytor nie osiągnął jeszcze minimalnego wieku, do rejestracji wymagana jest uprzednia zgoda jego przedstawiciela prawnego.

3.5. GoStudent zapewni Korepetytorowi dostęp do Platformy poprzez przekazanie danych dostępowych na podany przez Korepetytora numer telefonu komórkowego oraz utworzy osobiste konto użytkownika.

4. WYZNACZENIE GOSTUDENT JAKO MEDIATORA

4.1. Korepetytor niniejszym upoważnia GoStudent do prezentowania oferowanych przez niego usług na Platformie oraz do umożliwienia mu zawierania Umów z Korepetytorem za pośrednictwem Platformy. GoStudent nie może jednak zagwarantować, że Umowy z Korepetytorem zostaną rzeczywiście zawarte.

4.2. GoStudent jest uprawniony do przyjmowania płatności w imieniu i na rachunek Korepetytorów.

4.3. Pomiędzy Korepetytorami a GoStudent nie istnieje żaden stosunek pracy. Korepetytorzy nie podlegają instrukcjom GoStudent, a podczas udzielania Lekcji Wideo działają niezależnie i na własną odpowiedzialność. Ponadto nie są oni upoważnieni do reprezentowania GoStudent zgodnie z prawem.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI KOREPETYTORÓW

5.1. Korepetytorzy mogą rejestrować się na Platformie w celu udzielania Lekcji Wideo. Przy rejestracji Korepetytor wskazuje zakres tematyczny (np. przedmioty szkolne), z którego chciałby udzielać Lekcji Wideo. Jeżeli Użytkownik skieruje za pośrednictwem Platformy zapytanie o Lekcje Wideo z danego zakresu tematycznego, GoStudent może powiadomić o tym fakcie Korepetytora, jednak nie ma takiego obowiązku. Jednocześnie Korepetytor nie ma obowiązku odpowiadania na zapytania o Lekcje Wideo.

5.2. Jeżeli Korepetytor przyjmie zlecenie przeprowadzenia Lekcji Wideo, pomiędzy Korepetytorem a Użytkownikiem zawierana jest Umowa z Korepetytorem, z uwzględnieniem stosownych postanowień zawartych w niniejszych Zasadach i Warunkach oraz w Zasadach i Warunkach Użytkownika.

5.3. Po zawarciu Umowy z Korepetytorem Użytkownik dokonuje zakupu punktów, które można wykorzystać na Lekcje Wideo z Korepetytorem za pośrednictwem Platformy. Punkty, które można wykorzystać na Lekcje Wideo, są dostępne w ramach pakietów jednostek lekcyjnych. Można przewidzieć, że Umowa z Korepetytorem ulegnie automatycznemu przedłużeniu po upływie uzgodnionego czasu, o ile żadna z jej stron nie sprzeciwi się temu w wyznaczonym czasie przed końcem okresu jej obowiązywania.

5.4. Aktualne stawki za lekcje są publikowane na Platformie. GoStudent zastrzega sobie prawo do zmiany stawek oraz należnej prowizji w dowolnym momencie. Wspomniane zmiany odnoszą się wyłącznie do lekcji / pakietów, które zostały wprowadzone po tej zmianie.

5.5. Przetwarzanie płatności środków dla Korepetytora jest obsługiwane przez GoStudent. Po przeprowadzeniu Lekcji Wideo Korepetytorowi zostaną przyznane odpowiednie środki za daną lekcję. Płatność tych środków zostanie uregulowana z zastrzeżeniem punktu 6.2.

5.6. Korepetytor płaci GoStudent prowizję za każdą zawartą Umowę z Korepetytorem. Należność z tytułu prowizji powstaje w całości w momencie zawarcia Umowy z Korepetytorem. Zapłata prowizji na rzecz GoStudent (na zasadzie zatrzymania) odbywa się w następujący sposób - jeżeli Użytkownik przy zawarciu Umowy z Korepetytorem dokona zapłaty za nabyte punkty (pakiety) w całości, wówczas prowizja jest również płatna na rzecz GoStudent bezzwłocznie i w całości; jeżeli jednak Użytkownik dokona zapłaty za nabyte punkty (pakiety) w ratach, wówczas prowizja jest również płatna na rzecz GoStudent w odpowiednich ratach należnych w terminie zapłaty rat Użytkownika uzgodnionych w danej Umowie z Korepetytorem; prowizja będzie należna niezależnie od tego, czy Użytkownik faktycznie zapłaci GoStudent odpowiednie raty. GoStudent jest uprawniony do potrącenia należnych prowizji od Korepetytora z wpłat dokonywanych przez Użytkownika (lub z jego salda).

5.7. Po przeprowadzeniu Lekcji Wideo GoStudent pobierze środki z konta Użytkownika i przyzna je Korepetytorowi pomniejszone o prowizję. GoStudent może również potrącić środki z konta Użytkownika i przekazać środki pomniejszone o prowizję Korepetytorowi, jeżeli Użytkownik nie przeniesie, nie odwoła lekcji w odpowiednim czasie lub się na niej nie pojawi. Prowizja GoStudent pobierana od Korepetytora w tym przypadku może różnić się od prowizji pobieranej w przypadku przeprowadzenia Lekcji Wideo.

5.8. Jeśli środki Użytkownika stracą ważność z powodu niewykorzystania ich w określonym czasie, GoStudent ma prawo do całości środków, które straciły ważność, w ramach prowizji.

5.9. Aktualne prowizje są podawane do wiadomości Korepetytora.

5.10. Jeżeli Użytkownik zgłosi żądanie zwrotu w odniesieniu do nabytych, ale jeszcze niewykorzystanych środków z Umowy z Korepetytorem, wówczas (proporcjonalna) prowizja zostaje również (wstecznie) anulowana wraz ze zwrotem. W tym przypadku Korepetytor otrzyma odpowiednie noty uznaniowe za dotychczas naliczone prowizje.

5.11. Jeżeli Korepetytor zawarł z Użytkownikiem Umowę z Korepetytorem, zobowiązany jest do wywiązania się z tej umowy. Nie ma obowiązku świadczenia usług osobiście, w związku z czym Korepetytora może w dowolnym momencie reprezentować odpowiedni zastępca. Wypowiedzenie Umowy z Korepetytorem przez Korepetytora jest możliwe wyłącznie z ustawowo przewidzianej przyczyny wypowiedzenia lub za zgodą Użytkownika.

5.12. Korepetytor zobowiązuje się do każdorazowego przestrzegania przepisów prawa obowiązujących przy wypełnianiu Umowy z Korepetytorem. W szczególności zobowiązuje się do zadbania o to, by zamieszczając treści na Platformie posiadał odpowiednie prawa do ich wykorzystywania oraz by udostępnianie treści nie naruszało przepisów prawa, norm moralnych i/lub praw osób trzecich (takich jak prawa autorskie, dobra osobiste i prawa do znaków towarowych).

5.13. Korepetytor wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jakakolwiek forma ponownego wykorzystania treści dydaktycznych, materiałów i odpowiedzi innych Korepetytorów jest zabroniona bez wyraźnej zgody takiego innego Korepetytora.

5.14. Korepetytor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dostępowych przekazanych przez GoStudent. Korepetytor ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wychodzące z jego konta użytkownika.

5.15. Korepetytor zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia GoStudent w przypadku podejrzenia nieuprawnionego korzystania z jego konta użytkownika. W przypadku podejrzenia nieuprawnionego korzystania z konta użytkownika lub naruszenia przez Korepetytora obowiązujących przepisów prawa lub niniejszych Zasad i Warunków, GoStudent zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, a następnie do jego usunięcia.

6. KONTO ZE ŚRODKAMI/ROZLICZENIE

6.1. Po udanej rejestracji Korepetytora na Platformie zakładane jest dla niego konto ze środkami (dalej „Konto ze Środkami”), na które wpływają środki pozyskane przez Korepetytora za prowadzenie Lekcji Wideo lub świadczenie dodatkowych usług. Od salda ze środkami nie są płacone żadne odsetki.

6.2. Korepetytor może sprawdzić aktualne saldo swoich środków na koncie użytkownika. Płatności na rzecz Korepetytora mają miejsce w miesiącu kalendarzowym następującym po przeprowadzeniu lekcji, w formie przelewu na ostatnie konto wskazane przez Korepetytora.

6.3. W przypadku rozwiązania umowy zawartej między GoStudent a Korepetytorem, niewypłacone środki pieniężne zostaną wypłacone Korepetytorowi z końcem następnego miesiąca kalendarzowego.

6.4. Wszelkie podatki i opłaty związane z wypłatą salda kredytowego (np. podatek dochodowy, VAT, składki na ubezpieczenie społeczne) muszą zostać zgłoszone i opłacone przez samego Korepetytora. Korepetytor zobowiązuje się zwolnić GoStudent z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

6.5. GoStudent posiada konta handlowe u zewnętrznych dostawców usług płatniczych (np. Citi, Revolut). Korepetytor otrzymuje płatności przelewem bankowym z konta handlowego GoStudent od odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

7. KORZYSTANIE Z PLATFORMY

7.1. GoStudent udostępnia Platformę do użytku w systemie 24⁄7. Nie istnieje jednak żadna procedura, która mogłaby zagwarantować, że oprogramowanie będzie wolne od błędów w oparciu o obecny stan technologii. W związku z tym GoStudent nie gwarantuje, że oprogramowanie, na którym oparta jest Platforma, jest całkowicie wolne od błędów i że nie wystąpią przerwy w działaniu Platformy. Ponadto Platforma może być tymczasowo niedostępna z powodu prac konserwacyjnych. GoStudent poinformuje o zaplanowanych pracach konserwacyjnych na Platformie z odpowiednim wyprzedzeniem. GoStudent nie jest jednak zobowiązany do aktualizacji Platformy.

7.2. Platforma oraz oprogramowanie stanowiące jej podstawę są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane lub modyfikowane w zakresie wykraczającym poza uzgodnione prawa do korzystania bez uprzedniej pisemnej zgody GoStudent. Podobnie, wygląd Platformy, a w szczególności treści umieszczone na Platformie (np. bazy danych, zdjęcia, obrazy, loga, filmy, teksty, grafiki, itp.) są chronione prawem autorskim lub podlegają innym przepisom o ochronie własności intelektualnej i, o ile nie wskazano inaczej, GoStudent przysługuje do nich prawo.

7.3. GoStudent ma możliwość uczynienia Platformy interaktywną. Daje to Użytkownikom i Korepetytorom możliwość wzajemnego wystawiania opinii oraz zamieszczania własnych komentarzy. GoStudent nie sprawdza, czy recenzje są nieuzasadnione lub wprowadzające w błąd. Korepetytor może powielać dane osobowe tylko za wyraźną zgodą osoby, której one dotyczą.

7.4. Poprzez akceptację niniejszych Zasad i Warunków Korepetytorzy wyrażają zgodę na udostępnianie przez GoStudent danych osobowych przekazanych przez Korepetytora (dane kontaktowe, informacje o przedmiocie, miejsce zamieszkania, tytuł oraz inne informacje dotyczące umiejętności i doświadczenia w nauczaniu) firmie Tus Media, S.L. na potrzeby kontaktów biznesowych za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Zgoda może zostać odwołana listem przesłanym na adres siedziby GoStudent lub pocztą elektroniczną na adres tutor@gostudent.org.

7.5. GoStudent zastrzega sobie prawo do usuwania recenzji lub innych treści w całości lub w części, w szczególności jeśli zawierają one treści niezgodne z prawem, tj.:
a. treści rasistowskie, pornograficzne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, brutalne, poniżające i niemoralne;
b. obraźliwe krzywdzące komentarze lub groźby pod adresem innych Użytkowników, Korepetytorów lub osób trzecich;
c. treści, które szkodzą lub zagrażają dzieciom lub młodzieży w ich rozwoju lub wychowaniu, naruszają godność ludzką lub inne prawnie chronione dobra;
d. treści, które mogłyby skłonić innych do popełnienia przestępstwa lub innego niemoralnego działania;
e. skopiowane treści, do których Korepetytor nie ma praw lub które zostały udostępnione przez inne zarejestrowane osoby;
f. treści, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, takie jak wirusy;
g. wysyłanie niechcianych e-maili reklamowych, spamu, innych niechcianych wiadomości, tzw. bomb e-mailowych itp. do innych Użytkowników, Korepetytorów lub osób trzecich lub umieszczanie linków do stron osób trzecich w celach reklamowych.

7.6. Korepetytor udziela GoStudent bezpłatnego, niewyłącznego, nieograniczonego w czasie i nieograniczonego prawa do wykorzystywania, edytowania, kopiowania i rozpowszechniania opinii, zdjęć, grafik, tekstów, komunikatów dźwiękowych i filmów zamieszczonych na Platformie w celu udostępniania ich na Platformie oraz w celu reklamowania Platformy.

7.7. Korzystanie z narzędzi do analizy danych zawartości Platformy jest niedozwolone.

7.8. GoStudent ma prawo do ograniczenia lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Platformy w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Istotne zmiany lub ograniczenia w oferowanych usługach będą ogłaszane na Platformie z odpowiednim wyprzedzeniem.

7.9. Ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia usług oferowanych przez GoStudent nie powoduje zmiany niniejszych Zasad i Warunków. GoStudent może zmienić Zasady i Warunki wyłącznie w trybie określonym w punkcie 1.4.

8. RĘKOJMIA

8.1. Stosunek pomiędzy Korepetytorem a GoStudent regulują ustawowe przepisy o rękojmi.

8.2. Jeśli Korepetytor nie wywiązał się lub wywiązał się tylko częściowo z Umowy z Korepetytorem (np. z poszczególnych jednostek lekcyjnych) lub wywiązał się z niej źle (np. niestawienie się lub spóźnienie na zajęcia, brak kompetencji zawodowych, niewłaściwe traktowanie Użytkownika), Użytkownik może złożyć uzasadnioną skargę za pośrednictwem aplikacji WhatsApp pod numerem +43 670 3082068. GoStudent może postarać się o mediację pomiędzy Użytkownikiem a Korepetytorem. Użytkownik i Korepetytor zgadzają się, aby GoStudent miał ostateczne zdanie co do zaistnienia i wysokości ewentualnego roszczenia o zwrot środków. Jeśli GoStudent uzna reklamację Użytkownika za uzasadnioną, roszczenie Korepetytora do środków na koncie zostanie anulowane. Wszelkie środki, które zostały już przypisane do Konta ze Środkami Korepetytora za daną jednostkę zostaną w tym przypadku odliczone. Jeśli w danej chwili Korepetytor nie posiada na swoim Koncie ze Środkami wystarczających środków, GoStudent zastrzega sobie prawo do późniejszego potrącenia niezbędnych środków z Konta ze Środkami lub zażądania zwrotu kwoty w postaci środków pieniężnych.

8.3. W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy z Korepetytorem, na prośbę Użytkownika zostanie podjęta próba znalezienia dla niego korepetytora zastępczego. W przypadku znalezienia korepetytora zastępczego Umowa z Korepetytorem może zostać przeniesiona na korepetytora zastępczego. Korepetytor zastępczy może następnie uzyskiwać środki z tytułu prowadzenia Lekcji Wideo na warunkach uzgodnionych z dotychczasowym Korepetytorem, przy czym jest on również zobowiązany do zapłaty prowizji należnej GoStudent z tytułu przejętej Umowy z Korepetytorem (za przekazane jednostki). Jeśli nie uda się znaleźć korepetytora zastępczego lub jeśli Użytkownik nie życzy sobie korepetytora zastępczego, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy z Korepetytorem bez zachowania okresu wypowiedzenia.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1. GoStudent ponosi odpowiedzialność, niezależnie od podstawy prawnej, tylko wtedy, gdy szkoda z winy GoStudent powstała w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Odpowiedzialność GoStudent z tytułu lekkiego niedbalstwa jest wykluczona - z wyjątkiem szkód na osobie.

9.2. GoStudent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypełnienie zobowiązań umownych lub innych zobowiązań Korepetytorów wobec Użytkowników. GoStudent nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody poniesione przez Korepetytora w związku z wykonywaniem Umowy z Korepetytorem. Takie roszczenia należy kierować bezpośrednio do danego Użytkownika.

9.3. GoStudent nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników lub Korepetytorów na Platformie oraz treści stron internetowych, z którymi GoStudent jest powiązany. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której odsyła GoStudent. Korepetytor ponosi zatem wyłączną odpowiedzialność za dokonanie krytycznego przeglądu i oceny treści innych Użytkowników i Korepetytorów.

10. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZE STRONY KOREPETYTORA

Korepetytor zobowiązuje się zwolnić GoStudent z odpowiedzialności i zapewnić mu całkowitą ochronę w przypadku, gdy GoStudent zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przez Korepetytorów z tytułu roszczeń wynikających z Umów z Korepetytorami lub przez innych Użytkowników, korepetytorów lub osoby trzecie z tytułu roszczeń cywilnych lub karnych, sądowych lub pozasądowych wynikających z treści zamieszczanych przez Korepetytora na Platformie. Odszkodowanie obejmuje również kary, odszkodowania i wszelkie koszty obrony prawnej.

11. WYGAŚNIĘCIE UMOWY

Stosunek umowny pomiędzy GoStudent a danym Korepetytorem w zakresie korzystania z Platformy rozpoczyna się z chwilą pomyślnego zarejestrowania się Korepetytora na Platformie. Zarówno Korepetytor, jak i GoStudent są uprawnieni do wypowiedzenia tej umowy w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. GoStudent musi mieć jednak w dalszym ciągu możliwość właściwego obsługiwania bieżących Umów z Korepetytorem.

12. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MIEJSCE JURYSDYKCJI

12.1. Niniejsze Zasady i Warunki i wszystkie dalsze umowy z GoStudent podlegają wyłącznie prawu austriackiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i norm referencyjnych międzynarodowego prawa prywatnego. Wybór prawa obowiązuje tylko w przypadku, gdy nie pozbawia Korepetytora ochrony wynikającej z wiążących przepisów prawa państwa, w którym zamieszkuje.

12.2. Sąd właściwy w Wiedniu jest odpowiedzialny za wszelkie powództwa wniesione przeciwko GoStudent przez Korepetytora z powodu sporów wynikających ze stosunku umownego. Nie narusza to prawa Korepetytora do wniesienia pozwu w innym miejscu jurysdykcji. Dla wszystkich działań prawnych wniesionych przeciwko Korepetytorowi, który jest rezydentem Austrii, ma stałe miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności w Austrii, z powodu sporów wynikających ze stosunku umownego, właściwy jest jeden z sądów, w którego okręgu Korepetytor jest rezydentem, ma stałe miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności. Dla Korepetytorów, którzy w momencie zawarcia umowy nie mieli miejsca zamieszkania w Austrii, obowiązują ustawowe miejsca jurysdykcji.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami i Zasadami, a odmiennymi pisemnymi umowami zawartymi pomiędzy Korepetytor a GoStudent, postanowienia odmiennych umów będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi Zasadami i Warunkami.

13.2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Zasad i Warunków są lub staną się nieważne, nie narusza to pozostałej treści Zasad i Warunków. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem zgodnym z prawem i najbardziej zbliżonym do celu ekonomicznego Użytkownika i GoStudent.

13.3. “Osobą trzecią” w rozumieniu niniejszych Zasad i Warunków jest każda osoba fizyczna lub prawna, która nie jest osobą zarejestrowaną jako Korepetytor ani GoStudent, nawet jeśli z taką osobą istnieją stosunki prawne i/lub ekonomiczne.