Gedragscode voor tutoren

Woord vooraf

Deze Gedragscode (“Gedragscode”) dient als kader voor ethisch en professioneel gedrag en beschrijft de verantwoordelijkheden en het gedrag dat van docenten wordt verwacht als zij hun bijlessen geven via het GoStudent Platform. De belangrijkste doelstellingen zijn het verzekeren van het welzijn en de veiligheid van studenten, en het beperken van de risico’s die gepaard gaan met ongepaste daden of beschuldigingen aan het adres van docenten.

Als docent bekleedt u een positie van vertrouwen, gezag en invloed. Uw rol kan verder gaan dan alleen maar onderwijs en u bent wellicht een mentor of rolmodel voor uw studenten. Daarom is het belangrijk dat u een hoge mate van zorgvuldigheid, integriteit en professionalisme in acht neemt in al uw interacties met studenten.

Door u te registreren op het GoStudent Platform, bevestigt u dat u zich zult houden aan de principes en richtlijnen die in deze Gedragscode worden beschreven. De naleving ervan wordt niet alleen verwacht, maar is ook cruciaal voor het handhaven van de kwaliteit, de veiligheid en de reputatie van het GoStudent platform.

Algemeen gedrag

 • Professioneel voorkomen: GoStudent is een jonge en bruisende organisatie en we verwachten van de docenten dat ze zich professioneel en vriendelijk gedragen in alle interacties met studenten, ouders, voogden, collega-docenten of de medewerkers van GoStudent.

 • Non-discriminatie: Handhaaf een inclusieve omgeving waarin geen plaats is voor intimidatie of discriminatie op basis van geslacht, ras, godsdienst, seksuele geaardheid of enig ander beschermd kenmerk.

 • Stiptheid: Wees op tijd voor elke bijles, wees idealiter klaar ten minste vijf minuten voor het begin van elke sessie.

 • Gepast taalgebruik: Gebruik professionele taal en een gepaste toon in alle communicatie, vermijd straattaal en andere vormen van ongepast taalgebruik.

 • Technische vereisten: Zorg ervoor dat uw hardware en software goed werken. Dit betekent ook een betrouwbare internetverbinding en vertrouwd zijn met de onderwijsfuncties in GoClass (bijv. scherm delen, gebruik van whiteboard). Maak uzelf ook vertrouwd met de WebApp en de online planningtool.

 • Professionele omgeving: Creëer een stimulerende leeromgeving zonder afleidingen. Dit houdt ook afwezigheid in van achtergrondgeluid is en een ruimte waarin alles netjes aan de kant staat.

 • Heldere communicatie: Houd een open communicatiekanaal aan met het GoStudent Docententeam voor coördinatie en ondersteuning.

 • Constructieve feedback: Geef gedetailleerde en constructieve feedback aan zowel studenten als ouders om vordering aan te moedigen en positieve relaties te onderhouden.

 • Reactiviteit: Antwoord tijdig op berichten van Studenten, Ouders, Voogden of GoStudent medewerkers.

 • Planning: Houd uw beschikbaarheid in de kalender up-to-date.

 • Welzijn van studenten: Geef prioriteit aan het welzijn en de veiligheid van studenten en houd u aan het Veiligheidsbeleid van GoStudent. Meld eventuele ongerustheid over veiligheid onmiddellijk aan de Veiligheidsfunctionaris.

 • Persoonlijke informatie: Alle docenten horen actuele en nauwkeurige gegevens bij te houden over hun persoonlijke informatie, zoals die aan GoStudent bekend is gemaakt. Dit omvat onder meer naam, adres, e-mailadres en IBAN. Daarnaast moeten docenten GoStudent onmiddellijk op de hoogte stellen van belangrijke veranderingen in hun persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op hun kwalificaties of geschiktheid voor tutoring. Dit geldt bijvoorbeeld voor relevante strafrechtelijke veroordelingen of andere juridische factoren die van invloed zijn op de geschiktheid om bijles te geven.

 • Delen van middelen: Gebruik de onderwerpspecifieke WhatsApp-groepen uitsluitend voor de beoogde functies, zoals het delen van onderwijsmateriaal, het vinden van vervangende docenten en het delen van andere bronnen die bijdragen aan een verrijkende leerervaring.

Onaanvaardbaar gedrag

 • Welzijn: Verzuimen om bezorgdheid of beschuldigingen over het welzijn van studenten te melden. Raadpleeg het Veiligheisbeleid.

 • Grenzen: Ontmoet geen leerlingen buiten de geplande sessies, online of in persoon. Neem geen contact op met uw leerlingen buiten de aangewezen communicatiekanalen zoals het Platform, GoClass of GoChat, vooral niet als dit contact niets met bijles te maken heeft.

 • Gebruik: Rook niet, drink geen alcohol en gebruik geen illegale substanties tijdens of vlak voor de bijlessen.

 • Relaties: Onderhoud geen ongepaste relaties met studenten, zoals favoritisme of het uitwisselen van geschenken.

 • Beloftes: Vermijd het maken van ongerechtvaardigde beloften aan studenten of hun ouders/voogden

 • Gedrag: Vermijd elke vorm van grof of seksueel ongepast gedrag met of in de buurt van leerlingen.

 • Privacy: Deel geen persoonlijke contactgegevens buiten wat verplicht is volgens het beleid van GoStudent. Deel geen vertrouwelijke informatie met derden over studenten, met inbegrip van academische prestaties of persoonlijke kwesties, zonder uitdrukkelijke toestemming.

 • Intimidatie: Gedraag u niet op een manier die opdringerig of bedreigend is, of als zodanig kan worden gepercipieerd.

 • Respect: U mag leerlingen niet kleineren of betuttelen, of sarcastische, ongevoelige of seksueel suggestieve opmerkingen maken.

 • Off-Platform: Het is docenten ten strengste verboden om bijlessen aan te bieden aan studenten buiten het GoStudent-platform om, als deze studenten oorspronkelijk door GoStudent zijn geïntroduceerd of doorverwezen.

Naleving en handhaving

Het niet naleven van deze Gedragscode kan leiden tot verwijdering van het GoStudent platform. Ernstige inbreuken kunnen gemeld worden bij de politie en/of bevoegde lokale autoriteiten. Verdere juridische stappen blijven uitdrukkelijk voorbehouden.

Door u op het GoStudent-platform te registreren, verplicht u zich om deze Gedragscode na te leven en ervoor te zorgen dat elke student onderwijs ontvangt dat waardevol, veilig en respectvol is.

Dank u voor uw toewijding aan uitmuntendheid, integriteit en het welzijn van studenten. Samen maken we van het GoStudent ecosysteem een vooraanstaand platform voor kwaliteitsonderwijs.