Onze algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Laatst geupdate 11.12.2023

de

GoStudent GmbH

voor gebruikers

(hierna de "AV" genoemd)

 1. DEFINITIES

   Aan de in deze algemene voorwaarden gehanteerde afkortingen worden de navolgende betekenissen gegeven:
   AV: deze algemene voorwaarden van GoStudent die van toepassing zijn op het gebruik van het Platform door Gebruikers;
   Derde(n): elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen Gebruiker of GoStudent is;
   Diensten: de bijlesservices die via het Platform door Docenten worden aangeboden, zoals huiswerkchat, groepscursussen en Videolessen;
   Docent(en): alle personen die op het Platform als docent zijn geregistreerd en via het Platform Diensten aanbieden aan Gebruikers;
   Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Gebruiker of GoStudent in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; Gebruiker(s): alle personen die op het Platform als gebruiker zijn geregistreerd en via het Platform Diensten afnemen bij Docenten;
   GoStudent: GoStudent GmbH, met hoofdkantoor in Wenen, ingeschreven in het handelsregister van de handelsrechtbank van Wenen onder nummer FN 447118 b;
   Overeenkomst van Opdracht: een tussen de Gebruiker en de Docent gesloten overeenkomst voor één of meerdere Diensten (artikel 7:400 e.v. BW);
   Oplaaddatum: de datum waarop het Tegoed wordt bijgeschreven in het gebruikersaccount van de Gebruiker. De maandelijkse oplaaddatum komt overeen met de kalenderdag waarop de Overeenkomst van Opdracht is gesloten. Voorbeeld: Indien een Overeenkomst van Opdracht werd gesloten op 20 maart 2021, is de oplaaddatum de 20e dag van elke maand;
   Pauzetermijn(en): een periode van een maand waarin de Gebruiker de Overeenkomst van Opdracht pauzeert en geen Diensten afneemt. Gedurende de Pauzetermijn is de Gebruiker geen Vergoeding verschuldigd;
   Platform: het online platform en de bijbehorende app dat door GoStudent wordt beheerd en waarvan de (intellectuele) eigendomsrechten aan GoStudent toebehoren en waar Docenten hun Diensten kunnen aanbieden en Gebruikers de Diensten af kunnen nemen;
   Service(s): de diensten van GoStudent, bestaande uit het ter beschikking stellen van het Platform. Via het Platform verstrekt GoStudent feitelijke informatie om de Gebruiker en Docent bij elkaar te brengen;
   Tegoed: het gekochte tegoed in het gebruikersaccount van de Gebruiker waarmee Diensten kunnen worden aangeschaft;
   Vergoeding: de vergoeding die de Gebruiker betaalt voor de Diensten van de Docent;
   Verzoek(en): een door de Gebruiker gedaan verzoek aan de Docent of GoStudent om Diensten te verzorgen;
   Videolessen: online individuele bijlessen die worden aangeboden via het Platform als onderdeel van de Diensten;
   Wettelijke Vertegenwoordiger: de met ouderlijk gezag belaste ouder(s) of voogd(en) (artikel 1:234 en 1:245 BW).

 2. TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING AV

   2.1. GoStudent biedt via de website www.gostudent.org een Platform aan waarop Gebruikers Diensten kunnen afnemen. Tijdens de registratie voor het Platform wordt de tekst van deze AV aan de Gebruiker beschikbaar gesteld middels een te downloaden bestand en gaat de Gebruiker akkoord met de AV. De AV zijn tevens raadpleegbaar via www.gostudent.org/nl/av.

   2.2. Deze AV zijn van toepassing op alle Diensten die aan de Gebruikers van het Platform worden aangeboden en afgenomen. De AV regelen de rechten en plichten van Gebruikers bij het bezoeken van het Platform en bij het gebruik van de functies en Diensten die op het Platform worden aangeboden.

   2.3. Op het gebruik van het Platform zijn uitsluitend de AV van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden zijn alleen geldig indien GoStudent daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

   2.4. De bepalingen van deze AV kunnen door GoStudent worden gewijzigd. GoStudent zal wijzigingen in de AV minimaal twee weken voor de ingangsdatum aankondigen op het Platform. Als de Gebruiker het Platform blijft gebruiken na de aangekondigde ingangsdatum, worden de gewijzigde AV geacht te zijn geaccepteerd door de Gebruiker. Indien de gewijzigde AV ervoor zorgt dat de te verschaffen prestatie wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, kan de Gebruiker de Overeenkomst van Opdracht ontbinden.

   2.5. De informatie over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring van GoStudent (https://www.gostudent.org/nl/gegevensbescherming).

 3. AARD PLATFORM EN DIENSTEN

   3.1. Gebruikers en Docenten kunnen het Platform gebruiken voor het aanbieden en afnemen van Diensten, waaronder Videolessen.

   3.2. Iedereen die Videolessen via het Platform wil aanbieden, kan zich inschrijven als Docent. Docenten hoeven geen (school)leraar te zijn. Indien er kosten zijn verbonden aan de Diensten die door Docenten op het Platform worden aangeboden, wordt dit nadrukkelijk en duidelijk aangegeven met de van toepassing zijnde tarieven.

   3.3. Als een Gebruiker en een Docent het eens zijn over de boeking van één of meerdere Diensten waaronder Videoles(sen), komt er een Overeenkomst van Opdracht tot stand tussen de Gebruiker en de Docent. GoStudent wordt zelf geen partij bij de Overeenkomst van Opdracht.

   3.4. GoStudent exploiteert het Platform en fungeert als tussenpersoon voor Docenten (artikel 7:425 e.v. BW). GoStudent bemiddelt de Docenten bij het voorbereiden en afsluiten van de Overeenkomsten van Opdracht met Gebruikers van het Platform. GoStudent biedt ook Services aan en ondersteunt bij de verwerking van de Overeenkomsten van Opdracht. De betaling van de Vergoeding verloopt via GoStudent. GoStudent is gerechtigd om op naam en voor rekening van de Docenten betalingen in ontvangst te nemen van de Gebruiker.

   3.5. GoStudent kan ook andere aanbiedingen via het Platform beschikbaar stellen (bijv. een huiswerkchat of een gratis proefles). GoStudent is echter niet verplicht om dergelijke aanbiedingen beschikbaar te stellen.

 4. REGISTRATIE, TOESTEMMING WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER

   4.1. Alleen geregistreerde Gebruikers en Docenten kunnen gebruik maken van het Platform. Registratie is kosteloos.

   4.2. Bij de registratie dient de Gebruiker alle informatie volledig en naar waarheid in te vullen. De Gebruiker dient eventuele wijzigingen in die informatie zo spoedig mogelijk bij te werken in zijn gebruikersaccount.

   4.3. GoStudent behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden (i) de registratie van een persoon als Gebruiker te weigeren of (ii) geregistreerde Gebruikers uit te sluiten van het gebruik van het Platform. Elk Tegoed dat nog niet is gebruikt op het moment van uitsluiting, wordt door GoStudent terugbetaald aan de uitgesloten Gebruiker. Voor deze terugbetaling gebruikt GoStudent dezelfde betaalmethode en hetzelfde rekeningnummer die de Gebruiker heeft gebruikt voor de aanschaf van het Tegoed.

   4.4. Registratie op het Platform is in principe mogelijk ongeacht de leeftijd van de Gebruiker. Om via het Platform gebruik te kunnen maken van betaalde Diensten (waaronder Videolessen), dienen de Gebruikers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt voorafgaande toestemming van de Wettelijke Vertegenwoordiger te hebben gekregen.

   4.5. GoStudent zal de Gebruiker toegang verlenen tot het Platform door een persoonlijk gebruikersaccount aan te maken en door de inloggegevens te verzenden naar het door de Gebruiker verstrekte mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Als dit mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres verandert, moet de Gebruiker dit onmiddellijk melden aan GoStudent ([email protected]) onder vermelding van het nieuwe mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres.

 5. OVEREENKOMST VAN OPDRACHT, KOOP VAN TEGOED, BETALING, PAUZEREN

   5.1. Tussen een Gebruiker en een Docent worden Overeenkomsten van Opdracht afgesloten met inachtneming van de relevante bepalingen van deze AV.

   5.2. De Gebruiker kan een Verzoek indienen bij de Docent. Als de Gebruiker of zijn Wettelijke Vertegenwoordiger op het Platform op de knop “Nu tegen betaling bestellen” klikt, doet hij een aanbod aan de (eerder geselecteerde) Docent om een Overeenkomst van Opdracht af te sluiten, de Vergoeding te betalen en het benodigde Tegoed aan te schaffen. Het staat de Docent vrij om dit aanbod te aanvaarden of te weigeren. Indien het aanbod wordt aanvaard, zendt GoStudent een bevestigingsbericht (namens de betreffende Docent) naar de Gebruiker.

   5.3. Voordat de Overeenkomst van Opdracht definitief wordt afgesloten, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om alle informatie opnieuw te controleren en, indien nodig, te wijzigen. De Gebruiker is gehouden eventuele wijzigingen binnen 24 uur na ontvangst van het bevestigingsbericht door te geven aan GoStudent. Bij het uitblijven van wijzigingen binnen 24 uur wordt de informatie geacht compleet en juist te zijn en komt de Overeenkomst van Opdracht tussen de Gebruiker en de Docent definitief tot stand.

   5.4. Conform artikel 6:230v lid 7 BW ontvangt de Gebruiker bij het bevestigingsbericht een bevestiging van de Overeenkomst van Opdracht op een Duurzame Gegevensdrager (bijvoorbeeld als pdf-document per e-mail). In het bevestigingsbericht wordt tevens de in artikel 6:230m lid 1 BW genoemde informatie verstrekt.

   5.5. Gebruikers betalen de Vergoeding door gebruik van hun Tegoed. De verwerking van de betaling aan de Docent verloopt via GoStudent.

   5.6. GoStudent onderhoudt diverse merchant-accounts bij externe aanbieders van betalingsdiensten (bijv. Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen). De Gebruiker kiest zelf de betaalmethode. De Gebruiker verkrijgt door die betaling het Tegoed voor het boeken van Diensten. Het Tegoed voor Diensten wordt ofwel (gedeeltelijk of volledig) vooruitbetaald en/of in maandelijkse termijnen betaald via de door de Gebruiker geselecteerde betaalmethode. Bij betaling in de AppStore wordt de aankoop verrekend na bevestiging via het iTunes-account van de Gebruiker.

   5.7. Voor de duur van de Overeenkomst van Opdracht ontvangt de Gebruiker maandelijks op de Oplaaddatum het door hem ingekochte Tegoed voor de overeengekomen Diensten. Het aan dit Tegoed verbonden bedrag wordt middels de door de Gebruiker aangegeven betaalmethode afgeschreven. Het Tegoed is geldig tot de volgende Oplaaddatum en kan door de Gebruiker vrij worden gebruikt voor het gebruik van Diensten. Op de Oplaaddatum vervalt het resterende Tegoed van de afgelopen maand. Het is niet mogelijk om resterend Tegoed mee te nemen naar de volgende maand.

 6. PAKKETTEN, PRIJZEN, AUTOMATISCHE VERLENGING

   6.1. Overeenkomsten van Opdracht kunnen worden afgesloten in de vorm van verschillende pakketten. Een pakket bestaat uit een Tegoed voor Diensten, waaronder een bepaald aantal Videolessen, die de Gebruiker binnen een bepaalde tijdsperiode kan gebruiken. De prijzen voor de verschillende pakketten variëren afhankelijk van de Diensten, waaronder het aantal Videolessen en de tijdsperiode waarbinnen de betreffende Videolessen kunnen worden geboekt.

   6.2. De actuele prijzen worden op het Platform gepubliceerd. GoStudent behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. Dergelijke prijswijzigingen zijn alleen van toepassing op Diensten (Videolessen / pakketten) die na een dergelijke prijswijziging zijn gekocht.

   6.3. Aan het einde van de Overeenkomst van Opdracht wordt deze verlengd onder dezelfde voorwaarden (aantal Videolessen, tijdperiode en prijs). Indien de Gebruiker de Overeenkomst van Opdracht wil beëindigen, dan kan hij uiterlijk 7 dagen voor het einde van de Overeenkomst van Opdracht het formulier om de automatische verlenging stop te zetten invullen. Bij verlenging van de Overeenkomst van Opdracht ontstaat niet een nieuw herroepingsrecht (artikel 13). De in de oorspronkelijke Overeenkomst van Opdracht geselecteerde betaalmethode is van toepassing op de betaling van de verlengde Overeenkomst van Opdracht (zie ook artikel 5.6). De verlengde Overeenkomst van Opdracht is maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

   6.4. Naast Videolessen kunnen Docenten via het Platform ook gratis en betaalde online groepscursussen aanbieden. Deze cursussen zijn losse eenmalige Diensten en zijn geen onderdeel van de pakketten.

 7. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

   7.1. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat bij het gebruik van Videolessen via het Platform, GoStudent de Vergoeding per Videoles in mindering brengt op het Tegoed. Ook is de Gebruiker ervan op de hoogte dat als de Gebruiker het Tegoed niet binnen de overeengekomen tijdsperiode gebruikt, het Tegoed vervalt.

   7.2. De Gebruiker kan een Videoles tot 6 uur van tevoren kosteloos annuleren of uitstellen door middel van een schriftelijk ingediend uitstelverzoek. De nieuwe Videoles wordt dan automatisch en kosteloos omgeboekt. Indien de annulering of het uitstel niet plaatsvindt in overeenstemming met de hiervoor genoemde voorwaarden of als de Gebruiker niet komt opdagen bij de Videoles, brengt GoStudent, ten behoeve van de Docent, de Vergoeding in rekening bij de Gebruiker door het verminderen van het Tegoed.

   7.3. Bij ziekte en/of verhindering van de Docent stelt de Docent de Gebruiker zo snel mogelijk in kennis. Op verzoek van de Gebruiker kan (i) een vervangende Docent worden gezocht of (ii) een alternatieve datum voor de Videoles worden ingepland.

   7.4. Het gebruikersaccount en de inloggegevens (inlognaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden gedeeld met Derden. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die afkomstig zijn van zijn gebruikersaccount.

   7.5. De Gebruiker is verplicht om GoStudent onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra er een vermoeden bestaat van ongeoorloofd gebruik van zijn gebruikersaccount door Derden. Bij een vermoeden van ongeautoriseerd gebruik van een gebruikersaccount of als een Gebruiker toepasselijke wettelijke bepalingen of deze AV overtreedt, is GoStudent gerechtigd om het gebruikersaccount tijdelijk te blokkeren en/of geheel af te sluiten.

 8. INFORMATIE OVER DE DOCENTEN

   8.1. Tijdens het registratieproces geven Docenten aan in welke vakgebieden (bijvoorbeeld schoolvakken) zij Videolessen willen aanbieden. Als via het Platform Verzoeken binnenkomen in een relevant vakgebied, kan GoStudent een Docent op de hoogte stellen van het Verzoek. GoStudent heeft echter niet de verplichting om dit te doen. De Docent is bovendien niet verplicht om in te gaan op Verzoeken.

   8.2. Een Gebruiker heeft geen recht om te worden verwezen naar een specifieke Docent. De beschikbaarheid van Docenten is uitsluitend gebaseerd op de dagen en tijdstippen die door de Docent als beschikbaar wordt opgegeven.

   8.3. Er is geen arbeidsrechtelijk dienstverband tussen de Docenten en GoStudent. De Docenten zijn niet onderworpen aan instructies van GoStudent en handelen autonoom en onafhankelijk bij het uitvoeren van de Diensten, waaronder het verzorgen van de Videolessen.

 9. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

   9.1. GoStudent stelt het Platform 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor gebruik. Volgens de huidige stand van de techniek is er echter geen methode die kan garanderen dat de software volledig foutloos is. GoStudent garandeert dan ook niet dat de software waarop het Platform is gebaseerd volledig foutloos is en dat het Platform altijd beschikbaar is of te allen tijde zal functioneren op alle configuraties van de Gebruiker (bijv. door gebruik van een bepaald type webbrowser dat niet wordt ondersteund of de aanwezigheid van softwareblokkades). Daarnaast is het mogelijk dat het Platform tijdelijk niet beschikbaar is vanwege (geplande en ongeplande) onderhoudswerkzaamheden. GoStudent zal geplande onderhoudswerkzaamheden aan het Platform tijdig aankondigen. GoStudent is niet verplicht om het Platform te updaten.

   9.2. GoStudent mag het Platform interactief maken. Dit geeft Gebruikers en Docenten de mogelijkheid elkaar te beoordelen en reviews te schrijven. GoStudent controleert niet of de beoordelingen mogelijk ongegrond of misleidend zijn. De Gebruikers verplichten zich om bij de beoordelingen alleen waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en de wettelijke bepalingen en deze AV in acht te nemen. Vermelding van persoonsgegevens is alleen toegestaan als de Gebruiker beschikt over de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.

   9.3. GoStudent behoudt zich het recht voor om recensies of andere content geheel of gedeeltelijk te verwijderen, vooral als deze ontoelaatbare content bevat. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de verspreiding van de volgende content via het Platform verboden is:
   a. racistische, pornografische, obscene, beledigende, vulgaire, gewelddadige of bagatelliserende en immorele content;
   b. beledigende, kwetsende uitlatingen of bedreigingen tegen andere Gebruikers, Docenten of Derden;
   c. content die kinderen of jongeren in hun ontwikkeling of opvoeding beïnvloedt of in gevaar brengt of die de menselijke waardigheid of andere beschermde wettelijke belangen schendt;
   d. content die anderen ertoe kan aanzetten om criminele of anderszins immorele handelingen te plegen;
   e. gekopieerde content waarop de Docent geen rechten heeft;
   f. content die een (software) beveiligingsrisico vormt, zoals virussen, malware, DDoS; en
   g. het verzenden van ongevraagde reclamemails, junkmail, andere ongevraagde berichten, zogenaamde mail bombs, etc. naar andere Gebruikers, Docenten of Derden of het plaatsen van links naar sites van Derden voor verkoopdoeleinden.

   9.4. Het gebruik van tools voor data-analyse van de content van het Platform is niet toegestaan.

   9.5. GoStudent heeft te allen tijde het recht om de via het Platform aangeboden Diensten zonder opgave van redenen te beperken of volledig te beëindigen. Significante wijzigingen of beperkingen van de aangeboden Diensten zullen tijdig op het Platform worden aangekondigd. De Gebruiker heeft in dit geval het recht om de Overeenkomst van Opdracht te ontbinden.

   9.6. Een beperking of opschorting van de door GoStudent aangeboden Diensten verandert deze AV niet. GoStudent kan de AV alleen wijzigen in overeenstemming met de in artikel 2.4 beschreven procedure.

 10. KLACHTBEHANDELING BIJ WANPRESTATIE DOCENT

   10.1. In de relatie tussen de Gebruiker en de Docent zijn de wettelijke bepalingen omtrent wanprestatie (artikel 6:74 e.v. BW) van toepassing.

   10.2. Indien een Docent een Overeenkomst van Opdracht of delen daarvan (bijv. individuele Videolessen) niet of slecht heeft nagekomen (bijv. niet verschijnen of te laat komen van de Docent, gebrek aan vakbekwaamheid, ongepaste behandeling van de Gebruiker), kan de Gebruiker een gemotiveerde klacht indienen bij [email protected]. In deze gevallen kan GoStudent de kwaliteit van de Videolessen controleren en proberen te bemiddelen tussen de Gebruiker en de Docent. De Gebruiker en de Docent zullen eerst proberen om de klacht in onderling overleg af te wikkelen, waarbij kan worden bepaald dat de Docent (een deel van) de Vergoeding zal terugbetalen aan de Gebruiker.

   10.3. Bij ernstige overtredingen of bij niet-nakoming van de Overeenkomst van Opdracht door de Docent zal op verzoek van de Gebruiker een vervangende Docent voor de Gebruiker worden gezocht. Indien er een vervangende Docent wordt gevonden, wordt de Overeenkomst van Opdracht overgedragen aan de vervangende Docent en is het nog niet gebruikte Tegoed beschikbaar voor Videolessen bij de vervangende Docent tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden (Videolessen, tijdsperiode, prijs). Indien er geen vervangende Docent kan worden gevonden heeft de Gebruiker het recht om de Overeenkomst van Opdracht te beëindigen in overeenstemming met artikel 15.3. Het resterende Tegoed zal op verzoek van de Gebruiker door GoStudent aan de Gebruiker worden uitbetaald.

 11. AANSPRAKELIJKHEID

   11.1. GoStudent is alleen aansprakelijk voor de schade die de Gebruiker lijdt door grove schuld of opzet van GoStudent. De aansprakelijkheid van GoStudent is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet, is uitgesloten. In alle gevallen is de door GoStudent te vergoeden schade beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat onderhavige geval uitkeert.

   11.2. GoStudent is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van contractuele of andere verplichtingen van de Docenten jegens de Gebruikers. In het bijzonder is GoStudent niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de Docenten of voor enige schade die de Gebruiker lijdt in verband met de (gebrekkige) uitvoering van een Overeenkomst van Opdracht. Wat betreft de terugbetaling van de Vergoeding, moet een Gebruiker te werk gaan in overeenstemming met de artikelen 10.2 en 10.3. Alle verdere claims moeten rechtstreeks bij de betreffende Docent worden ingediend.

   11.3. GoStudent is niet aansprakelijk voor de content die door Gebruikers of Docenten op het Platform beschikbaar wordt gesteld of de content van websites waarnaar GoStudent verwijst via internetlinks. De aanbieder van de pagina waarnaar GoStudent verwijst, is als enige aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige content en in het bijzonder voor schade als gevolg van het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie. De Gebruiker is dan ook als enige verantwoordelijk voor het kritisch bekijken en beoordelen van de content van andere Gebruikers en Docenten.

   11.4 GoStudent is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de tijdelijke onbereikbaarheid van het Platform.

 12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

   12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het Platform liggen bij GoStudent. Het Platform en de onderliggende software zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet buiten het toegekende gebruiksrecht worden gebruikt of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GoStudent. Daarnaast is het ontwerp van het Platform en in het bijzonder de content die op het Platform wordt geplaatst (bijv. databases, foto’s, afbeeldingen, logo’s, video’s, teksten, grafische afbeeldingen, enz.) auteursrechtelijk beschermd of onderworpen aan andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom, tenzij anders aangegeven.

   12.2. GoStudent verleent de Gebruiker een gratis, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar tijdelijk gebruiksrecht voor het gebruik van het Platform. Het gebruiksrecht eindigt bij verwijdering van de registratie.

   12.3. De Gebruiker verleent GoStudent het gratis, niet-exclusieve, onbeperkte en eeuwigdurende gebruiksrecht om beoordelingen, foto’s, grafische afbeeldingen, teksten, audioberichten en video’s die op het Platform zijn gepost, te gebruiken, bewerken en reproduceren voor verstrekking op het Platform en voor het promoten en verspreiden van het Platform.

 13. VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID DOOR DE GEBRUIKER

   De Gebruiker verbindt zich ertoe GoStudent volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren als GoStudent civielrechtelijk of strafrechtelijk, voor de rechtbank of buiten de rechtbank wordt gebracht door Docenten vanwege claims uit Overeenkomsten van Opdracht of door andere Gebruikers, Docenten of Derden vanwege de content die door de Gebruiker op het Platform is geplaatst. De vrijwaring omvat ook boetes, schadevergoeding en alle kosten van juridische verdediging.

 14. HERROEPINGSRECHT VOOR GEBRUIKERS (OVEREENKOMST VAN OPDRACHT)

   14.1. Indien de Gebruiker een Overeenkomst van Opdracht sluit met de Docent, heeft de Gebruiker een bedenktermijn van 14 dagen (herroepingsrecht) vanaf de dag dat de Overeenkomst van Opdracht is gesloten.

   14.2. Gedurende de bedenktermijn heeft de Gebruiker het recht om de Overeenkomst van Opdracht zonder opgave van redenen te herroepen.

   14.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker GoStudent op de hoogte brengen van de herroeping van de Overeenkomst van Opdracht door middel van een duidelijke verklaring. De Gebruiker kan het voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken of gebruik maken van een andere duidelijke verklaring waaruit volgt dat de Gebruiker zich beroept op zijn herroepingsrecht. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, stuurt GoStudent de Gebruiker direct een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.

   14.4. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de Gebruiker de kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt aan GoStudent voordat de herroepingstermijn is verstreken.

   14.5. Gevolgen van herroeping: Als de Gebruiker de Overeenkomst van Opdracht herroept, moeten alle betalingen die zijn gedaan voor de aankoop van het Tegoed worden terugbetaald aan de Gebruiker. Voor deze terugbetaling wordt hetzelfde betaalmiddel en rekeningnummer gebruikt dat de Gebruiker heeft gebruikt voor de oorspronkelijke aankoop van het Tegoed.

   14.6. Indien de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de Overeenkomst van Opdracht herroept nadat de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht op voorafgaand verzoek van de Gebruiker reeds tijdens de herroepingstermijn is begonnen, betaalt de Gebruiker een bedrag dat, in verhouding tot de totale prijs die is overeengekomen in de Overeenkomst van Opdracht, evenredig is aan de reeds geleverde diensten op het moment van de herroeping. Indien sprake is van maandelijkse betaling, is de prijs van een geconsumeerde videoles gelijk aan de prijs per maand gedeeld door het aantal overeengekomen Videolessen per maand. Indien sprake is van een betaling vooraf, is de prijs van een videoles gelijk aan de prijs van de totale Overeenkomst van Opdracht gedeeld door het totaal aantal overeengekomen Videolessen over de gehele looptijd van de Overeenkomst van Opdracht.

   14.7. Na de herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst van Opdracht is gesloten, kan de Gebruiker de Overeenkomst van Opdracht niet meer herroepen en het betaalde bedrag voor de aankoop van het Tegoed niet meer terugvorderen op grond van het herroepingsrecht. Het recht op buitengewone opzegging van de Overeenkomst van Opdracht blijft onaangetast.

 15. CONTRACT DUUR / BEËINDIGING

   15.1. De contractuele relatie tussen GoStudent en de Gebruiker gaat wat betreft gebruik van het Platform van GoStudent in, zodra de Gebruiker is geregistreerd op het Platform. Zowel de Gebruiker als GoStudent zijn op ieder moment gerechtigd om deze contractuele relatie (met betrekking tot gebruik van het Platform) onmiddellijk te beëindigen, waardoor de registratie als Gebruiker verwijderd moet worden. Indien de Gebruiker een Overeenkomst van Opdracht heeft gesloten blijft de contractuele relatie tussen GoStudent en de Gebruiker bestaan voor de duur van de Overeenkomst van Opdracht.

   15.2. De Overeenkomst van Opdracht die voor bepaalde tijd is gesloten, is niet tussentijds op te zeggen door de Gebruiker. Een Overeenkomst van Opdracht is na automatische verlenging maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

 16. TOEPASSELIJK RECHT, PLAATS VAN JURISDICTIE

   16.1. Op deze AV, de Overeenkomsten van Opdracht en alle overeenkomsten met GoStudent is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   16.2. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 17. SLOTBEPALINGEN

   17.1. Bij tegenstrijdigheden tussen deze AV en afwijkende schriftelijke afspraken tussen een Gebruiker en GoStudent, gaan de bepalingen uit de afwijkende overeenkomsten voor op deze AV.

   17.2. Indien individuele bepalingen van deze AV niet rechtsgeldig blijken te zijn, heeft dit geen invloed op de overige inhoud van de AV. De ongeldige bepaling moet worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling.