Οι Όροι & Προϋποθέσεις μας

Όροι & Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση 01.01.2021

der

GoStudent GmbH

Για τους χρήστες

(στο εξής "T&Cs")

 1. 1. ΓΕΝΙΚΑ

   1.1 Η GoStudent GmbH, με έδρα την Βιέννη, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης ως FN 447118 b (στο εξής \“GoStudent\”), διαθέτει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για υπηρεσίες διδασκαλίας (στο εξής \“Πλατφόρμα\”) στα πλαίσια του τομέα gostudent.at, gostudent.de, gostudent.ch και gostudent.org καθώς και μια εφαρμογή.

   1.2 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις θα ισχύουν για όλα τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα ως Χρήστες (στο εξής θα αναφέρονται ως \“Χρήστης\”). Ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Χρηστών όταν αυτοί επισκέπτονται την πλατφόρμα και όταν χρησιμοποιούν τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.

   1.3 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις θα ισχύουν για όλα τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα ως Χρήστες. Οποιοιδήποτε Όροι & Προϋποθέσεις παρεκκλίνουν ή αντικρούονται καθώς και οποιοιδήποτε συμπληρωματικοί Όροι & Προϋποθέσεις, δεν αποτελούν μέρος της επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ του Χρήστη και του GoStudent, ακόμα και αν δεν είναι ρητά αντικρουόμενοι. Όροι & Προϋποθέσεις που παρεκκλίνουν ή αντικρούονται καθώς και οποιοιδήποτε συμπληρωματικοί Όροι & Προϋποθέσεις θα είναι σε ισχύ μόνο εφόσον το GoStudent έχει συμφωνήσει γραπτά σε αυτούς.

   1.4 Το GoStudent μπορεί να αλλάξει τις διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Τέτοιες αλλαγές θα δημοσιεύονται στην πλατφόρμα. Εάν ο Χρήστης εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα αφού ενημερωθεί για τις τροποποιήσεις στους Όρους & Προϋποθέσεις, θεωρείται πως τις έχει αποδεχθεί.

   1.5 Οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη είναι διαθέσιμες στην πολιτική απορρήτου στην πλατφόρμα στη διεύθυνση www.gostudent.org/de/datenschutz

 2. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   2.1 Οι Χρήστες και τα άτομα που έχουν εγγραφεί ως Καθηγητές (στο εξής θα αναφέρονται ως \“Καθηγητής\”) μπορούν να κανονίσουν διαδικτυακά μαθήματα μέσω βίντεο (στο εξής θα αναφέρονται ως \“μαθήματα βίντεο\”) μέσω της πλατφόρμας.

   2.2 Όλα τα άτομα που θέλουν να προσφέρουν μαθήματα βίντεο μέσω της Πλατφόρμας μπορούν να εγγραφούν ως Καθηγητές. Αυτά τα άτομα δεν χρειάζεται να είναι δάσκαλοι ή καθηγητές σε σχολείο. Εάν οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τους Καθηγητές μέσω της Πλατφόρμας υπόκεινται σε χρεώσεις, αυτό θα αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια.

   2.3 Εάν ένας Χρήστης και ένας Καθηγητής συμφωνήσουν σε μαθήματα μέσω βίντεο, η σύμβαση για αυτό θα συναφθεί απευθείας μεταξύ του Χρήστη και του Καθηγητή (στο εξής \“Σύμβαση Καθηγητή\”).

   2.4 Το GoStudent λειτουργεί την Πλατφόρμα και κανονίζει τις συμβάσεις καθηγητών εκ μέρους των Καθηγητών για τους Χρήστες της πλατφόρμας. Επιπλέον, το GoStudent προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες σε συνδυασμό με το καλωσόρισμα των Χρηστών και παρέχει υποστήριξη στην επεξεργασία των συμβάσεων των καθηγητών. Το GoStudent είναι εξουσιοδοτημένο να δέχεται πληρωμές εκ μέρους και για λογαριασμό των Καθηγητών. Παρόλα αυτά, το GoStudent αυτοπροσώπως δεν συμμετέχει στις συμβάσεις καθηγητών που συνάπτονται μεταξύ των Χρηστών και των Καθηγητών.

 3. 3. ΕΓΓΡΑΦΗ, ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

   3.1 Η χρήση της Πλατφόρμας απαιτεί να έχει προηγηθεί εγγραφή. Κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, ο Χρήστης συμφωνεί με την εγκυρότητα αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων. Η χρήση της Πλατφόρμας ως Χρήστης ή ως Καθηγητής προορίζεται αποκλειστικά για εγγεγραμμένα άτομα. Η εγγραφή είναι δωρεάν.

   3.2 Κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, ο Χρήστης πρέπει να παρέχει πλήρεις και αληθείς πληροφορίες και να τις ανανεώνει αμέσως σε περίπτωση που αυτές αλλάξουν.

   3.3 Δεν υπάρχει δικαίωμα εγγραφής στην Πλατφόρμα. Το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εγγραφής ενός ατόμου ως Χρήστης χωρίς να παρέχει αιτιολόγηση, ή απόκλεισης ήδη εγγεγραμμένων Χρηστών από την χρήση της Πλατφόρμας χωρίς να αιτιολογήσει για αυτό. Εάν υπάρχει Διαθέσιμο Υπόλοιπο που δεν έχει καταναλωθεί κατά την στιγμή της απόκλεισης, τότε αυτό θα επιστραφεί από το GoStudent στον Χρήστη που αποκλείστηκε. Για την πραγματοποίηση αυτής της πληρωμής, το GoStudent θα χρησιμοποιήσει το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Χρήστη για την αγορά για την αύξηση του Διαθέσιμου Υπολοίπου.

   3.4 Η εγγραφή στην Πλατφόρμα είναι εφικτή ανεξαρτήτως ηλικίας. Ωστόσο, για τη χρήση υπηρεσιών με χρέωση (μαθήματα βίντεο) μέσω της Πλατφόρμας, οι Χρήστες πρέπει να είναι άνω των 14 ετών και οι Καθηγητές άνω των 18 ετών. Εάν ένας Χρήστης ή Καθηγητής είναι κάτω της αντίστοιχης ελάχιστης ηλικίας, τότε απαιτείται η συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου του ατόμου.

   3.5 Το GoStudent θα παρέχει στον Χρήστη πρόσβαση στην Πλατφόρμα με την αποστολή δεδομένων για την πρόσβαση στον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται από τον Χρήστη και θα δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό χρήστη. Σχετικά με αυτό, ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει στο GoStudent ([email protected]) μια διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου στην οποία ο Χρήστης μπορεί να λάβει έγγραφα. Εάν αυτή η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου αλλάξει, τότε ο Χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει το GoStudent άμεσα παρέχοντας την νέα διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου.

 4. 4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΩ ΒΙΝΤΕΟ, ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

   4.1 Οι συμβάσεις καθηγητών συνάπτονται ανάμεσα σε ένα Χρήστη και έναν Καθηγητή σε συμφωνία με τις σχετικές διατάξεις αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων.

   4.2 Οι Χρήστες μπορούν να συνάψουν μια σύμβαση καθηγητή με έναν Καθηγητή μέσω των αγορών που πραγματοποιούν για την επέκταση του Διαθέσιμου Υπολοίπου τους για μαθήματα βίντεο μέσω της Πλατφόρμας. Το GoStudent διεκπεραιώνει την πληρωμή για την επέκταση του Διαθέσιμου Υπολοίπου προς τον Καθηγητή. Το Διαθέσιμο Υπόλοιπο που εξαργυρώνεται σε μαθήματα βίντεο μπορεί να επεκταθεί με αγορά ωριαίων πακέτων προσφορών.

   4.3 Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η πληρωμή του χρήστη θα πιστώνεται κάθε μήνα (σε κάθε περίπτωση κατά την ημερομηνία επαναφόρτισης) με τον καθορισμένο αριθμό μονάδων βάσει σύμβασης και η αντίστοιχη επαναφόρτιση θα χρεώνεται αυτόματα. Η ημερομηνία επαναφόρτισης αντιστοιχεί στην ημερολογιακή ημέρα κατά την οποία συνήφθη η σύμβαση (παράδειγμα: εάν η σύμβαση συνήφθη στις 20.03.2021, η ημερομηνία επαναφόρτισης είναι η εικοστή ημέρα κάθε μήνα της διάρκειας της σύμβασης). Οι πιστωτικές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για τον προγραμματισμό των μαθημάτων μέχρι την επόμενη ημερομηνία επαναφόρτισης, ενώ δεν είναι δυνατή η μεταφορά τους πέρα από την επόμενη ημερομηνία επαναφόρτισης. Η παύση της σύμβασης είναι δυνατή για την περίοδο ενός μήνα (ξεκινώντας από την ημερομηνία επαναφόρτισης). Στη συνέχεια, η περίοδος παύσης θα προστεθεί στη διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα παραταθεί αναλόγως. Η δυνατότητα παύσης υπάρχει μία φορά για συμβάσεις με διάρκεια 6 μηνών, δύο φορές για συμβάσεις με διάρκεια 12 μηνών και τρεις φορές για συμβάσεις με διάρκεια 24 μηνών.

   4.4 Εάν ο Χρήστης ή ο Νόμιμος Εκπρόσωπός του πατήσει το κουμπί \“Παραγγείλετε τώρα έναντι αμοιβής\” στην Πλατφόρμα, τότε κάνουν μια δεσμευτική προσφορά στον (προηγουμένως επιλεγμένο) Καθηγητή για σύναψη συμβολαίου καθηγητή, καθώς και για την αγορά για επέκταση του Διαθέσιμου Υπολοίπου που απαιτείται και επομένως, μια προσφορά για τη σύναψη συμβολαίου έναντι αμοιβής. Το GoStudent στέλνει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στον Χρήστη (εκ μέρους και στο όνομα του αντίστοιχου Καθηγητή) για να αποδεχτεί αυτή την προσφορά.

   4.5 Πριν από τη σύναψη της σύμβασης καθηγητή, ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να ελέγξει ξανά όλες τις λεπτομέρειες και να τις τροποποιήσει, εάν αυτό είναι απαραίτητο.

   4.6 Το GoStudent έχει εμπορικούς λογαριασμούς με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για πληρωμές (π.χ. Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen). Ο Χρήστης μεταφέρει τις πληρωμές στον εμπορικό λογαριασμό του GoStudent με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών για πληρωμές. Ο Χρήστης έτσι επεκτείνει το Διαθέσιμο Υπόλοιπό του, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βίντεο μαθήματα με τον αντίστοιχο Καθηγητή μέσω της Πλατφόρμας.

   4.7 Σύμφωνα με το Άρθρο 7 παράγραφο 3 του Αυστριακού Νόμου περί των Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων (FAGG), στον Χρήστη παρέχεται επιβεβαίωση της σύμβασης καθηγητή, όπως αυτή διαμορφώθηκε, με κάποιο μόνιμο μεταφορέα δεδομένων (για παράδειγμα σαν ένα αρχείο PDF μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου) μαζί με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 4 παράγραφο 1 του FAGG.

 5. 5. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΝΤΕΟ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

   5.1 Οι συμβάσεις καθηγητή μπορούν να συναφθούν (συγκεκριμένα) με τη μορφή διαφορετικών πακέτων προσφοράς μαθημάτων που θα καταναλωθούν από τον Χρήστη μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι τιμές των διαφόρων πακέτων προσφοράς ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τον αριθμό των μονάδων και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται για την κατανάλωση των μονάδων.

   5.2 Οι αντίστοιχες ισχύουσες τιμές ανακοινώνονται στην Πλατφόρμα. Το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται μόνο σε μονάδες/πακέτα προσφορών που αγοράστηκαν μετά από μια τέτοια τροποποίηση.

   5.3 Η πληρωμή για την επέκταση του Διαθέσιμου Υπολοίπου που εξαργυρώνεται στα μαθήματα βίντεο πραγματοποιείται είτε (εν μέρει ή πλήρως) εκ των προτέρων ή/και σε μηνιαίες δόσεις μέσω του επιλεγμένου εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών για πληρωμές. Εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί στο AppStore, η αγορά θα χρεωθεί μετά από επιβεβαίωση μέσω του λογαριασμού iTunes του Χρήστη.

   5.4 14 ημέρες πριν από τη λήξη της συμφωνημένης χρονικής περιόδου, το GoStudent θα στείλει ένα μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου για να ρωτήσει εάν είναι επιθυμητό να αγοραστεί ένα επιπλέον πακέτο προσφοράς υπό τους ίδιους όρους (μονάδες και χρονική περίοδος ισχύος), και κατά συνέπεια να παραταθεί η σύμβαση καθηγητή. Εάν δεν συμβεί έτσι, μια επίσημη φόρμα ακύρωσης είναι δυνατόν να συμπληρωθεί τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από τη λήξη της σύμβασης καθηγητή. Διαφορετικά, η σύμβαση καθηγητή θα επεκταθεί με ένα άλλο πακέτο προσφοράς υπό τους ίδιους όρους (μονάδες και χρονική περίοδος). Η πληρωμή βασίζεται στη συμφωνία που επιλέχθηκε στην αρχική σύμβαση καθηγητή (βλέπε σημείο 5.3).

   5.5 Εκτός από τα ιδιαίτερα μαθήματα μέσω βίντεο, οι Καθηγητές μπορούν επίσης να προσφέρουν δωρεάν ζωντανά ομαδικά μαθήματα, καθώς και ζωντανά ομαδικά μαθήματα επί πληρωμή μέσω της Πλατφόρμας. Πρόκειται ουσιαστικά για εφάπαξ αγορές (και όχι για πακέτα προσφοράς).

 6. 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

   6.1 Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όταν παρακολουθεί μαθήματα βίντεο μέσω της Πλατφόρμας, το GoStudent μπορεί να αφαιρέσει το ποσό ανά μονάδα που έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης καθηγητή από το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Χρήστη και να αυξήσει το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Καθηγητή με το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτήν τη μονάδα. Εάν το Διαθέσιμο Υπόλοιπο λήξει επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Χρήστη εντός της χρονικής περιόδου που προβλέπεται για το σκοπό αυτό, θα αφαιρεθεί και πάλι από τον λογαριασμό του Χρήστη.

   6.2 Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αναβολή για ένα ήδη συμφωνημένο μάθημα βίντεο με τον Καθηγητή έως και 60 λεπτά προτού ξεκινήσει. Υπό την προϋπόθεση ότι ο Καθηγητής αποδέχεται το αίτημα αναβολής τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη της μονάδας, ο Χρήστης θα επαναπρογραμματιστεί αυτόματα για τη νέα επιλεγμένη ημερομηνία χωρίς επιπλέον χρέωση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε Καθηγητής είναι ελεύθερος να κάνει δική του συμφωνία, με βάση τις δικές του ρυθμίσεις, με έναν Χρήστη σχετικά με τον χρόνο αποδοχής μιας δωρεάν αναβολής μαθήματος. Το όριο που έχει οριστεί από το GoStudent είναι 30 λεπτά πριν από την έναρξη του μαθήματος. Σε περίπτωση ακύρωσης ή αναβολής του μαθήματος που δεν έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, καθώς επίσης και σε περίπτωση απουσίας του Χρήστη από το μάθημα, το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει μία μονάδα των μαθημάτων βίντεο από το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Χρήστη εκ μέρους και για λογαριασμό του Καθηγητή.

   6.3 Ο Χρήστης δεσμεύεται να διατηρήσει μυστικά τα δεδομένα πρόσβασής του που παρέχονται από το GoStudent. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που προέρχονται από τον προσωπικό του λογαριασμό.

   6.4 Ο Χρήστης δεσμεύεται να ειδοποιήσει αμέσως το GoStudent εάν υπάρχει υποψία για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού του λογαριασμού. Εάν υπάρχει υποψία για μη εξουσιοδοτημένη χρήση ενός προσωπικού λογαριασμού χρήστη ή εάν ένας Χρήστης παραβιάζει τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς ή αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει αυτό το λογαριασμό χρήστη.

 7. 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

   7.1 Κατά την εγγραφή τους στην Πλατφόρμα, οι Καθηγητές δηλώνουν σε ποιους τομείς μαθημάτων (π.χ. σχολικά μαθήματα) θα ήθελαν να προσφέρουν μαθήματα βίντεο. Εάν υπάρξουν αιτήματα από τους Χρήστες της Πλατφόρμας για μαθήματα βίντεο σε κάποιο σχετικό μάθημα, το GoStudent ενδέχεται να ειδοποιήσει κάποιον Καθηγητή. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει καμία σχετική υποχρέωση για να συμβεί αυτό. Από την άλλη πλευρά, ο Καθηγητής δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε αιτήματα για μαθήματα βίντεο.

   7.2 Ένας Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να παραπεμφθεί σε κάποιον συγκεκριμένο Καθηγητή. Η διαθεσιμότητα των Καθηγητών βασίζεται αποκλειστικά στους χρόνους που έχουν επιδείξει οι ίδιοι οι Καθηγητές στην Πλατφόρμα.

   7.3 Δεν υπάρχει καμία σχέση εργασίας μεταξύ του GoStudent και του Καθηγητή, καθώς και καμία σχέση αυτών αν ο τελευταίος λειτουργεί ως ελεύθερος επαγγελματίας. Οι Καθηγητές δεν υπόκεινται σε οδηγίες από το GoStudent και ενεργούν ανεξάρτητα όταν πραγματοποιούν μαθήματα βίντεο. Επίσης, δεν έχουν εξουσιοδότηση να εκπροσωπούν το GoStudent σε νομικές συναλλαγές.

 8. 8. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

   8.1 Το GoStudent καθιστά την πλατφόρμα διαθέσιμη για χρήση καθημερινά και για όλο το 24ωρο. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια διαδικασία που να εγγυάται ότι το λογισμικό δεν έχει σφάλματα, βάσει της τρέχουσας τεχνολογίας. Επομένως, το GoStudent δεν εγγυάται ότι το λογισμικό, στο οποίο βασίζεται η Πλατφόρμα, είναι εντελώς απαλλαγμένο από σφάλματα και πως δεν ενδέχεται να υπάρχει διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας. Ακόμα, ενδέχεται η πλατφόρμα να είναι προσωρινά μη διαθέσιμη λόγω εργασιών που σχετίζονται με τη συντήρησή της. Το GoStudent θα ανακοινώσει εγκαίρως στην Πλατφόρμα τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης. Παρόλα αυτά, το GoStudent δεν υποχρεούται να ενημερώσει την πλατφόρμα.

   8.2 Η Πλατφόρμα, καθώς και το λογισμικό στο οποίο βασίζεται, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ή η τροποποίησή τους, πέραν των συμφωνημένων δικαιωμάτων χρήσης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από το GoStudent. Αντίστοιχα, ο σχεδιασμός της Πλατφόρμας και πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Πλατφόρμα (για παράδειγμα οι βάσεις δεδομένων, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα βίντεο, τα κείμενα, τα γραφικά και άλλα) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή υπόκεινται σε άλλους νόμους για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και το GoStudent διατηρεί τα δικαιώματά τους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

   8.3 Το GoStudent έχει τη δυνατότητα να κάνει την Πλατφόρμα διαδραστική. Αυτό επιτρέπει στους Χρήστες και στους Καθηγητές να κάνουν κριτική ο ένας στον άλλο και να γράφουν τα δικά τους σχόλια. Το GoStudent δεν επαληθεύει τις κριτικές ή αν είναι δυνητικά αβάσιμες ή παραπλανητικές. Οι Χρήστες δεσμεύονται να μοιράζονται μόνο πραγματικές πληροφορίες στις κριτικές που αφήνουν και να τηρούν τους νομικούς κανονισμούς, όπως επίσης και αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις. Οι Χρήστες μπορούν να αναπαράγουν προσωπικά δεδομένα μόνο μετά από ρητή άδεια του ατόμου που αφορούν.

   8.4 Το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κριτικές ή άλλο περιεχόμενο, ολόκληρο ή μέρος του, ειδικά εάν αυτό περιέχει παράνομο περιεχόμενο.

   8.5 Ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί πως απαγορεύεται η διανομή του ακόλουθου, αλλά όχι αποκλειστικά, περιεχομένου μέσω της Πλατφόρμας: α) ρατσιστικό, πορνογραφικό, χυδαίο, προσβλητικό, αγοραίο, βίαιο, υποτιμητικό και ανήθικο περιεχόμενο· β) προσβλητικά, οδυνηρά σχόλια ή απειλές προς άλλους Χρήστες, Καθηγητές ή τρίτους· γ) περιεχόμενο που βλάπτει ή θέτει σε κίνδυνο παιδιά ή νέους που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης ή την ανατροφή τους ή που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή άλλα νομικά προστατευόμενα συμφέροντα· δ) περιεχόμενο που θα μπορούσε να οδηγήσει τρίτους σε εγκληματικές ή άλλες ανήθικες πράξεις· ε) περιεχόμενο που είναι αποτέλεσμα αντιγραφής για το οποίο ο Καθηγητής δεν διατηρεί δικαιώματα ή το οποίο παραχωρήθηκε από άλλα εγγεγραμμένα άτομα στ) περιεχόμενο το οποίο θέτει κινδύνους ασφαλείας, όπως ιοί· ζ) αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, άλλα ανεπιθύμητα μηνύματα, οι γνωστές ‘βόμβες email’ κλπ. προς άλλους Χρήστες, Καθηγητές ή τρίτα μέλη ή ρύθμιση συνδέσμων σε σελίδες τρίτων για σκοπούς διανομής.

   8.6 Ο Χρήστης παραχωρεί το δωρεάν, μη αποκλειστικό, διαρκές και ελεύθερο δικαίωμα στο GoStudent για χρήση, επεξεργασία, αντιγραφή και διανομή των κριτικών, φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων, ηχητικών μηνυμάτων και βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στην Πλατφόρμα για προμήθεια και για διαφημιστικούς σκοπούς αυτής.

   8.7 Η χρήση εργαλείων για την ανάλυση δεδομένων του περιεχομένου της Πλατφόρμας απαγορεύεται.

   8.8 Ανά πάσα στιγμή, το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή ακόμα και να διακόψει εντελώς τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Πλατφόρμας, χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Σημαντικές αλλαγές ή περιορισμοί στις υπηρεσίες που προσφέρονται θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην Πλατφόρμα.

   8.9 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις δεν επηρεάζονται από περιορισμούς ή διακοπή των υπηρεσιών που προσφέρει το GoStudent. Το GoStudent μπορεί να αλλάξει τους Όρους & Προϋποθέσεις αποκλειστικά σε συμφωνία με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 1.4.

 9. 9. ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

   9.1 Η σχέση ανάμεσα στο Χρήστη και το GoStudent διέπεται από τις θεσπισμένες διατάξεις για τις εγγυήσεις.

   9.2 Σε περίπτωση που κάποιος Καθηγητής δεν τηρεί, ή τηρεί μερικώς, τη σύμβαση καθηγητή (π.χ. μεμονωμένες μονάδες) ή δεν την τηρεί σωστά (π.χ. μη εμφάνιση ή αργοπορημένη εμφάνιση του Καθηγητή, έλλειψη επαγγελματικής ικανότητας, ανάρμοστη συμπεριφορά προς το Χρήστη), ο Χρήστης μπορεί να καταθέσει δικαιολογημένη καταγγελία στη διεύθυνση [email protected] Σε τέτοιες περιπτώσεις, το GoStudent έχει το δικαίωμα να ελέγξει την ποιότητα ενός μαθήματος βίντεο και να λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ του Χρήστη και του Καθηγητή. Ο Χρήστης και ο Καθηγητής συμφωνούν ότι το GoStudent θα πάρει αποκλειστικά την απόφαση για την ύπαρξη και το ποσοστό οποιουδήποτε αιτήματος για επιστροφή του ποσού που καταναλώθηκε για κάποιο μάθημα βίντεο. Στην περίπτωση που το GoStudent διαπιστώσει ότι η καταγγελία του Χρήστη είναι αιτιολογημένη, θα γίνει επιστροφή στο Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Χρήστη ίση με αυτή που χρησιμοποιήθηκε για ένα από τα διαθέσιμα μαθήματα βίντεο του πακέτου, και οποιαδήποτε πίστωση έχει ήδη ολοκληρωθεί στο Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Καθηγητή για τη μονάδα εκείνη, θα αφαιρεθεί.

   9.3 Σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων από κάποιον Καθηγητή ή σε περίπτωση μη τήρησης της σύμβασης καθηγητή, θα γίνει προσπάθεια αντικατάστασης του Καθηγητή για τον Χρήστη, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου. Στην περίπτωση που βρεθεί αναπληρωτής Καθηγητής, η σύμβαση καθηγητή μεταφέρεται στον αναπληρωτή Καθηγητή και το ποσό από το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Χρήστη, που δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά, θα είναι πλέον διαθέσιμο για μαθήματα βίντεο με τον αναπληρωτή Καθηγητή, υπό τους όρους που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως (ανοιχτές μονάδες/συμφωνημένη χρονική περίοδος). Σε περίπτωση που δεν βρεθεί αναπληρωτής Καθηγητής, ή εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί να βρεθεί αναπληρωτής Καθηγητής, ισχύει το δικαίωμα διακοπής της σύμβαση καθηγητή, όπως αυτό περιγράφεται στην ενότητα 12.9

 10. 10. ΕΥΘΥΝΗ

   10.1 Το GoStudent φέρει ευθύνη μόνο εάν προκληθεί ζημιά μέσω του GoStudent ως αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης, ανεξάρτητα από το νομικό έρεισμα. Εξαιρείται η ευθύνη του GoStudent για ελαφρά αμέλεια - εκτός από προσωπικό τραυματισμό.

   10.2 Το GoStudent δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των Καθηγητών, που περιγράφονται στη σύμβαση ή αλλού, προς τους Χρήστες. Συγκεκριμένα, το GoStudent δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των Καθηγητών ή για οποιαδήποτε ζημιά στην οποία τυχόν υποβλήθηκε ο Χρήστης που σχετίζεται με την εκτέλεση του συμβολαίου καθηγητή. Όσον αφορά την επιστροφή του ποσού που χρησιμοποιήθηκε από το Διαθέσιμο Υπόλοιπο για μια ενότητα μαθημάτων βίντεο, ο Χρήστης πρέπει να κινηθεί όπως περιγράφεται στο 9.2. Όλα τα αιτήματα, πέραν αυτού, θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στον αντίστοιχο Καθηγητή.

   10.3 Το GoStudent δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που παρέχεται από τους Χρήστες ή τους Καθηγητές στην Πλατφόρμα ή για το περιεχόμενο ιστοτόπων, με τους οποίους συνδέεται το GoStudent. Για παράνομο, εσφαλμένο ή ελλειπές περιεχόμενο και ειδικά για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την μη-χρήση τέτοιων πληροφοριών, ο πάροχος του ιστότοπου που συνδέεται με το GoStudent είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο Χρήστης φέρει επομένως αποκλειστική ευθύνη για την κριτική αναθεώρηση, εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου άλλων Χρηστών και Καθηγητών.

 11. 11. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

   11.1 Ο Χρήστης δεσμεύεται να αποζημιώσει και να αναγνωρίσει το GoStudent ως εντελώς ακίνδυνο, σε περίπτωση που το GoStudent θεωρηθεί υπεύθυνο από τους Καθηγητές, για αιτήματα που προκύπτουν από συμβάσεις καθηγητή, ή από άλλους Χρήστες, Καθηγητές ή τρίτους, για αστικά ή ποινικά, δικαστικά ή εξωδικαστικά αιτήματα που προκύπτουν από το περιεχόμενο που δημοσίευσε ο Χρήστης στην Πλατφόρμα. Η αποζημίωση περιλαμβάνει επίσης κυρώσεις, αποζημιώσεις και όλα τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης.

 12. 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ)

   12.1 Σε περίπτωση που ένας Χρήστης συνάψει σύμβαση καθηγητή μέσω της Πλατφόρμας με έναν Καθηγητή που είναι επιχειρηματίας κατά την έννοια που ορίζει ο Αυστριακός Νόμος περί Προστασίας των Καταναλωτών, τότε ο Χρήστης θα έχει το δικαίωμα ανάκλησης της σύμβασης έναντι του Καθηγητή.

   12.2 Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση χωρίς να αναφέρει τους λόγους που πήρε αυτή την απόφαση.

   12.3 Η περίοδος ανάκλησης είναι 14 ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.

   12.4 Ο Χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει τον Καθηγητή σχετικά με την ανάκληση με μια σαφή δήλωση, έτσι ώστε να ασκηθεί νόμιμα το δικαίωμα ανάκλησης. Για τον σκοπό αυτό, ο Χρήστης μπορεί να κατεβάσει, να συμπληρώσει και να στείλει την φόρμα ανάκλησης μέσω της Πλατφόρμας από αυτό το σύνδεσμο, ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλη σαφή δήλωση. Ο Χρήστης μπορεί επίσης να στείλει την ανάκληση στον Καθηγητή μέσω της Πλατφόρμας. Εάν ο Χρήστης επιλέξει αυτόν τον τρόπο, το GoStudent θα στείλει αμέσως στον Χρήστη την επιβεβαίωση λήψης της ανάκλησης.

   12.5 Για να θεωρείται πως ο Χρήστης είναι συμμορφωμένος με την περίοδο ανάκλησης, αρκεί να στείλει μια σχετική ειδοποίηση για την άσκηση του δικαιώματός του για ανάκληση, πριν το τέλος της περιόδου ανάκλησης.

   12.6 Συνέπειες ανάκλησης: Εάν ο Χρήστης ανακαλέσει τη σύμβαση καθηγητή, τότε όλες οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί για την αύξηση του Διαθέσιμου Υπολοίπου του Χρήστη, το οποίο χρησιμοποιείται για τα μαθήματα βίντεο, πρέπει να επιστραφούν στον Χρήστη άμεσα και, το αργότερο, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που λήφθηκε η ειδοποίηση ανάκλησης της σύμβασης. Για την επιστροφή των χρημάτων, θα χρησιμοποιείται το ίδιο μέσο πληρωμής με αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική αγορά από τον Χρήστη.

   12.7 Εξαίρεση από το δικαίωμα ανάκλησης: Το δικαίωμα ανάκλησης δεν ισχύει, εάν το Διαθέσιμο Υπόλοιπο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή των μαθημάτων βίντεο.

   12.8 Όλες οι δηλώσεις μπορούν να σταλούν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: GoStudent GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Vienna ή μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου στο [email protected]

   12.9 Μετά τη λήξη της 14-ήμερης περιόδου ανάκλησης από την ημέρα σύναψης της σύμβασης καθηγητή, ο Χρήστης δεν μπορεί πλέον να τερματίσει τη σύμβαση καθηγητή και ούτε μπορεί να διεκδικήσει το ποσό που πληρώθηκε για τα μαθήματα. Το δικαίωμα έκτακτης ανάκλησης της σύμβασης καθηγητή παραμένει ανεπηρέαστο. Στην περίπτωση έκτακτης ανάκλησης, ο Χρήστης μπορεί να διεκδικήσει το ποσό που ξόδεψε για την αύξηση του Διαθέσιμου Υπολοίπου του (εάν φυσικά αυτό δεν έχει εξαργυρωθεί για κάποιο μάθημα).

 13. 13. ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   13.1 Από τη στιγμή που ο Χρήστης εγγραφεί επιτυχώς στην Πλατφόρμα, η σχέση αυτού και του GoStudent διέπεται από μια σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας. Τόσο ο Χρήστης όσο και το GoStudent έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν, με άμεση ισχύ, αυτή τη σύμβαση (η οποία σχετίζεται με τη χρήση της Πλατφόρμας) ανά πάσα στιγμή, κάτι που οδηγεί και στην διαγραφή του Χρήστη από την Πλατφόρμα. Ωστόσο, το GoStudent θα εξακολουθεί να είναι σε θέση να επεξεργάζεται τις ισχύουσες συμβάσεις καθηγητή με κανονικό τρόπο.

 14. 14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

   14.1 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις, καθώς και όλες οι περαιτέρω συμφωνίες με το GoStudent, υπόκεινται αποκλειστικά στην Αυστριακή Νομοθεσία, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών και των κανόνων αναφοράς του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Αυτή η επιλογή νόμου εφαρμόζεται στο βαθμό που δεν στερεί σε έναν Χρήστη την προστασία που παρέχεται από τις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου του κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του.

   14.2 Το αρμόδιο δικαστήριο της Βιέννης είναι υπεύθυνο για όλες τις νομικές διαδικασίες που ένας Χρήστης μπορεί να ασκήσει κατά του GoStudent λόγω διαφορών που προκύπτουν από την σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας. Αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα του Χρήστη να κάνει μήνυση σε οποιοδήποτε άλλο νομικό τόπο δικαιοδοσίας. Για όλες τις νομικές διαδικασίες που ασκούνται εναντίον του Χρήστη - ο οποίος διαμένει, έχει συνήθη τόπο κατοικίας ή εργασίας στην Αυστρία - λόγω διαφορών που προκύπτουν από την σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας, αρμόδιο δικαστήριο θα είναι ένα από τα δικαστήρια που βρίσκονται στην περιοχή όπου ο Χρήστης διαμένει, έχει το συνήθη τόπο κατοικίας ή εργασίας του. Για Χρήστες που δεν κατοικούσαν στην Αυστρία κατά τη σύναψη της σύμβασης, ισχύουν οι νόμιμοι τόποι δικαιοδοσίας.

 15. 15. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

   15.1 Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων και γραπτών συμφωνιών που αποκλίνουν από τους Όρους & Προϋποθέσεις, ανάμεσα σε ένα Χρήστη και το GoStudent, οι διατάξεις των γραπτών συμφωνιών υπερισχύουν αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων.

   15.2 Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων είναι ή γίνουν μη-έγκυρες, το εναπομένον περιεχόμενο των Όρων & Προϋποθέσεων θα παραμείνει ανεπηρέαστο. Η μη-έγκυρη διάταξη θα αντικατασταθεί από μια διάταξη που είναι νομικά έγκυρη και ταιριάζει με τον οικονομικό σκοπό του Χρήστη και του GoStudent.

   15.3 Ως \“τρίτο μέρος\” σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι άλλο από το άτομο που έχει εγγραφεί ως Χρήστης και από το GoStudent, ακόμη και αν υπάρχουν νομικές ή/και οικονομικές σχέσεις με ένα τέτοιο άτομο.

   15.4 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, κανένας Χρήστης αλλά ούτε και το GoStudent δεν μπορούν να μεταβιβάσουν ή να αναθέσουν τις διατάξεις και τα δικαιώματα από αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις σε τρίτους, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους.
Όροι & Προϋποθέσεις

der

GoStudent GmbH

Για τους καθηγητές

(στο εξής "T&Cs")

 1. 1. ΓΕΝΙΚΑ

   1.1 Η GoStudent GmbH, με έδρα την Βιέννη, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης ως FN 447118 b (στο εξής \“GoStudent\”), διαθέτει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για υπηρεσίες διδασκαλίας (στο εξής \“Πλατφόρμα\”) στα στα πλαίσια του τομέα gostudent.at, gostudent.de, gostudent.ch και gostudent.org καθώς και μια εφαρμογή.

   1.2 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις θα ισχύουν για όλα τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα ως Καθηγητές (στο εξής θα αναφέρονται ως \“Καθηγητής\”). Ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Καθηγητών όταν αυτοί επισκέπτονται την πλατφόρμα και όταν χρησιμοποιούν τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.

   1.3 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις θα ισχύουν για όλα τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα ως Καθηγητές. Οποιοιδήποτε Όροι & Προϋποθέσεις παρεκκλίνουν ή αντικρούονται καθώς και οποιοιδήποτε συμπληρωματικοί Όροι & Προϋποθέσεις δεν αποτελούν μέρος της επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ του Καθηγητή και του GoStudent, ακόμα και αν δεν είναι ρητά αντικρουόμενοι. Όροι & Προϋποθέσεις που παρεκκλίνουν ή αντικρούονται καθώς και οποιοιδήποτε συμπληρωματικοί Όροι & Προϋποθέσεις θα είναι σε ισχύ μόνο εφόσον το GoStudent έχει συμφωνήσει γραπτά σε αυτούς.

   1.4 Το GoStudent μπορεί να αλλάξει τις διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Τέτοιες αλλαγές θα δημοσιεύονται στην πλατφόρμα. Εάν ο Καθηγητής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα αφού ενημερωθεί για τις τροποποιήσεις στους Όρους & Προϋποθέσεις, θεωρείται πως τις έχει αποδεχθεί.

   1.5 Οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Καθηγητή είναι διαθέσιμες στην πολιτική απορρήτου στην πλατφόρμα στη διεύθυνση www.gostudent.org/de/datenschutz

 2. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   2.1 Οι Καθηγητές και τα άτομα που έχουν εγγραφεί ως Χρήστες (στο εξής θα αναφέρονται ως \“Χρήστης\”) μπορούν να κανονίσουν διαδικτυακά μαθήματα με βίντεο (στο εξής θα αναφέρονται ως \“μαθήματα βίντεο\”) μέσω της πλατφόρμας.

   2.2 Εάν ένας Καθηγητής και ένας Χρήστης συμφωνήσουν σε μαθήματα βίντεο, η σύμβαση για αυτό θα συναφθεί απευθείας μεταξύ του Καθηγητή και του Χρήστη (στο εξής \“Σύμβαση Καθηγητή\”). Ο Καθηγητής θα λάβει επιβεβαίωση σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης καθηγητή από το GoStudent.

   2.3 Το GoStudent λειτουργεί την Πλατφόρμα και κανονίζει τις συμβάσεις καθηγητών εκ μέρους των Καθηγητών για τους Χρήστες της πλατφόρμας. Επιπλέον, το GoStudent προσφέρει κάποιες υπηρεσίες σε συνδυασμό με το καλωσόρισμα των Χρηστών και παρέχει υποστήριξη στην επεξεργασία των συμβάσεων των καθηγητών. Παρόλα αυτά, το GoStudent το ίδιο δεν συμμετέχει στις συμβάσεις καθηγητών που συνάπτονται μεταξύ των Χρηστών και των Καθηγητών.

   2.4 Το GoStudent μπορεί επίσης να παρέχει και άλλες υπηρεσίες μέσω της Πλατφόρμας (π.χ. μια συνομιλία για την μελέτη στο σπίτι ή ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα για να δοκιμάσει κανείς τα μαθήματα βίντεο) όπου οι Καθηγητές μπορούν να πάρουν κάποιο μπόνους υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, το GoStudent δεν υποχρεούται να παρέχει τέτοιες προσφορές ή να δίνει μπόνους στους Καθηγητές.

 3. 3. ΕΓΓΡΑΦΗ, ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

   3.1 Η χρήση της Πλατφόρμας απαιτεί να έχει προηγηθεί εγγραφή. Κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, ο Καθηγητής συμφωνεί με την εγκυρότητα αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων. Η χρήση της Πλατφόρμας ως Καθηγητής ή ως Χρήστης προορίζεται αποκλειστικά για εγγεγραμμένα άτομα. Η εγγραφή είναι δωρεάν.

   3.2 Κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, ο Καθηγητής πρέπει να παρέχει πλήρεις και αληθείς πληροφορίες και να τις ανανεώνει αμέσως σε περίπτωση που αυτές αλλάξουν.

   3.3 Δεν υπάρχει δικαίωμα εγγραφής στην Πλατφόρμα. Το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εγγραφής ενός ατόμου ως Καθηγητής χωρίς να παρέχει αιτιολόγηση, ή απόκλεισης ήδη εγγεγραμμένων Χρηστών από την χρήση της Πλατφόρμας χωρίς να αιτιολογήσει για αυτό. Για τον διακανονισμό και την πληρωμή των εσόδων που απέκτησε ο Καθηγητής μέσω της Πλατφόρμας και τα διατηρεί στο Διαθέσιμο Υπόλοιπό του, ο Καθηγητής θα παρέχει στο GoStudent έναν τραπεζικό λογαριασμό σε Τραπεζικό Ίδρυμα εντός της περιοχής SEPA. Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση εντός 7 ημερών από το γραπτό αίτημα του GoStudent (επίσης μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου).

   3.3 Δεν υπάρχει δικαίωμα εγγραφής στην Πλατφόρμα. Το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εγγραφής ενός ατόμου ως Καθηγητής χωρίς να παρέχει αιτιολόγηση, ή απόκλεισης ήδη εγγεγραμμένων Χρηστών από την χρήση της Πλατφόρμας χωρίς να αιτιολογήσει για αυτό. Για τον διακανονισμό και την πληρωμή των εσόδων που απέκτησε ο Καθηγητής μέσω της Πλατφόρμας και τα διατηρεί στο Διαθέσιμο Υπόλοιπό του, ο Καθηγητής θα παρέχει στο GoStudent έναν τραπεζικό λογαριασμό σε Τραπεζικό Ίδρυμα εντός της περιοχής SEPA. Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση εντός 7 ημερών από το γραπτό αίτημα του GoStudent (επίσης μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου).

   3.4 Η εγγραφή στην Πλατφόρμα είναι εφικτή ανεξαρτήτως ηλικίας. Ωστόσο, για τη χρήση υπηρεσιών με χρέωση (μαθήματα βίντεο) μέσω της Πλατφόρμας, οι Χρήστες πρέπει να είναι άνω των 14 ετών και οι Καθηγητές άνω των 18 ετών. Εάν ένας Χρήστης ή Καθηγητής είναι κάτω της αντίστοιχης ελάχιστης ηλικίας, τότε απαιτείται η συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου του ατόμου.

   3.5 Το GoStudent θα παρέχει στον Καθηγητή πρόσβαση στην Πλατφόρμα με την αποστολή δεδομένων για την πρόσβαση στον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται από τον Καθηγητή και θα δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό. Σχετικά με αυτό, ο Καθηγητής υποχρεούται να παρέχει στο GoStudent ([email protected]) μια διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου στην οποία ο Καθηγητής μπορεί να λάβει έγγραφα. Εάν αυτή η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου αλλάξει, τότε ο Καθηγητής πρέπει να ειδοποιήσει το GoStudent άμεσα παρέχοντας την νέα διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου.

 4. 4. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ GOSTUDENT ΩΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΑ

   4.1 Ο Καθηγητής ζητά από το GoStudent να παρουσιάσει τις γνώσεις του μαθήματος που προσφέρει στην Πλατφόρμα και να του παρέχει ευκαιρίες σύναψης συμβάσεων καθηγητή μέσω της Πλατφόρμας. Παρόλα αυτά, το GoStudent δεν εγγυάται ότι τα συμβόλαια των καθηγητών είναι πραγματικά κανονισμένα.

   4.2 Το GoStudent έχει το δικαίωμα να δέχεται πληρωμές στο όνομα και εκ μέρους των Καθηγητών.

 5. 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

   5.1 Οι Καθηγητές μπορούν να εγγραφούν στην Πλατφόρμα προκειμένου να παρέχουν μαθήματα βίντεο. Κατά την εγγραφή τους στην Πλατφόρμα, οι Καθηγητές δηλώνουν σε ποιους τομείς (π.χ. σχολικά μαθήματα) θα ήθελαν να προσφέρουν μαθήματα βίντεο. Εάν υπάρξουν αιτήματα από τους Χρήστες της Πλατφόρμας για μαθήματα βίντεο σε κάποιο σχετικό μάθημα, το GoStudent ενδέχεται να ειδοποιήσει κάποιον Καθηγητή. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει καμία σχετική υποχρέωση για να συμβεί αυτό. Από την άλλη πλευρά, ο Καθηγητής δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε αιτήματα για μαθήματα βίντεο.

   5.2 Δεν υπάρχει καμία σχέση εργασίας μεταξύ του GoStudent και του Καθηγητή, καθώς και καμία σχέση αυτών αν ο τελευταίος λειτουργεί ως ελεύθερος επαγγελματίας. Οι Καθηγητές δεν υπόκεινται σε οδηγίες από το GoStudent και ενεργούν ανεξάρτητα όταν πραγματοποιούν μαθήματα βίντεο. Επίσης, δεν έχουν εξουσιοδότηση να εκπροσωπούν το GoStudent σε νομικές συναλλαγές.

   5.3 Οι συμβάσεις καθηγητή συνάπτονται μεταξύ Καθηγητή και Χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων.

   5.4 Οι Χρήστες μπορούν να συνάψουν μια σύμβαση καθηγητή με έναν Καθηγητή μέσω των αγορών που πραγματοποιούν για την επέκταση του Διαθέσιμου Υπολοίπου τους για μαθήματα βίντεο μέσω της Πλατφόρμας. Το Διαθέσιμο Υπόλοιπο που εξαργυρώνεται σε μαθήματα βίντεο μπορεί να επεκταθεί με αγορά ωριαίων πακέτων προσφορών. Το Διαθέσιμο Υπόλοιπο για ώρες που παραμένουν ανοιχτές μπορεί να αποποιηθεί εάν το πακέτο προσφοράς δεν χρησιμοποιηθεί ολόκληρο μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η σύμβαση καθηγητή μπορεί να παραταθεί αυτόματα μετά την συμφωνηθείσα χρονική περίοδο, εάν ο Χρήστης δεν φέρει αντίρρηση σε εύθετο χρόνο πριν από το τέλος της περιόδου. Οι αντίστοιχες ισχύουσες τιμές ανακοινώνονται στην Πλατφόρμα. Το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές (τα πακέτα προσφορών) και τις προμήθειες που κρατούνται ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται μόνο σε μονάδες/πακέτα προσφορών που αγοράστηκαν μετά από μια τέτοια τροποποίηση.

   5.5 Η διεκπεραίωση της πληρωμής προς τον Καθηγητή για το μάθημα γίνεται από το GoStudent. Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, μετά τη διεξαγωγή ενός μαθήματος βίντεο, η αμοιβή του Καθηγητή για το συγκεκριμένο μάθημα θα πιστωθεί στο Διαθέσιμο Υπόλοιπό του (υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6.2).

   5.6 Ο Καθηγητής πληρώνει στο GoStudent μια προμήθεια για κάθε κανονισμένη σύμβαση καθηγητή. Ολόκληρο το αίτημα προμήθειας προκύπτει κατά τη σύναψη της σύμβασης καθηγητή. Η πληρωμή της προμήθειας στο GoStudent (που παρακρατάται από την πληρωμή) ολοκληρώνεται ως ακολούθως: Εάν ο Χρήστης εξοφλήσει πλήρως την αντίστοιχη τιμή του μαθήματος (πακέτου προσφοράς) κατά τη σύναψη της σύμβασης καθηγητή, παράλληλα υπολογίζεται και η πλήρης προμήθεια για την πληρωμή αυτής στο GoStudent. Εάν ο Χρήστης πληρώσει την αντίστοιχη τιμή του μαθήματος (πακέτου προσφοράς) σε δόσεις, τότε η προμήθεια πληρώνεται επίσης σε μερικά ποσά (αναλογικά) στο GoStudent (κατά τη στιγμή της αντίστοιχης πληρωμής της δόσης από τον Χρήστη). Το GoStudent δικαιούται να παρακρατήσει τις προμήθειες που οφείλει ο Καθηγητής από τις πληρωμές που πραγματοποιεί ο Χρήστης (ή από το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Καθηγητή).

   5.7 Μετά από την ολοκλήρωση ενός μαθήματος βίντεο, το GoStudent θα αφαιρέσει το ποσό από τον Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Χρήστη και θα πιστώσει τον Καθηγητή με το ποσό, αφού πρώτα αφαιρεθεί η προμήθεια. Το GoStudent μπορεί επίσης να αφαιρέσει ποσό από έναν λογαριασμό Χρήστη και να το μεταφέρει (αφού αφαιρέσει την προμήθεια) στον Καθηγητή, με την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης δεν έχει αναβάλει ή ακυρώσει μια συνεδρία εγκαίρως ή στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί σε αυτήν. Η προμήθεια που καταβάλλεται στο GoStudent από τον Καθηγητή σε αυτήν την περίπτωση μπορεί επίσης να διαφέρει από την προμήθεια που καταβάλλεται όταν πραγματοποιείται ένα μάθημα βίντεο.

   5.8 Εάν το Διαθέσιμο Υπόλοιπο ενός Χρήστη λήξει επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, τότε το GoStudent δικαιούται ολόκληρο το ποσό που έληξε ως ειδική προμήθεια.

   5.9 Οι τρέχουσες προμήθειες πρέπει να είναι ανακοινωμένες στην Πλατφόρμα ή να έχουν γνωστοποιηθεί με άλλο τρόπο στον Καθηγητή.

   5.10 Εάν ο Χρήστης έχει αίτημα αποπληρωμής όσον αφορά το αγορασμένο, αλλά μη χρησιμοποιημένο Διαθέσιμο Υπόλοιπο σε ένα συμβόλαιο εκπαιδευτή, η (αναλογική) προμήθεια ακυρώνεται επίσης αντίστοιχα (αναδρομικά) με την αποπληρωμή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Καθηγητής θα λάβει ένα ποσό στο Διαθέσιμο Υπόλοιπό του για τις προμήθειες που έχουν ήδη κρατηθεί.

   5.11 Εάν ένας Καθηγητής έχει συνάψει συμβόλαιο με έναν Χρήστη, είναι υποχρεωμένοι να το εκπληρώσουν, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην έγκαιρη διεξαγωγή του μαθήματος βίντεο. Ο τερματισμός της σύμβασης καθηγητή είναι δυνατή μόνο βάσει του υποχρεωτικού νόμιμου δικαιώματος ανάκλησης ή με τη συγκατάθεση του Χρήστη. Λόγω των αρνητικών επιπτώσεων στην Πλατφόρμα, χρηματικές ποινές από τον Καθηγητή προς το GoStudent ενδέχεται να προκύψουν, λόγω παραβίασης των υποχρεώσεών του, οι οποίες απορρέουν από τη σύμβαση καθηγητή.

   5.12 Ο Καθηγητής δεσμεύεται να τηρεί τις νόμιμες διατάξεις που ισχύουν για την εκπλήρωση της σύμβασης καθηγητή σε κάθε περίπτωση και ειδικότερα να διασφαλίζει ότι κατά την ανάρτηση περιεχομένου στην Πλατφόρμα, το περιεχόμενο έχει τα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης και ότι η παροχή περιεχομένου δεν παραβιάζει νομικούς κανονισμούς, ηθικά πρότυπα ή/και δικαιώματα τρίτων (όπως πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δικαιώματα και δικαιώματα εμπορικού σήματος).

   5.13 Ο Καθηγητής αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί πως απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή επαναχρησιμοποίησης του διδακτικού περιεχομένου, υλικού και απαντήσεων (π.χ. σε συνομιλίες για μελέτη στο σπίτι).

   5.14 Ο Καθηγητής δεσμεύεται να διατηρήσει μυστικά τα δεδομένα πρόσβασής του που παρέχονται από το GoStudent. Ο Καθηγητής είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που προέρχονται από τον προσωπικό του λογαριασμό.

   5.15 Ο Καθηγητής δεσμεύεται να ειδοποιήσει αμέσως το GoStudent εάν υπάρχει υποψία για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού του λογαριασμού. Εάν υπάρχει υποψία για μη εξουσιοδοτημένη χρήση ενός προσωπικού λογαριασμού ή εάν ένας Καθηγητής παραβιάζει τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς ή αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει αυτό τον προσωπικό λογαριασμό.

 6. 6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

   6.1. Μετά την επιτυχή εγγραφή ενός Καθηγητή στην Πλατφόρμα, δημιουργείται για αυτόν ένας λογαριασμός για το Διαθέσιμο Υπόλοιπο (ένας \ “λογαριασμός υπολοίπου \” ), στον οποίο πιστώνονται τα έσοδα που απέκτησε ο Καθηγητής μέσω της διεξαγωγής μαθημάτων βίντεο ή της παροχής πρόσθετων υπηρεσιών (μπόνους). Δεν καταβάλλεται τόκος στο Διαθέσιμο Υπόλοιπο.

   6.2. Ο Καθηγητής μπορεί να δει το τρέχον διαθέσιμο υπόλοιπό του στον προσωπικό λογαριασμό του. Ο Καθηγητής μπορεί να ζητήσει ανάληψη πληρωμής από 200 ευρώ και άνω, όπου γίνεται ανάληψη ολόκληρου του Διαθέσιμου Υπολοίπου. Οι πληρωμές στον Καθηγητή θα πραγματοποιούνται έως την 15η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο ο Καθηγητής ζήτησε την πληρωμή. Η συναλλαγή αυτή θα έχει τη μορφή τραπεζικής μεταφοράς προς τον πιο πρόσφατα ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό του Καθηγητή.

   6.3. Εάν το συμβόλαιο μεταξύ του GoStudent και του Καθηγητή τερματιστεί, τυχόν Διαθέσιμο Υπόλοιπο που δεν έχει ακόμη καταβληθεί στον Καθηγητή, θα καταβληθεί σε αυτόν στο τέλος του επόμενου ημερολογιακού μήνα.

   6.4. Τυχόν φόροι και δασμοί που σχετίζονται με την πληρωμή των εσόδων του Καθηγητή (π.χ. φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) πρέπει να δηλώνονται και να καταβάλλονται από τον ίδιο τον Καθηγητή. Ο Καθηγητής δεσμεύεται να αποζημιώσει και να θεωρήσει το GoStudent εντελώς αβλαβές από αυτή την άποψη.

   6.5 Το GoStudent έχει εμπορικούς λογαριασμούς με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για πληρωμές (π.χ. Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen). Ο Καθηγητής λαμβάνει τις πληρωμές από έναν εμπορικό λογαριασμό του GoStudent με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών για πληρωμές.

 7. 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

   7.1 Το GoStudent καθιστά την πλατφόρμα διαθέσιμη για χρήση καθημερινά και για όλο το 24ωρο. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια διαδικασία που να εγγυάται ότι το λογισμικό δεν έχει σφάλματα, βάσει της τρέχουσας τεχνολογίας. Επομένως, το GoStudent δεν εγγυάται ότι το λογισμικό, στο οποίο βασίζεται η Πλατφόρμα, είναι εντελώς απαλλαγμένο από σφάλματα και πως δεν ενδέχεται να υπάρχει διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας. Ακόμα, ενδέχεται η πλατφόρμα να είναι προσωρινά μη διαθέσιμη λόγω εργασιών που σχετίζονται με τη συντήρησή της. Το GoStudent θα ανακοινώσει εγκαίρως στην Πλατφόρμα τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης. Παρόλα αυτά, το GoStudent δεν υποχρεούται να ενημερώσει την πλατφόρμα.

   7.2 Η Πλατφόρμα, καθώς και το λογισμικό στο οποίο βασίζεται, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ή η τροποποίησή τους, πέραν των συμφωνημένων δικαιωμάτων χρήσης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από το GoStudent. Αντίστοιχα, ο σχεδιασμός της Πλατφόρμας και πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Πλατφόρμα (για παράδειγμα οι βάσεις δεδομένων, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα βίντεο, τα κείμενα, τα γραφικά και άλλα) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή υπόκεινται σε άλλους νόμους για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και το GoStudent διατηρεί τα δικαιώματά τους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

   7.3 Το GoStudent έχει τη δυνατότητα να κάνει την Πλατφόρμα διαδραστική. Αυτό επιτρέπει στους Χρήστες και στους Καθηγητές να κάνουν κριτική ο ένας στον άλλον και να γράφουν τα δικά τους σχόλια. Το GoStudent δεν επαληθεύει τις κριτικές ή αν είναι δυνητικά αβάσιμες ή παραπλανητικές. Οι Καθηγητές μπορούν να αναπαράγουν προσωπικά δεδομένα μόνο μετά από ρητή άδεια του ατόμου που αφορούν.

   7.4 Το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κριτικές ή άλλο περιεχόμενο, ολόκληρο ή μέρος του, ειδικά εάν αυτό περιέχει παράνομο περιεχόμενο.

   7.5 Ο Καθηγητής αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί πως απαγορεύεται η διανομή του ακόλουθου, αλλά όχι αποκλειστικά, περιεχομένου μέσω της Πλατφόρμας: α) ρατσιστικό, πορνογραφικό, χυδαίο, προσβλητικό, αγοραίο, βίαιο, υποτιμητικό και ανήθικο περιεχόμενο· β) προσβλητικά, οδυνηρά σχόλια ή απειλές προς άλλους Χρήστες, Καθηγητές ή τρίτους· γ) περιεχόμενο που βλάπτει ή θέτει σε κίνδυνο παιδιά ή νέους που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης ή την ανατροφή τους ή που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή άλλα νομικά προστατευόμενα συμφέροντα· δ) περιεχόμενο που θα μπορούσε να οδηγήσει τρίτους σε εγκληματικές ή άλλες ανήθικες πράξεις· ε) περιεχόμενο που είναι αποτέλεσμα αντιγραφής για το οποίο ο Καθηγητής δεν διατηρεί δικαιώματα ή το οποίο παραχωρήθηκε από άλλα εγγεγραμμένα άτομα· στ) περιεχόμενο το οποίο θέτει κινδύνους ασφαλείας, όπως ιοί· ζ) αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, άλλα ανεπιθύμητα μηνύματα, οι γνωστές ‘βόμβες email’ κλπ. προς άλλους Χρήστες, Καθηγητές ή τρίτα μέλη ή ρύθμιση συνδέσμων σε σελίδες τρίτων για σκοπούς διανομής.

   7.6 Ο Καθηγητής παραχωρεί το δωρεάν, μη αποκλειστικό, διαρκές και ελεύθερο δικαίωμα στο GoStudent για χρήση, επεξεργασία, αντιγραφή και διανομή των κριτικών, φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων, ηχητικών μηνυμάτων και βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στην Πλατφόρμα για προμήθεια και για διαφημιστικούς σκοπούς αυτής.

   7.7 Η χρήση εργαλείων για την ανάλυση δεδομένων του περιεχομένου της Πλατφόρμας απαγορεύεται.

   7.8 Ανά πάσα στιγμή, το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή ακόμα και να διακόψει εντελώς τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Πλατφόρμας, χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Σημαντικές αλλαγές ή περιορισμοί στις υπηρεσίες που προσφέρονται θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην Πλατφόρμα.

   7.9 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις δεν επηρεάζονται από περιορισμούς ή διακοπή των υπηρεσιών που προσφέρει το GoStudent. Το GoStudent μπορεί να αλλάξει τους Όρους & Προϋποθέσεις αποκλειστικά σε συμφωνία με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 1.4.

 8. 8. ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

   8.1 Η σχέση ανάμεσα στον Καθηγητή και το GoStudent διέπεται από τις θεσπισμένες διατάξεις για τις εγγυήσεις.

   8.2 Σε περίπτωση που κάποιος Καθηγητής δεν τηρεί, ή τηρεί μερικώς, τη σύμβαση καθηγητή (π.χ. μεμονωμένες μονάδες) ή δεν την τηρεί σωστά (π.χ. μη εμφάνιση ή αργοπορημένη εμφάνιση του Καθηγητή, έλλειψη επαγγελματικής ικανότητας, ανάρμοστη συμπεριφορά προς το Χρήστη), ο Χρήστης μπορεί να καταθέσει δικαιολογημένη καταγγελία στη διεύθυνση [email protected] Σε τέτοιες περιπτώσεις, το GoStudent έχει το δικαίωμα να ελέγξει την ποιότητα ενός μαθήματος βίντεο και να λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ του Χρήστη και του Καθηγητή. Ο Χρήστης και ο Καθηγητής συμφωνούν ότι το GoStudent θα πάρει αποκλειστικά την απόφαση για την ύπαρξη και το ποσοστό οποιουδήποτε αιτήματος για επιστροφή του ποσού που καταναλώθηκε για κάποιο μάθημα βίντεο. Στην περίπτωση που το GoStudent διαπιστώσει ότι η καταγγελία του Χρήστη είναι αιτιολογημένη, το αίτημα του Καθηγητή για πληρωμή ακυρώνεται. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση, οποιαδήποτε αμοιβή έχει ήδη διατεθεί στον λογαριασμό και το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Καθηγητή για τη μονάδα αφαιρείται. Εάν ο Καθηγητής δεν διαθέτει επαρκές Υπόλοιπο στον λογαριασμό του εκείνη τη στιγμή, το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε ποσό απαιτείται αργότερα από το Διαθέσιμο Υπόλοιπό του ή να απαιτήσει το ποσό πίσω σε μετρητά.

   8.3 Σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων από κάποιον Καθηγητή ή σε περίπτωση μη τήρησης της σύμβασης καθηγητή, θα γίνει προσπάθεια αντικατάστασης του Καθηγητή για τον Χρήστη, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου. Στην περίπτωση που βρεθεί αναπληρωτής Καθηγητής, η σύμβαση καθηγητή μεταφέρεται στον αναπληρωτή Καθηγητή. Ο Καθηγητής πρέπει να συμφωνήσει στη μεταφορά της σύμβασης καθηγητή. Ο αναπληρωτής Καθηγητής μπορεί στη συνέχεια να αποκτήσει έσοδα κάνοντας μαθήματα βίντεο, σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν με τον αρχικό δάσκαλο. Επιπλέον, ο αναπληρωτής Καθηγητής οφείλει την προμήθεια που καταβάλλεται στο GoStudent για τη σύμβαση καθηγητή που ανέλαβε (και για τις μονάδες που παρέχει ο ίδιος). Εάν δεν μπορεί να βρεθεί αναπληρωτής ή εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την αναπλήρωσή του, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση καθηγητή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 9. 9. ΕΥΘΥΝΗ

   9.1 Το GoStudent φέρει ευθύνη μόνο εάν προκληθεί ζημιά μέσω του GoStudent ως αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης, ανεξάρτητα από το νομικό έρεισμα. Εξαιρείται η ευθύνη του GoStudent για ελαφρά αμέλεια - εκτός από προσωπικό τραυματισμό.

   9.2 Το GoStudent δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των Καθηγητών, που περιγράφονται στη σύμβαση ή αλλού, προς τους Χρήστες. Συγκεκριμένα, το GoStudent δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στην οποία τυχόν υποβλήθηκε ο Καθηγητής που σχετίζεται με την εκτέλεση του συμβολαίου καθηγητή. Αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στον αντίστοιχο Χρήστη.

   9.3 Το GoStudent δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που παρέχεται από τους Χρήστες ή τους Καθηγητές στην Πλατφόρμα ή για το περιεχόμενο ιστοτόπων, με τους οποίους συνδέεται το GoStudent. Για παράνομο, εσφαλμένο ή ελλειπές περιεχόμενο και ειδικά για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την μη-χρήση τέτοιων πληροφοριών, ο πάροχος του ιστότοπου που συνδέεται με το GoStudent είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο Χρήστης φέρει επομένως αποκλειστική ευθύνη για την κριτική αναθεώρηση, εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου άλλων Χρηστών και Καθηγητών.

 10. 10. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

   10.1 Ο Καθηγητής δεσμεύεται να αποζημιώσει και να αναγνωρίσει το GoStudent ως εντελώς ακίνδυνο, σε περίπτωση που το GoStudent θεωρηθεί υπεύθυνο από τους Καθηγητές, για αιτήματα που προκύπτουν από συμβάσεις καθηγητή, ή από άλλους Καθηγητές, Χρήστες ή τρίτους, για αστικά ή ποινικά, δικαστικά ή εξωδικαστικά αιτήματα που προκύπτουν από το περιεχόμενο που δημοσίευσε ο Καθηγητής στην Πλατφόρμα. Η αποζημίωση περιλαμβάνει επίσης κυρώσεις, αποζημιώσεις και όλα τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης.

 11. 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

   11.1. Σε περίπτωση που ένας Καθηγητής έχει εγγραφεί στην πλατφόρμα ως καταναλωτής κατά την έννοια του Αυστριακού Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών, δικαιούται το ακόλουθο δικαίωμα ανάκλησης από το GoStudent.

   11.2 Ο Καθηγητής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το συμβόλαιο με το GoStudent σχετικά με την χρήση της Πλατφόρμας εντός 14 ημερών από την ημέρα εγγραφής στην Πλατφόρμα, χωρίς να αναφέρει τους λόγους που πήρε αυτή την απόφαση.

   11.3 Ο Καθηγητής πρέπει να ειδοποιήσει το GoStudent σχετικά με την ανάκληση με μια σαφή δήλωση (για παράδειγμα, ένα γράμμα ή ένα μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου προς το GoStudent). Για τον σκοπό αυτό, ο Καθηγητής μπορεί να κατεβάσει, να συμπληρώσει και να στείλει την φόρμα ανάκλησης μέσω της Πλατφόρμας από τον ακόλουθο σύνδεσμο, ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλη σαφή δήλωση. Εάν ο Καθηγητής επιλέξει αυτόν τον τρόπο, το GoStudent θα του απαντήσει αμέσως την επιβεβαίωση λήψης της ανάκλησης.

   11.4 Για να θεωρείται πως ο Καθηγητής είναι συμμορφωμένος με την περίοδο ανάκλησης, αρκεί να στείλει μια σχετική ειδοποίηση για την άσκηση του δικαιώματός του για ανάκληση, πριν το τέλος της περιόδου ανάκλησης.

   11.5 Όλες οι δηλώσεις μπορούν να σταλούν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: GoStudent GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Vienna ή μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου στο [email protected]

 12. 12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   12.1 Από τη στιγμή που ο Καθηγητής εγγραφεί επιτυχώς στην Πλατφόρμα, η σχέση αυτού και του GoStudent διέπεται από μια σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας. Τόσο ο Καθηγητής όσο και το GoStudent έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν, με άμεση ισχύ, αυτή τη σύμβαση (η οποία σχετίζεται με τη χρήση της Πλατφόρμας) ανά πάσα στιγμή, κάτι που οδηγεί και στην διαγραφή του Καθηγητή από την Πλατφόρμα. Ωστόσο, το GoStudent θα εξακολουθεί να είναι σε θέση να επεξεργάζεται τις ισχύουσες συμβάσεις καθηγητή με κανονικό τρόπο.

 13. 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

   13.1 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις, καθώς και όλες οι περαιτέρω συμφωνίες με το GoStudent, υπόκεινται αποκλειστικά στην Αυστριακή Νομοθεσία, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών και των κανόνων αναφοράς του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Αυτή η επιλογή νόμου εφαρμόζεται στο βαθμό που δεν στερεί σε έναν Καθηγητή την προστασία που παρέχεται από τις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου του κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του.

   13.2 Το αρμόδιο δικαστήριο της Βιέννης είναι υπεύθυνο για όλες τις νομικές διαδικασίες που ένας Καθηγητής μπορεί να ασκήσει κατά του GoStudent λόγω διαφορών που προκύπτουν από την σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας. Αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα του Καθηγητή να κάνει μήνυση σε οποιοδήποτε άλλο νομικό τόπο δικαιοδοσίας. Για όλες τις νομικές διαδικασίες που ασκούνται εναντίον του Καθηγητή - ο οποίος διαμένει, έχει συνήθη τόπο κατοικίας ή εργασίας στην Αυστρία - λόγω διαφορών που προκύπτουν από την σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας, αρμόδιο δικαστήριο θα είναι ένα από τα δικαστήρια που βρίσκονται στην περιοχή όπου ο Καθηγητής διαμένει, έχει το συνήθη τόπο κατοικίας ή εργασίας του. Για Καθηγητές που δεν κατοικούσαν στην Αυστρία κατά τη σύναψη της σύμβασης, ισχύουν οι νόμιμοι τόποι δικαιοδοσίας.

 14. 14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

   14.1 Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων και γραπτών συμφωνιών που αποκλίνουν από τους Όρους & Προϋποθέσεις, ανάμεσα σε ένα Χρήστη και το GoStudent, οι διατάξεις των γραπτών συμφωνιών υπερισχύουν αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων.

   14.2 Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων είναι ή γίνουν μη-έγκυρες, το εναπομένον περιεχόμενο των Όρων & Προϋποθέσεων θα παραμείνει ανεπηρέαστο. Η μη-έγκυρη διάταξη θα αντικατασταθεί από μια διάταξη που είναι νομικά έγκυρη και ταιριάζει με τον οικονομικό σκοπό του Χρήστη και του GoStudent.

   14.3 Ως \“τρίτο μέρος\” σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι άλλο από το άτομο που έχει εγγραφεί ως Καθηγητής και από το GoStudent, ακόμη και αν υπάρχουν νομικές ή/και οικονομικές σχέσεις με ένα τέτοιο άτομο.

   14.4 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, κανένας Καθηγητής αλλά ούτε και το GoStudent δεν μπορούν να μεταβιβάσουν ή να αναθέσουν τις διατάξεις και τα δικαιώματα από αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις σε τρίτους, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους.