Tyvärr tar vi inte emot nya studenter för tillfället, nya lärare just nu, nya partners just nu

Våra allmänna villkor

Allmänna villkor

för

GoStudent GmbH

För privatlärare

(nedan "Allmänna villkor")

 1. OMFATTNING

   1.1. GoStudent GmbH, med säte i Wien, registrerat i handelsregistret vid handelsdomstolen i Wien under FN 447118 b (nedan kallat “GoStudent”), tillhandahåller en onlineplattform för privatundervisningstjänster (nedan kallad “plattformen”) under domänerna gostudent.at, gostudent.de, gostudent.ch och gostudent.org samt i en app.
   1.2. Dessa allmänna villkor skall gälla alla personer som är registrerade som Privatlärare (hädanefter kallade ”Privatlärare”) på plattformen. De reglerar privatlärares rättigheter och skyldigheter när de besöker plattformen och när de använder funktionerna och tjänsterna som erbjuds på den. Om inte registreringsprocessen har slutförts kan personen inte erbjuda privatundervisning via plattformen.
   1.3. Dessa villkor gäller uteslutande för användning av plattformen som privatlärare. Eventuella avvikande, motsägelsefulla eller kompletterande villkor ska inte utgöra en del av affärsrelationen mellan privatlärare och GoStudent, även om de inte uttryckligen har motsagts. Avvikande, motsägelsefulla eller kompletterande villkor är endast giltiga om GoStudent har godkänt dem skriftligen.
   1.4. GoStudent kan när som helst ändra bestämmelserna i dessa villkor utan att ange skäl. Sådana ändringar ska publiceras på plattformen. Om privatlärare fortsätter att använda plattformen efter att ha fått information om de ändrade villkoren anses ändringarna vara godkända.
   1.5. Information om skyddet av privatlärarens personuppgifter finns i sekretesspolicyn på plattformen under https://www.gostudent.org/se/sekretesspolicy

 2. FÖREMÅLET FÖR AVTALET, BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

   2.1. Privatlärare och personer som är registrerade som användare (nedan kallade “användare”) kan arrangera onlinevideolektioner (nedan kallade “videolektioner”) via plattformen.
   2.2. Om en lärare och en användare kommer överens om videolektioner avtalas kontraktet för videolektioner direkt mellan läraren och användaren (hädanefter ”lärarkontrakt”). Läraren får en bekräftelse av GoStudent om slutförandet av lärarkontraktet.
   2.3. GoStudent driver Plattformen och ordnar privatlärarkontrakt å Privatlärares vägnar åt Användare på Plattformen. Dessutom erbjuder GoStudent vissa tjänster i samband med registreringen av Användare. Men GoStudent blir själv ingen part i privatlärarkontrakten som avtalas mellan Användare och Privatlärare.
   2.4. GoStudent kan också tillhandahålla andra tjänster via plattformen (t.ex. en läxchatt eller en gratis provlektion för att testa videolektioner) där privatlärare kan få en bonus under vissa villkor. GoStudent är dock inte skyldigt att göra sådana erbjudanden tillgängliga eller att erbjuda en bonus för dem.

 3. REGISTRERING, SAMTYCKE FRÅN DEN JURIDISKA REPRESENTANTEN

   3.1. För användning av plattformen krävs en motsvarande registrering. När privatläraren registrerar sig på plattformen godkänner hen giltigheten för dessa villkor. Användning av plattformen som privatlärare eller användare är reserverad för registrerade personer. Registreringen är gratis.
   3.2. Vid registreringen måste privatläraren lämna all information fullständigt och sanningsenligt och omgående uppdatera den om det sker några ändringar.
   3.3. Det finns ingen rätt till registrering på plattformen. GoStudent förbehåller sig rätten att vägra att registrera en person som privatlärare utan att ange skäl eller att utesluta redan registrerade användare från att använda plattformen utan att ange skäl. För avräkning och utbetalning av de tillgodolektioner som privatläraren har tjänat på plattformen ska privatläraren förse GoStudent med ett bankkonto hos ett kreditinstitut inom det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA). Detta måste göras i alla fall inom 7 dagar efter GoStudents skriftliga begäran (även via e-post).
   3.4. Det är möjligt att registrera sig på plattformen oavsett ålder. För att kunna använda avgiftsbelagda tjänster (videolektioner) via plattformen måste användare dock vara minst 14 år gamla och privatlärare minst 18 år gamla. Om en användare eller privatlärare ännu inte har uppnått respektive minimiålder krävs ett samtycke på förhand från personens juridiska representant.
   3.5. GoStudent ger privatläraren tillgång till plattformen genom att överföra åtkomstdata till mobiltelefonnumret som privatläraren har angett och skapa ett personligt användarkonto. I detta avseende är privatläraren skyldig att tillhandahålla en e-postadress till GoStudent ([email protected]) som kan användas för att skicka dokument till privatläraren. Om denna e-postadress ändras måste privatläraren omedelbart meddela GoStudent genom att ange den nya e-postadressen.

 4. UTNÄMNING AV GOSTUDENT SOM FÖRMEDLARE

   4.1. Privatläraren ger härmed GoStudent i uppdrag att presentera de ämneskunskaper som hen erbjuder på plattformen och att ge hen möjlighet att ingå privatlärarkontrakt via plattformen. GoStudent kan dock inte garantera att privatlärarkontrakt verkligen ingås.
   4.2. GoStudent har rätt att ta emot betalningar i privatlärares namn och för deras räkning.

 5. PRIVATLÄRARES RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

   5.1. Privatlärare kan registrera sig på plattformen för att erbjuda videolektioner. Vid registreringen anger en privatlärare inom vilka ämnesområden (t.ex. skolämnen) hen vill erbjuda videolektioner. Om förfrågningar om videolektioner inom ett relevant ämnesområde tas emot från användare via plattformen kan GoStudent meddela en privatlärare, men det finns ingen skyldighet att göra det. Å andra sidan finns det ingen skyldighet för privatläraren att svara på förfrågningar om videolektioner.
   5.2. Det finns inget anställningsförhållande eller frilansförhållande mellan en privatlärare och GoStudent. Privatlärare är inte föremål för instruktioner från GoStudent och agerar självständigt när de håller videolektioner. De är inte heller auktoriserade att företräda GoStudent i juridiska transaktioner.
   5.3. Privatlärarkontrakt ingås mellan en privatlärare och en användare med beaktande av relevanta bestämmelser i dessa villkor.
   5.4. Användare kan slutföra ett privatlärarkontrakt med en Privatlärare genom att köpa krediter för videolektioner via Plattformen. Krediter för videolektioner kan köpas i formen av timpaket. Krediter för timmar som fortfarande är öppna kan också avstås från om hela paketet inte används inom en viss tidsperiod. Dessutom kan privatlärarkontraktet automatiskt förlängas efter den överenskomna tidsperioden om Användaren inte motsätter sig detta i god tid innan perioden löper ut. Användningen av plattformen av Privatlärare kräver godkännandet av taxorna för lektionerna som listas på plattformen. De nuvarande priserna för lektionerna publiceras på plattformen; med godkännandet av de nuvarande allmänna villkoren anses Privatläraren och GoStudent ha kommit överens om dessa taxor. GoStudent förbehåller sig rätten att ändra taxorna för krediterna som ska köpas (paket) och provisionen som ska betalas när som helst. Sådana ändringar gäller bara lektioner/paket som avtalas efter en sådan ändring.
   5.5. Behandlingen av betalningen för tillgodolektioner till läraren administreras av GoStudent. Om inget annat avtalats kommer privatläraren, efter att en videolektion har hållits, att få tillgodohavandet för den lektionen utbetalat till sitt konto (med förbehåll för klausul 6.2).
   5.6. Privatläraren betalar GoStudent en provision för varje ingått privatlärarkontrakt. Hela provisionskravet uppstår när privatlärarkontraktet ingås. Utbetalning av provisionen till GoStudent (i form av ett innehållet belopp) sker enligt följande: Om användaren betalar den förvärvade tillgodolektionen (paketet) i sin helhet vid ingåendet av privatlärarkontraktet ska provisionen i sin helhet också omgående betalas till GoStudent. Om användaren betalar den förvärvade tillgodolektionen (paketet) i delbetalningar ska provisionen också betalas i delbelopp (proportionellt) till GoStudent (vid tidpunkten för användarens respektive betalning). GoStudent har rätt att undanhålla provisionsbeloppen som privatläraren är skyldig från användarens betalningar (eller hens saldo).
   5.7. När en videolektion är klar kommer GoStudent att dra tillgodolektioner från användarens konto och betala dem till privatläraren med undantag för provisionen. GoStudent kan också dra tillgodolektioner från en användares konto och överföra dem med undantag för provisionen till privatläraren om användaren inte bokar om eller avbokar en session i tid eller inte är med på den. Den provision som ska betalas till GoStudent av privatläraren i det här fallet kan också skilja sig från provisionen som ska betalas när en videolektion hålls.
   5.8. Om en användares tillgodolektioner förfaller på grund av att de inte används inom den angivna tidsperioden har GoStudent rätt till hela beloppet från de förfallna tillgodolektioner som en särskild provision.
   5.9. De aktuella provisionerna ska tillkännages på plattformen eller på annat sätt göras kända för privatläraren.
   5.10. Om användaren har ett återbetalningskrav med avseende på förvärvade men ännu ej använda tillgodolektioner från ett privatlärarkontrakt annulleras den (proportionella) provisionen också i enlighet (retroaktivt) med återbetalningen. I det här fallet kommer privatläraren att få motsvarande kreditnotor för redan fakturerade provisioner.
   5.11. Om en privatlärare har ingått ett privatlärarkontrakt med en användare är hen skyldig att uppfylla kontraktet, och vara särskilt noga med att videolektionen hålls i tid. Uppsägning av ett privatlärarkontrakt är endast möjligt om den baseras på en obligatorisk lagstadgad rätt till återkallelse eller med användarens samtycke. På grund av de negativa effekterna på plattformen kan det också förekomma straffavgifter från privatläraren till GoStudent på grund av att privatläraren bryter mot de skyldigheter som följer av privatlärarkontraktet.
   5.12. Privatläraren förbinder sig att följa de rättsliga bestämmelser som är tillämpliga för uppfyllandet av privatlärarkontraktet i varje enskilt fall och särskilt att se till att hen har motsvarande nyttjanderätt när hen publicerar innehåll på plattformen och att tillhandahållandet av innehåll inte bryter mot rättsliga bestämmelser, moraliska normer och/eller tredje parts rättigheter (t.ex. upphovsrätt, personliga rättigheter och varumärkesrättigheter).
   5.13. Privatläraren bekräftar och godkänner uttryckligen att all form av återanvändning av andra privatlärares undervisningsinnehåll, material och svar (t.ex. i läxchatten) är förbjuden.
   5.14. Privatläraren förbinder sig att hemlighålla de åtkomstuppgifter som tillhandahålls av GoStudent. Privatläraren är ansvarig för alla aktiviteter som härrör från dennes användarkonto.
   5.15. Privatläraren förbinder sig att omedelbart meddela GoStudent om det finns någon misstanke om obehörig användning av användarkontot. Om det finns misstankar om obehörig användning av ett användarkonto eller om en privatlärare bryter mot tillämpliga rättsliga bestämmelser eller dessa villkor förbehåller sig GoStudent rätten att blockera användarkontot och därefter ta bort det.

 6. KONTO FÖR TILLGODOLEKTIONER/AVRÄKNING

   6.1. När en privatlärare har registrerat sig på plattformen upprättas ett konto för tillgodolektioner (“konto för tillgodolektioner”) för hen, som tillgodolektionerna som privatläraren får genom att hålla videolektioner eller tillhandahålla ytterligare tjänster (bonusar) överförs. Ingen ränta betalas på saldot för tillgodolektioner.
   6.2. Privatläraren kan se sitt nuvarande kreditsaldo på sitt användarkonto. Betalningar till Privatläraren skall göras en gång i månaden under den månad som följer på den månad då läraren begärde betalningen. Detta sker i formen av en kontantlös överföring till Privatlärarens senast angivna bankkonto.
   6.3. Om kontraktet mellan GoStudent och privatläraren avslutas, ska eventuellt saldo för tillgodolektioner som ännu inte har betalats ut betalas ut till privatläraren i slutet av nästföljande kalendermånad.
   6.4. Eventuella skatter och avgifter i samband med utbetalning av saldo för tillgodolektioner (t.ex. inkomstskatt, moms, sociala avgifter) ska deklareras och betalas av privatläraren själv. Privatläraren förbinder sig att gottgöra GoStudent och hålla GoStudent helt skadeslöst i detta avseende.
   6.5. GoStudent har handelskonton hos externa betaltjänstleverantörer (t.ex. Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen). Privatläraren tar emot betalningar via banköverföring från ett GoStudent-handelskonto via respektive betaltjänstleverantör.

 7. ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN

   7.1. GoStudent ska göra plattformen tillgänglig för användning dygnet runt. Baserat på dagens teknik finns det dock inget förfarande som kan garantera att programvaran är felfri. GoStudent garanterar därför inte att programvaran som plattformen bygger på är helt fri från fel och att det inte kommer att uppstå några driftstopp på plattformen. Dessutom kan plattformen vara tillfälligt otillgänglig på grund av underhållsarbete. GoStudent kommer att meddela planerat underhållsarbete på plattformen i god tid. GoStudent är dock inte skyldigt att uppdatera plattformen.
   7.2. Plattformen och den underliggande programvaran är upphovsrättsskyddade och får inte användas eller ändras utöver de överenskomna användningsrättigheterna utan skriftligt samtycke i förväg från GoStudent. Plattformens utformning och i synnerhet innehållet som placeras på plattformen (t.ex. databaser, foton, bilder, logotyper, videor, texter, grafik) är upphovsrättsligt skyddade eller omfattas av andra lagar för skydd av immateriella rättigheter och GoStudent har, om inget annat anges, rätt till dessa.
   7.3. GoStudent kan göra plattformen interaktiv. Det ger användare och privatlärare möjlighet att recensera varandra och skriva egna kommentarer. GoStudent kontrollerar inte om recensionerna eventuellt är ogrundade eller vilseledande. Privatlärare får endast återge personuppgifter med den berörda personens uttryckliga tillstånd.
   7.4. GoStudent kan göra plattformen interaktiv. Det ger användare och privatlärare möjlighet att recensera varandra och skriva egna kommentarer. GoStudent kontrollerar inte om recensionerna eventuellt är ogrundade eller vilseledande. Privatlärare får endast återge personuppgifter med den berörda personens uttryckliga tillstånd.
   7.5. GoStudent förbehåller sig rätten att helt eller delvis ta bort recensioner eller annat innehåll, särskilt om de innehåller olagligt innehåll; rasistiskt, pornografiskt, obscent, förolämpande, vulgärt, våldsamt, nedvärderande och omoraliskt innehåll; förolämpande, sårande kommentarer eller hot mot andra användare, privatlärare eller tredje part; innehåll som försämrar eller äventyrar barns eller ungdomars utveckling eller uppfostran eller som kränker den mänskliga värdigheten eller andra rättsligt skyddade intressen; innehåll som kan leda andra till brottsliga eller andra omoraliska handlingar; kopierat innehåll som handledaren inte har några rättigheter till eller som tillhandahållits av andra registrerade personer; innehåll som utgör en säkerhetsrisk, till exempel virus; oönskade reklammeddelanden, skräppost, andra oönskade meddelanden, så kallade e-postbomber osv. som skickas till andra användare, privatlärare eller tredje part eller konfiguration av länkar till tredjepartssidor i distributionssyfte.
   7.6. Användaren beviljar GoStudent den fria, icke-exklusiva, eviga och obegränsade rätten att använda, redigera, kopiera och distribuera recensioner, foton, grafik, texter, ljudmeddelanden och videor som publicerats på plattformen för att tillhandahålla dem på plattformen och för att göra reklam för plattformen.
   7.7. Det är inte tillåtet att använda verktyg för dataanalys av plattformens innehåll.
   7.8. GoStudent har rätt att när som helst begränsa eller helt avbryta de tjänster som erbjuds via plattformen utan att ange skäl. Betydande ändringar eller begränsningar av tjänsterna som erbjuds kommer att meddelas på plattformen i god tid.
   7.9. En begränsning eller ett avbrott av tjänsterna som GoStudent erbjuder ändrar inte dessa villkor. GoStudent kan endast ändra villkoren i enlighet med proceduren som anges i avsnitt 1.4.

 8. GARANTI, ÅTERKALLELSE AV PRIVATLÄRARKONTRAKT

   8.1. Förhållandet mellan privatläraren och GoStudent regleras av de lagstadgade garantibestämmelserna.
   8.2. Om en privatlärare inte eller endast delvis har uppfyllt ett privatlärarkontrakt (t.ex. enskilda enheter) eller har uppfyllt det på ett dåligt sätt (t.ex. frånvaro eller sen ankomst från privatläraren, bristande yrkeskompetens, olämplig behandling av användare), kan användaren lämna in ett motiverat klagomål till [email protected]. GoStudent kan i sådana fall kontrollera kvaliteten på en videolektion och försöka medla mellan användaren och privatläraren. Användaren och privatläraren samtycker till att GoStudent har sista ordet när det gäller förekomsten av och beloppet för ett eventuellt krav på återbetalning av tillgodolektioner. Om GoStudent anser att användarens klagomål är motiverat ska privatlärarens anspråk på saldot för tillgodolektioner upphävas. Eventuella tillgodolektioner som redan har tilldelats lärarens konto för tillgodolektioner för enheten ska i detta fall dras av. Om privatläraren inte har tillräckligt många tillgodolektioner på sitt konto för tillgodolektioner vid den här tidpunkten förbehåller sig GoStudent rätten att dra av tillgodolektionerna som krävs senare från kontot för tillgodolektioner eller att kräva tillbaka beloppet i kontanter.
   8.3. Vid allvarliga överträdelser av en privatlärare eller om privatlärarkontraktet inte uppfylls ska ett försök göras att hitta en ersättningsprivatlärare för användaren på användarens begäran. Om en ersättningsprivatlärare hittas kan privatlärarkontraktet överföras till ersättningsprivatläraren. Privatläraren ska godkänna en sådan överföring av privatlärarkontraktet. Ersättningsprivatläraren kan därefter tjäna in tillgodolektioner genom att hålla videolektioner i enlighet med villkoren som överenskommits med den ursprungliga privatläraren; hen kommer också att vara skyldiga GoStudent provisionen som ska betalas för privatlärarkontraktet som hen har övertagit (för de tillhandahållna enheterna). Om ingen ersättningsprivatlärare kan hittas inom en rimlig tid eller om användaren inte vill ha någon ersättningsprivatlärare har användaren rätt att säga upp privatlärarkontraktet utan förvarning.

 9. ANSVAR

   9.1. GoStudent är endast ansvarigt, oavsett rättslig grund, om skadan orsakats av GoStudent till följd av grov vårdslöshet eller uppsåt. GoStudents ansvar för obetydlig vårdslöshet är uteslutet – utom vid personskador.
   9.2. GoStudent ska inte ta på sig något ansvar för uppfyllelse av avtalsenliga eller andra skyldigheter som privatlärare har gentemot användare. GoStudent är inte ansvarigt för eventuella skador som privatläraren drabbas av i samband med utförandet av ett privatlärarkontrakt. Dessa krav måste ställas direkt till respektive användare.
   9.3. GoStudent ansvarar inte för det innehåll som tillhandahålls av användare eller privatlärare på plattformen eller för innehållet på webbplatser som GoStudent länkas till. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador som uppstår till följd av användning eller icke-användning av sådan information är leverantören av den webbplats som GoStudent länkas till ensamt ansvarig. Privatläraren är därför ensamt ansvarig för att kritiskt granska och utvärdera innehållet från andra användare och privatlärare.

 10. PRIVATLÄRARENS ANSVARSFRIHET

   10.1. Privatläraren åtar sig att gottgöra och hålla GoStudent helt skadeslöst om GoStudent hålls ansvarigt av privatlärare för anspråk som härrör från privatlärarkontrakt eller från andra privatlärare, användare eller tredje part för civila eller straffrättsliga, rättsliga eller utomrättsliga anspråk som härrör från innehållet som privatläraren har publicerat på plattformen. Gottgörelsen omfattar även straffavgifter, skadestånd och alla kostnader för rättsligt försvar.

 11. PRIVATLÄRARES RÄTT TILL ÅTERKALLELSE

   11.1. Om en privatlärare har registrerat sig på plattformen som en konsument enligt den österrikiska konsumentskyddslagen har hen rätt till följande rätt till återkallelse från GoStudent.
   11.2. Privatläraren har rätt att återkalla kontraktet med GoStudent för användning av plattformen inom 14 dagar efter registrering på plattformen utan att ange skäl.
   11.3. För att utöva sin rätt till återkallelse måste privatläraren meddela GoStudent om återkallelsen genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev eller e-postmeddelande som skickas till GoStudent). Privatläraren kan för detta ändamål ladda ner, fylla i och skicka exempelformuläret för återkallelse på plattformen under följande länk eller använda ett annat tydligt uttalande. Om privatläraren använder den här möjligheten kommer GoStudent omedelbart skicka en bekräftelse till privatläraren om att man har mottagit denna återkallelse.
   11.4. För att iaktta återkallelseperioden räcker det att privatläraren skickar ett meddelande om att hen utnyttjar sin rätt till återkallelse innan återkallelseperioden löper ut.
   11.5. Alla uttalanden kan skickas med följande kontaktuppgifter: GoStudent GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Wien eller via e-post till [email protected]

 12. KONTRAKTETS VARAKTIGHET/UPPSÄGNING

   12.1. Kontraktsförhållandet mellan GoStudent och respektive privatlärare avseende användningen av plattformen börjar när privatläraren registrerar sig på plattformen. Både privatläraren och GoStudent har rätt att när som helst säga upp detta kontrakt med omedelbar verkan, i vilket fall registreringen som privatlärare måste tas bort. GoStudent måste dock fortfarande kunna behandla aktuella privatlärarkontrakt på ett ordnat sätt.

 13. TILLÄMPLIG LAG, BEHÖRIG DOMSTOL

   13.1. Dessa villkor och alla ytterligare avtal med GoStudent omfattas uteslutande av österrikisk lag, med undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor och referensnormer för internationell privaträtt. Detta val av tillämplig lag gäller endast i den mån det inte berövar en privatlärare det skydd som ges av de tvingande bestämmelserna i lagen i den stat där hen har sin hemvist.
   13.2. Den behöriga domstolen i Wien är ansvarig för alla rättsliga åtgärder som en privatlärare vidtar mot GoStudent på grund av tvister som uppstår i samband med kontraktsförhållandet. Detta påverkar inte privatlärarens rätt att väcka talan i någon annan lagstadgad domstol. För alla rättsliga åtgärder som vidtas mot en privatlärare som har sin hemvist, vanliga vistelseort eller arbetsplats i Österrike för tvister som uppstår i samband med kontraktsförhållandet ska en av de domstolar i vars distrikt privatläraren har sin hemvist, vanliga vistelseort eller arbetsplats vara behörig. För privatlärare som inte var bosatta i Österrike när kontraktet ingicks ska de lagstadgade domstolarna gälla.

 14. SLUTBESTÄMMELSER

   14.1. Vid motsättningar mellan dessa villkor och avvikande skriftliga avtal mellan en användare och GoStudent ska bestämmelserna i de avvikande avtalen ha företräde framför dessa villkor.
   14.2. Om enskilda bestämmelser i dessa villkor skulle vara eller bli ogiltiga ska detta inte påverka det övriga innehållet i villkoren. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas av en bestämmelse som är rättsligt giltig och som närmast motsvarar användarens och GoStudents ekonomiska syfte.
   14.3. En “tredje part” i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person som skiljer sig från den person som är registrerad som privatlärare och från GoStudent, även om juridiska och/eller ekonomiska relationer skulle existera med en sådan person.
   14.4. Om inget annat anges i dessa användarvillkor får varken en privatlärare eller GoStudent överföra eller överlåta bestämmelserna och rättigheterna i dessa villkor till tredje part utan den andra partens skriftliga samtycke.