Οι Όροι & Προϋποθέσεις μας

Όροι & Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση 01.10.2021

Για

GoStudent GmbH

Για τους χρήστες

(στο εξής "T&Cs")

 1. ΓΕΝΙΚΑ

   1.1 Η GoStudent GmbH, με έδρα την Βιέννη, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης ως FN 447118 b (στο εξής “GoStudent”), διαθέτει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για υπηρεσίες διδασκαλίας (στο εξής “Πλατφόρμα”) στα πλαίσια του τομέα gostudent.at, gostudent.de, gostudent.ch και gostudent.org καθώς και μια εφαρμογή.

   1.2 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις θα ισχύουν για όλα τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στην Πλατφόρμα ως Χρήστες (στο εξής θα αναφέρονται ως “Χρήστης”). Ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Χρηστών όταν αυτοί επισκέπτονται την Πλατφόρμα και όταν χρησιμοποιούν τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.

   1.3 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις θα ισχύουν για όλα τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στην Πλατφόρμα ως Χρήστες. Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται αποκλειστικά για τη χρήση της Πλατφόρμας από τους Χρήστες. Τυχόν αποκλίνοντες, αντιφατικοί ή συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις δεν θα αποτελούν μέρος της έννομης σχέσης μεταξύ του Χρήστη και του GoStudent, ακόμα και αν το GoStudent δεν έχει εναντιωθεί ρητά σε αυτούς. Αποκλίνοντες, αντιφατικοί ή συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν μόνο εφόσον το GoStudent έχει συμφωνήσει εγγράφως σε αυτούς.

   1.4 Το GoStudent μπορεί να τροποποιήσει τις διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Τέτοιες τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα. Εάν ο Χρήστης εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα αφού ενημερωθεί για τις τροποποιήσεις στους Όρους & Προϋποθέσεις, θεωρείται πως τις έχει αποδεχθεί.

   1.5 Οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη είναι διαθέσιμες στην πολιτική απορρήτου στην Πλατφόρμα στη διεύθυνση https://www.gostudent.org/gr/politiki-aporritou

 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   2.1 Οι Χρήστες και τα άτομα που έχουν εγγραφεί ως Καθηγητές (στο εξής θα αναφέρονται ως “Καθηγητής”) μπορούν να κανονίσουν διαδικτυακά μαθήματα μέσω βίντεο (στο εξής θα αναφέρονται ως “Μαθήματα Βίντεο”) μέσω της Πλατφόρμας.

   2.2 Όλα τα άτομα που θέλουν να προσφέρουν μαθήματα βίντεο μέσω της Πλατφόρμας μπορούν να εγγραφούν ως Καθηγητές. Αυτά τα άτομα δεν χρειάζεται να είναι δάσκαλοι ή καθηγητές σε σχολείο. Όλοι οι Καθηγητές αξιολογούνται ως προς τα προσόντα, τίτλους τους κ.λπ. από την ομάδα διαχείρισης καθηγητών και προσλήψεων της εταιρίας και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η εταιρεία εγγράφονται στην πλατφόρμα. Εάν οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τους Καθηγητές μέσω της Πλατφόρμας υπόκεινται σε χρεώσεις, αυτό θα αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια.

   2.3 Εάν ένας Χρήστης και ένας Καθηγητής συμφωνήσουν σε μαθήματα μέσω βίντεο, η σχετική σύμβαση υπηρεσιών θα θεωρείται ότι έχει συναφθεί απευθείας μεταξύ του Χρήστη και του Καθηγητή (στο εξής “Σύμβαση Καθηγητή”).

   2.4 Το GoStudent λειτουργεί την Πλατφόρμα και φροντίζειλαμβάνει μέριμνα για κανονίζει τις Συμβάσεις Καθηγητών εκ μέρους των Καθηγητών για τους Χρήστες της Πλατφόρμας. Η GoStudent ενεργεί ως ενδιάμεσος και παρεμβάλλεται μεταξύ των Καθηγητών και των Χρηστών. Επιπλέον, το GoStudent προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες (λ.χ. εξεύρεση μαθητών, ανάλυση αναγκών τους, προσαρμογή εκπαιδευτικών πακέτων, προσφορά δωρεάν δοκιμαστικού μαθήματος, κ.ά.) σε συνδυασμό με το καλωσόρισμα των Χρηστών και παρέχει υποστήριξη στην επεξεργασία των Συμβάσεων των Καθηγητών, παρέχοντάς τους το κατάλληλο υπόδειγμα. Το GoStudent είναι εξουσιοδοτημένο να δέχεται πληρωμές εκ μέρους και για λογαριασμό των Καθηγητών. Παρόλα αυτά, το GoStudent δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις Συμβάσεις Καθηγητών που συνάπτονται μεταξύ των Χρηστών και των Καθηγητών.

 3. ΕΓΓΡΑΦΗ, ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

   3.1 Για τη χρήση της Πλατφόρμας είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί εγγραφή. Κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, ο Χρήστης συμφωνεί να δεσμεύεται από και αποδέχεται το σύνολο των Όρων & Προϋποθέσεων. Η χρήση της Πλατφόρμας από Χρήστες ή Καθηγητές προορίζεται αποκλειστικά για εγγεγραμμένα άτομα. Η εγγραφή είναι δωρεάν.

   3.2 Κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, ο Χρήστης πρέπει να παρέχει πλήρεις και αληθείς πληροφορίες και να τις επικαιροποιεί αμέσως σε περίπτωση που αυτές αλλάξουν.

   3.3 Το δικαίωμα εγγραφής στην Πλατφόρμα υπόκειται σε περιορισμούς. Το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εγγραφής ενός ατόμου ως Χρήστης χωρίς να παρέχει αιτιολογία, καθώς και δικαίωμα αποκλεισμού ήδη εγγεγραμμένων Χρηστών από την χρήση της Πλατφόρμας ομοίως χωρίς αιτιολογία. Εάν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο , δηλαδή συνεδρίες μαθημάτων οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα («Διαθέσιμο Υπόλοιπο») που δεν έχει καταναλωθεί κατά την στιγμή του αποκλεισμού του Χρήστη, τότε αυτό θα επιστραφεί από το GoStudent στον Χρήστη που αποκλείστηκε. Για την πραγματοποίηση αυτής της πληρωμής, το GoStudent θα χρησιμοποιήσει το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Χρήστη για την αγορά για την αύξηση του Διαθέσιμου Υπολοίπου.

   3.4 Η εγγραφή στην Πλατφόρμα είναι εφικτή ανεξαρτήτως ηλικίας. Ωστόσο, για τη χρήση υπηρεσιών με χρέωση (μαθήματα βίντεο) μέσω της Πλατφόρμας, οι Χρήστες πρέπει να είναι άνω των 14 ετών και οι Καθηγητές άνω των 18 ετών. Εάν ένας Χρήστης ή Καθηγητής είναι κάτω της αντίστοιχης ελάχιστης ηλικίας, τότε απαιτείται η συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια νόμιμου εκπροσώπου του ατόμου.

   3.5 Το GoStudent θα παρέχει στον Χρήστη πρόσβαση στην Πλατφόρμα με την αποστολή δεδομένων πρόσβασης στον αριθμό τηλεφώνου που παρέχει ο Χρήστης, ο οποίος θα δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό Χρήστη. Ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει στο GoStudent ([email protected]) μια διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου στην οποία ο Χρήστης μπορεί να λαμβάνει επικοινωνίες ή/και έγγραφα. Εάν αυτή η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου αλλάξει, τότε ο Χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει (λ.χ. μέσω email, WhatsApp) το GoStudent άμεσα παρέχοντας την νέα διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου.

 4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΩ ΒΙΝΤΕΟ, ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

   4.1 Οι Συμβάσεις Καθηγητών συνάπτονται ανάμεσα σε ένα Χρήστη και έναν Καθηγητή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων.

   4.2 Οι Χρήστες μπορούν να συνάψουν μια Σύμβαση Καθηγητή με έναν Καθηγητή μέσω των αγορών που πραγματοποιούν τους για μαθήματα βίντεο μέσω της Πλατφόρμας. Το GoStudent διεκπεραιώνει την πληρωμή για την επέκταση του Διαθέσιμου Υπολοίπου προς τον Καθηγητή. Το Διαθέσιμο Υπόλοιπο που εξαργυρώνεται σε μαθήματα βίντεο μπορεί να επεκταθεί με αγορά ωριαίων πακέτων προσφορών.

   4.3 Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της σύμβασης, ο χρήστης θα πιστώνεται μηνιαίως (κατά την αντίστοιχη ημερομηνία ανανέωσης) με τον αριθμό των συνεδριών που καθορίζονται στη σύμβαση και το αντίστοιχο ποσό θα χρεώνεται αυτόματα. Η ημερομηνία ανανέωσης αντιστοιχεί στην ημερολογιακή ημέρα κατά την οποία συνάπτεται η σύμβαση (π.χ. εάν η σύμβαση συνάφθηκε στις 20.3.2021, η ημερομηνία ανανέωσης είναι η 20ή ημέρα κάθε μήνα της περιόδου ισχύος της σύμβασης). Οι συνεδρίες που πιστώνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του χρήστη για κράτηση μαθημάτων μέχρι την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης. Οι συνεδρίες που δεν χρησιμοποιούνται δεν μεταφέρονται μετά την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης. Μπορείτε να παύσετε τη σύμβαση για ένα μήνα κάθε φορά (ξεκινώντας από την ημερομηνία ανανέωσης). Στη συνέχεια, η διάρκεια της παύσης προστίθεται στη συμβατική περίοδο, η οποία παρατείνεται αναλόγως. Οι συμβάσεις διάρκειας 6 μηνών δεν μπορούν να ανασταλούν. Οι συμβάσεις διάρκειας 9 και 12 μηνών μπορούν να ανασταλούν για ένα μήνα. Οι συμβάσεις διάρκειας 18 και 24 μηνών μπορούν να ανασταλούν δύο φορές, ενώ οι συμβάσεις διάρκειας 36 μηνών μπορούν να ανασταλούν τρεις φορές.

   4.4 Εάν ο Χρήστης ή ο Νόμιμος Εκπρόσωπός του πατήσει το κουμπί “Παραγγείλετε τώρα έναντι αμοιβής” στην Πλατφόρμα, τότε κάνουν μια δεσμευτική προσφορά στον (προηγουμένως επιλεγμένο) Καθηγητή για σύναψη Σύμβασης Καθηγητή, καθώς και για την αγορά για επέκταση του Διαθέσιμου Υπολοίπου που απαιτείται και επομένως, μια προσφορά για τη σύναψη συμβολαίου έναντι αμοιβής. Το GoStudent στέλνει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στον Χρήστη (εκ μέρους και στο όνομα του αντίστοιχου Καθηγητή) για να αποδεχτεί αυτή την προσφορά.

   4.5 Πριν από τη σύναψη της Σύμβασης Καθηγητή, ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να ελέγξει ξανά όλες τις λεπτομέρειες και να τις τροποποιήσει, εάν αυτό είναι απαραίτητο.

   4.6 Το GoStudent έχει εμπορικούς λογαριασμούς με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για πληρωμές (π.χ. Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen). Η Πληρωμή των υπηρεσιών του GoStudent πραγματοποιείται με δύο τρόπους, είτε με πάγια εντολή (direct debit) είτε με πιστωτική κάρτα. Ο Χρήστης έτσι επεκτείνει το Διαθέσιμο Υπόλοιπό του, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βίντεο μαθήματα με τον αντίστοιχο Καθηγητή μέσω της Πλατφόρμας.

   4.7 Σύμφωνα με το Άρθρο 7 παράγραφο 3 του Αυστριακού Νόμου περί των Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων (FAGG), στον Χρήστη παρέχεται επιβεβαίωση της Σύμβασης Καθηγητή, όπως αυτή διαμορφώθηκε, με κάποιο μόνιμο μεταφορέα δεδομένων (για παράδειγμα σαν ένα αρχείο PDF μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου) μαζί με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 4 παράγραφο 1 του FAGG.

   4.5 Πριν από τη σύναψη της σύμβασης καθηγητή, ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να ελέγξει ξανά όλες τις λεπτομέρειες και να τις τροποποιήσει, εάν αυτό είναι απαραίτητο.

   4.6 Το GoStudent έχει εμπορικούς λογαριασμούς με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για πληρωμές (π.χ. Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen). Ο Χρήστης μεταφέρει τις πληρωμές στον εμπορικό λογαριασμό του GoStudent με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών για πληρωμές. Ο Χρήστης έτσι επεκτείνει το Διαθέσιμο Υπόλοιπό του, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βίντεο μαθήματα με τον αντίστοιχο Καθηγητή μέσω της Πλατφόρμας.

   4.7 Σύμφωνα με το Άρθρο 7 παράγραφο 3 του Αυστριακού Νόμου περί των Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων (FAGG), στον Χρήστη παρέχεται επιβεβαίωση της σύμβασης καθηγητή, όπως αυτή διαμορφώθηκε, με κάποιο μόνιμο μεταφορέα δεδομένων (για παράδειγμα σαν ένα αρχείο PDF μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου) μαζί με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 4 παράγραφο 1 του FAGG.

 5. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΝΤΕΟ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

   5.1 Πιο συγκεκριμένα, οι Συμβάσεις Καθηγητή μπορούν να συναφθούν με τη μορφή διαφορετικών πακέτων προσφοράς μαθημάτων στα οποία θα συμμετέχει ο Χρήστης μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι τιμές των διαφόρων πακέτων προσφοράς ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τον αριθμό των μονάδων (δηλαδή των συνεδριών εκμάθησης, καθώς μία μονάδα ισούται με μία συνεδρία των πενήντα (50) λεπτών) και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται για την κατανάλωση των μονάδων.

   5.2 Οι αντίστοιχες ισχύουσες τιμές ανακοινώνονται στην Πλατφόρμα. Το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται μόνο σε μονάδες/πακέτα προσφορών που θα αγοραστούν μετά από μια τέτοια τροποποίηση.

   5.3 Η πληρωμή για την επέκταση του Διαθέσιμου Υπολοίπου που εξαργυρώνεται στα μαθήματα βίντεο πραγματοποιείται είτε (εν μέρει ή πλήρως) εκ των προτέρων ή/και σε μηνιαίες δόσεις μέσω του επιλεγμένου εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών για πληρωμές. Εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί στο AppStore, η αγορά θα χρεωθεί μετά από επιβεβαίωση μέσω του λογαριασμού iTunes του Χρήστη.

   5.4 Μετά τη λήξη της προθεσμίας, το συμβόλαιο παρατείνεται σε νέο πακέτο υπό τους ίδιους όρους (μονάδες, χρονική διάρκεια και τιμή). Εάν ο χρήστης δεν το επιθυμεί, μπορεί να συμπληρώσει την επίσημη φόρμα ακύρωσης από τη στιγμή που το αποφασίσει μέχρι και 7 ημέρες πριν το τέλος της χρονικης διάρκειας του συμβολαίου, και ως εκ τούτου να αποτρέψει την επικείμενη παράτασή του. Σε αντίθετη περίπτωση, η συνεργασία με τον καθηγητή θα ανανεωθεί σε νέο πακέτο με τους ίδιους όρους (μονάδες, χρονική διάρκεια, τιμή). Για την πληρωμή, ισχύει η συμφωνία που έχει γίνει αρχικά (βλέπε στο 5.3). Εάν η συνεργασία δεν ακυρωθεί, θα παραταθεί χωρίς το δικαίωμα της ανάκλησης.

   5.5 Εκτός από τα ιδιαίτερα μαθήματα μέσω βίντεο, οι Καθηγητές μπορούν επίσης να προσφέρουν δωρεάν ζωντανά ομαδικά μαθήματα, καθώς και ζωντανά ομαδικά μαθήματα επί πληρωμή μέσω της Πλατφόρμας. Πρόκειται ουσιαστικά για εφάπαξ αγορές (και όχι για πακέτα προσφοράς).

 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

   6.1 Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όταν παρακολουθεί μαθήματα βίντεο μέσω της Πλατφόρμας, τα οποία υπόκεινται σε χρέωση, το GoStudent αφαιρεί το ποσό ανά μονάδα (δηλαδή ανά συνεδρία) που έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της Σύμβασης Καθηγητή από το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Χρήστη και να αυξήσει το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Καθηγητή με το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτήν τη μονάδα. Εάν το Διαθέσιμο Υπόλοιπο λήξει επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Χρήστη εντός του μήνα για τον οποίο ισχύει, θα αφαιρεθεί και πάλι από τον λογαριασμό του Χρήστη.

   6.2 Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αναβολή (μέσω WhatsApp) για ένα ήδη συμφωνημένο Μάθημα Βίντεο με τον Καθηγητή έως και 60 λεπτά προτού ξεκινήσει. Υπό την προϋπόθεση ότι ο Καθηγητής αποδέχεται το αίτημα αναβολής τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη της μονάδας, το μάθημα που αναβλήθηκε θα επαναπρογραμματιστεί αυτόματα για τη νέα συμφωνημένη μεταξύ Χρήστη και Καθηγητή ημερομηνία χωρίς επιπλέον χρέωση για τον Χρήστη.. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε Καθηγητής είναι ελεύθερος να κάνει δική του συμφωνία, με βάση τις δικές του ρυθμίσεις, με έναν Χρήστη σχετικά με τον χρόνο αποδοχής μιας δωρεάν αναβολής μαθήματος. Το όριο που έχει οριστεί από το GoStudent είναι 30 λεπτά πριν από την έναρξη του μαθήματος. Σε περίπτωση ακύρωσης ή αναβολής του μαθήματος που δεν έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, καθώς επίσης και σε περίπτωση απουσίας του Χρήστη από το μάθημα, το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει μία μονάδα των μαθημάτων βίντεο από το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Χρήστη εκ μέρους και για λογαριασμό του Καθηγητή.

   6.3 Ο Χρήστης δεσμεύεται να διατηρήσει μυστικά τα δεδομένα πρόσβασής του που παρέχονται από το GoStudent. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που προέρχονται από τον προσωπικό του λογαριασμό.

   6.4 Ο Χρήστης δεσμεύεται να ειδοποιήσει αμέσως (μέσω email ή WhatsApp) το GoStudent εάν υπάρχει υποψία για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού του λογαριασμού. Εάν υπάρχει υποψία για μη εξουσιοδοτημένη χρήση ενός προσωπικού λογαριασμού Χρήστη ή εάν ένας Χρήστης παραβιάζει τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς ή αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει αυτό το λογαριασμό Χρήστη.

 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

   7.1 Κατά την εγγραφή τους στην Πλατφόρμα, οι Καθηγητές δηλώνουν σε ποιους τομείς μαθημάτων (π.χ. σχολικά μαθήματα) θα ήθελαν να προσφέρουν μαθήματα βίντεο. Εάν υπάρξουν αιτήματα από τους Χρήστες της Πλατφόρμας για μαθήματα βίντεο σε κάποιο σχετικό μάθημα, το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να ειδοποιήσει κάποιον Καθηγητή. Αντίστοιχα ο Καθηγητής δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε αιτήματα για μαθήματα βίντεο.

   7.2 Ένας Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει κάποιον συγκεκριμένο Καθηγητή. Η διαθεσιμότητα των Καθηγητών βασίζεται αποκλειστικά στους χρόνους που έχουν γνωστοποιήσει οι ίδιοι οι Καθηγητές στην Πλατφόρμα.

   7.3 Δεν υπάρχει καμία σχέση εργασίας μεταξύ του GoStudent και του Καθηγητή, καθώς και καμία σχέση αυτών αν ο τελευταίος λειτουργεί ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ενδεικτικά ο Καθηγητής δύναται: α) να χρησιμοποιεί υποκατάστατους για να παρέχουν τις υπηρεσίες που έχει αναλάβει να προσφέρει, υπό τον όρο ότι οι τελευταίοι συμμορφώνονται προς τους γενικούς όρους παροχής των υπηρεσιών της GoStudent. β) να επιλέγει τα διάφορα έργα που η GoStudent του προτείνει να αναλάβει ή να θέτει μονομερώς ο ίδιος τον μέγιστο αριθμό τέτοιων έργων που εκάστοτε θα αναλαμβάνει, ο οποίος μπορεί και να μεταβάλλεται, σύμφωνα με την αποκλειστική βούληση του ιδίου. γ) να παρέχει τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του προς οποιονδήποτε τρίτο ή να εκτελεί έργα για οποιονδήποτε τρίτο. δ) Να καθορίζει ο ίδιος τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών του, εντός δεδομένων χρονικών πλαισίων, προσαρμόζοντάς τον στις προσωπικές του ανάγκες και όχι με βάση τον οιονδήποτε προγραμματισμό της GoStudent. Οι Καθηγητές δεν υπόκεινται σε οδηγίες από το GoStudent και ενεργούν ανεξάρτητα όταν πραγματοποιούν μαθήματα βίντεο, δεσμεύονται όμως από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για τους Καθηγητές. Επίσης, δεν εκπροσωπούν το GoStudent έναντι τρίτων ούτε δύνανται να πραγματοποιούν εκ μέρους του νομικές συναλλαγές.

 8. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

   8.1 Το GoStudent επιδιώκει να καθιστά την Πλατφόρμα διαθέσιμη για χρήση καθημερινά και για όλο το 24ωρο. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια διαδικασία που να εγγυάται ότι το λογισμικό δεν έχει σφάλματα, βάσει της τρέχουσας τεχνολογίας. Επομένως, το GoStudent δεν εγγυάται ότι το λογισμικό, στο οποίο βασίζεται η Πλατφόρμα, είναι εντελώς απαλλαγμένο από σφάλματα και πως δεν ενδέχεται να υπάρχει διακοπή λειτουργίας της Πλατφόρμας. Ακόμα, ενδέχεται η Πλατφόρμα να είναι προσωρινά μη διαθέσιμη λόγω εργασιών που σχετίζονται με τη συντήρησή της. To GoStudent δύναται, χωρίς να υποχρεούται, να ανακοινώσει εγκαίρως στην Πλατφόρμα τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.

   8.2 Η Πλατφόρμα, καθώς και το λογισμικό στο οποίο βασίζεται, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται η τροποποίησή τους ή η χρήση, πέραν των συμφωνημένων δικαιωμάτων χρήσης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από το GoStudent. Αντίστοιχα, ο σχεδιασμός της Πλατφόρμας και πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Πλατφόρμα (για παράδειγμα οι βάσεις δεδομένων, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα βίντεο, τα κείμενα, τα γραφικά και άλλα) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή υπόκεινται σε άλλους νόμους για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και το GoStudent διατηρεί τα δικαιώματά τους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους Όρους & Προϋποθέσεις.

   8.3 Το GoStudent έχει τη δυνατότητα να κάνει την Πλατφόρμα διαδραστική. Αυτό επιτρέπει στους Χρήστες και στους Καθηγητές να κάνουν κριτική ο ένας στον άλλο και να γράφουν τα δικά τους σχόλια. Το GoStudent δεν επαληθεύει τις κριτικές ούτε αξιολογεί αν είναι δυνητικά αβάσιμες ή παραπλανητικές. Οι Χρήστες δεσμεύονται να μοιράζονται μόνο πραγματικές πληροφορίες στις κριτικές που αφήνουν και να τηρούν την κείμενη νομοθεσία, όπως επίσης και αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις. Οι Χρήστες μπορούν να αναπαράγουν προσωπικά δεδομένα μόνο μετά από ρητή και έγγραφη άδεια του ατόμου που αφορούν.

   8.4 Το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κριτικές ή άλλο περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, ειδικά εάν αυτό περιέχει παράνομο περιεχόμενο.

   8.5 Ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί πως απαγορεύεται η διανομή του κατωτέρω αναφερόμενου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιεχομένου μέσω της Πλατφόρμας: α) ρατσιστικού, πορνογραφικού, χυδαίου, προσβλητικού, αγοραίου, βίαιου, υποτιμητικού και ανήθικου περιεχόμενου· β) προσβλητικών σχολίων ή απειλών προς άλλους Χρήστες, Καθηγητές ή τρίτους· γ) περιεχόμενου που βλάπτει ή θέτει σε κίνδυνο παιδιά ή νέους που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, ή την ανατροφή τους ή που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή άλλα νομικά προστατευόμενα συμφέροντα και δικαιώματα· δ) περιεχομένου που θα μπορούσε να οδηγήσει τρίτους σε εγκληματικές ή άλλες ανήθικες πράξεις· ε) περιεχομένου που είναι αποτέλεσμα αντιγραφής για το οποίο ο Καθηγητής δεν διατηρεί δικαιώματα ή το οποίο παραχωρήθηκε από άλλα εγγεγραμμένα άτομα στ) περιεχομένου το οποίο θέτει κινδύνους ασφαλείας, όπως ιοί· ζ) αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, άλλα ανεπιθύμητα μηνύματα, οι γνωστές ‘βόμβες email’ κλπ. προς άλλους Χρήστες, Καθηγητές ή τρίτα μέλη ή ρύθμιση συνδέσμων σε σελίδες τρίτων για σκοπούς διανομής.

   8.6 Ο Χρήστης παραχωρεί δωρεάν μη αποκλειστικό, διαρκές και ελεύθερο δικαίωμα στο GoStudent για χρήση, επεξεργασία, αντιγραφή και διανομή των κριτικών, φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων, ηχητικών μηνυμάτων και βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στην Πλατφόρμα για προμήθεια και για διαφημιστικούς σκοπούς αυτής.

   8.7 Η χρήση εργαλείων για την ανάλυση δεδομένων του περιεχομένου της Πλατφόρμας απαγορεύεται.

   8.8 Ανά πάσα στιγμή, το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή ακόμα και να διακόψει εντελώς τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Πλατφόρμας, χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Στην περίπτωση που κάποιος Χρήστης έχει ήδη πληρώσει για μαθήματα, θα δικαιούται αποζημίωση για τον τρέχοντα μήνα. Σημαντικές αλλαγές ή περιορισμοί στις υπηρεσίες που προσφέρονται θα ανακοινώνονται έγκαιρα στην Πλατφόρμα.

   8.9 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις παραμένουν δεσμευτικοί ακόμα και στην περίπτωση που οι υπηρεσίες του GoStudent περιοριστούν ή διακοπούν. Το GoStudent μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους & Προϋποθέσεις αποκλειστικά σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 1.4.

 9. ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

   9.1 Η σχέση ανάμεσα στο Χρήστη και το GoStudent διέπεται από τις θεσπισμένες διατάξεις για τις εγγυήσεις.

   9.2 Σε περίπτωση που κάποιος Καθηγητής δεν τηρεί, ή τηρεί μερικώς, τη Σύμβαση Καθηγητή (π.χ. μεμονωμένες μονάδες) ή δεν την τηρεί σωστά (π.χ. έλλειψη επαγγελματικής ικανότητας, ανάρμοστη συμπεριφορά προς το Χρήστη), ο Χρήστης μπορεί να καταθέσει δικαιολογημένη καταγγελία στη διεύθυνση [email protected] Σε τέτοιες περιπτώσεις, το GoStudent έχει το δικαίωμα να διαπιστώσει εάν οι γενικές (σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες συναλλαγών) αρχές παροχής μαθήματος βίντεο πληρούνται και να λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ του Χρήστη και του Καθηγητή. Στην περίπτωση που το GoStudent διαπιστώσει ότι η καταγγελία του Χρήστη είναι αιτιολογημένη, θα γίνει επιστροφή στο Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Χρήστη ίση με αυτή που χρησιμοποιήθηκε για ένα από τα διαθέσιμα μαθήματα βίντεο του πακέτου, και οποιαδήποτε πίστωση έχει ήδη ολοκληρωθεί στο Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Καθηγητή για τη μονάδα εκείνη, θα αφαιρεθεί.

   9.3 Σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων από κάποιον Καθηγητή ή σε περίπτωση μη τήρησης της Σύμβασης Καθηγητή, θα γίνει προσπάθεια αντικατάστασης του Καθηγητή για τον Χρήστη, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου μέσω email ή WhatsApp. Στην περίπτωση που βρεθεί αναπληρωτής Καθηγητής, η Σύμβαση Καθηγητή μεταφέρεται στον αναπληρωτή Καθηγητή και το ποσό από το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Χρήστη, που δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά, θα είναι πλέον διαθέσιμο για μαθήματα βίντεο με τον αναπληρωτή Καθηγητή, υπό τους όρους που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως (ανοιχτές μονάδες/συμφωνημένη χρονική περίοδος). Σε περίπτωση που δεν βρεθεί αναπληρωτής Καθηγητής, ή εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί να βρεθεί αναπληρωτής Καθηγητής, ισχύει το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης Καθηγητή, όπως αυτό περιγράφεται στην ενότητα 12.9.

 10. ΕΥΘΥΝΗ

   10.1 Το GoStudent φέρει ευθύνη μόνο εάν προκληθεί ζημιά μέσω του GoStudent ως αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης, ανεξάρτητα από το νομικό έρεισμα. Εξαιρείται η ευθύνη του GoStudent για ελαφρά αμέλεια.

   10.2 Το GoStudent δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των Καθηγητών, που περιγράφονται στη σύμβαση ή αλλού, προς τους Χρήστες. Συγκεκριμένα, το GoStudent δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των Καθηγητών ή για οποιαδήποτε ζημιά στην οποία τυχόν υποβλήθηκε ο Χρήστης που σχετίζεται με την εκτέλεση της Σύμβασης του Καθηγητή. Όσον αφορά την επιστροφή του ποσού που χρησιμοποιήθηκε από το Διαθέσιμο Υπόλοιπο για μια ενότητα μαθημάτων βίντεο, ο Χρήστης πρέπει να κινηθεί όπως περιγράφεται στο 9.2. Όλα τα αιτήματα, πέραν αυτού, θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα μέσω email ή WhatsApp στον αντίστοιχο Καθηγητή.

   10.3 Το GoStudent δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που παρέχεται από τους Χρήστες ή τους Καθηγητές στην Πλατφόρμα ή για το περιεχόμενο ιστοτόπων, με τους οποίους συνδέεται το GoStudent. Για παράνομο, εσφαλμένο ή ελλειπές περιεχόμενο και ειδικά για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την μη-χρήση τέτοιων πληροφοριών, ο πάροχος του ιστότοπου που συνδέεται με το GoStudent είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο Χρήστης φέρει επομένως αποκλειστική ευθύνη για την κριτική αναθεώρηση, εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου άλλων Χρηστών και Καθηγητών.

 11. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

   11.1 Ο Χρήστης δεσμεύεται να αποζημιώσει και να απαλλάξει το GoStudent από κάθε ευθύνη σε περίπτωση που το GoStudent θεωρηθεί δυνάμει δικαστικής απόφασης ότι φέρει αστική ή ποινική ευθύνη εξαιτίας του περιεχομένου που δημοσίευσε ο Χρήστης στην Πλατφόρμα. Η αποζημίωση περιλαμβάνει επίσης όλα τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης.

 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ)

   12.1 Σε περίπτωση που ένας Χρήστης συνάψει Σύμβαση Καθηγητή μέσω της Πλατφόρμας με έναν Καθηγητή που είναι επιχειρηματίας κατά την έννοια που ορίζει ο Αυστριακός Νόμος περί Προστασίας των Καταναλωτών, τότε ο Χρήστης θα έχει το δικαίωμα ανάκλησης της σύμβασης έναντι του Καθηγητή.

   12.2 Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να αναφέρει τους λόγους που πήρε αυτή την απόφαση.

   12.3 Η περίοδος υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.

   12.4 Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, Χρήστης πρέπει να ανακοινώσει την υπαναχώρηση από τη σύμβαση με μία σαφή δήλωση. Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη, να συμπληρώσει και να υποβάλλει το υπόδειγμα της φόρμας υπαναχώρησης ή να αποστείλει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Ερμού 56, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα, Τ.Κ. 10563 (η επεξεργασία της υπαναχώρησης είναι ιδιαιτέρως γρήγορη αν ο Χρήστης επιλέξει τη φόρμα υπαναχώρησης ή αποστείλει e-mail). Αν ο Χρήστης κάνει χρήση αυτής της επιλογής, το GoStudent θα αποστείλει άμεσα μία επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης.

   12.5 Για να θεωρείται πως ο Χρήστης είναι συμμορφωμένος με την περίοδο υπαναχώρησης, αρκεί να στείλει μια σχετική ειδοποίηση μέσω για την άσκηση του δικαιώματός του για υπαναχώρηση, πριν το τέλος της περιόδου υπαναχώρησης.

   12.6 Συνέπειες υπαναχώρησης : Εάν ο Χρήστης υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Καθηγητή, τότε όλες οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί για την αύξηση του Διαθέσιμου Υπολοίπου του Χρήστη, το οποίο χρησιμοποιείται για τα μαθήματα βίντεο, πρέπει να επιστραφούν στον Χρήστη άμεσα και, το αργότερο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που λήφθηκε η ειδοποίηση υπαναχώρησης της σύμβασης. Για την επιστροφή των χρημάτων, θα χρησιμοποιείται το ίδιο μέσο πληρωμής με αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική αγορά από τον Χρήστη.

   12.7 Εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης: Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει πλέον, μόλις πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμένη εκπαιδευτική συνεδρία εντός της περιόδου των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Δεν εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αν ο Χρήστης έκανε χρήση της μονάδας ή δεν εμφανίστηκε.

   12.8 Όλες οι δηλώσεις μπορούν να σταλούν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: GoStudent GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Vienna ή μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου στο [email protected]

   12.9 Μετά τη λήξη της 14-ήμερης περιόδου υπαναχώρησης από την ημέρα σύναψης της Σύμβασης Καθηγητή, ο Χρήστης δεν μπορεί πλέον να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Καθηγητή και να διεκδικήσει το ποσό που πληρώθηκε για τα μαθήματα. Το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας της Σύμβασης Καθηγητή παραμένει ανεπηρέαστο. Στην περίπτωση έκτακτης καταγγελίας, ο Χρήστης μπορεί να διεκδικήσει το ποσό που ξόδεψε για την αύξηση του Διαθέσιμου Υπολοίπου του (εάν φυσικά αυτό δεν έχει εξαργυρωθεί για κάποιο μάθημα).

 13. ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   13.1 Η σχέση σύμβασης μεταξύ του GoStudent και του αντίστοιχου Χρήστη, όσον αφορά στη χρήση της Πλατφόρμας άρχεται με την επιτυχή εγγραφή στην Πλατφόρμα. Ο Χρήστης αλλά και το GoStudent δικαιούνται να καταγγείλουν τη σχέση σύμβασης (όσον αφορά στη χρήση της Πλατφόρμας) οποιαδήποτε χρονική στιγμή με άμεση ισχύ. Σε αυτή την περίπτωση η εγγραφή του Χρήστη θα διαγραφεί. Παρόλα αυτά το παραπάνω δεν ισχύει για τη συμφωνημένη Σύμβαση Καθηγητή, η οποία θα ελεγχθεί σε κάθε περίπτωση από το GoStudent. Η Σύμβαση του Καθηγητή μπορεί να τερματιστεί μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο με επίσημη αιτιολόγηση σε περίπτωση που ισχύει κάτι από τα παρακάτω:
   - σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας του Χρήστη, που καθιστά τη συμμετοχή στα μαθήματα αδύνατη,
   - Στην περίπτωση μη απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών και της συνακόλουθης απώλειας αποδοχών (υπό την προϋπόθεση ότι υπήρχε απασχόληση κατά την αρχική ολοκλήρωση της σύμβασης)
   - σε περίπτωση μετεγκατάστασης στο εξωτερικό με μεγάλη διαφορά ώρας, λ.χ. όταν η διαφορά είναι μεγαλύτερη των τριών (3) ωρών που καθιστά τη συμμετοχή στα μαθήματα μη δυνατή
   - σε περίπτωση που δε βρεθεί καθηγητής για αντικατάσταση μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο κατ’αντιστοιχία της ενότητας 9.3

 14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

   14.1 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις, καθώς και όλες οι περαιτέρω συμφωνίες με το GoStudent, υπόκεινται αποκλειστικά στην Αυστριακή Νομοθεσία, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών και των κανόνων αναφοράς του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Αυτή η επιλογή νόμου εφαρμόζεται στο βαθμό που δεν στερεί σε έναν Χρήστη την προστασία που παρέχεται από τις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου του κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του.

   14.2 Τα αρμόδια δικαστήρια της Βιέννης έχουν δικαιοδοσία για όλες τις νομικές διαδικασίες που ένας Χρήστης μπορεί να ασκήσει κατά του GoStudent λόγω διαφορών που προκύπτουν από την σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας. Αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα του Χρήστη να προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες σε οποιοδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Για όλες τις νομικές διαδικασίες που ασκούνται εναντίον του Χρήστη - ο οποίος διαμένει, έχει συνήθη τόπο κατοικίας ή εργασίας στην Αυστρία - λόγω διαφορών που προκύπτουν από την σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας, αρμόδιο δικαστήριο θα είναι ένα από τα δικαστήρια που βρίσκονται στην περιοχή όπου ο Χρήστης διαμένει, έχει το συνήθη τόπο κατοικίας ή εργασίας του. Για Χρήστες που δεν κατοικούσαν στην Αυστρία κατά τη σύναψη της σύμβασης, ισχύουν οι νόμιμοι τόποι δικαιοδοσίας.

 15. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

   15.1Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων και γραπτών συμφωνιών που αποκλίνουν από τους Όρους & Προϋποθέσεις, ανάμεσα σε ένα Χρήστη και το GoStudent, οι διατάξεις των γραπτών συμφωνιών υπερισχύουν αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων.

   15.2 Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων είναι ή γίνουν μη-έγκυρες, το εναπομένον περιεχόμενο των Όρων & Προϋποθέσεων θα παραμείνει ανεπηρέαστο. Η μη-έγκυρη διάταξη θα αντικατασταθεί από μια διάταξη που είναι νομικά έγκυρη και εξυπηρετεί τον οικονομικό σκοπό του Χρήστη και του GoStudent.

   15.3 Ως \“τρίτο μέρος\” σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι άλλο από το άτομο που έχει εγγραφεί ως Χρήστης και από το GoStudent, ακόμη και αν υπάρχουν νομικές ή/και οικονομικές σχέσεις με ένα τέτοιο άτομο.

   15.4 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, κανένας Χρήστης αλλά ούτε και το GoStudent δεν μπορούν να μεταβιβάσουν ή να αναθέσουν τις διατάξεις και τα δικαιώματα από αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις σε τρίτους, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους.
Όροι & Προϋποθέσεις

Για

GoStudent GmbH

Για τους καθηγητές

(στο εξής "T&Cs")

 1. ΓΕΝΙΚΑ

   1.1 Η GoStudent GmbH, με έδρα την Βιέννη, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης ως FN 447118 b (στο εξής “GoStudent”), διαθέτει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για υπηρεσίες διδασκαλίας (στο εξής “Πλατφόρμα”) στα πλαίσια του τομέα gostudent.at, gostudent.de, gostudent.ch και gostudent.org καθώς και μια εφαρμογή.

   1.2 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις θα ισχύουν για όλα τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα ως καθηγητές (στο εξής θα αναφέρονται ως “Καθηγητής”). Ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Καθηγητών όταν αυτοί επισκέπτονται την πλατφόρμα και όταν χρησιμοποιούν τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής. Αν δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία εγγραφής, το άτομο δεν μπορεί να προσφέρει την υπηρεσία διδασκαλίας μέσω της πλατφόρμας.

   1.3 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται αποκλειστικά για τη χρήση της Πλατφόρμας από τους Καθηγητές. Τυχόν αποκλίνοντες, αντιφατικοί ή συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις δεν θα αποτελούν μέρος της επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ του Χρήστη και του GoStudent, ακόμα και αν το GoStudent δεν έχει εναντιωθεί ρητά σε αυτούς. Αποκλίνοντες, αντιφατικοί ή συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν μόνο εφόσον το GoStudent έχει συμφωνήσει εγγράφως σε αυτούς.

   1.4 Το GoStudent μπορεί να τροποποιήσει τις διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Τέτοιες τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στην πλατφόρμα. Εάν ο Καθηγητής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα αφού ενημερωθεί για τις τροποποιήσεις στους Όρους & Προϋποθέσεις, θεωρείται πως τις έχει αποδεχθεί.

   1.5 Οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Καθηγητή είναι διαθέσιμες στην πολιτική απορρήτου στην πλατφόρμα στη διεύθυνση https://www.gostudent.org/gr/politiki-aporritou

 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   2.1 Οι Καθηγητές και τα άτομα που έχουν εγγραφεί ως Χρήστες (στο εξής θα αναφέρονται ως \“Χρήστης\”) μπορούν να κανονίσουν διαδικτυακά μαθήματα με βίντεο (στο εξής θα αναφέρονται ως \“Μαθήματα Βίντεο\”) μέσω της πλατφόρμας.

   2.2 Εάν ένας Καθηγητής και ένας Χρήστης συμφωνήσουν σε μαθήματα βίντεο, η σύμβαση για αυτό θα συναφθεί απευθείας μεταξύ του Καθηγητή και του Χρήστη (στο εξής \“Σύμβαση Καθηγητή\”). Ο Καθηγητής θα λάβει επιβεβαίωση μέσω γραπτού μηνύματος στο WhatsApp σχετικά με τη σύναψη της Σύμβασης Καθηγητή από το GoStudent.

   2.3 Η GoStudent διαχειρίζεται την πλατφόρμα και κανονίζει συμβάσεις διδασκαλίας για λογαριασμό των διδασκόντων για τους χρήστες της Πλατφόρμας. Επιπλέον, η GoStudent προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες σε σχέση με την εισαγωγή των χρηστών. Ωστόσο, η ίδια η GoStudent δεν γίνεται συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις διδασκαλίας που συνάπτονται μεταξύ των χρηστών και των διδασκόντων.

   2.4 Το GoStudent μπορεί επίσης να παρέχει και άλλες υπηρεσίες μέσω της Πλατφόρμας (π.χ. μια συνομιλία για την μελέτη στο σπίτι ή ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα για να δοκιμάσει κανείς τα μαθήματα βίντεο) όπου οι Καθηγητές μπορούν να πάρουν κάποιο μπόνους (λ.χ. μπόνους αφοσίωσης, μπόνους τακτικών μαθημάτων κ.ά.) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες γνωστοποιούνται στο προφίλ των Καθηγητών στην Πλατφόρμα. Ωστόσο, το GoStudent δεν υποχρεούται να παρέχει τέτοιες προσφορές ή να δίνει μπόνους στους Καθηγητές.

 3. ΕΓΓΡΑΦΗ, ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

   3.1 Η χρήση της Πλατφόρμας προϋποθέτει να έχει προηγηθεί εγγραφή. Κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, ο να δεσμεύεται από και αποδέχεται το σύνολο των Όρων & Προϋποθέσεων. Η χρήση της Πλατφόρμας από Καθηγητές προορίζεται αποκλειστικά για όσους είναι εγγεγραμμένοι . Η εγγραφή είναι δωρεάν.

   3.2 Κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, ο Καθηγητής πρέπει να παρέχει πλήρεις και αληθείς πληροφορίες και να τις επικαιροποιεί αμέσως σε περίπτωση που αυτές αλλάξουν.

   3.3 Το δικαίωμα εγγραφής στην Πλατφόρμα υπόκειται σε περιορισμούς. Το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εγγραφής ενός ατόμου ως Καθηγητή χωρίς να παρέχει αιτιολογία, , καθώς και δικαίωμα αποκλεισμού ήδη εγγεγραμμένων Καθηγητών από την χρήση της Πλατφόρμας ομοίως χωρίς αιτιολογία. Για τον διακανονισμό και την πληρωμή των εσόδων που απέκτησε ο Καθηγητής μέσω της Πλατφόρμας και τα διατηρεί στο Διαθέσιμο Υπόλοιπό του, ο Καθηγητής θα παρέχει στο GoStudent έναν τραπεζικό λογαριασμό σε Τραπεζικό Ίδρυμα εντός της περιοχής SEPA (Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Πληρωμών). Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση εντός 7 ημερών από το γραπτό αίτημα του GoStudent (επίσης μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου).

   3.4 γΓια τη χρήση υπηρεσιών οι Καθηγητές άνω των 18 ετών.

   3.4 Η εγγραφή στην Πλατφόρμα είναι εφικτή ανεξαρτήτως ηλικίας. Ωστόσο, για τη χρήση υπηρεσιών με χρέωση (μαθήματα βίντεο) μέσω της Πλατφόρμας, οι Χρήστες πρέπει να είναι άνω των 14 ετών και οι Καθηγητές άνω των 18 ετών. Εάν ένας Χρήστης ή Καθηγητής είναι κάτω της αντίστοιχης ελάχιστης ηλικίας, τότε απαιτείται η συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου του ατόμου.

   3.5 Το GoStudent θα παρέχει στον Καθηγητή πρόσβαση στην Πλατφόρμα με την αποστολή δεδομένων για την πρόσβαση στον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται από τον Καθηγητή και θα δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό. Σχετικά με αυτό, ο Καθηγητής υποχρεούται να παρέχει στο GoStudent ([email protected]](mailto:[email protected])) μια διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου στην οποία ο Καθηγητής μπορεί να λαμβάνει επικοινωνίες ή/και έγγραφα. Εάν αυτή η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου αλλάξει, τότε ο Καθηγητής πρέπει να ειδοποιήσει μέσω του ηλεκτρονικού του προφίλ (WebApp) το GoStudent εντός 48 ωρών άμεσα παρέχοντας την νέα διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου.

 4. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ GOSTUDENT ΩΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΑ

   4.1 Ο Καθηγητής ζητά από το GoStudent να παρουσιάσει στην Πλατφόρμα τις γνώσεις του μαθήματος που προσφέρει και να του παρέχει ευκαιρίες σύναψης συμβάσεων καθηγητή μέσω της Πλατφόρμας. Παρόλα αυτά, το GoStudent δεν εγγυάται ότι οι Συμβάσεις των Καθηγητών έχουν πραγματικά συναφθεί.

   4.2 Το GoStudent έχει το δικαίωμα να δέχεται πληρωμές στο όνομα και εκ μέρους των Καθηγητών, οι οποίοι συμφωνούν ότι εξουσιοδοτούν το GoStudent σχετικά με το σκοπό αυτό.

 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

   5.1 Οι Καθηγητές μπορούν να εγγραφούν στην Πλατφόρμα προκειμένου να παρέχουν μαθήματα βίντεο. Κατά την εγγραφή τους στην Πλατφόρμα, οι Καθηγητές δηλώνουν σε ποιους τομείς (π.χ. σχολικά μαθήματα) θα ήθελαν να προσφέρουν μαθήματα βίντεο. Όλοι οι Καθηγητές αξιολογούνται ως προς τα προσόντα, τίτλους τους κ.λπ. από την ομάδα διαχείρισης καθηγητών και προσλήψεων της εταιρίας και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η εταιρεία εγγράφονται στην πλατφόρμα. Εάν υπάρξουν αιτήματα από τους Χρήστες της Πλατφόρμας για μαθήματα βίντεο σε κάποιο σχετικό μάθημα, το GoStudent δύναται να ειδοποιήσει κάποιον Καθηγητή. Παρόλα αυτά, το GoStudent δεν φέρει καμία σχετική υποχρέωση . Από την άλλη πλευρά, ο Καθηγητής δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε αιτήματα για μαθήματα βίντεο.

   5.2 Δεν υπάρχει καμία σχέση εργασίας μεταξύ του GoStudent και του Καθηγητή, καθώς και καμία σχέση αυτών αν ο τελευταίος λειτουργεί ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ενδεικτικά ο Καθηγητής δύναται: α) να χρησιμοποιεί υποκατάστατους για να παρέχουν τις υπηρεσίες που έχει αναλάβει να προσφέρει, υπό τον όρο ότι οι τελευταίοι συμμορφώνονται προς τους γενικούς όρους παροχής των υπηρεσιών της GoStudent. β) να επιλέγει τα διάφορα έργα που η GoStudent του προτείνει να αναλάβει ή να θέτει μονομερώς ο ίδιος τον μέγιστο αριθμό τέτοιων έργων που εκάστοτε θα αναλαμβάνει, ο οποίος μπορεί και να μεταβάλλεται, σύμφωνα με την αποκλειστική βούληση του ιδίου. γ) να παρέχει τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του προς οποιονδήποτε τρίτο ή να εκτελεί έργα για οποιονδήποτε τρίτο. δ) Να καθορίζει ο ίδιος τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών του, εντός δεδομένων χρονικών πλαισίων, προσαρμόζοντάς τον στις προσωπικές του ανάγκες και όχι με βάση τον οιονδήποτε προγραμματισμό της GoStudent. Οι Καθηγητές δεν υπόκεινται σε οδηγίες από το GoStudent και ενεργούν ανεξάρτητα όταν πραγματοποιούν μαθήματα βίντεο. Επίσης, δεν εκπροσωπούν το GoStudent έναντι τρίτων ούτε δύνανται να πραγματοποιούν εκ μέρους του νομικές συναλλαγές.

   5.3 Οι συμβάσεις καθηγητή συνάπτονται μεταξύ Καθηγητή και Χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων.

   5.4 Οι χρήστες μπορούν να συνάψουν σύμβαση διδασκαλίας με διδάσκοντα αγοράζοντας μονάδες για μαθήματα βίντεο μέσω της πλατφόρμας. Οι μονάδες για μαθήματα βίντεο μπορούν να αγοραστούν με τη μορφή ωριαίων πακέτων. Οι πιστώσεις για τις ώρες που είναι ακόμη ανοικτές μπορούν επίσης να καταργηθούν, εάν ολόκληρο το πακέτο δεν εξαντληθεί εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, η σύμβαση διδασκαλίας μπορεί να παραταθεί αυτόματα μετά τη συμφωνημένη χρονική περίοδο, εάν ο χρήστης δεν ακυρώσει εγκαίρως και πριν από τη λήξη της περιόδου. Η χρήση της πλατφόρμας από τους καθηγητές προϋποθέτει τη συμφωνία με τις τιμές για τα μαθήματα που παραδίδονται στην πλατφόρμα. Οι τρέχουσες τιμές για τα μαθήματα δημοσιεύονται στην πλατφόρμα- με την έγκριση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, οι τιμές αυτές θεωρούνται ότι έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Καθηγητή και της GoStudent. Η GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των μονάδων που πρέπει να αγοραστούν (πακέτα) και τις προμήθειες που πρέπει να καταβληθούν ανά πάσα στιγμή. Τέτοιες αλλαγές ισχύουν μόνο για τα μαθήματα/πακέτα που κανονίζονται μετά από μια τέτοια αλλαγή.

   5.5 Η διεκπεραίωση της πληρωμής προς τον Καθηγητή για το μάθημα γίνεται από το GoStudent. Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, μετά τη διεξαγωγή ενός μαθήματος βίντεο, η αμοιβή του Καθηγητή για το συγκεκριμένο μάθημα θα πιστωθεί στο Διαθέσιμο Υπόλοιπό του (υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6.2).

   5.6 Ο Καθηγητής πληρώνει στο GoStudent μια προμήθεια για κάθε Σύμβαση Καθηγητή που συνάπτει. Ολόκληρο το αίτημα προμήθειας προκύπτει κατά τη σύναψη της Σύμβασης Καθηγητή. Η πληρωμή της προμήθειας στο GoStudent (που παρακρατείται από την πληρωμή) ολοκληρώνεται ως ακολούθως: Εάν ο Χρήστης εξοφλήσει πλήρως την αντίστοιχη τιμή του μαθήματος (πακέτου προσφοράς) κατά τη σύναψη της Σύμβασης Καθηγητή, παράλληλα υπολογίζεται και η πλήρης προμήθεια για την πληρωμή αυτής στο GoStudent. Εάν ο Χρήστης πληρώσει την αντίστοιχη τιμή του μαθήματος (πακέτου προσφοράς) σε δόσεις, τότε η προμήθεια πληρώνεται επίσης σε δόσεις (αναλογικά) στο GoStudent (κατά τη στιγμή της αντίστοιχης πληρωμής της δόσης από τον Χρήστη). Το GoStudent δικαιούται να παρακρατήσει τις προμήθειες που οφείλει ο Καθηγητής από τις πληρωμές που πραγματοποιεί ο Χρήστης (ή από το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Καθηγητή).

   5.7 Μετά από την ολοκλήρωση ενός μαθήματος βίντεο, το GoStudent θα αφαιρέσει το αντίστοιχο ποσό από τον Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Χρήστη και θα πιστώσει στον Καθηγητή το ποσό, αφού πρώτα αφαιρεθεί η προμήθεια. Το GoStudent μπορεί επίσης να αφαιρέσει ποσό από έναν λογαριασμό Χρήστη και να το μεταφέρει (αφού αφαιρέσει την προμήθεια) στον Καθηγητή, με την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης δεν έχει αναβάλει ή ακυρώσει μια συνεδρία εγκαίρως (δηλαδή 90 λεπτά πριν το δοκιμαστικό μάθημα ή 60 λεπτά πριν από το εκάστοτε προγραμματισμένο μάθημα) ή στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί σε αυτήν. Η προμήθεια που καταβάλλεται στο GoStudent από τον Καθηγητή σε αυτήν την περίπτωση μη έγκαιρης αναβολής του μαθήματος ή μη εμφάνισης του μαθητή μπορεί επίσης να διαφέρει από την προμήθεια που καταβάλλεται όταν πραγματοποιείται ένα Μάθημα Βίντεο, δηλαδή να είναι χαμηλότερη.

   5.8 Εάν το Διαθέσιμο Υπόλοιπο ενός Χρήστη λήξει επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, τότε το GoStudent δικαιούται ολόκληρο το ποσό που έληξε ως ειδική προμήθεια.

   5.9 Οι τρέχουσες προμήθειες πρέπει να είναι ανακοινωμένες στην Πλατφόρμα ή να έχουν γνωστοποιηθεί στον Καθηγητή, μέσω του ηλεκτρονικού του προφίλ στην πλατφόρμα.

   5.10 Εάν ο Χρήστης έχει αίτημα αποπληρωμής όσον αφορά το αγορασμένο, αλλά μη χρησιμοποιημένο Διαθέσιμο Υπόλοιπο σε ένα Σύμβαση Καθηγητή, η (αναλογική) προμήθεια ακυρώνεται επίσης αντίστοιχα (αναδρομικά) με την αποπληρωμή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Καθηγητής θα λάβει ένα ποσό στο Διαθέσιμο Υπόλοιπό του για τις προμήθειες που έχουν ήδη κρατηθεί.

   5.11 Εάν ένας Καθηγητής έχει συνάψει Σύμβαση Καθηγητή με έναν Χρήστη, είναι υποχρεωμένος να την εκτελέσει, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην έγκαιρη διεξαγωγή του μαθήματος βίντεο. Η λύση της Σύμβασης Καθηγητή είναι δυνατή μόνο βάσει του νόμιμου δικαιώματος καταγγελίας για σπουδαίο λόγο ή με τη συγκατάθεση του Χρήστη. Λόγω της λύσης της Σύμβασης Καθηγητή αρνητικές επιπτώσεις ενδέχεται να επισυμβούν στην Πλατφόρμα όπως λ.χ. χρηματικές ποινές προς το GoStudent λόγω παραβίασης των υποχρεώσεών του Καθηγητή, οι οποίες απορρέουν από τη Σύμβαση Καθηγητή.

   5.12 Ο Καθηγητής δεσμεύεται να τηρεί τις νόμιμες διατάξεις που ισχύουν για την εκπλήρωση της Σύμβασης Καθηγητή σε κάθε περίπτωση και ειδικότερα να διασφαλίζει ότι κατά την ανάρτηση περιεχομένου στην Πλατφόρμα έχει τα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης για το εν λόγω περιεχόμενο και ότι η παροχή περιεχομένου δεν παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία, ηθικά πρότυπα ή/και δικαιώματα τρίτων (όπως ενδεικτικά πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα, και δικαιώματα εμπορικού σήματος).

   5.13 Ο Καθηγητής αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί πως απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή επαναχρησιμοποίησης του διδακτικού περιεχομένου, υλικού και απαντήσεων (π.χ. σε συνομιλίες για μελέτη στο σπίτι).

   5.14 Ο Καθηγητής υποχρεούται να διατηρήσει μυστικά τα δεδομένα πρόσβασής του που παρέχονται από το GoStudent. Ο Καθηγητής είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που προέρχονται από τον προσωπικό του λογαριασμό.

   5.15 Ο Καθηγητής υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως το GoStudent εάν υπάρχει υποψία για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού του λογαριασμού. Εάν υπάρχει υποψία για μη εξουσιοδοτημένη χρήση ενός προσωπικού λογαριασμού ή εάν ένας Καθηγητής παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους ή αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει αυτόν τον προσωπικό λογαριασμό.

 6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

   6.1. Μετά την επιτυχή εγγραφή ενός Καθηγητή στην Πλατφόρμα, δημιουργείται για αυτόν ένας λογαριασμός για το Διαθέσιμο Υπόλοιπο (ένας “Λογαριασμός Υπολοίπου ” ), στον οποίο πιστώνονται τα έσοδα που απέκτησε ο Καθηγητής μέσω της διεξαγωγής μαθημάτων βίντεο ή της παροχής πρόσθετων υπηρεσιών (μπόνους). Δεν καταβάλλεται τόκος στο Διαθέσιμο Υπόλοιπο.

   6.2. Ο καθηγητής μπορεί να δει το τρέχον υπόλοιπο του πιστωτικού του υπολοίπου στο λογαριασμό χρήστη του. Ο Καθηγητής μπορεί να ζητήσει πληρωμή από 100 ευρώ και άνω, με την οποία καταβάλλεται πάντα ολόκληρο το υπόλοιπο του πιστωτικού λογαριασμού. Οι πληρωμές προς τον Καθηγητή πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα, τον επόμενο μήνα από τον μήνα κατά τον οποίο ο καθηγητής ζήτησε την πληρωμή. Αυτό θα γίνεται με τη μορφή μεταφοράς χωρίς μετρητά στον πιο πρόσφατα προκαθορισμένο τραπεζικό λογαριασμό του Καθηγητή.

   6.3. Εάν το συμβόλαιο μεταξύ του GoStudent και του Καθηγητή λυθεί, τυχόν Διαθέσιμο Υπόλοιπο που δεν έχει ακόμη καταβληθεί στον Καθηγητή, θα καταβληθεί σε αυτόν στο τέλος του επόμενου ημερολογιακού μήνα από τη λύση.

   6.4. Τυχόν φόροι και δασμοί που σχετίζονται με την πληρωμή των εσόδων του Καθηγητή (π.χ. φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) πρέπει να δηλώνονται και να καταβάλλονται από τον ίδιο τον Καθηγητή. Ο Καθηγητής δεσμεύεται να αποζημιώσει και να θεωρήσει το GoStudent εντελώς αβλαβές σε περίπτωση που επιβληθεί ποινή στο GoStudent εξαιτίας της αθέτησης των υποχρεώσεων του Καθηγητή.

   6.5 Το GoStudent έχει εμπορικούς λογαριασμούς με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για πληρωμές (π.χ. Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen). Ο Καθηγητής λαμβάνει τις πληρωμές από έναν εμπορικό λογαριασμό του GoStudent με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών για πληρωμές.

 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

   7.1 Το GoStudent επιδιώκει να καθιστά την πλατφόρμα διαθέσιμη για χρήση καθημερινά και για όλο το 24ωρο. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια διαδικασία που να εγγυάται ότι το λογισμικό δεν έχει σφάλματα, βάσει της τρέχουσας τεχνολογίας. Επομένως, το GoStudent δεν εγγυάται ότι το λογισμικό, στο οποίο βασίζεται η Πλατφόρμα, είναι εντελώς απαλλαγμένο από σφάλματα και πως δεν ενδέχεται να υπάρχει διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας. Ακόμα, ενδέχεται η πλατφόρμα να είναι προσωρινά μη διαθέσιμη λόγω εργασιών που σχετίζονται με τη συντήρησή της. Το GoStudent δύναται, χωρίς να υποχρεούται, να ανακοινώσει εγκαίρως στην Πλατφόρμα τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.

   7.2 Η Πλατφόρμα, καθώς και το λογισμικό στο οποίο βασίζεται, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται η χρήση ή η τροποποίησή τους, πέραν των συμφωνημένων δικαιωμάτων χρήσης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από το GoStudent. Αντίστοιχα, ο σχεδιασμός της Πλατφόρμας και πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Πλατφόρμα (για παράδειγμα οι βάσεις δεδομένων, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα βίντεο, τα κείμενα, τα γραφικά και άλλα) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή υπόκεινται σε άλλους νόμους για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και το GoStudent διατηρεί τα δικαιώματά τους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

   7.3 Το GoStudent έχει τη δυνατότητα να κάνει την Πλατφόρμα διαδραστική. Αυτό επιτρέπει στους Χρήστες και στους Καθηγητές να κάνουν κριτική ο ένας στον άλλον και να γράφουν τα δικά τους σχόλια. Το GoStudent δεν επαληθεύει τις κριτικές ούτε αξιολογεί αν είναι δυνητικά αβάσιμες ή παραπλανητικές. Οι Καθηγητές μπορούν να αναπαράγουν προσωπικά δεδομένα μόνο μετά από ρητή άδεια του ατόμου που αφορούν.

   7.4 Το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κριτικές ή άλλο περιεχόμενο, ολόκληρο ή μέρος του, ειδικά εάν αυτό περιέχει παράνομο περιεχόμενο.

   7.5 Ο Καθηγητής αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί πως απαγορεύεται η διανομή του κατωτέρω αναφερόμενου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιεχομένου μέσω της Πλατφόρμας: α) ρατσιστικού, πορνογραφικού, χυδαίου, προσβλητικού, αγοραίου, βίαιου, υποτιμητικού και ανήθικου περιεχόμενου· β) προσβλητικών σχολίων ή απειλών προς άλλους Χρήστες, Καθηγητές ή τρίτους· γ) περιεχόμενου που βλάπτει ή θέτει σε κίνδυνο παιδιά ή νέους που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, ή την ανατροφή τους ή που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή άλλα νομικά προστατευόμενα συμφέροντα και δικαιώματα· δ) περιεχομένου που θα μπορούσε να οδηγήσει τρίτους σε εγκληματικές ή άλλες ανήθικες πράξεις· ε) περιεχομένου που είναι αποτέλεσμα αντιγραφής για το οποίο ο Καθηγητής δεν διατηρεί δικαιώματα ή το οποίο παραχωρήθηκε από άλλα εγγεγραμμένα άτομα στ) περιεχομένου το οποίο θέτει κινδύνους ασφαλείας, όπως ιοί· ζ) αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, άλλα ανεπιθύμητα μηνύματα, οι γνωστές ‘βόμβες email’ κλπ. προς άλλους Χρήστες, Καθηγητές ή τρίτα μέλη ή ρύθμιση συνδέσμων σε σελίδες τρίτων για σκοπούς διανομής.

   7.6 Ο Καθηγητής παραχωρεί δωρεάν, μη αποκλειστικό, διαρκές και ελεύθερο δικαίωμα στο GoStudent για χρήση, επεξεργασία, αντιγραφή και διανομή των κριτικών, φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων, ηχητικών μηνυμάτων και βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στην Πλατφόρμα για προμήθεια και για διαφημιστικούς σκοπούς αυτής.

   7.7 Η χρήση εργαλείων για την ανάλυση δεδομένων του περιεχομένου της Πλατφόρμας απαγορεύεται.

   7.8 Ανά πάσα στιγμή, το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή ακόμα και να διακόψει εντελώς τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Πλατφόρμας, χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Σημαντικές αλλαγές ή περιορισμοί στις υπηρεσίες που προσφέρονται θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην Πλατφόρμα.

   7.9 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις παραμένουν δεσμευτικοί ακόμα και στην περίπτωση που οι υπηρεσίες του GoStudent περιοριστούν ή διακοπούν. Το GoStudent μπορεί να αλλάξει τους Όρους & Προϋποθέσεις αποκλειστικά σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 1.4.

 8. ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

   8.1 Η σχέση ανάμεσα στον Καθηγητή και το GoStudent διέπεται από τις θεσπισμένες διατάξεις για τις εγγυήσεις.

   8.2 Σε περίπτωση που κάποιος Καθηγητής δεν τηρεί, ή τηρεί μερικώς τη Σύμβαση Καθηγητή (π.χ. μεμονωμένες μονάδες) ή δεν την τηρεί σωστά (π.χ. μη εμφάνιση ή αργοπορημένη εμφάνιση του Καθηγητή, έλλειψη επαγγελματικής ικανότητας, ανάρμοστη συμπεριφορά προς το Χρήστη), ο Χρήστης μπορεί να καταθέσει δικαιολογημένη καταγγελία στη διεύθυνση [email protected] Σε τέτοιες περιπτώσεις, το GoStudent έχει το δικαίωμα να ελέγξει την ποιότητα ενός μαθήματος βίντεο και να λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ του Χρήστη και του Καθηγητή. Στην περίπτωση που το GoStudent διαπιστώσει ότι η καταγγελία του Χρήστη είναι βάσιμη , το αίτημα του Καθηγητή για πληρωμή ακυρώνεται. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση, οποιαδήποτε αμοιβή έχει ήδη διατεθεί στον λογαριασμό και το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Καθηγητή για τη μονάδα αφαιρείται. Εάν ο Καθηγητής δεν διαθέτει επαρκές Υπόλοιπο στον λογαριασμό του εκείνη τη στιγμή, το GoStudent διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε ποσό απαιτείται αργότερα από το Διαθέσιμο Υπόλοιπό του ή να απαιτήσει το ποσό πίσω σε μετρητά.

   8.3 Σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων από κάποιον Καθηγητή ή σε περίπτωση μη τήρησης της Σύμβασης Καθηγητή, θα γίνει προσπάθεια αντικατάστασης του Καθηγητή για τον Χρήστη, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου. Στην περίπτωση που βρεθεί αναπληρωτής Καθηγητής, η Σύμβαση Καθηγητή μεταφέρεται στον αναπληρωτή Καθηγητή. Ο Καθηγητής πρέπει να συμφωνήσει στη μεταφορά της Σύμβασης Καθηγητή. Ο αναπληρωτής Καθηγητής μπορεί στη συνέχεια να αποκτήσει έσοδα κάνοντας μαθήματα βίντεο, σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν με τον αρχικό Καθηγητή. Επιπλέον, ο αναπληρωτής Καθηγητής οφείλει την προμήθεια που καταβάλλεται στο GoStudent για τη Σύμβαση Καθηγητή που ανέλαβε (και για τις μονάδες που παρέχει ο ίδιος). Εάν δεν μπορεί να βρεθεί αναπληρωτής ή εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την αναπλήρωσή του, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Καθηγητή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 9. ΕΥΘΥΝΗ

   9.1 Το GoStudent φέρει ευθύνη μόνο εάν προκληθεί ζημιά μέσω του GoStudent ως αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης, ανεξάρτητα από το νομικό έρεισμα. Εξαιρείται η ευθύνη του GoStudent για ελαφρά αμέλεια.

   9.2 Το GoStudent δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των Καθηγητών, που περιγράφονται στη σύμβαση ή αλλού, προς τους Χρήστες. Συγκεκριμένα, το GoStudent δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στην οποία τυχόν υποβλήθηκε ο Καθηγητής που σχετίζεται με την εκτέλεση του Σύμβασης Καθηγητή. Αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στον αντίστοιχο Χρήστη.

   9.3 Το GoStudent δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που παρέχεται από τους Χρήστες ή τους Καθηγητές στην Πλατφόρμα ή για το περιεχόμενο ιστοτόπων, με τους οποίους συνδέεται το GoStudent. Για παράνομο, εσφαλμένο ή ελλειπές περιεχόμενο και ειδικά για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την μη-χρήση τέτοιων πληροφοριών, ο πάροχος του ιστότοπου που συνδέεται με το GoStudent είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο Χρήστης φέρει επομένως αποκλειστική ευθύνη για την κριτική αναθεώρηση, εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου άλλων Χρηστών και Καθηγητών.

 10. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

   10.1 Ο Καθηγητής δεσμεύεται να αποζημιώσει και να απαλλάξει το GoStudent από κάθε ευθύνη σε περίπτωση που το GoStudent θεωρηθεί δυνάμει δικαστικής απόφασης ότι φέρει αστική ή ποινική ευθύνη εξαιτίας του περιεχομένου που δημοσίευσε ο Καθηγητής στην Πλατφόρμα. Η αποζημίωση περιλαμβάνει επίσης όλα τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης.

 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

   11.1. Σε περίπτωση που ένας Καθηγητής έχει εγγραφεί στην πλατφόρμα ως καταναλωτής κατά την έννοια του Αυστριακού Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών, έχει το ακόλουθο δικαίωμα υπαναχώρησης από το GoStudent.

   11.2 Ο Καθηγητής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με το GoStudent σχετικά με την χρήση της Πλατφόρμας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα εγγραφής στην Πλατφόρμα, χωρίς να αναφέρει τους λόγους που πήρε αυτή την απόφαση.

   11.3 Ο Καθηγητής πρέπει να ειδοποιήσει το GoStudent σχετικά με την υπαναχώρηση με μια σαφή δήλωση (για παράδειγμα, ένα γράμμα ή ένα μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου προς το GoStudent). Για τον σκοπό αυτό, ο Καθηγητής μπορεί να κατεβάσει, να συμπληρώσει και να στείλει την φόρμα υπαναχώρησης μέσω της Πλατφόρμας από τον ακόλουθο σύνδεσμο, ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλη σαφή δήλωση. Εάν ο Καθηγητής επιλέξει αυτόν τον τρόπο, το GoStudent θα του απαντήσει αμέσως την επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης.

   11.4 Για να θεωρείται πως ο Καθηγητής είναι συμμορφωμένος με την περίοδο υπαναχώρησης, αρκεί να στείλει μια σχετική ειδοποίηση για την άσκηση του δικαιώματός του για υπαναχώρηση, πριν το τέλος της περιόδου υπαναχώρησης.

   11.5 Όλες οι δηλώσεις μπορούν να σταλούν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: GoStudent GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Vienna ή μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου στο [email protected]

 12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   12.1 Από τη στιγμή που ο Καθηγητής εγγραφεί επιτυχώς στην Πλατφόρμα, η σχέση αυτού και του GoStudent διέπεται από μια σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας. Τόσο ο Καθηγητής όσο και το GoStudent έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν, με άμεση ισχύ, αυτή τη σύμβαση (η οποία σχετίζεται με τη χρήση της Πλατφόρμας) ανά πάσα στιγμή, κάτι που οδηγεί και στην διαγραφή του Καθηγητή από την Πλατφόρμα. Ωστόσο, το GoStudent θα εξακολουθεί να είναι σε θέση να επεξεργάζεται τις ισχύουσες Συμβάσεις Καθηγητή με κανονικό τρόπο.

 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

   13.1 Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις, καθώς και όλες οι περαιτέρω συμφωνίες με το GoStudent, υπόκεινται αποκλειστικά στην Αυστριακή Νομοθεσία, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών και των κανόνων αναφοράς του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Αυτή η επιλογή νόμου εφαρμόζεται στο βαθμό που δεν στερεί σε έναν Καθηγητή την προστασία που παρέχεται από τις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου του κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του.

   13.2 Το αρμόδιο δικαστήριο της Βιέννης είναι υπεύθυνο για όλες τις νομικές διαδικασίες που ένας Καθηγητής μπορεί να ασκήσει κατά του GoStudent λόγω διαφορών που προκύπτουν από την σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας. Αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα του Καθηγητή να προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες σε οποιοδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Για όλες τις νομικές διαδικασίες που ασκούνται εναντίον του Καθηγητή - ο οποίος διαμένει, έχει συνήθη τόπο κατοικίας ή εργασίας στην Αυστρία - λόγω διαφορών που προκύπτουν από την σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας, αρμόδιο δικαστήριο θα είναι ένα από τα δικαστήρια που βρίσκονται στην περιοχή όπου ο Καθηγητής διαμένει, έχει το συνήθη τόπο κατοικίας ή εργασίας του. Για Καθηγητές που δεν κατοικούσαν στην Αυστρία κατά τη σύναψη της σύμβασης, ισχύουν οι νόμιμοι τόποι δικαιοδοσίας.

 14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

   14.1 Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων και γραπτών συμφωνιών που αποκλίνουν από τους Όρους & Προϋποθέσεις, ανάμεσα σε ένα Καθηγητή και το GoStudent, οι διατάξεις των γραπτών συμφωνιών υπερισχύουν αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων.

   14.2 Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων είναι ή καταστούν άκυρες, το εναπομένον περιεχόμενο των Όρων & Προϋποθέσεων θα παραμείνει ανεπηρέαστο. Η μη έγκυρη διάταξη θα αντικατασταθεί από μια διάταξη που είναι νομικά έγκυρη και ταιριάζει με τον οικονομικό σκοπό του Καθηγητή και του GoStudent.

   14.3 Ως \“τρίτο μέρος\” σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι άλλο από το άτομο που έχει εγγραφεί ως Καθηγητής και από το GoStudent, ακόμη και αν υπάρχουν νομικές ή/και οικονομικές σχέσεις με ένα τέτοιο άτομο.

   14.4 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, κανένας Καθηγητής αλλά ούτε και το GoStudent δεν μπορούν να μεταβιβάσουν ή να αναθέσουν τις διατάξεις και τα δικαιώματα από αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις σε τρίτους, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους.