Onze algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

de

GoStudent GmbH

voor docenten

(hierna de "AV" genoemd)

 1. TOEPASSINGSBEREIK

   1.1. GoStudent GmbH, gevestigd in Wenen, geregistreerd in het handelsregister van de handelsrechtbank van Wenen onder FN 447118 b (hierna GoStudent), biedt aanbiedingen onder de domeinen gostudent.at, gostudent.de , gostudent.ch en gostudent.org , evenals een online platform voor bijleservices in een app (hierna het Platform).
   1.2. Deze condities gelden voor alle personen die zijn geregistreerd op het platform als Docent (hierna gerefereerd als ‘’docent’’) Zij reguleren de rechten en verplichtingen van docenten bij het bezoeken van het platform en bij gebruik van de services en functies die het platform aan biedt. Totdat het registratie process volledig voltooid is, kan de persoon de bijles service niet aanbieden via het platform.
   1.3. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de claim en het gebruik van het platform als gebruiker. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden maken geen deel uit van de zakelijke relatie tussen gebruikers en GoStudent, ook al zijn deze niet uitdrukkelijk tegengesproken. Afwijkende, strijdige of aanvullende voorwaarden zijn alleen van kracht indien GoStudent daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
   1.4. De bepalingen van deze voorwaarden kunnen door GoStudent ten allen tijde zonder opgave van redenen worden gewijzigd, waarbij dergelijke wijzigingen op het platform worden aangekondigd. Als de gebruiker het platform blijft gebruiken na kennis te hebben genomen van de gewijzigde voorwaarden, worden de wijzigingen geacht te zijn geaccepteerd.
   1.5. De informatie over de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruiker is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring op het platform onder https://www.gostudent.org/nl/gegevensbescherming

 2. DIENST, TAAKOMSCHRIJVING

   2.1. Docenten en gebruikers die als personen zijn geregistreerd (de laatste telkens als één of samen de gebruiker) kunnen het platform gebruiken voor online videolessen (hierna videolessen) overeen gekomen.
   2.2. Als een docent en een gebruiker het eens zijn over videolessen, wordt het contract voor videolessen rechtstreeks tussen de docent en de gebruiker gesloten (hierna het onderwijscontract). De docent krijgt van GoStudent een bevestiging dat het onderwijscontract tot stand is gekomen.
   2.3. GoStudent beheert het Platform en zorgen voor de bijlescontracten voor de docent en de gebruikers van het platform. Daarnaast biedt GoStudent verschillende diensten in connectie met de onboarding van de gebruikers. Gostudent wordt echter zelf wordt geen partij tot de docentencontracten tussen Gebruiken en Docenten.
   2.4. GoStudent kan ook aanbiedingen beschikbaar stellen via het platform (bijvoorbeeld huiswerkchat of een gratis proefles om videolessen te testen) waar docenten onder bepaalde voorwaarden een bonus kunnen verdienen. GoStudent is niet verplicht om dergelijke aanbiedingen te doen, noch om hiervoor een bonus aan te bieden.

 3. REGISTRATIE, TOESTEMMING WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER

   3.1. Het gebruik van het platform vereist een bijbehorende registratie. Tijdens het registreren voor het platform gaat de docent akkoord met de algemene voorwaarden. Het gebruik van het platform als docent of als gebruiker is voorbehouden aan geregistreerde personen. Registratie is kosteloos.
   3.2. Bij het registreren dient de docent alle informatie volledig en naar waarheid te verstrekken en deze vervolgens bij eventuele wijzigingen direct bij te werken.
   3.3. Er is geen recht op registratie op het platform. GoStudent behoudt zich het recht voor om de registratie van een persoon als docent te weigeren zonder opgaaf van reden of om reeds geregistreerde docenten uit te sluiten van het gebruik van het platform zonder opgaaf van reden. Voor de afwikkeling en betaling van het krediet dat de docent op het platform heeft verworven, geeft de docent GoStudent een bankrekening bij een kredietinstelling gevestigd in het SEPA-gebied. Dit moet in ieder geval binnen 7 dagen na schriftelijk verzoek van GoStudent (ook per e-mail) gebeuren.
   3.4. Registratie op het platform is in principe mogelijk ongeacht de leeftijd. Om gebruik te kunnen maken van betaalde diensten (videolessen) via het platform, dienen gebruikers minimaal 14 jaar oud te zijn en docenten minimaal 18 jaar oud. Als een gebruiker of een docent de respectieve minimumleeftijd nog niet heeft bereikt, is de voorafgaande toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger vereist.
   3.5. GoStudent zal de docent toegang verlenen tot het platform door toegangsgegevens te verzenden naar het door de docent verstrekte mobiele telefoonnummer en door een persoonlijk gebruikersaccount aan te maken. In dit verband is de docent verplicht om GoStudent ([email protected]) een e-mailadres te verstrekken waarop documenten ook naar hem kunnen worden verzonden. Als dit e-mailadres verandert, moet de docent dit onmiddellijk aan GoStudent melden onder vermelding van het nieuwe e-mailadres.

 4. BENOEMING VAN GOSTUDENT ALS TUSSENPERSOON

   4.1. De docent geeft GoStudent hierbij de opdracht om de specialistische kennis die hij aanbiedt op het platform te presenteren en hem de mogelijkheid te bieden om via het platform onderwijscontracten af ​​te sluiten. GoStudent kan echter niet garanderen dat onderwijscontracten ook daadwerkelijk worden afgesloten.
   4.2. GoStudent is gerechtigd betalingen te aanvaarden in naam en voor rekening van de docenten.

 5. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE DOCENT

   5.1. Docenten kunnen zich op het platform registreren om videolessen aan te bieden. Als onderdeel van het registratieproces geven de docenten aan in welke vakgebieden (bijvoorbeeld schoolvakken) ze videolessen willen aanbieden. Als via het platform verzoeken voor videolessen in een relevant vakgebied van gebruikers binnenkomen, kan GoStudent een docent hiervan op de hoogte stellen; er is geen verplichting om dit te doen. Aan de andere kant is er geen verplichting voor de leraar om te reageren op verzoeken om videolessen.
   5.2. Er is geen dienstverband of gratis dienstrelatie tussen de docenten en GoStudent. De docenten zijn niet onderworpen aan instructies van GoStudent en handelen autonoom en onafhankelijk bij het geven van videolessen. Bovendien ben je niet bevoegd om GoStudent te vertegenwoordigen in juridische transacties.
   5.3. Onderwijscontracten worden afgesloten tussen een docent en een gebruiker, rekening houdend met de relevante bepalingen van de AV.
   5.4. Gebruikers kunnen een tutorcontract afsluiten met een Tutor door credits voor videolessen te kopen via het Platform. Credits voor videolessen kunnen worden gekocht in de vorm van urenpakketten. Credits voor nog openstaande uren kunnen ook worden kwijtgescholden als het hele pakket niet binnen een bepaalde periode is opgebruikt. Bovendien kan het tutorcontract na de overeengekomen periode automatisch worden verlengd, indien de gebruiker hiertegen niet tijdig voor het einde van de termijn bezwaar maakt. Voor het gebruik van het platform door Tutoren is de instemming met de tarieven voor de op het platform vermelde lessen vereist. De actuele tarieven voor de lessen worden op het platform gepubliceerd; met de goedkeuring van de onderhavige voorwaarden worden deze tarieven geacht te zijn overeengekomen tussen de Tutor en GoStudent. GoStudent behoudt zich het recht voor de tarieven van de aan te schaffen credits (pakketten) en de te betalen commissies te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn alleen van toepassing op lessen / pakketten die na een dergelijke wijziging worden bemiddeld.
   5.6. De docent betaalt GoStudent een commissie voor elk onderwijscontract. De volledige commissieclaim ontstaat met het sluiten van het onderwijscontract. De betaling van de commissie aan GoStudent (bij wijze van retentie) geschiedt als volgt: Indien de gebruiker het overeenkomstig verworven krediet (pakket) volledig betaalt bij het aangaan van het onderwijscontract, is de commissie ook integraal verschuldigd aan GoStudent. Als de gebruiker het overeenkomstig verworven tegoed (pakket) in termijnen betaalt, is de commissie ook in deelbedragen verschuldigd voor betaling aan GoStudent (op het moment van de betreffende betaling door de gebruiker). GoStudent is gerechtigd de door de docent verschuldigde commissie in te houden op de betalingen van de gebruikers (of hun tegoed).
   5.7. Na het houden van een videoles, zal GoStudent het corresponderende tegoed van het account van de gebruiker aftrekken en de docent het tegoed minus de commissie crediteren. GoStudent kan ook krediet van een gebruiker aftrekken via zijn account en de leraar crediteren met het krediet min commissie als de gebruiker een eenheid niet op tijd uitstelt, annuleert of er niet voor verschijnt. De commissie die in dit geval door de docent aan GoStudent betaald moet worden, kan ook verschillen van de commissie die betaald moet worden bij het houden van videolessen.
   5.8. Als het tegoed van gebruikers vervalt omdat het niet binnen de toegewezen periode is gebruikt, heeft GoStudent recht op het volledige verlopen tegoed als een speciale commissie.
   5.9. De huidige commissies worden aangekondigd op het platform of anderszins aangekondigd aan de docent.
   5.10. Indien de gebruiker aanspraak heeft op terugbetaling met betrekking tot krediet dat is verworven maar nog niet is gebruikt uit een onderwijscontract, vervalt ook de evenredige commissie met de terugbetaling. In dat geval krijgt de docent de kredieten voor de reeds gefactureerde commissies.
   5.11. Indien een docent met een gebruiker een onderwijsovereenkomst heeft gesloten, is hij verplicht deze overeenkomst na te komen, waarbij hij bijzondere aandacht moet besteden aan het tijdig houden van de videolessen. Herroeping van een onderwijscontract is alleen mogelijk op basis van een verplicht wettelijk herroepingsrecht of met toestemming van de gebruiker. Door de negatieve effecten op het platform kunnen er door de docent aan GoStudent ook boetes worden opgelegd wegens schending door de docent van de verplichtingen uit het onderwijscontract.
   5.12. De docent verbindt zich ertoe de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de uitvoering van het onderwijscontract na te leven en in het bijzonder, ervoor te zorgen dat hij de gepaste gebruiksrechten heeft bij het plaatsen van inhoud op het platform en dat het aanbieden van inhoud niet in strijd is met wettelijke voorschriften, moraal en/of in strijd is met rechten van derden (zoals auteursrechten, persoonlijke rechten en merkrechten).
   5.13. De docent erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat elke vorm van verder gebruik van lesinhoud, documenten en antwoorden (bijvoorbeeld in huiswerkchat) door andere docenten verboden is
   5.14. De docent verbindt zich ertoe de toegangsgegevens die GoStudent hem toestuurt geheim te houden. De leraar is verantwoordelijk voor alle activiteiten die voortkomen uit zijn gebruikersaccount.
   5.15. De docent verbindt zich ertoe om GoStudent onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra er een vermoeden bestaat van ongeoorloofd gebruik van zijn gebruikersaccount. Als er een vermoeden bestaat van ongeoorloofd gebruik van een gebruikersaccount of als een docent toepasselijke wettelijke bepalingen of deze voorwaarden overtreedt, is GoStudent gerechtigd om het gebruikersaccount te blokkeren en vervolgens te verwijderen.

 6. LOPENDE REKENING / FACTURERING

   6.1. Nadat een leraar zich met succes heeft geregistreerd op het platform, wordt een kredietaccount (kredietaccount) voor hem aangemaakt, waardoor de docent toegang heeft tot videolessen te houden of door aanvullende diensten (bonussen) aan te bieden. Verworven krediet kan worden gecrediteerd. Over het creditsaldo is geen rente verschuldigd.
   6.2. De Tutor kan het actuele saldo van zijn tegoed in zijn gebruikersaccount bekijken. De Tutor kan een uitbetaling aanvragen vanaf 100 euro, waarbij altijd het gehele tegoed op de tegoedrekening wordt uitbetaald. Uitbetalingen aan de Tutor vinden één keer per maand plaats in de maand volgend op de maand waarin de Tutor de uitbetaling heeft aangevraagd. Dit zal geschieden in de vorm van een bankoverschrijving naar de laatst opgegeven bankrekening van de Tutor.
   6.3. Indien het contract tussen GoStudent en de docent wordt beëindigd, is een eventueel nog niet uitbetaald krediet aan het einde van de volgende kalendermaand verschuldigd aan de docent.
   6.4. Alle belastingen en heffingen in verband met de betaling van het krediet (bv. inkomstenbelasting, omzetbelasting, sociale bijdragen) moeten door de docent zelf worden aangegeven en betaald. De docent verbindt zich ertoe GoStudent in dit opzicht volledig onschadelijk en onschadelijk te houden.
   6.5. GoStudent onderhoudt handelaarsaccounts bij externe aanbieders van betalingsdiensten (bijvoorbeeld Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen). De docent ontvangt betalingen via overschrijving van een GoStudent-merchant-account bij de relevante betalingsdienstaanbieder.

 7. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

   7.1. GoStudent stelt het platform 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor gebruik. Volgens de huidige stand van de techniek is er echter geen methode die kan garanderen dat de software foutloos is. GoStudent garandeert dan ook niet dat de software waarop het platform is gebaseerd volledig foutloos is en dat het platform niet zal falen. Daarnaast is het mogelijk dat het platform tijdelijk niet beschikbaar is vanwege onderhoudswerkzaamheden. GoStudent zal geplande onderhoudswerkzaamheden aan het platform tijdig aankondigen. GoStudent is echter niet verplicht om het platform te updaten.
   7.2. Het platform en de onderliggende software zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet buiten het toegekende gebruiksrecht worden gebruikt of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GoStudent. Evenzo is het ontwerp van het platform en in het bijzonder de inhoud die op het platform wordt geplaatst (bijv. Databases, foto’s, afbeeldingen, logo’s, video’s, teksten, grafische afbeeldingen, enz.) auteursrechtelijk beschermd of onderworpen aan andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom, tenzij anders aangegeven.
   7.3. GoStudent mag het platform interactief maken. Dit geeft gebruikers en docenten de mogelijkheid elkaar te beoordelen en hun eigen bijdragen te omschrijven. GoStudent controleert niet of de beoordelingen mogelijk ongegrond of misleidend zijn. Overname van persoonsgegevens is voor een docent alleen toegestaan ​​met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
   7.4. GoStudent behoudt zich het recht voor om recensies of andere inhoud geheel of gedeeltelijk te verwijderen, vooral als deze ontoelaatbare inhoud bevat.
   7.5. De docent erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de distributie van de volgende inhoud via het platform verboden is: a. racistische, pornografische, obscene, beledigende, vulgaire, gewelddadige of bagatelliserende en immorele inhoud; b. beledigende, kwetsende uitlatingen of bedreigingen tegen andere gebruikers, docenten of derden; c. inhoud die kinderen of jongeren in hun ontwikkeling of opvoeding beïnvloedt of in gevaar brengt of die de menselijke waardigheid of andere beschermde wettelijke belangen schendt d. inhoud die anderen ertoe kan aanzetten om criminele of anderszins immorele handelingen te plegen; e. gekopieerde inhoud waarop de docent geen rechten heeft of die is verstrekt door andere geregistreerde personen; f. inhoud die een beveiligingsrisico vormt, zoals virussen; g. het verzenden van ongevraagde reclamemails, junkmail, andere ongevraagde berichten, zogenaamde mail bombs, etc. naar andere gebruikers, docenten of derden of het plaatsen van links naar sites van derden voor verkoopdoeleinden.
   7.6. De docent verleent GoStudent het gratis, niet-exclusieve, onbeperkte en ruimtelijk onbeperkte recht om beoordelingen, foto’s, grafische afbeeldingen, teksten, audioberichten en video’s die op het platform zijn gepost, te gebruiken, bewerken en reproduceren voor verstrekking op het platform en voor het promoten en verspreiden van het platform.
   7.7. Het gebruik van tools voor data-analyse van de inhoud van het platform is niet toegestaan.
   7.8. GoStudent heeft te allen tijde het recht om de via het platform aangeboden diensten zonder opgave van redenen te beperken of volledig te beëindigen. Significante wijzigingen of beperkingen van de aangeboden diensten zullen tijdig op het platform worden aangekondigd.
   7.9. Een beperking of opschorting van de door GoStudent aangeboden diensten verandert deze algemene voorwaarden niet. Een wijziging in de AV door GoStudent kan alleen worden aangebracht in overeenstemming met de procedure die wordt beschreven in Sectie 1.4.

 8. GARANTIE, INTREKKING VAN HET ONDERWIJSCONTRACT

   8.1. In de relatie tussen de docent en de GoStudent zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.
   8.2. Indien een docent een onderwijscontract of onderdelen daarvan (bv. individuele eenheden) niet of slecht heeft nagekomen (bv. niet verschijnen of te laat komen van de docent, gebrek aan vakbekwaamheid, onvoldoende omgang met de gebruiker), kan de gebruiker een gegronde klacht indienen bij [email protected] In deze gevallen kan GoStudent de kwaliteit van de videolessen controleren en eerst proberen te bemiddelen tussen de gebruiker en de docent. De gebruiker en de docent zijn het er al mee eens dat GoStudent zal beslissen over het bestaan ​​en het bedrag van een aanspraak op een kredietteruggave. Als GoStudent de klacht van de gebruiker gegrond acht, vervalt de aanspraak van de docent op het krediet. Elk krediet dat al op de kredietrekening van de docent voor de sessie is gestort, wordt in dit geval in mindering gebracht. Als de docent op dit moment niet voldoende krediet op zijn kredietrekening heeft, behoudt GoStudent zich het recht voor om krediet af te trekken van de kredietrekening die later werd verworven of om het bedrag contant terug te vragen.
   8.3. Bij ernstige overtredingen van de docent tegen of het niet nakomen van het onderwijscontract wordt op verzoek van de gebruiker getracht een vervangende docent voor de gebruiker te vinden. Als er een vervangende docent wordt gevonden, kan het onderwijscontract worden overgedragen aan de vervangende docent. De docent gaat akkoord met een dergelijke overdracht van het onderwijscontract. De vervangende docent kan vervolgens krediet krijgen door videolessen te houden in overeenstemming met de voorwaarden die zijn overeengekomen met de oorspronkelijke docent; hij is dan de aan GoStudent te betalen commissie verschuldigd voor het door hem overgenomen onderwijscontract (voor de overgenomen onderdelen). Indien er geen vervangende docent kan worden gevonden of de gebruiker geen vervangende docent wenst, heeft hij recht op buitengewone beëindiging van het onderwijscontract.

 9. AANSPRAKELIJKHEID

   9.1. GoStudent is alleen aansprakelijk, om welke juridische reden dan ook, indien de schade door GoStudent is veroorzaakt door grove schuld of opzet. De aansprakelijkheid van GoStudent voor lichte nalatigheid is uitgesloten - met uitzondering van persoonlijk letsel.
   9.2. GoStudent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het nakomen van contractuele of andere verplichtingen van de gebruikers jegens de docenten. In het bijzonder is GoStudent niet aansprakelijk voor enige schade die de docent lijdt in verband met de uitvoering van een onderwijscontract. Deze claims moeten rechtstreeks tegen de betreffende gebruiker worden ingediend.
   9.3. GoStudent is niet aansprakelijk voor de inhoud die door gebruikers of docenten op het platform beschikbaar wordt gesteld of de inhoud van websites waarnaar GoStudent een link verwijst. De aanbieder van de pagina waarnaar GoStudent verwijst, is als enige aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade als gevolg van het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie. De docent is dus als enige verantwoordelijk voor het kritisch bekijken en beoordelen van de inhoud van andere docenten en gebruikers.

 10. VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID DOOR DE DOCENT

   10.1. De docent verbindt zich ertoe om GoStudent volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen indien als GoStudent civielrechtelijk of strafrechtelijk, voor de rechtbank of buiten de rechtbank wordt gebracht door docenten vanwege claims uit docentencontracten of door andere gebruikers, docenten of derden vanwege de inhoud die door de gebruiker op het platform is geplaatst. De vrijstelling omvat ook boetes, schadevergoeding en alle kosten van juridische verdediging.

 11. HERROEPINGSRECHT VOOR DOCENTEN

   11.1. In het geval dat een docent zich op het platform heeft geregistreerd als consument in de zin van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming, heeft hij of zij het volgende herroepingsrecht jegens GoStudent.
   11.2. De docent heeft het recht om binnen 14 dagen na registratie op het platform zonder opgaaf van reden de overeenkomst met GoStudent betreffende het gebruik van het platform te herroepen.
   11.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de docent GoStudent op de hoogte brengen van de annulering van het contract door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld door middel van een brief die per post of per e-mail naar GoStudent wordt gestuurd). De docent kan het modelformulier voor herroeping downloaden, invullen en indienen op het platform via de volgende link of een andere duidelijke verklaring gebruiken. Indien de docent van deze mogelijkheid gebruik maakt, stuurt GoStudent hem direct een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.
   11.4. Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat de docent de kennisgeving van uitoefening van het annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.
   11.5. Alle verklaringen kunnen naar de volgende contactgegevens worden gestuurd: GoStudent GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Wenen of per e-mail naar [email protected]

 12. CONTRACT DUUR / BEËINDIGING

   12.1. De contractuele relatie tussen GoStudent en de respectievelijke docent begint met de succesvolle registratie van de docent op het platform. Zowel de docent als GoStudent hebben het recht om dit contract te allen tijde met onmiddellijke ingang te beëindigen, in welk geval de docentenregistratie moet worden verwijderd. GoStudent kan in ieder geval nog lopende docentencontracten goed afhandelen.

 13. TOEPASSELIJK RECHT, PLAATS VAN JURISDICTIE

   13.1. Deze algemene voorwaarden en alle andere overeenkomsten met GoStudent zijn uitsluitend onderworpen aan Oostenrijks recht met uitsluiting van het VN-kooprecht en de referentienormen van internationaal privaatrecht. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing als een gebruiker niet de bescherming wordt ontnomen die wordt verleend door de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.
   13.2. De bevoegde rechtbank in Wenen is verantwoordelijk voor alle acties die een docent tegen GoStudent instelt vanwege geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie. Dit heeft geen invloed op het recht van de docent om een ​​rechtszaak aan te spannen bij een andere juridische plaats. Voor alle vorderingen tegen een docent die zijn woonplaats, gewone verblijfplaats of plaats van tewerkstelling in Nederland heeft vanwege geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie, is een van die rechtbanken verantwoordelijk in wiens district de docent zijn woonplaats, gewone verblijfplaats of plaats van tewerkstelling heeft. Voor docenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen woonplaats in Oostenrijk hebben, gelden de wettelijke jurisdicties.

 14. SLOTBEPALINGEN

   14.1. Bij tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en afwijkende schriftelijke afspraken tussen een gebruiker en GoStudent, gaan de bepalingen uit de afwijkende overeenkomsten voor op deze voorwaarden.
   14.2. Indien individuele bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de overige inhoud van de voorwaarden. De ineffectieve bepaling moet worden vervangen door een effectieve bepaling die rechtsgeldig is en het dichtst bij de wil van de gebruiker en die van GoStudent ligt.
   14.3. Een “derde partij” in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke of rechtspersoon die verschilt van de persoon die als gebruiker is geregistreerd en van GoStudent, zelfs als er juridische en/of economische relaties zijn met een dergelijke persoon.
   14.4. Bij gebreke van enige afwijkende bepaling in deze AV, mag noch een gebruiker noch GoStudent de bepalingen en rechten uit deze AV aan derden doorgeven of overdragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.