Κώδικας δεοντολογίας καθηγητών/καθηγητριών

Προοίμιο

Ο παρόν κώδικας δεοντολογίας (στο εξής: Κώδικας Δεοντολογίας) αποτελεί πλαίσιο δεοντολογικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς, συνοψίζοντας τις ευθύνες και την αναμενόμενη συμπεριφορά των καθηγητών(-ριών) που παρέχουν τις υπηρεσίες ιδιαίτερων μαθημάτων τους μέσω της πλατφόρμας GoStudent. Οι κύριοι σκοποί του είναι η διασφάλιση της ευημερίας και ασφάλειας των μαθητών(-ριών) και η μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με ανάρμοστες ενέργειες ή κατηγορίες εις βάρος καθηγητών(-ριών).

Με την ιδιότητά σας ως καθηγητή(-ριας), κατέχετε μια θέση εμπιστοσύνης, εξουσίας και επιρροής. Ο ρόλος μπορεί να ξεπεράσει την απλή ακαδημαϊκή διδασκαλία και είναι πιθανόν να αποτελέσετε μέντορα ή πρότυπο για τους/τις μαθητές(-ριές) σας. Συνεπώς, είναι σημαντικό να επιδεικνύετε υψηλό βαθμό επιμέλειας, ακεραιότητας και επαγγελματισμού σε κάθε επαφή σας με μαθητές(-ριες).

Με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα GoStudent, επιβεβαιώνετε τη δέσμευσή σας να τηρείτε τις οδηγίες και τις αρχές που συνοψίζονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας. Η συμμόρφωση σας δεν είναι απλά αναμενόμενη, αλλά είναι και κρίσιμη για τη διατήρηση της ποιότητας, ασφάλειας και της φήμης της πλατφόρμας GoStudent.

Γενική διαγωγή

 • Επαγγελματική εμφάνιση: Η GoStudent αποτελεί έναν νέο και δραστήριο οργανισμό και αναμένουμε από τους/τις καθηγητές(-ριες) να διατηρούν επαγγελματικό και φιλικό τρόπο σε κάθε επαφή, με μαθητές(-ριες), γονείς, κηδεμόνες, συναδέλφους καθηγητές(-ριες) ή με τα μέλη του προσωπικού της GoStudent.

 • Απαγόρευση διακρίσεων: Διατήρηση περιβάλλοντος συμμετοχικότητας στο πλαίσιο του οποίου δεν γίνονται ανεκτές παρενοχλήσεις ή διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλετική καταγωγή, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή οποιοδήποτε άλλο προστατευόμενο χαρακτηριστικό.

 • Συνέπεια: Έγκαιρη άφιξη σε κάθε συνεδρία ιδιαίτερων μαθημάτων με ιδανικό χρόνο προετοιμασίας τουλάχιστον πέντε λεπτών πριν από την έναρξη κάθε συνεδρίας.

 • Προσήκουσα εκφορά λόγου: Χρήση επαγγελματικού λόγου και τόνου σε κάθε επικοινωνία με αποφυγή εκφράσεων αργκό και άλλων μορφών ανάρμοστου λόγου.

 • Τεχνικές απαιτήσεις: Διασφαλίστε ότι ο εξοπλισμός και το λογισμικό σας βρίσκονται σε καλή και λειτουργική κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης μιας αξιόπιστης σύνδεσης και εξοικείωσης με τις διδακτικές λειτουργίες του GoClass (π.χ. κοινή χρήση οθόνης, χρήση whiteboard). Παρακαλούμε επίσης να εξοικειωθείτε με την WebApp και το διαδικτυακό σύστημα προγραμματισμού συνεδριών.

 • Επαγγελματική διαρρύθμιση: Δημιουργείστε πρόσφορο περιβάλλον μάθησης, χωρίς περισπασμούς, συμπεριλαμβανόμενης της εξάλειψης ήχων παρασκηνίου και της διασφάλισης ενός τακτοποιημένου και οργανωμένου χώρου.

 • Σαφής επικοινωνία: Διατηρείστε ανοικτό κανάλι επικοινωνίας με την Ομάδα Καθηγητών(-ριών) GoStudent για συντονισμό και υποστήριξη.

 • Εποικοδομητικά σχόλια: Παρέχετε λεπτομερή και εποικοδομητικά σχόλια για μαθητές(-ριες) και γονείς για να ενθαρρύνετε βελτιώσεις και να διατηρήσετε θετικές σχέσεις.

 • Ανταπόκριση: Έγκαιρη απόκριση σε μηνύματα από Μαθητές(-ριες), Γονείς, Κηδεμόνες ή εργαζόμενους(-ες) της GoStudent.

 • Προγραμματισμός: Ενημερώνετε το ημερολόγιο για τη διαθεσιμότητά σας.

 • Ευημερία μαθητών(-ριων): Δίνετε προτεραιότητα στην ευημερία και στην ασφάλεια των μαθητών(-ριών), τηρώντας την Πολιτική Προστασίας GoStudent. Αναφέρετε αμέσως τυχόν ανησυχίες που αφορούν την προστασία στον/στην Υπεύθυνο(-η) Ασφάλειας.

 • Προσωπικές πληροφορίες: Όλοι οι καθηγητές(-ριες) ευθύνονται για την τήρηση ενημερωμένων και ακριβών καταχωρίσεων των προσωπικών τους πληροφοριών που κοινοποιούν στην GoStudent. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και το IBAN. Επιπρόσθετα, οι καθηγητές(-ριες) πρέπει να ειδοποιούν πάραυτα την GoStudent για κάθε σημαντική αλλαγή στην προσωπική τους κατάσταση που ενδέχεται να επηρεάσει τα προσόντα ή την καταλληλότητά τους για παροχή ιδιαίτερων μαθημάτων. Τέτοιες αλλαγές περιλαμβάνουν ποινικές καταδίκες ή άλλα νομικά ζητήματα που επηρεάζουν την επιλεξιμότητα.

 • Διανομή πόρων: Χρησιμοποιείτε τις ομάδες WhatsApp αποκλειστικά για τις επιδιωκόμενες λειτουργίες τους, όπως τη διανομή εκπαιδευτικού υλικού, τον εντοπισμό αναπληρωτών καθηγητών(-ριών), και τη διανομή άλλων πόρων που συντελούν στον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Ανάρμοστη συμπεριφορά

 • Ευημερία: Παράλειψη αναφοράς ανησυχιών ή ισχυρισμών που αφορούν την ευημερία των μαθητών(-ριων). Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας.

 • Όρια: Μην συναντάτε, διαδικτυακά ή φυσικά, μαθητές(-ριες) εκτός των προγραμματισμένων συνεδριών. Μην επικοινωνείτε με μαθητές(-ριες) σας εκτός των καθορισμένων καναλιών επικοινωνίας, όπως της Πλατφόρμας, του GoClass ή του GoChat, ιδιαίτερα, αν η εν λόγω επικοινωνία δεν αφορά τα ιδιαίτερα μαθήματα.

 • Ουσίες: Μην καπνίζετε, καταναλώνετε οινοπνευματώδη ή χρησιμοποιείτε παράνομες ουσίες κατά τη διάρκεια ή αμέσως πριν από συνεδρίες ιδιαίτερων μαθημάτων.

 • Σχέσεις: Μην δημιουργείτε ανάρμοστες σχέσεις με μαθητές(-ριες), όπως επίδειξη εύνοιας ή ανταλλαγή δώρων.

 • Υποσχέσεις: Αποφεύγετε αδικαιολόγητες υποσχέσεις σε μαθητές(-ριες) ή στους κηδεμόνες τους.

 • Διαγωγή: Μην προβαίνετε σε οποιασδήποτε μορφής προσβλητική ή σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά με μαθητές(-ριες) ή ενώπιον μαθητών(-ριών).

 • Προστασία απορρήτου: Μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας εκτός των ορίων που προβλέπουν οι πολιτικές GoStudent. Μην κοινοποιείτε σε τρίτους εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν μαθητές(-ριες), συμπεριλαμβανόμενων των ακαδημαϊκών επιδόσεων ή προσωπικών ζητημάτων, χωρίς ρητή συγκατάθεση.

 • Εκφοβισμός: Μην ενεργείτε με τρόπο που είναι ή μπορεί να εκληφθεί ως αδιάκριτος ή απειλητικός.

 • Σεβασμός: Δεν επιτρέπεται να μειώνετε ή να χειραγωγείτε μαθητές(-ριες) ή να κάνετε σχόλια σαρκαστικά, σκληρά ή με σεξουαλικά υπονοούμενα.

 • Εκτός πλατφόρμας: Οι καθηγητές(-ριες) απαγορεύεται να προσφέρουν ή να παρέχουν υπηρεσίες ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές(-ριες) εκτός της πλατφόρμας GoStudent όταν γνωρίστηκαν αρχικά με τους/τις εν λόγω μαθητές(-ριες) ή συστήθηκαν σε αυτούς(-ές) μέσω της GoStudent.

Συμμόρφωση και επιβολή

Η μη τήρηση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας μπορεί να επιφέρει την απομάκρυνση σας από την πλατφόρμα GoStudent. Σοβαρές παραβάσεις ενδέχεται να αναφερθούν στην αστυνομία και/ή στις αρμόδιες τοπικές αρχές. Επιφυλασσόμαστε ρητά κάθε περαιτέρω έννομου δικαιώματός μας. Με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα GoStudent, δεσμεύεστε να τηρείτε τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι λαμβάνουν επωφελή εκπαίδευση με ασφάλεια και σεβασμό.

Ευχαριστούμε για την δέσμευσή σας για την αριστεία, την ακεραιότητα και την ευημερία των μαθητών. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε το οικοσύστημα GoStudent μια κορυφαία πλατφόρμα ποιοτικής εκπαίδευσης.