Onze algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

de

GoStudent GmbH

voor docenten

(hierna de "AV" genoemd)

 1. DEFINITIES

   1.1 Aan de in deze algemene voorwaarden gehanteerde afkortingen worden de navolgende betekenissen gegeven:

   AV: deze algemene voorwaarden van GoStudent die van toepassing zijn op het gebruik van het Platform door Docenten;
   Bemiddelingsovereenkomst: de bemiddelingsovereenkomst tussen GoStudent en de Docent waarbij GoStudent zich verbindt om als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meer Overeenkomsten van Opdracht tussen de Docent en Gebruikers van het Platform;
   Derde(n): elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen Docent of GoStudent is;
   Diensten: de bijlesservices die via het Platform door Docenten worden aangeboden, zoals huiswerkchat, groepscursussen en Videolessen;
   Docent(en): alle personen die op het Platform als docent zijn geregistreerd en via het Platform Diensten aanbieden aan Gebruikers;
   Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Docent of GoStudent in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
   Gebruiker(s): alle personen die op het Platform als gebruiker zijn geregistreerd en via het Platform Diensten afnemen bij Docenten;
   GoStudent: GoStudent NL B.V., gevestigd in (1043 EJ) Amsterdam aan de Teleportboulevard 120, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 82613184;
   Overeenkomst van Opdracht: een tussen de Gebruiker en de Docent gesloten overeenkomst voor één of meerdere Diensten (artikel 7:400 e.v. BW);
   Platform: het online platform en de bijbehorende app dat door GoStudent wordt beheerd en waarvan de (intellectuele) eigendomsrechten aan GoStudent toebehoren en waar Docenten hun Diensten kunnen aanbieden en Gebruikers de Diensten af kunnen nemen;
   Saldo: het tegoed in het gebruikersaccount van de Docent dat is ontvangen voor het verzorgen van Diensten, waaronder Videolessen;
   Service(s): de diensten van GoStudent, bestaande uit het ter beschikking stellen van het Platform, het bemiddelen bij de totstandkoming van Overeenkomsten van Opdracht tussen Docenten en Gebruikers;
   Tegoed: het gekochte tegoed in het gebruikersaccount van de Gebruiker waarmee Diensten kunnen worden aangeschaft;
   Vergoeding: de vergoeding die de Gebruiker betaalt voor de Diensten van de Docent;
   Verzoek(en): een door de Gebruiker gedaan verzoek aan GoStudent of de Docent om Diensten te verzorgen;
   Videolessen: online individuele bijlessen die worden aangeboden via het Platform;
   Wettelijke Vertegenwoordiger: de met ouderlijk gezag belaste ouder(s) of voogd(en) (artikel 1:234 en 1:245 BW).

 2. TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING AV

   2.1. GoStudent biedt via de website www.gostudent.org een Platform aan waarop Docenten Diensten kunnen aanbieden. Tijdens de registratie voor het Platform wordt de tekst van deze AV aan de Docent beschikbaar gesteld middels een te downloaden bestand en gaat de Docent akkoord met de AV. De AV zijn tevens raadpleegbaar via www.gostudent.org/nl/av.
   2..2. Deze AV zijn van toepassing op alle Services die GoStudent aanbiedt aan de Docenten. Deze AV zijn tevens van toepassing op alle Diensten die door de Docenten op het Platform worden aangeboden. De AV regelen de rechten en plichten van Docenten bij het bezoeken van het Platform en bij het gebruik van de functies en Diensten die op het Platform worden aangeboden.
   2.3. Op het gebruik van het Platform zijn uitsluitend de AV van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden zijn alleen geldig indien GoStudent daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
   2.4. De bepalingen van deze AV kunnen door GoStudent worden gewijzigd. GoStudent zal wijzigingen in de AV minimaal twee weken voor de ingangsdatum aankondigen op het Platform. Ook zal GoStudent de Docent minimaal twee weken voor de ingangsdatum per e-mail informeren over de gewijzigde AV. Als de Docent het Platform blijft gebruiken na de aangekondigde ingangsdatum, worden de gewijzigde AV geacht te zijn geaccepteerd door de Docent. Indien de gewijzigde AV ervoor zorgt dat de te verschaffen prestatie wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, kan de Docent de Bemiddelingsovereenkomst en Overeenkomst van Opdracht ontbinden;
   2.5. De informatie over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring van GoStudent (https://www.gostudent.org/nl/gegevensbescherming).

 3. AARD PLATFORM EN DIENSTEN

   3.1. Gebruikers en Docenten kunnen het Platform gebruiken voor het aanbieden en afnemen van Diensten, waaronder Videolessen.
   3.2. Iedereen die Videolessen via het Platform wil aanbieden, kan zich inschrijven als Docent. Docenten hoeven geen (school)leraar te zijn.
   3.3. Als een Gebruiker en een Docent het eens zijn over de boeking van één of meerdere Diensten waaronder Videoles(sen), komt er een Overeenkomst van Opdracht tot stand tussen de Gebruiker en de Docent. GoStudent wordt zelf geen partij bij de Overeenkomst van Opdracht. De Docent krijgt van GoStudent een schriftelijke bevestiging als de Overeenkomst van Opdracht tot stand is gekomen.
   3.4. GoStudent exploiteert het Platform en fungeert als tussenpersoon voor Docenten (artikel 7:425 e.v. BW). GoStudent bemiddelt de Docenten bij het voorbereiden en afsluiten van de Overeenkomsten van Opdracht met Gebruikers van het Platform. GoStudent biedt ook Services aan en ondersteunt bij de verwerking van de Overeenkomsten van Opdracht.
   3.5. GoStudent kan ook andere aanbiedingen via het Platform beschikbaar stellen (bijv. een huiswerkchat of een gratis proefles) waarvoor Docenten onder bepaalde voorwaarden een bonus kunnen verdienen. GoStudent is echter niet verplicht om dergelijke aanbiedingen beschikbaar te stellen of Docenten voor dergelijke aanbiedingen een bonus aan te bieden.

 4. REGISTRATIE, TOESTEMMING WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER

   4.1. Alleen geregistreerde Gebruikers en Docenten kunnen gebruik maken van het Platform. Registratie is kosteloos. Totdat het registratieproces volledig voltooid is, kan de Docent de Diensten niet aanbieden via het Platform.
   4.2. Bij de registratie dient de Docent alle informatie volledig en naar waarheid in te vullen. De Docent dient eventuele wijzigingen in die informatie zo spoedig mogelijk bij te werken in zijn gebruikersaccount.
   4.3. GoStudent behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden (i) de registratie van een persoon als Docent te weigeren of (ii) geregistreerde Docenten uit te sluiten van het gebruik van het Platform. Het Saldo van de uitgesloten Docent zal dan worden uitbetaald op de bankrekening van de Docent. De Docent geeft het bankrekeningnummer in ieder geval binnen 7 dagen na schriftelijk verzoek van GoStudent door aan GoStudent.
   4.4. Registratie op het Platform is in principe mogelijk ongeacht de leeftijd van Docent. Om via het Platform betaalde Diensten te verrichten, dienen de Docenten die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt voorafgaande toestemming van de Wettelijke Vertegenwoordiger te hebben gekregen. Om Videolessen aan te kunnen bieden moeten Docenten minimaal 18 jaar oud zijn.
   4.5. GoStudent zal de Docent toegang verlenen tot het Platform door een persoonlijk gebruikersaccount aan te maken en door de inloggegevens te verzenden naar het door de Docent verstrekte mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Als dit mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres verandert, moet de Docent dit onmiddellijk melden aan GoStudent ([email protected]) onder vermelding van het nieuwe mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres.

 5. GOSTUDENT ALS TUSSENPERSOON

   5.1. GoStudent fungeert op het Platform als tussenpersoon tussen de Gebruiker en de Docent. Tussen GoStudent en de Docent wordt een Bemiddelingsovereenkomst gesloten (artikel 7:425 e.v. BW). GoStudent bemiddelt de Docenten bij het voorbereiden en afsluiten van de Overeenkomsten van Opdracht. De Docent geeft GoStudent hierbij de opdracht om de door de Docent aangeboden Diensten op het Platform te tonen en de Docent de mogelijkheid te bieden om via het Platform Overeenkomsten van Opdracht af te sluiten met Gebruikers. De Docent is zich ervan bewust dat GoStudent niet kan garanderen dat er daadwerkelijk Overeenkomsten van Opdracht worden afgesloten.
   5.2. GoStudent is gerechtigd om betalingen van Gebruikers op naam en voor rekening van de Docent te aanvaarden en te verwerken.
   5.3. Tussen GoStudent en de Docenten bestaat geen arbeidsrechtelijk dienstverband. De Docenten zijn niet onderworpen aan instructies van GoStudent en handelen autonoom en onafhankelijk bij het uitvoeren van de Diensten, waaronder het verzorgen van de Videolessen.

 6. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE DOCENT

   6.1. Docenten kunnen zich op het Platform registreren om Diensten aan te bieden. Als onderdeel van het registratieproces geven de Docenten aan in welke vakgebieden (bijvoorbeeld schoolvakken) zij Diensten, waaronder Videolessen, willen aanbieden. Als via het Platform Verzoeken binnenkomen in een relevant vakgebied, kan GoStudent een Docent op de hoogte stellen van het Verzoek. GoStudent heeft echter niet de verplichting om dit te doen. De Docent is bovendien niet verplicht om in te gaan op Verzoeken.
   6.2. De Docent verbindt zich ertoe de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht na te leven en, in het bijzonder, ervoor te zorgen dat hij bij het plaatsen van content op het Platform de benodigde gebruiksrechten heeft. De Docent zorgt ervoor dat het aanbieden van de content niet in strijd is met wettelijke voorschriften of een contractuele verplichting (bijvoorbeeld geheimhouding), moraal en/of in strijd is met rechten van derden (zoals auteursrechten, handelsnaamrechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten en knowhow of bedrijfsgeheimen).
   6.3. De Docent erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat elke vorm van hergebruik van lescontent, documenten en antwoorden (bijv. in de huiswerkchat) van andere Docenten niet is toegestaan.
   6.4. Het gebruikersaccount en de inloggegevens (inlognaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden gedeeld met Derden. De Docent is verantwoordelijk voor alle activiteiten die afkomstig zijn van zijn gebruikersaccount.
   6.5. De Docent verbindt zich ertoe om GoStudent onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra er een vermoeden bestaat van ongeoorloofd gebruik van zijn gebruikersaccount door Derden. Als er een vermoeden bestaat van ongeoorloofd gebruik van een gebruikersaccount of als een Docent toepasselijke wettelijke bepalingen of deze AV overtreedt, is GoStudent gerechtigd om het gebruikersaccount tijdelijk te blokkeren en/of geheel af te sluiten.
   6.6. Bij ziekte en/of verhindering van de Docent stelt de Docent de Gebruiker zo snel mogelijk in kennis. Op verzoek van de Gebruiker kan (i) een vervangende Docent worden gezocht of (ii) een alternatieve datum voor de Videoles worden ingepland.

 7. OVEREENKOMST VAN OPDRACHT, VERGOEDING EN COMMISSIE

   7.1. Tussen een Gebruiker en een Docent worden Overeenkomsten van Opdracht afgesloten met inachtneming van de relevante bepalingen van deze AV.
   7.2. Gebruikers kunnen een Tegoed voor Videolessen kopen via het Platform. Het Tegoed voor Videolessen kan worden gekocht in de vorm van urenpakketten. Met dit Tegoed kan de Vergoeding worden betaald.
   7.3. De Overeenkomst van Opdracht wordt na de overeengekomen periode automatisch verlengd, indien de Gebruiker deze niet tijdig voor het einde annuleert.
   7.4. Voor het gebruik van het Platform dienen de Docenten in te stemmen met de tarieven voor de op het Platform vermelde Diensten. De actuele tarieven voor de Diensten worden op het Platform gepubliceerd; door akkoord te gaan met deze AV worden deze tarieven geacht te zijn overeengekomen tussen de Docent en GoStudent. GoStudent behoudt zich het recht voor om de tarieven van de Diensten, pakketten en de te betalen commissie te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn alleen van toepassing op Diensten, zoals Videolessen / pakketten, die na een dergelijke wijziging worden bemiddeld.
   7.5. De verwerking van de betaling aan de Docent verloopt via GoStudent.
   7.6. De Docent betaalt GoStudent een commissie voor de totstandkoming van elke Overeenkomst van Opdracht. De verschuldigdheid van de volledige commissie ontstaat bij het sluiten van de Overeenkomst van Opdracht. De betaling van de commissie aan GoStudent geschiedt als volgt: Indien de Gebruiker het overeengekomen Tegoed (pakket) volledig betaalt bij het aangaan van de Overeenkomst van Opdracht, is de volledige commissie ook direct verschuldigd aan GoStudent. Als de Gebruiker het overeengekomen Tegoed (pakket) in termijnen betaalt, is de commissie ook (pro rata) in deelbedragen verschuldigd aan GoStudent. De verschuldigdheid van het deelbedrag ontstaat op het moment dat de Gebruiker een betaling doet voor zijn Tegoed.
   7.7. GoStudent is gerechtigd om de door de Docent verschuldigde commissie in te houden op de betalingen van de Gebruikers.
   7.8. Nadat een Videoles heeft plaatsgevonden, zal GoStudent de overeengekomen Vergoeding van het Tegoed aftrekken. De Docent ontvangt de Vergoeding minus de commissie op zijn Saldo. Als de Gebruiker de Videoles niet op tijd uitstelt of annuleert of niet aanwezig is bij de Videoles zal GoStudent de Vergoeding van het Tegoed aftrekken. De Docent ontvangt de Vergoeding minus de commissie op zijn Saldo. De commissie die in dit geval door de Docent aan GoStudent moet worden betaald, kan verschillen van de commissie die betaald moet worden wanneer een Videoles wel heeft plaatsgevonden.
   7.9. Als het Tegoed van Gebruikers vervalt, omdat het Tegoed niet binnen de bepaalde tijdsperiode is gebruikt, heeft GoStudent recht op het volledige verlopen Tegoed. Het verlopen Tegoed kwalificeert als een speciale commissie.
   7.10. De huidige commissie wordt aangekondigd op het Platform of op een andere manier aangekondigd aan de Docent.
   7.11. Indien de Gebruiker aanspraak heeft op terugbetaling van het verworven, maar nog niet gebruikte Tegoed uit een Overeenkomst van Opdracht, wordt met de terugbetaling ook de (proportionele) commissie (met terugwerkende kracht) geannuleerd. In dat geval krijgt de Docent de creditnota’s voor de reeds gefactureerde commissie. Indien de terugbetaling van het Tegoed echter het gevolg is van de wanprestatie van de Docent, heeft de Docent geen recht op terugbetaling van de commissie.
   7.12. Indien een Docent met een Gebruiker een Overeenkomst van Opdracht heeft gesloten, is de Docent verplicht deze Overeenkomst van Opdracht na te komen, waarbij de Docent bijzondere aandacht moet besteden aan het tijdig en correct verzorgen van de Dienst, waaronder de Videolessen. Door de negatieve effecten op het Platform kan GoStudent boetes opleggen aan de Docent wegens schending van de verplichtingen uit de Overeenkomst van Opdracht.

 8. SALDO EN UITBETALING

   8.1. Nadat een Docent zich met succes heeft geregistreerd op het Platform, maakt GoStudent een gebruikersaccount aan. Ontvangen Vergoedingen zijn zichtbaar in het Saldo. Over het Saldo is geen rente verschuldigd.
   8.2. De Docent kan het actuele Saldo in zijn gebruikersaccount bekijken. Uitbetalingen aan de Docent vinden één keer per maand plaats in de maand volgend op de maand waarin de Docent de uitbetaling heeft aangevraagd. De uitbetaling geschiedt door een bankoverschrijving naar de laatst opgegeven bankrekening van de Docent.
   8.3. Indien de Overeenkomst van Opdracht tussen GoStudent en de Docent wordt beëindigd, zal een eventueel nog niet uitbetaald Saldo aan de Docent worden uitbetaald aan het einde van de volgende kalendermaand.
   8.4. Alle belastingen en heffingen in verband met de betaling van het Saldo (bijv. inkomstenbelasting, omzetbelasting, sociale premies) moeten door de Docent zelf worden aangegeven en betaald. De Docent vrijwaart GoStudent voor schade die de Docent lijdt door het niet correct afdragen van de verschuldigde belastingen en heffingen.
   8.5. GoStudent onderhoudt handelaarsaccounts bij externe aanbieders van betalingsdiensten (bijv. Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen). De Docent ontvangt betalingen via overschrijving van een GoStudent-merchant-account bij de relevante betalingsdienstaanbieder.

 9. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

   9.1. GoStudent stelt het Platform 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor gebruik. Volgens de huidige stand van de techniek is er echter geen methode die kan garanderen dat de software volledig foutloos is. GoStudent garandeert dan ook niet dat de software waarop het Platform is gebaseerd volledig foutloos is en dat het Platform altijd beschikbaar is of te allen tijde zal functioneren op alle configuraties van de Gebruiker (bijv. door gebruik van een bepaald type webbrowser dat niet wordt ondersteund of de aanwezigheid van softwareblokkades). Daarnaast is het mogelijk dat het Platform tijdelijk niet beschikbaar is vanwege (geplande en ongeplande) onderhoudswerkzaamheden. GoStudent zal geplande onderhoudswerkzaamheden aan het Platform tijdig aankondigen. GoStudent is niet verplicht om het Platform te updaten.
   9.2. GoStudent mag het Platform interactief maken. Dit geeft Gebruikers en Docenten de mogelijkheid om elkaar te beoordelen en reviews te schrijven. GoStudent controleert niet of de beoordelingen mogelijk ongegrond of misleidend zijn. Vermelding van persoonsgegevens is alleen toegestaan als de Docent beschikt over de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen persoon.
   9.3. GoStudent behoudt zich het recht voor om recensies of andere content geheel of gedeeltelijk te verwijderen, vooral als deze ontoelaatbare content bevat. De Docent erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de verspreiding van de volgende content via het Platform verboden is:
   racistische, pornografische, obscene, beledigende, vulgaire, gewelddadige of bagatelliserende en immorele content;
   beledigende, kwetsende uitlatingen of bedreigingen tegen andere Gebruikers, Docenten of Derden;
   content die kinderen of jongeren in hun ontwikkeling of opvoeding beïnvloedt of in gevaar brengt of die de menselijke waardigheid of andere beschermde wettelijke belangen schendt
   content die anderen ertoe kan aanzetten om criminele of anderszins immorele handelingen te plegen;
   gekopieerde content waarop de Docent geen rechten heeft;
   content die een (software) beveiligingsrisico vormt, zoals virussen, malware, DDoS;
   het verzenden van ongevraagde reclamemails, junkmail, andere ongevraagde berichten, zogenaamde mail bombs, etc. naar andere Gebruikers, Docenten of Derden of het plaatsen van links naar sites van Derden voor verkoopdoeleinden.
   9.4. Het gebruik van tools voor data-analyse van de content van het Platform is niet toegestaan.
   9.5. GoStudent heeft te allen tijde het recht om de via het Platform aangeboden Services en Diensten zonder opgave van redenen te beperken of volledig te beëindigen. Significante wijzigingen of beperkingen van de aangeboden Services en Diensten zullen tijdig op het Platform worden aangekondigd. De Gebruiker heeft in dit geval het recht om de Overeenkomst van Opdracht of de Bemiddelingsovereenkomst te ontbinden.
   9.6. Een beperking of opschorting van de door GoStudent aangeboden Diensten verandert deze AV niet. GoStudent kan de AV alleen wijzigen in overeenstemming met de in artikel 2.4 beschreven procedure.

 10. KLACHTBEHANDELING BIJ WANPRESTATIE DOCENT

   10.1. In de relatie tussen de Docent en de Gebruiker zijn de wettelijke bepalingen omtrent wanprestatie (artikel 6:74 e.v. BW) van toepassing.
   10.2. Indien een Docent een Overeenkomst van Opdracht of onderdelen daarvan (bijv. individuele Videolessen) niet of slecht heeft nagekomen (bijv. niet verschijnen of te laat komen van de Docent, gebrek aan vakbekwaamheid, ongepaste behandeling van de Gebruiker), kan de Gebruiker een gemotiveerde klacht indienen bij [email protected] In deze gevallen kan GoStudent de kwaliteit van de Videolessen controleren en proberen te bemiddelen tussen de Gebruiker en de Docent. De Gebruiker en de Docent zullen eerst proberen om de klacht in onderling overleg af te wikkelen, waarbij kan worden bepaald dat de Docent (een deel van) de Vergoeding zal terugbetalen aan de Gebruiker. Indien de Vergoeding (deels) moet worden terugbetaald aan de Gebruiker, verloopt de terugbetaling als volgt. Elke Vergoeding die al op het Saldo van de Docent is gestort, wordt in dit geval in mindering gebracht. Als de Docent op dat moment niet voldoende Saldo heeft, behoudt GoStudent zich het recht voor om de Vergoeding later terug te vorderen van het Saldo door middel van verrekening of om het bedrag in geld terug te vorderen onder toezending van een factuur.
   10.3. Bij ernstige overtredingen van de Docent tegen of het niet nakomen van de Overeenkomst van Opdracht wordt op verzoek van de Gebruiker getracht een vervangende Docent voor de Gebruiker te vinden. Als er een vervangende Docent wordt gevonden, kan de Overeenkomst van Opdracht worden overgedragen aan de vervangende Docent. De Docent gaat akkoord met een dergelijke overdracht van de Overeenkomst van Opdracht. De vervangende Docent kan vervolgens een Vergoeding krijgen door Videolessen te houden in overeenstemming met de voorwaarden die zijn overeengekomen met de oorspronkelijke Docent. De vervangende Docent is dan de aan GoStudent te betalen commissie verschuldigd voor de door hem overgenomen Overeenkomst van Opdracht (voor de overgenomen onderdelen). Indien er geen vervangende Docent kan worden gevonden of de Gebruiker geen vervangende Docent wenst, heeft de Gebruiker het recht om de Overeenkomst van Opdracht te beëindigen.

 11. AANSPRAKELIJKHEID

   11.1. GoStudent is alleen aansprakelijk voor de schade die de Docent lijdt door grove schuld of opzet van GoStudent. De aansprakelijkheid van GoStudent is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet, is uitgesloten. In alle gevallen is de door GoStudent te vergoeden schade beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat onderhavige geval uitkeert
   11.2. GoStudent is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van contractuele of andere verplichtingen van de Gebruikers jegens de Docenten. In het bijzonder is GoStudent niet aansprakelijk voor enige schade die de Docent lijdt in verband met de uitvoering van een Overeenkomst van Opdracht. Deze claims moeten rechtstreeks tegen de betreffende Gebruiker worden ingediend.
   11.3. GoStudent is niet aansprakelijk voor de content die door Gebruikers of Docenten op het Platform beschikbaar wordt gesteld of de content van websites waarnaar GoStudent verwijst via internetlinks. De aanbieder van de pagina waarnaar GoStudent verwijst, is als enige aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige content en in het bijzonder voor schade als gevolg van het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie. De Docent is dus als enige verantwoordelijk voor het kritisch bekijken en beoordelen van de content van andere Docenten en Gebruikers.
   11.4 GoStudent is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de tijdelijke onbereikbaarheid van het Platform.

 12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

   12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het Platform liggen bij GoStudent. Het Platform en de onderliggende software zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet buiten het toegekende gebruiksrecht worden gebruikt of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GoStudent. Evenzo is het ontwerp van het Platform en in het bijzonder de inhoud die op het Platform wordt geplaatst (bijv. Databases, foto’s, afbeeldingen, logo’s, video’s, teksten, grafische afbeeldingen, enz.) auteursrechtelijk beschermd of onderworpen aan andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom, tenzij anders aangegeven.
   12.2. GoStudent verleent de Docent een gratis, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar tijdelijk gebruiksrecht voor het gebruik van het Platform. Het gebruiksrecht eindigt bij verwijdering van de registratie.
   12.3. De Docent verleent GoStudent het gratis, niet-exclusieve, eeuwigdurende en onbeperkte en gebruiksrecht om beoordelingen, foto’s, grafische afbeeldingen, teksten, audioberichten en video’s die op het Platform zijn gepost, te gebruiken, bewerken en reproduceren voor verstrekking op het Platform en voor het promoten en verspreiden van het Platform.

 13. VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID DOOR DE DOCENT

   13.1. De Docent verbindt zich ertoe om GoStudent volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren als GoStudent civielrechtelijk of strafrechtelijk, voor de rechtbank of buiten de rechtbank wordt gebracht door Gebruikers vanwege claims uit Overeenkomsten van Opdracht of door andere Gebruikers, Docenten of Derden vanwege de content die door de Docent op het Platform is geplaatst. De vrijwaring omvat ook boetes, schadevergoeding en alle kosten van juridische verdediging.

 14. HERROEPINGSRECHT VOOR DOCENTEN (BEMIDDELINGSOVEREENKOMST)

   14.1. Indien de Docent een Bemiddelingsovereenkomst sluit met GoStudent heeft de Gebruiker een bedenktermijn van 14 dagen (herroepingsrecht) vanaf de dag dat de Bemiddelingsovereenkomst is gesloten.
   14.2. Gedurende de bedenktermijn heeft de Docent het recht om de Bemiddelingsovereenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.
   14.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Docent GoStudent op de hoogte brengen van de herroeping van de Bemiddelingsovereenkomst door middel van een duidelijke verklaring. De Docent kan het voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken of gebruik maken van een andere duidelijke verklaring waaruit volgt dat de Docent zich beroept op zijn herroepingsrecht. De Docent kan de herroeping ook via het Platform naar de GoStudent sturen. Indien de Docent van deze mogelijkheid gebruik maakt, stuurt GoStudent de Docent direct een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.
   14.4. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de Docent de kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
   14.5. Alle verklaringen kunnen naar de volgende contactgegevens worden gestuurd: GoStudent NL B.V., gevestigd in (1043 EJ) Amsterdam aan de Teleportboulevard 120 of per e-mail naar [email protected]

 15. CONTRACT DUUR / BEËINDIGING

   15.1. De contractuele relatie tussen GoStudent en de Docent begint met de succesvolle registratie van de Docent op het Platform. Zowel de Docent als GoStudent hebben het recht om de Bemiddelingsovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang te beëindigen, in welk geval de registratie moet worden verwijderd. Indien de Docent een Overeenkomst van Opdracht heeft gesloten blijft de contractuele relatie tussen GoStudent en de Gebruiker bestaan voor de duur van de Overeenkomst van Opdracht.
   15.2. De Overeenkomst van Opdracht die voor bepaalde tijd is gesloten, is niet tussentijds op te zeggen door de Docent, behoudens de in dit artikel genoemde gevallen. Een Overeenkomst van Opdracht is na automatische verlenging maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
   15.3. De Docent kan de Overeenkomst van Opdracht tussentijds beëindigen indien hij of zij met schriftelijk bewijs aantoont dat sprake is van één van de volgende gevallen:
   Een ernstige, permanente ziekte van de Docent, waardoor participatie aan Videolessen onredelijk wordt geacht;
   Een verhuizing naar het buitenland waarbij het verschil in tijdzones participatie aan Videolessen onredelijk maakt;
   De Gebruiker geeft toestemming voor de beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht;
   De Gebruiker blijft ook na de schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn tot nakoming is gegeven, in gebreke van de op hem rustende verplichtingen uit de Overeenkomst van Opdracht.
   15.4. De Gebruiker en de Docent zijn gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst van Opdracht (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden indien één van de partijen:
   faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
   wettelijke schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt of deze van toepassing wordt verklaard;
   (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
   onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 16. TOEPASSELIJK RECHT, PLAATS VAN JURISDICTIE

   16.1. Op deze AV, de Overeenkomsten van Opdracht en alle overeenkomsten met GoStudent is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   16.2. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 17. SLOTBEPALINGEN

   17.1. Bij tegenstrijdigheden tussen deze AV en afwijkende schriftelijke afspraken tussen een Docent en GoStudent, gaan de bepalingen uit de afwijkende overeenkomsten voor op deze AV.
   17.2. Indien individuele bepalingen van deze AV niet rechtsgeldig blijken te zijn, heeft dit geen invloed op de overige inhoud van de AV. De ongeldige bepaling moet worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling.
   17.3. Bij gebreke van enige afwijkende bepaling in deze AV, mag noch een Docent noch GoStudent de bepalingen en rechten uit deze AV aan derden doorgeven of overdragen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.