Tyvärr tar vi inte emot nya studenter för tillfället, nya lärare just nu, nya partners just nu

Våra allmänna villkor

Allmänna villkor

Senast uppdaterad 01.10.2021

för

GoStudent GmbH

För användare

(nedan "Allmänna villkor")

 1. OMFATTNING

   1.1. GoStudent GmbH, med säte i Wien, registrerat i handelsregistret vid handelsdomstolen i Wien under FN 447118 b (nedan kallat “GoStudent”), tillhandahåller en onlineplattform för privatundervisningstjänster (nedan kallad “plattformen”) under domänerna gostudent.at, gostudent.de, gostudent.ch och gostudent.org samt i en app.
   1.2. Dessa villkor gäller för alla personer som är registrerade på plattformen som användare (nedan kallade “användare”). De reglerar användarnas rättigheter och skyldigheter när de besöker plattformen och använder de funktioner och tjänster som erbjuds på den.
   1.3. Dessa villkor gäller uteslutande för användning av plattformen som användare. Eventuella avvikande, motsägelsefulla eller kompletterande villkor ska inte utgöra en del av affärsrelationen mellan användaren och GoStudent, även om de inte uttryckligen har motsagts. Avvikande, motsägelsefulla eller kompletterande villkor är endast giltiga om GoStudent har godkänt dem skriftligen.
   1.4. GoStudent kan när som helst ändra bestämmelserna i dessa villkor utan att ange skäl. Sådana ändringar ska publiceras på plattformen. Om användaren fortsätter att använda plattformen efter att ha fått information om de ändrade villkoren anses ändringarna vara godkända.
   1.5. Information om skyddet av användarens personuppgifter finns i sekretesspolicyn på plattformen under https://www.gostudent.org/se/sekretesspolicy..

 2. FÖREMÅLET FÖR AVTALET, BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

   2.1. Användare och personer som är registrerade som privatlärare (nedan kallade “privatlärare”) kan arrangera onlinevideolektioner (nedan kallade “videolektioner”) via plattformen.
   2.2. Alla personer som vill erbjuda videolektioner via plattformen kan registrera sig som privatlärare. Dessa personer behöver inte vara lärare. Om tjänster som erbjuds av privatlärare via plattformen är avgiftsbelagda kommer detta att anges uttryckligen och tydligt.
   2.3. Om en användare och en privatlärare kommer överens om videolektioner ska avtalet om detta ingås direkt mellan användaren och privatläraren (nedan kallat “privatlärarkontrakt”).
   2.4. GoStudent driver plattformen och arrangerar privatlärarkontrakt för privatlärares räkning för användare av plattformen. GoStudent erbjuder dessutom vissa tjänster i samband med att användare introduceras i systemet och ger även stöd i hanteringen av privatlärarkontrakt. GoStudent har befogenhet att ta emot betalningar i privatlärares namn och för deras räkning. GoStudent självt blir dock inte part i de avtal som ingås mellan användare och privatlärare.
   2.5. GoStudent kan också tillhandahålla andra tjänster via plattformen (t.ex. en läxchatt eller en gratis provlektion för att testa videolektioner). GoStudent är dock inte skyldigt att göra sådana erbjudanden tillgängliga.

 3. REGISTRERING, SAMTYCKE FRÅN DEN JURIDISKA REPRESENTANTEN

   3.1. För användning av plattformen krävs en motsvarande registrering. När användaren registrerar sig på plattformen godkänner hen giltigheten för dessa villkor. Användning av plattformen som användare eller privatlärare är reserverad för registrerade personer. Registreringen är gratis.
   3.2. Vid registreringen måste användaren lämna all information fullständigt och sanningsenligt och omgående uppdatera den om det sker några ändringar.
   3.3. Det finns ingen rätt till registrering på plattformen. GoStudent förbehåller sig rätten att vägra att registrera en person som användare utan att ange skäl eller att utesluta redan registrerade användare från att använda plattformen utan att ange skäl. GoStudent kommer att återbetala alla tillgodolektioner som har köpts och ännu inte använts vid tidpunkten för uteslutningen till den uteslutna användaren. För att göra denna betalning använder GoStudent samma betalningsmedel som användaren ursprungligen använde för att köpa tillgodolektionerna.
   3.4. Det är möjligt att registrera sig på plattformen oavsett ålder. För att kunna använda avgiftsbelagda tjänster (videolektioner) via plattformen måste användare dock vara minst 14 år gamla och privatlärare minst 18 år gamla. Om en användare eller privatlärare ännu inte har uppnått respektive minimiålder krävs ett samtycke på förhand från personens juridiska representant.
   3.5. GoStudent ger användaren tillgång till plattformen genom att överföra åtkomstdata till mobiltelefonnumret som användaren har angett och skapa ett personligt användarkonto. I detta avseende är användaren skyldig att tillhandahålla en e-postadress till GoStudent ([email protected]) som kan användas för att skicka dokument till användaren. Om denna e-postadress ändras måste användaren omedelbart meddela GoStudent genom att ange den nya e-postadressen.

 4. PRIVATLÄRARKONTRAKT FÖR VIDEOUNDERVISNING, KÖP AV TILLGODOLEKTIONER

   4.1. Privatlärarkontrakt ingås mellan en användare och en privatlärare i enlighet med relevanta bestämmelser i dessa villkor.
   4.2. Användare kan ingå ett privatlärarkontrakt med en privatlärare genom att köpa tillgodolektioner för videolektioner via plattformen. Behandlingen av betalningen för tillgodolektioner till läraren administreras av GoStudent. Tillgodolektioner för videolektioner kan köpas i form av timbaserade paket. Tillgodolektioner för timmar som fortfarande är öppna kan också avskrivas om hela paketet inte förbrukas inom en viss tid.
   4.3. Under avtalsperioden kommer användaren varje månad (på respektive påfyllnadsdatum) att tilldelas det antal lektioner som har specificerats i avtalet, och motsvarande summa kommer att debiteras automatiskt. Påfyllnadsdatumet motsvarar den kalenderdag då avtalet slöts (ex. om ett avtal slöts 20-03-2021 kommer påfyllnadsdatumet att vara den 20:e varje månad under avtalsperioden). Tilldelade lektioner kan fritt användas för att boka in lektioner fram till nästa påfyllnadsdatum – de kan inte användas efter nästa påfyllnadsdatum. Det finns möjlighet att pausa avtalet en månad i taget (med start vid påfyllnadsdatumet). Pausens varaktighet kommer sedan att läggas till avtalsperioden som förlängs därefter. Det går inte att pausa ett 6-månadersavtal. Vid avtalsperioder på 9 eller 12 månader finns det möjlighet att pausa i en månad. Vid 18- eller 24-månaderspaket finns det möjlighet att pausa vid två tillfällen, och vid en avtalsperiod på 36 månader finns det möjlighet att pausa vid tre tillfällen.
   4.4. Om användaren eller dennes juridiska representant klickar på knappen “Beställ nu mot avgift” på plattformen ger de ett bindande erbjudande till den (tidigare valda) privatläraren om att ingå ett privatlärarkontrakt samt att köpa det antal tillgodolektioner som krävs för detta och därmed ett erbjudande om att ingå ett avtal mot avgift. GoStudent skickar ett bekräftelsemeddelande till användaren (på uppdrag av och i respektive privatlärares namn) för att godkänna erbjudandet.
   4.5. Innan användaren ingår privatlärarkontraktet får denne möjlighet att kontrollera alla uppgifter igen och ändra dem vid behov.
   4.6. GoStudent har handelskonton med externa betaltjänstleverantörer (t.ex. Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen). Användaren överför betalningarna till GoStudents handelskonto hos respektive betaltjänstleverantör. Användaren förvärvar därmed kredit för användning av videolektioner med respektive handledare via plattformen.
   4.7. I enlighet med avsnitt 7 (3) i den österrikiska lagen om distansförsäljning (FAGG), får användaren en bekräftelse på det ingångna privatlärarkontraktet i en permanent databärare (t.ex. Ett PDF-dokument via e-post) tillsammans med informationen som nämns i avsnitt 4 (1) i FAGG.

 5. VIDEOLEKTIONER, AUTOMATISK FÖRLÄNGNING

   5.1. Privatlärarkontrakt kan (i synnerhet) ingås i form av olika paket med lektioner som användaren ska förbruka inom en viss tidsperiod. Priserna för de olika paketen kan variera beroende på antalet enheter och den tidsperiod som avsatts för förbrukning av enheterna.
   5.2. De aktuella priserna meddelas på plattformen. GoStudent förbehåller sig rätten att ändra priserna när som helst. Sådana ändringar gäller endast för enheter/paket som köps efter en sådan ändring.
   5.3. Betalning av tillgodolektioner för videolektioner sker antingen (helt eller delvis) i förskott och/eller via månadsbetalningar genom den valda betalningsleverantören. Om betalningen sker via App Store kommer köpet att debiteras efter bekräftelse via användarens iTunes-konto.
   5.4. När tidsperioden har löpt ut förlängs kontraktet med ett nytt paket med samma villkor (lektioner, tidsperiod och pris). Om användaren inte önskar detta kan det officiella avbokningsformuläret fyllas i från ögonblicket då kontraktet slutförs till senast 7 dagar innan kontraktsperiodens slut, vilket då förhindrar den följande förlängningen. Annars förnyas lärarens kontrakt med ett nytt paket med samma villkor (lektioner, tidsperiod och pris). För betalningen gäller avtalet som valts i det ursprungliga lärarkontraktet (se även punkt 5.3). Om kontraktet inte avslutas förlängs det nuvarande kontraktet utan någon ny rätt till återkallelse (Punkt 12.).
   5.5. Utöver de enskilda videolektionerna kan privatlärare även erbjuda gratis livegruppkurser samt betalda livegruppkurser via plattformen. Dessa är i princip engångsköp (och inte paket).

 6. ANVÄNDARES RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

   6.1. Användaren samtycker till att när denne använder videolektioner via plattformen så kan GoStudent dra av det belopp per enhet som överenskoms när privatlärarkontraktet ingicks från användarens saldo för tillgodolektioner och kreditera privatläraren med det tillgodohavande som denne har rätt till för denna enhet. Om tillgodolektioner förfaller på grund av att de inte används av användaren inom den tidsperiod som fastställts för detta ändamål, kommer de också att dras av från användarens konto.
   6.2. Användaren har möjlighet att skapa en begäran om ombokning upp till 60 minuter innan en videolektion som redan har avtalats med en privatlärare. Om detta accepteras av läraren minst 30 minuter före enhetens start får användaren automatiskt en ny tid på det nya datumet utan kostnad. Det bör noteras att respektive privatlärare har rätt att avtala om egna arrangemang med en användare om tidpunkten då en ombokning senast kan göras utan kostnad. Gränsen som GoStudent har angett är 30 minuter innan lektionen skulle ha börjat. Om en avbokning eller ombokning inte sker i enlighet med ovanstående bestämmelser, eller om en användare är frånvarande, förbehåller sig GoStudent rätten att dra av en enhet videolektioner från användarens saldo för tillgodolektioner i privatlärarens namn och för privatlärarens räkning.
   6.3. Användaren förbinder sig att hemlighålla de åtkomstuppgifter som tillhandahålls av GoStudent. Användaren är ansvarig för alla aktiviteter som utförs från dennes användarkonto.
   6.4. Användaren förbinder sig att omedelbart meddela GoStudent om det finns någon misstanke om obehörig användning av användarkontot. Om det finns misstankar om obehörig användning av ett användarkonto eller om en användare bryter mot tillämpliga rättsliga bestämmelser eller dessa villkor förbehåller sig GoStudent rätten att blockera användarkontot.

 7. INFORMATION OM PRIVATLÄRARE

   7.1. Vid registreringen anger en privatlärare inom vilka ämnesområden (t.ex. skolämnen) hen vill erbjuda videolektioner. Om förfrågningar om videolektioner inom ett relevant ämnesområde tas emot från användare via plattformen kan GoStudent meddela en privatlärare, men det finns ingen skyldighet att göra det. Å andra sidan finns det ingen skyldighet för privatläraren att svara på förfrågningar om videolektioner.
   7.2. En användare har ingen rätt att bli hänvisad till en viss privatlärare. Tillgängligheten för privatlärare är uteslutande baserad på de tider som de själva har angett på plattformen.
   7.3. Det finns inget anställningsförhållande eller frilansförhållande mellan en privatlärare och GoStudent. Privatlärare är inte föremål för instruktioner från GoStudent och agerar självständigt när de håller videolektioner. De är inte heller auktoriserade att företräda GoStudent i juridiska transaktioner.

 8. ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN

   8.1. GoStudent ska göra plattformen tillgänglig för användning dygnet runt. Baserat på dagens teknik finns det dock inget förfarande som kan garantera att programvaran är felfri. GoStudent garanterar därför inte att programvaran som plattformen bygger på är helt fri från fel och att det inte kommer att uppstå några driftstopp på plattformen. Dessutom kan plattformen vara tillfälligt otillgänglig på grund av underhållsarbete. GoStudent kommer att meddela planerat underhållsarbete på plattformen i god tid. GoStudent är dock inte skyldigt att uppdatera plattformen.
   8.2. Plattformen och den underliggande programvaran är upphovsrättsskyddade och får inte användas eller ändras utöver de överenskomna användningsrättigheterna utan skriftligt samtycke i förväg från GoStudent. Plattformens utformning och i synnerhet innehållet som placeras på plattformen (t.ex. databaser, foton, bilder, logotyper, videor, texter, grafik) är upphovsrättsligt skyddade eller omfattas av andra lagar för skydd av immateriella rättigheter och GoStudent har, om inget annat anges, rätt till dessa.
   8.3. GoStudent kan göra plattformen interaktiv. Det ger användare och privatlärare möjlighet att recensera varandra och skriva egna kommentarer. GoStudent kontrollerar inte om recensionerna eventuellt är ogrundade eller vilseledande. Användarna förbinder sig att endast lämna sanningsenlig information i recensionerna och att följa de rättsliga bestämmelserna samt dessa villkor. Användare får endast återge personuppgifter med den berörda personens uttryckliga tillstånd.
   8.4. GoStudent förbehåller sig rätten att helt eller delvis ta bort recensioner eller annat innehåll, särskilt om de innehåller olagligt innehåll.
   8.5. Användaren bekräftar och godkänner uttryckligen att det är förbjudet att distribuera speciellt, men inte uteslutande, följande innehåll via plattformen:
   a. rasistiskt, pornografiskt, obscent, förolämpande, vulgärt, våldsamt, nedvärderande och omoraliskt innehåll;
   b. förolämpande, sårande kommentarer eller hot mot andra användare, privatlärare eller tredje part;
   c. innehåll som försämrar eller äventyrar barns eller ungdomars utveckling eller uppfostran eller som kränker den mänskliga värdigheten eller andra rättsligt skyddade intressen;
   d. innehåll som kan leda andra till kriminella eller andra omoraliska handlingar;
   e. kopierat innehåll som privatläraren inte har några rättigheter till eller som tillhandahållits av andra registrerade personer;
   f. innehåll som utgör en säkerhetsrisk, t.ex. virus;
   g. oönskade reklammeddelanden, skräppost, andra oönskade meddelanden, så kallade e-postbomber osv. som skickas till andra användare, privatlärare eller tredje part eller konfiguration av länkar till tredjepartssidor i distributionssyfte.
   8.6. Användaren beviljar GoStudent den fria, icke-exklusiva, eviga och obegränsade rätten att använda, redigera, kopiera och distribuera recensioner, foton, grafik, texter, ljudmeddelanden och videor som publicerats på plattformen för att tillhandahålla dem på plattformen och för att göra reklam för plattformen.
   8.7. Det är inte tillåtet att använda verktyg för dataanalys av plattformens innehåll.
   8.8. GoStudent har rätt att när som helst begränsa eller helt avbryta de tjänster som erbjuds via plattformen utan att ange skäl. Betydande ändringar eller begränsningar av tjänsterna som erbjuds kommer att meddelas på plattformen i god tid.
   8.9. En begränsning eller ett avbrott av tjänsterna som GoStudent erbjuder ändrar inte dessa villkor. GoStudent kan endast ändra villkoren i enlighet med proceduren som anges i avsnitt 1.4.

 9. GARANTI, ÅTERKALLELSE AV PRIVATLÄRARKONTRAKT

   9.1. Förhållandet mellan användaren och GoStudent regleras av de lagstadgade garantibestämmelserna.
   9.2. Om en privatlärare inte eller endast delvis har uppfyllt ett privatlärarkontrakt (t.ex. enskilda enheter) eller har uppfyllt det på ett dåligt sätt (t.ex. frånvaro eller sen ankomst från privatläraren, bristande yrkeskompetens, olämplig behandling av användare), kan användaren lämna in ett motiverat klagomål till [email protected] GoStudent kan i sådana fall kontrollera kvaliteten på en videolektion och försöka medla mellan användaren och privatläraren. Användaren och privatläraren samtycker till att GoStudent har sista ordet när det gäller förekomsten av och beloppet för ett eventuellt krav på återbetalning av tillgodolektioner. Om GoStudent anser att användarens klagomål är motiverat ska tillgodolektioner för en enhet videolektioner krediteras till användarens konto och eventuella tillgodolektioner som redan överförts till privatlärarens konto för enheten ska dras av från privatlärarens saldo.
   9.3. Vid allvarliga överträdelser av en privatlärare eller om privatlärarkontraktet inte uppfylls ska ett försök göras att hitta en ersättningsprivatlärare för användaren på användarens begäran. Om en ersättningsprivatlärare hittas överförs privatlärarkontraktet till ersättningsprivatläraren och de outnyttjade tillgodolektionerna ska vara tillgängliga för videolektioner med ersättningsprivatläraren enligt de tidigare överenskomna villkoren (öppna enheter/avtalad tidsperiod). Om ingen ersättningsprivatlärare kan hittas inom en rimlig tid eller om användaren inte vill ha någon ersättningsprivatlärare har användaren rätt att säga upp privatlärarkontraktet enligt punkt 12.8.

 10. ANSVAR

   10.1. GoStudent är endast ansvarigt, oavsett rättslig grund, om skadan orsakats av GoStudent till följd av grov vårdslöshet eller uppsåt. GoStudents ansvar för obetydlig vårdslöshet är uteslutet – utom vid personskador.
   10.2. GoStudent ska inte ta på sig något ansvar för uppfyllelse av avtalsenliga eller andra skyldigheter som privatlärare har gentemot användare. GoStudent är inte ansvarigt för tillgången till privatlärare eller för eventuella skador som användaren drabbas av i samband med utförandet av ett privatlärarkontrakt. När det gäller återbetalning av tillgodolektionen som använts för en videolektionenhet måste användaren gå vidare i enlighet med punkt 9.2. Alla krav utöver detta måste göras direkt till respektive privatlärare.
   10.3. GoStudent ansvarar inte för det innehåll som tillhandahålls av användare eller privatlärare på plattformen eller för innehållet på webbplatser som GoStudent länkas till. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador som uppstår till följd av användning eller icke-användning av sådan information är leverantören av den webbplats som GoStudent länkas till ensamt ansvarig. Användaren är därför ensamt ansvarig för att kritiskt granska och utvärdera innehållet från andra användare och privatlärare.

 11. ANVÄNDARENS ANSVARSFRIHET

   11.1. Användaren åtar sig att gottgöra och hålla GoStudent helt skadeslöst om GoStudent hålls ansvarigt av privatlärare för anspråk som härrör från privatlärarkontrakt eller från andra användare, privatlärare eller tredje part för civila eller straffrättsliga, rättsliga eller utomrättsliga anspråk som härrör från innehållet som användaren har publicerat på plattformen. Gottgörelsen omfattar även straffavgifter, skadestånd och alla kostnader för rättsligt försvar.

 12. ANVÄNDARES RÄTT TILL ÅTERKALLELSE (PRIVATLÄRARKONTRAKT)

   12.1. Om en användare ingår ett privatlärarkontrakt via plattformen med en privatlärare som är en entreprenör i den mening som avses i den österrikiska konsumentskyddslagen, har användaren följande rätt till återkallelse mot privatläraren.
   12.2. Användaren har rätt att säga upp avtalet utan att ange skäl.
   12.3. Ångerfristen är 14 dagar från den dag då avtalet ingicks.
   12.4. För att utöva sin rätt till återkallelse måste användaren meddela återkallelsen av kontraktet genom ett tydligt uttalande. Användaren kan för detta ändamål ladda ner, fylla i och skicka exempelformuläret för återkallelse eller skicka ett annat tydligt uttalande via e-post till [email protected] eller via post till Ernst-Melchior-Gasse 20, 6th floor, 1020 Wien (återkallelsen behandlas särskilt snabbt om användaren använder formuläret eller skickar ett e-postmeddelande). Om användaren använder den här möjligheten kommer GoStudent omedelbart skicka en bekräftelse till användaren om att man har mottagit denna återkallelse.
   12.5. För att iaktta återkallelseperioden räcker det att användaren skickar ett meddelande om att hen utnyttjar sin rätt till återkallelse innan återkallelseperioden löper ut.
   12.6. Konsekvenser av återkallelse: Om användaren återkallar privatlärarkontraktet måste alla betalningar som gjorts för köp av tillgodolektioner för videolektioner återbetalas till användaren omgående och senast inom fjorton dagar från den dag då meddelandet om återkallelse av kontraktet mottogs. För denna återbetalning ska samma betalningsmedel användas som vid det ursprungliga köpet av tillgodolektioner.
   12.7. Undantag från rätten till återkallelse: Rätten till återkallelse gäller inte längre så snart den första betalda privatlärarsessionen äger rum inom den 14 dagar långa perioden. Det gäller inte oavsett om användaren faktiskt har använt enheten eller har varit frånvarande.
   12.8. Efter utgången av den 14 dagar långa återkallelseperioden från och med den dag då avtalet ingicks kan användaren inte längre säga upp privatlärarkontraktet och kan inte heller kräva tillbaka beloppet som betalats för köpet av tillgodolektioner. Rätten till en extraordinär återkallelse av privatlärarkontraktet förblir opåverkad. I händelse av en sådan extraordinär återkallelse kan användaren återkräva beloppet som betalats för förvärvet av (oanvända) tillgodolektioner.

 13. KONTRAKTETS VARAKTIGHET/UPPSÄGNING

   13.1. Kontraktsförhållandet mellan GoStudent och Användaren gällande användningen av Plattformen börjar med att Användaren registrerar sig på Plattformen. Både Användaren och GoStudent har rätt att avsluta det här kontraktsförhållandet (gällande användningen av Plattformen) när som helst med omedelbar verkan, i vilket fall registreringen som Användare måste radera. Detta gäller inte det slutförda pågående lärarkontraktet, där behandlingen i vilket fall fortfarande ska handhas av GoStudent. Lärarkontraktet kan bara avslutas under extraordinära omständigheter om det finns bevis för något av följande skäl:
   - i händelse att användaren drabbas av allvarlig, ihållande sjukdom som gör det orimligt att delta i lektionerna.
   - i händelse av minst 3 månaders arbetslöshet och den därpå följande förlusten av inkomster (förutsatt att anställningen var på plats då det ursprungliga kontraktet fullföljdes).
   - i händelse av flytt utomlands till en plats där tidsskillnaden är så stor att det är orimligt att delta i lektionerna.
   - om ingen vikarierande lärare kan hittas inom en rimlig tidsperiod i enlighet med punkt 9.3.

 14. TILLÄMPLIG LAG, BEHÖRIG DOMSTOL

   14.1. Dessa villkor och alla ytterligare avtal med GoStudent omfattas uteslutande av österrikisk lag, med undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor och referensnormer för internationell privaträtt. Detta val av tillämplig lag gäller endast i den mån det inte berövar en användare det skydd som ges av de tvingande bestämmelserna i lagen i den stat där hen har sin hemvist.
   14.2. Den behöriga domstolen i Wien är ansvarig för alla rättsliga åtgärder som en användare vidtar mot GoStudent på grund av tvister som uppstår i samband med kontraktsförhållandet. Detta påverkar inte användarens rätt att väcka talan i någon annan lagstadgad domstol. För alla rättsliga åtgärder som vidtas mot en användare som har sin hemvist, vanliga vistelseort eller arbetsplats i Österrike för tvister som uppstår i samband med kontraktsförhållandet ska en av de domstolar i vars distrikt användaren har sin hemvist, vanliga vistelseort eller arbetsplats vara behörig. För användare som inte var bosatta i Österrike när kontraktet ingicks ska de lagstadgade domstolarna gälla.

 15. SLUTBESTÄMMELSER

   15.1. Vid motsättningar mellan dessa villkor och avvikande skriftliga avtal mellan en användare och GoStudent ska bestämmelserna i de avvikande avtalen ha företräde framför dessa villkor.
   15.2. Om enskilda bestämmelser i dessa villkor skulle vara eller bli ogiltiga ska detta inte påverka det övriga innehållet i villkoren. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas av en bestämmelse som är rättsligt giltig och som närmast motsvarar användarens och GoStudents ekonomiska syfte.
   15.3. En “tredje part” i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person som skiljer sig från den person som är registrerad som användare och från GoStudent, även om juridiska och/eller ekonomiska relationer skulle existera med en sådan person.
   15.4. Om inget annat anges i dessa villkor får varken en användare eller GoStudent överföra eller överlåta bestämmelserna och rättigheterna i dessa villkor till tredje part utan den andra partens skriftliga samtycke.