Οι Όροι & Προϋποθέσεις μας

Όροι & Προϋποθέσεις Για GoStudent GmbH Για τους καθηγητές (στο εξής "T&Cs")

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Η GoStudent GmbH, με έδρα την Βιέννη, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό FN 447118 b (στο εξής “GoStudent”), διαθέτει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για υπηρεσίες διδασκαλίας (στο εξής “Πλατφόρμα”) στον ιστοτόπο www.gostudent.org καθώς και μια εφαρμογή (app).

1.2 Αυτοί οι Ο&Π θα ισχύουν για όλα τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα ως καθηγητές (στο εξής “Καθηγητής”). Ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Καθηγητών όταν αυτοί επισκέπτονται την πλατφόρμα και όταν χρησιμοποιούν τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής. Αν δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία εγγραφής, το άτομο δεν μπορεί να προσφέρει την υπηρεσία διδασκαλίας μέσω της πλατφόρμας.

1.3 Αυτοί οι Ο&Π και οι GoGuidelines θα εφαρμόζονται αποκλειστικά για τη χρήση της Πλατφόρμας από τους Καθηγητές. Τυχόν αποκλίνοντες, αντιφατικοί ή συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις δεν θα αποτελούν μέρος της επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ του Χρήστη και του GoStudent, ακόμα και αν τη GoStudent δεν έχει εναντιωθεί ρητά σε αυτούς. Αποκλίνοντες, αντιφατικοί ή συμπληρωματικοί Ο&Π θα ισχύουν μόνο εφόσον η GoStudent έχει συμφωνήσει εγγράφως σε αυτούς.

1.4 Η GoStudent μπορεί να τροποποιήσει τις διατάξεις αυτών των Ο&Π ανά πάσα στιγμή χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Τέτοιες τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στην πλατφόρμα. Εάν ο Καθηγητής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων Ο&Π, θεωρείται πως τις έχει αποδεχθεί.

1.5 Οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Καθηγητή είναι διαθέσιμες στην πολιτική απορρήτου στην πλατφόρμα στη διεύθυνση https://www.gostudent.org/gr/politiki-aporritou.

1.6 Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων της GoStudent ως εκτελούντος την επεξεργασία που περιγράφονται στην πολιτική απορρήτου σύμφωνα με την ενότητα 1.5, και ιδίως στην ενότητα 5, συμφωνούνται οι τυποποιημένοι συμβατικοί όροι για τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία στην ΕΕ/ ΕΟΧ για τους καθηγητές εντός ΕΟΧ: Επιλογή 1 εφαρμόζεται στον όρο 1 του Παραρτήματος, η επιλογή 2 εφαρμόζεται στον όρο 7.7 α) με προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών, και η επιλογή 1 εφαρμόζεται στους όρους 8 και 9 αντίστοιχα. Στο Παράρτημα I, ο Καθηγητής είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και η GoStudent είναι ο εκτελών την επεξεργασία - οι πληροφορίες που παρατίθενται στο Παράρτημα II είναι αυτές που αναφέρονται στην προαναφερθείσα πολιτική απορρήτου. Η GoStudent έχει λάβει όλα τα μέτρα που αναφέρονται στο Παράρτημα III (εκτός από τα μέτρα για τη διασφάλιση της καταγραφής των συμβάντων). Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο Παράρτημα IV προέρχονται και πάλι από την προαναφερθείσα πολιτική απορρήτου.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1 Οι Καθηγητές και τα άτομα που έχουν εγγραφεί ως Χρήστες (στο εξής “Χρήστης”) μπορούν να κανονίσουν διαδικτυακά μαθήματα με βίντεο (στο εξής “Μαθήματα Βίντεο”) μέσω της Πλατφόρμας.

2.2 Εάν ένας Καθηγητής και ένας Χρήστης συμφωνήσουν σε μαθήματα βίντεο, η σύμβαση για Μαθήματα Βίντεο θα συναφθεί απευθείας μεταξύ του Καθηγητή και του Χρήστη (στο εξής “Σύμβαση Διδασκαλίας”). Ο Καθηγητής ενημερώνεται από τη GoStudent για τη σύναψη της Σύμβασης Διδασκαλίας.

2.3 Η GoStudent διαχειρίζεται την πλατφόρμα και κανονίζει Συμβάσεις Διδασκαλίας για λογαριασμό των διδασκόντων για τους χρήστες της Πλατφόρμας. Επιπλέον, η GoStudent προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες σε σχέση με την εκτέλεση των Συμβάσεων Διδασκαλίας. Ωστόσο, η ίδια η GoStudent δεν γίνεται συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις διδασκαλίας που συνάπτονται μεταξύ των χρηστών και των διδασκόντων.

2.4 Το δικαίωμα της GoStudent να προσφέρει και η ίδια υπηρεσίες στους χρήστες μέσω της Πλατφόρμας δεν επηρεάζεται από αυτό. Ο Καθηγητής δεν υποχρεούται να συμμετάσχει στην παροχή αυτών των υπηρεσιών.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ

3.1 Η χρήση της Πλατφόρμας από Καθηγητές προορίζεται αποκλειστικά για όσους είναι εγγεγραμμένοι. Η εγγραφή είναι δωρεάν.

3.2 Το δικαίωμα εγγραφής στην Πλατφόρμα υπόκειται σε περιορισμούς. Η GoStudent διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εγγραφής ενός ατόμου ως Καθηγητή χωρίς να παρέχει αιτιολογία, καθώς και δικαίωμα αποκλεισμού ήδη εγγεγραμμένων Καθηγητών από την χρήση της Πλατφόρμας σε δικαιολογημένες περιπτώσεις.

3.3 Οι πληροφορίες που παρέχει ο Καθηγητής κατά την εγγραφή του (ιδίως ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) πρέπει να είναι πλήρεις και αληθείς. Τυχόν αλλαγές πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως.

3.4 Η εγγραφή Καθηγητή στην Πλατφόρμα είναι δυνατή για άτομα 18 ετών και άνω. Εάν ένας καθηγητής δεν έχει συμπληρώσει ακόμη την κατώτατη ηλικία, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου για την εγγραφή του.

3.5 Η GoStudent θα παρέχει στον Καθηγητή πρόσβαση στην Πλατφόρμα με την αποστολή δεδομένων για την πρόσβαση στον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται από τον Καθηγητή και θα δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό.

4. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ GOSTUDENT ΩΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΑ

4.1 Ο Καθηγητής ζητά από την GoStudent να παρουσιάσει στην Πλατφόρμα τις υπηρεσίες που προσφέρει και να του παρέχει ευκαιρίες σύναψης Συμβάσεων Διδασκαλίας μέσω της Πλατφόρμας. Παρόλα αυτά, η GoStudent δεν εγγυάται ότι οι Συμβάσεις Διδασκαλίας έχουν πραγματικά συναφθεί.

4.2 Η GoStudent έχει το δικαίωμα να δέχεται πληρωμές στο όνομα και εκ μέρους των Καθηγητών.

4.3 Δεν υφίσταται καμία σχέση εργασίας μεταξύ των Καθηγητών και της GoStudent. Οι Καθηγητές δεν υπόκεινται στις οδηγίες της GoStudent και ενεργούν ανεξάρτητα και με δική τους ευθύνη κατά την παροχή Μαθημάτων Βίντεο. Επιπλέον, δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να εκπροσωπούν νομικά την GoStudent.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

5.1 Οι Καθηγητές μπορούν να εγγραφούν στην Πλατφόρμα προκειμένου να παρέχουν Μαθήματα Βίντεο. Κατά την εγγραφή τους στην Πλατφόρμα, οι Καθηγητές δηλώνουν σε ποιους τομείς (π.χ. σχολικά μαθήματα) θα ήθελαν να προσφέρουν Μαθήματα Βίντεο. Εάν υπάρξουν αιτήματα από τους Χρήστες της Πλατφόρμας για Μαθήματα Βίντεο σε κάποιο σχετικό μάθημα, η GoStudent δύναται να ειδοποιήσει κάποιον Καθηγητή. Παρόλα αυτά, η GoStudent δεν φέρει καμία σχετική υποχρέωση. Από την άλλη πλευρά, ο Καθηγητής δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε αιτήματα για Μαθήματα Βίντεο.

5.2 Εάν ο Καθηγητής αποδεχτεί ένα αίτημα για Μαθήματα Βίντεο, συνάπτεται σύμβαση μεταξύ Καθηγητή και Χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των παρόντων Ο&Π και των Ο&Π Χρηστών.

5.3. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης Καθηγητή, ο Χρήστης αγοράζει μονάδες για μαθήματα βίντεο με τον Καθηγητή μέσω της Πλατφόρμας. Μονάδες για Μαθήματα Βίντεο μπορούν να αγοραστούν στη μορφή πακέτων μονάδων. Μπορεί να προβλεφθεί ότι μια Σύμβαση Διδασκαλίας παρατείνεται αυτόματα μετά τη συμφωνηθείσα χρονική περίοδο, εκτός εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αντιταχθεί σε αυτό εγκαίρως πριν από τη λήξη της περιόδου.

5.4 Οι τρέχουσες τιμές για τα μαθήματα δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα. Η GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές και τις προμήθειες που πρέπει να καταβληθούν ανά πάσα στιγμή. Τέτοιες αλλαγές ισχύουν μόνο για τα μαθήματα/πακέτα που κανονίζονται μετά από μια τέτοια αλλαγή.

5.5 Η διεκπεραίωση της πληρωμής προς τον Καθηγητή για το μάθημα γίνεται από την GoStudent. Μετά τη διεξαγωγή ενός Μαθήματος Βίντεο, θα καταβληθεί στον Καθηγητή η αντίστοιχη πίστωση για το συγκεκριμένο μάθημα. Η καταβολή της πίστωσης γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 6.2.

5.6 Ο Καθηγητής πληρώνει στην GoStudent μια προμήθεια για κάθε Σύμβαση Διδασκαλίας που συνάπτει. Ολόκληρο το αίτημα προμήθειας προκύπτει κατά τη σύναψη της Σύμβασης Διδασκαλίας. Η πληρωμή της προμήθειας στην GoStudent (που παρακρατείται από την πληρωμή) ολοκληρώνεται ως ακολούθως: Εάν ο Χρήστης εξοφλήσει πλήρως την αντίστοιχη τιμή του μαθήματος (πακέτου προσφοράς) κατά τη σύναψη της Σύμβασης Διδασκαλίας, παράλληλα υπολογίζεται και η πλήρης προμήθεια για την πληρωμή αυτής στη GoStudent. Εάν ο Χρήστης πληρώσει την αντίστοιχη τιμή του μαθήματος (πακέτου προσφοράς) σε δόσεις, τότε η προμήθεια πληρώνεται επίσης σε δόσεις στη GoStudent σε αντίστοιχες δόσεις στις ημερομηνίες λήξης των δόσεων του Χρήστη που έχουν συμφωνηθεί στην αντίστοιχη Σύμβαση Διδασκαλίας. Η προμήθεια οφείλεται ανεξάρτητα από το αν ο Χρήστης καταβάλλει πράγματι τις αντίστοιχες δόσεις στην GoStudent. Η GoStudent δικαιούται να παρακρατήσει τις προμήθειες που οφείλει ο Καθηγητής από τις πληρωμές που πραγματοποιεί ο Χρήστης (ή από το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Καθηγητή).

5.7 Μετά από την ολοκλήρωση ενός Μαθήματος Βίντεο, η GoStudent θα αφαιρέσει το αντίστοιχο ποσό από τον Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Χρήστη και θα πιστώσει στον Καθηγητή το ποσό, αφού πρώτα αφαιρεθεί η προμήθεια. Η GoStudent μπορεί επίσης να αφαιρέσει ποσό από έναν λογαριασμό Χρήστη και να το μεταφέρει (αφού αφαιρέσει την προμήθεια) στον Καθηγητή, με την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης δεν έχει αναβάλει ή ακυρώσει μια συνεδρία εγκαίρως ή στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί σε αυτήν. Η προμήθεια που καταβάλλεται στη GoStudent από τον Καθηγητή σε αυτήν την περίπτωση μπορεί επίσης να διαφέρει από την προμήθεια που καταβάλλεται όταν πραγματοποιείται ένα Μάθημα Βίντεο.

5.8 Εάν το διαθέσιμο υπόλοιπο ενός Χρήστη λήξει επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, τότε η GoStudent δικαιούται ολόκληρα τα ποσά που έληξαν ως προμήθεια.

5.9 Οι τρέχουσες προμήθειες θα γνωστοποιηθούν στον Καθηγητή.

5.10 Εάν ο Χρήστης έχει αίτημα αποπληρωμής όσον αφορά το αγορασμένο, αλλά μη χρησιμοποιημένο διαθέσιμο υπόλοιπο σε μία Σύμβαση Διδασκαλίας, η (ανάλογη προμήθεια ακυρώνεται επίσης (αναδρομικά) με την αποπληρωμή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Καθηγητής θα λάβει ένα ποσό στο διαθέσιμο υπόλοιπό του για τις προμήθειες που έχουν ήδη κρατηθεί.

5.11 Εάν ένας Καθηγητής έχει συνάψει Σύμβαση Διδασκαλίας με έναν Χρήστη, είναι υποχρεωμένος να την εκτελέσει,. Δεν υπάρχει υποχρέωση προσωπικής εκτέλεσης των υπηρεσιών - ως εκ τούτου, οι Καθηγητές μπορούν να εκπροσωπούνται ανά πάσα στιγμή από κατάλληλο αναπληρωτή καθηγητή. Η λύση της Σύμβασης Διδασκαλίας από τον Καθηγητή, είναι δυνατή μόνο βάσει νόμιμου λόγου καταγγελίας ή με τη συγκατάθεση του Χρήστη.

5.12 Ο Καθηγητής δεσμεύεται να τηρεί τις νόμιμες διατάξεις που ισχύουν για την εκπλήρωση της Σύμβασης Διδασκαλίας σε κάθε περίπτωση και ειδικότερα να διασφαλίζει ότι κατά την ανάρτηση περιεχομένου στην Πλατφόρμα έχει τα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης για το εν λόγω περιεχόμενο και ότι η παροχή περιεχομένου δεν παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία, ηθικά πρότυπα ή/και δικαιώματα τρίτων (όπως ενδεικτικά πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα, και δικαιώματα εμπορικού σήματος).

5.13 Ο Καθηγητής αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί πως απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή επαναχρησιμοποίησης του διδακτικού περιεχομένου, υλικού και απαντήσεων, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του άλλου Καθηγητή.

5.14 Ο Καθηγητής υποχρεούται να διατηρήσει μυστικά τα δεδομένα πρόσβασής του που παρέχονται από τη GoStudent. Ο Καθηγητής είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που προέρχονται από τον προσωπικό του λογαριασμό.

5.15 Ο Καθηγητής υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως τη GoStudent εάν υπάρχει υποψία για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού του λογαριασμού. Εάν υπάρχει υποψία για μη εξουσιοδοτημένη χρήση ενός προσωπικού λογαριασμού ή εάν ένας Καθηγητής παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους ή αυτούς τους Ο&Π, η GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει αυτόν τον προσωπικό λογαριασμό και στην συνέχεια να τον διαγράψει.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

6.1. Μετά την επιτυχή εγγραφή ενός Καθηγητή στην Πλατφόρμα, δημιουργείται για αυτόν ένας λογαριασμός για το διαθέσιμο υπόλοιπο (στο εξής “Λογαριασμός Υπολοίπου”), στον οποίο πιστώνονται τα έσοδα που απέκτησε ο Καθηγητής μέσω της διεξαγωγής Μαθημάτων Βίντεο ή της παροχής πρόσθετων υπηρεσιών. Δεν καταβάλλεται τόκος στο διαθέσιμο υπόλοιπο.

6.2. Ο καθηγητής μπορεί να δει το τρέχον υπόλοιπο του πιστωτικού του υπολοίπου στο λογαριασμό χρήστη του. Οι πληρωμές προς τον Καθηγητή πραγματοποιούνται τον ηµερολογιακό µήνα που έπεται της παροχής µαθήµατος µε τη µορφή μεταφοράς χωρίς μετρητά στον πιο πρόσφατα προκαθορισμένο τραπεζικό λογαριασμό του Καθηγητή.

6.3. Εάν το συμβόλαιο μεταξύ της GoStudent και του Καθηγητή λυθεί, τυχόν διαθέσιμο υπόλοιπο που δεν έχει ακόμη καταβληθεί στον Καθηγητή, θα καταβληθεί σε αυτόν στο τέλος του επόμενου ημερολογιακού μήνα από τη λύση.

6.4. Τυχόν φόροι και τέλη που σχετίζονται με την πληρωμή των εσόδων του Καθηγητή (π.χ. φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) πρέπει να δηλώνονται και να καταβάλλονται από τον ίδιο τον Καθηγητή. Ο Καθηγητής δεσμεύεται να αποζημιώσει και να απαλλάξει πλήρως την GoStudent από την ευθύνη σε αυτή την περίπτωση.

6.5 Η GoStudent έχει εμπορικούς λογαριασμούς με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για πληρωμές (π.χ. Citi, Revolut). Ο Καθηγητής λαμβάνει τις πληρωμές από έναν εμπορικό λογαριασμό της GoStudent με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών για πληρωμές.

7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

7.1 Η GoStudent επιδιώκει να καθιστά την πλατφόρμα διαθέσιμη για χρήση καθημερινά και για όλο το 24ωρο. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια διαδικασία που να εγγυάται ότι το λογισμικό δεν έχει σφάλματα, βάσει της τρέχουσας τεχνολογίας. Επομένως, η GoStudent δεν εγγυάται ότι το λογισμικό, στο οποίο βασίζεται η Πλατφόρμα, είναι εντελώς απαλλαγμένο από σφάλματα και πως δεν ενδέχεται να υπάρχει διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας. Ακόμα, ενδέχεται η πλατφόρμα να είναι προσωρινά μη διαθέσιμη λόγω εργασιών που σχετίζονται με τη συντήρησή της. Η GoStudent δύναται, χωρίς να υποχρεούται, να ανακοινώσει εγκαίρως στην Πλατφόρμα τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.

7.2 Η Πλατφόρμα, καθώς και το λογισμικό στο οποίο βασίζεται, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται η χρήση ή η τροποποίησή τους, πέραν των συμφωνημένων δικαιωμάτων χρήσης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από τη GoStudent. Αντίστοιχα, ο σχεδιασμός της Πλατφόρμας και πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Πλατφόρμα (για παράδειγμα οι βάσεις δεδομένων, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα βίντεο, τα κείμενα, τα γραφικά και άλλα) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή υπόκεινται σε άλλους νόμους για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και η GoStudent διατηρεί τα δικαιώματά τους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

7.3 Η GoStudent έχει τη δυνατότητα να κάνει την Πλατφόρμα διαδραστική. Αυτό επιτρέπει στους Χρήστες και στους Καθηγητές να κάνουν κριτική ο ένας στον άλλον και να γράφουν τα δικά τους σχόλια. Η GoStudent δεν επαληθεύει τις κριτικές ούτε αξιολογεί αν είναι δυνητικά αβάσιμες ή παραπλανητικές. Οι Καθηγητές μπορούν να αναπαράγουν προσωπικά δεδομένα μόνο μετά από ρητή άδεια του ατόμου που αφορούν.

7.4 Αποδεχόμενοι τους παρόντες Ο&Π οι Καθηγητές συμφωνούν ότι η GoStudent μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά στοιχεία που παρέχει ο Καθηγητής (στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο, τόπος διαμονής, τίτλος και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις διδακτικές δεξιότητες και την εμπειρία) με την Tus Media, S.L. με σκοπό την επαγγελματική επαφή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί με επιστολή στην επαγγελματική διεύθυνση της GoStudent ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση tutor@gostudent.org.

7.5 Η GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κριτικές ή άλλο περιεχόμενο, ολόκληρο ή μέρος του, ειδικά εάν αυτό περιέχει παράνομο περιεχόμενο.
α) ρατσιστικό, πορνογραφικό, χυδαίο, προσβλητικό, αγοραίο, βίαιο, υποτιμητικό και ανήθικο περιεχόμενο,
β) προσβλητικά σχολία ή απειλές προς άλλους Χρήστες, Καθηγητές ή τρίτους,
γ) περιεχόμενο που βλάπτει ή θέτει σε κίνδυνο παιδιά ή νέους που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, ή την ανατροφή τους ή που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή άλλα νομικά προστατευόμενα συμφέροντα και δικαιώματα,
δ) περιεχόμενο που θα μπορούσε να οδηγήσει τρίτους σε εγκληματικές ή άλλες ανήθικες πράξεις,
ε) περιεχόμενο που είναι αποτέλεσμα αντιγραφής για το οποίο ο Καθηγητής δεν διατηρεί δικαιώματα ή το οποίο παραχωρήθηκε από άλλα εγγεγραμμένα άτομα,
στ) περιεχόμενο το οποίο θέτει κινδύνους ασφαλείας, όπως ιοί,
ζ) αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, άλλα ανεπιθύμητα μηνύματα, οι γνωστές ‘βόμβες email’ κλπ. προς άλλους Χρήστες, Καθηγητές ή τρίτα μέλη ή ρύθμιση συνδέσμων σε σελίδες τρίτων για σκοπούς διανομής.

7.6 Ο Καθηγητής παραχωρεί ελεύθερο, μη αποκλειστικό, διαρκές και χωρίς περιορισμούς δικαίωμα στη GoStudent για χρήση, επεξεργασία, αντιγραφή και διανομή των κριτικών, φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων, ηχητικών μηνυμάτων και βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στην Πλατφόρμα για προμήθεια και για διαφημιστικούς σκοπούς αυτής.

7.7 Η χρήση εργαλείων για την ανάλυση δεδομένων του περιεχομένου της Πλατφόρμας απαγορεύεται.

7.8 Ανά πάσα στιγμή, η GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή ακόμα και να διακόψει εντελώς τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Πλατφόρμας, χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Σημαντικές αλλαγές ή περιορισμοί στις υπηρεσίες που προσφέρονται θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην Πλατφόρμα.

7.9 Αυτοί οι Ο&Π παραμένουν δεσμευτικοί ακόμα και στην περίπτωση που οι υπηρεσίες της GoStudent περιοριστούν ή διακοπούν. Η GoStudent μπορεί να αλλάξει τους Ο&Π αποκλειστικά σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 1.4.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ

8.1 Η σχέση ανάμεσα στον Καθηγητή και τη GoStudent διέπεται από τις θεσπισμένες διατάξεις για τις εγγυήσεις.

8.2 Σε περίπτωση που κάποιος Καθηγητής δεν τηρεί, ή τηρεί μερικώς τη Σύμβαση Διδασκαλίας (π.χ. μεμονωμένες μονάδες) ή δεν την τηρεί σωστά (π.χ. μη εμφάνιση ή αργοπορημένη εμφάνιση του Καθηγητή, έλλειψη επαγγελματικής ικανότητας, ανάρμοστη συμπεριφορά προς το Χρήστη), ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αναφορά μέσω της επικοινωνίας υποστήριξης WhatsApp +43 670 3082068. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η GoStudent έχει το δικαίωμα να λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ του Χρήστη και του Καθηγητή. Στην περίπτωση που η GoStudent διαπιστώσει ότι η καταγγελία του Χρήστη είναι βάσιμη, το αίτημα του Καθηγητή για πληρωμή ακυρώνεται. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση, οποιαδήποτε αμοιβή έχει ήδη διατεθεί στον λογαριασμό και το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Καθηγητή για τη μονάδα αφαιρείται. Εάν ο Καθηγητής δεν διαθέτει επαρκές Υπόλοιπο στον λογαριασμό του εκείνη τη στιγμή, η GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε ποσό απαιτείται αργότερα από το Διαθέσιμο Υπόλοιπό του ή να απαιτήσει το ποσό πίσω σε μετρητά.

8.3 Σε περίπτωση κακής ή μη τήρησης της Σύμβασης Διδασκαλίας, θα γίνει προσπάθεια αντικατάστασης του Καθηγητή για τον Χρήστη, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου. Στην περίπτωση που βρεθεί αναπληρωτής Καθηγητής, η Σύμβαση Διδασκαλίας μεταφέρεται στον αναπληρωτή Καθηγητή. Ο Καθηγητής πρέπει να συμφωνήσει στη μεταφορά της Σύμβασης Καθηγητή. Ο αναπληρωτής Καθηγητής μπορεί στη συνέχεια να αποκτήσει έσοδα κάνοντας Μαθήματα Βίντεο, σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν με τον αρχικό Καθηγητή. Επιπλέον, ο αναπληρωτής Καθηγητής οφείλει την προμήθεια που καταβάλλεται στη GoStudent για τη Σύμβαση Καθηγητή που ανέλαβε (και για τις μονάδες που παρέχει ο ίδιος). Εάν δεν μπορεί να βρεθεί αναπληρωτής ή εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την αναπλήρωσή του, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Διδασκαλίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

9. ΕΥΘΥΝΗ

9.1 Η GoStudent φέρει ευθύνη μόνο εάν προκληθεί ζημιά μέσω της GoStudent ως αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης, ανεξάρτητα από το νομικό έρεισμα. Εξαιρείται η ευθύνη της GoStudent για ελαφρά αμέλεια - με εξαίρεση τον προσωπικό τραυματισμό.

9.2 Η GoStudent δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των Καθηγητών, που περιγράφονται στη σύμβαση ή αλλού, προς τους Χρήστες. Συγκεκριμένα, η GoStudent δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στην οποία τυχόν υποβλήθηκε ο Καθηγητής που σχετίζεται με την εκτέλεση του Σύμβασης Διδασκαλίας. Αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στον αντίστοιχο Χρήστη.

9.3 Η GoStudent δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που παρέχεται από τους Χρήστες ή τους Καθηγητές στην Πλατφόρμα ή για το περιεχόμενο ιστοτόπων, με τους οποίους συνδέεται η GoStudent. Για παράνομο, εσφαλμένο ή ελλιπές περιεχόμενο και ειδικά για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την μη-χρήση τέτοιων πληροφοριών, ο πάροχος του ιστότοπου που συνδέεται με τη GoStudent είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο Χρήστης φέρει επομένως αποκλειστική ευθύνη για την κριτική αναθεώρηση, εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου άλλων Χρηστών και Καθηγητών.

10. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Ο Καθηγητής δεσμεύεται να αποζημιώσει και να απαλλάξει τη GoStudent από κάθε ευθύνη σε περίπτωση που η GoStudent θεωρηθεί δυνάμει δικαστικής απόφασης ότι φέρει αστική ή ποινική ευθύνη εξαιτίας του περιεχομένου που δημοσίευσε ο Καθηγητής στην Πλατφόρμα. Η αποζημίωση περιλαμβάνει επίσης όλα τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης.

11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η συμβατική σχέση μεταξύ της GoStudent και του αντίστοιχου Καθηγητή αναφορικά με την χρήση της Πλατφόρμας εκκινεί από τη στιγμή που ο Καθηγητής εγγραφεί επιτυχώς στην Πλατφόρμα. Τόσο ο Καθηγητής όσο και η GoStudent έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν, με άμεση ισχύ. Ωστόσο, η GoStudent θα εξακολουθεί να είναι σε θέση να επεξεργάζεται τις ισχύουσες Συμβάσεις Διδασκαλίας με κανονικό τρόπο.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

12.1 Αυτοί οι Ό&Π, καθώς και όλες οι περαιτέρω συμφωνίες με τη GoStudent, υπόκεινται αποκλειστικά στην Αυστριακή Νομοθεσία, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών και των κανόνων αναφοράς του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Αυτή η επιλογή νόμου εφαρμόζεται στο βαθμό που δεν στερεί σε έναν Καθηγητή την προστασία που παρέχεται από τις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου του κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του.

12.2 Το αρμόδιο δικαστήριο της Βιέννης είναι υπεύθυνο για όλες τις νομικές διαδικασίες που ένας Καθηγητής μπορεί να ασκήσει κατά της GoStudent λόγω διαφορών που προκύπτουν από την σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας. Αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα του Καθηγητή να προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες σε οποιοδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Για όλες τις νομικές διαδικασίες που ασκούνται εναντίον του Καθηγητή - ο οποίος διαμένει, έχει συνήθη τόπο κατοικίας ή δραστηριοποίησης στην Αυστρία - λόγω διαφορών που προκύπτουν από την σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας, αρμόδιο δικαστήριο θα είναι ένα από τα δικαστήρια που βρίσκονται στην περιοχή όπου ο Καθηγητής διαμένει, έχει το συνήθη τόπο κατοικίας ή δραστηριοποίησης του. Για Καθηγητές που δεν κατοικούσαν στην Αυστρία κατά τη σύναψη της σύμβασης, ισχύουν οι νόμιμοι τόποι δικαιοδοσίας.

13. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

13.1 Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ αυτών των Ο&Π και γραπτών συμφωνιών που αποκλίνουν από τους Ο&Π, ανάμεσα σε ένα Καθηγητή και την GoStudent, οι διατάξεις των γραπτών συμφωνιών υπερισχύουν αυτών των Ο&Π.

13.2 Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις αυτών των Ο&Π είναι ή καταστούν άκυρες, το εναπομένον περιεχόμενο των Ο&Π θα παραμείνει ανεπηρέαστο. Η μη έγκυρη διάταξη θα αντικατασταθεί από μια διάταξη που είναι νομικά έγκυρη και ταιριάζει με τον οικονομικό σκοπό του Καθηγητή και της GoStudent.

13.3 Ως “τρίτο μέρος” σε αυτούς τους Ο&Π μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι άλλο από το άτομο που έχει εγγραφεί ως Καθηγητής και από τη GoStudent, ακόμη και αν υπάρχουν νομικές ή/και οικονομικές σχέσεις με ένα τέτοιο άτομο.