Tyvärr tar vi inte emot nya studenter för tillfället, nya lärare just nu, nya partners just nu

Sekretesspolicy

Vid eventuella inkonsekvenser mellan den tyska versionen av sekretesspolicyn och de översatta versionerna har den tyska versionen företräde.

Vem är ansvarig för behandlingen av uppgifter?

Personen som ansvarar för behandlingen av uppgifter är GoStudent Tintagel House, 92 Albert Embankment SE1 7TY London Företagets registreringsnummer: FN 447118 b

Vilka uppgifter behandlas och varifrån kommer dessa uppgifter?

Vi behandlar de personuppgifter som vi får från dig inom ramen för affärsrelationen.

Personuppgifterna omfattar:

Typ av skola Årskurs Telefonnummer E-postadress, om den har angetts Frågor som ställs till communityn Svar som ges till communityn Betalningsinformation, om den har tillhandahållits Profilbild, om den har laddats upp Identifieringsuppgifter för enheten som GoStudent-appen har installerats på. Skolämnen som du tycker om att ge särskilt många svar inom, om de har angetts Profilbeskrivning, om den är känd Information som är relevant för undervisningen (t.ex. datum för prov, betyg, inlärningssvårigheter), om den har angetts

Cookies

Cookies används på den här webbplatsen för att förenkla användningen av webbplatsen och kommunikationen samt för att bättre anpassa vår webbnärvaro till dina behov. En cookie är en liten textfil som placeras på din hårddisk från en webbplats. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Du kan när som helst inaktivera användningen av cookies i din webbläsares inställningar.

Google Analytics

Vi använder även Google Analytics på den här webbplatsen. Det här är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google använder ”cookies”, dvs. textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av våra onlineerbjudanden. Informationen som skapas av cookien om din användning av den här webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google är registrerat i programmet “EU-US Privacy Shield” från det amerikanska handelsdepartementet. Google kommer att använda den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet åt oss och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, placerar annonser på webbplatser på internet. Tredje parter inklusive Google, använder lagrade cookies för att placera annonser som baseras på en användares tidigare besök på vår webbplats. Google kan också överföra den här informationen till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter som Google har. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Obs! Om du gör det kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att Google behandlar de uppgifter som samlats in om dig på det sätt och i det syfte som beskrivs ovan. Du kan när som helst invända mot insamling och lagring av uppgifter med framtida verkan. Du kan inaktivera användningen av cookies från Google genom att gå till sidan för inaktivering av Google-annonsering (http://www.google.com/privacy_ads.html). Alternativt kan användare inaktivera användningen av cookies från tredjepartsleverantörer genom att gå till inaktiveringssidan hos Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Kundfordringar

Leverantören/avtalspartnern (GoStudent GmbH) får fritt och utan begränsningar använda sig av tjänsterna hos en eller flera kundfordringsbanker med filialer i Europeiska unionen (datamottagare).

På vilken rättslig grund och i vilket syfte sker behandlingen av uppgifterna?

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser [ 1) Optimal matchning mellan frågeställare och svarare, så att de kan behandlas ännu bättre 2) Informera användare om uppdateringar av GoStudent-appen 3) Erbjuda onlineprivatundervisning 4) Samla in förfrågningar om kundsupport för att lösa tvister och tjänsteproblem], för att uppfylla andra rättsliga skyldigheter och/eller på grund av legitima intressen (särskilt cookies, webbanalys, användning för reklamändamål, t.ex. utskick av nyhetsbrev), förutsatt att ditt intresse av att bevara sekretessen inte åsidosätts.

- För att uppfylla kontraktskrav

(Artikel 6 (1) b GDPR: Behandlingen av personuppgifter sker för att vi ska kunna uppfylla våra kontraktsförpliktelser, särskilt för att uppfylla våra kontrakt med dig. Syftet med behandlingen av uppgifter för att uppfylla avtalet är i första hand behandlingen av lärartjänsten som vi erbjuder.

- För att uppfylla rättsliga krav

(Artikel 6 (1) c GDPR: Behandlingen av personuppgifter sker också för att vi behöver uppfylla olika rättsliga krav. Exempel på sådan behandling av uppgifter som grundar sig på ett rättsligt krav är att ha en korrekt bokföring.

- För att skydda rättmätiga intressen

(Artikel 6 (1) f GDPR): Vi behandlar personuppgifter för att skydda våra rättmätiga intressen, såvida inte dina sekretessintressen väger tyngre än dem.

I följande fall behandlas uppgifter för att skydda rättmätiga intressen: - Reklam och marknadsföring - Förbättring av vårt erbjudande och vår webbplats

Du kan invända mot behandlingen av personuppgifter utifrån rättmätiga intressen.

Till vem kommer dina uppgifter att överföras?

Vi överför personuppgifter till uppdragstagare (t.ex. leverantörer av IT-tjänster) i den mån det är nödvändigt för att utföra respektive tjänst. Alla behandlingsföretag är avtalsmässigt skyldiga att behandla dina uppgifter konfidentiellt och att endast behandla dem inom ramen för vårt uppdrag.

Om det finns ett rättsligt krav överför vi personuppgifter till offentliga organ och institutioner (t.ex. brottsbekämpande myndigheter och domstolar).

Hur länge kommer dina uppgifter att behandlas och lagras?

Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge som det behövs. Så snart dina uppgifter inte längre behövs tas de automatiskt bort.

Vi lagrar de personuppgifter som krävs för att uppfylla kontraktet under alla omständigheter under hela affärsförhållandet och därefter i enlighet med lagstadgade lagrings- och dokumentationsskyldigheter (t.ex. i enlighet med den tyska bolagslagen och den tyska skattelagstiftningen). Dessutom tar vi hänsyn till de lagstadgade preskriptionstiderna, som i vissa fall kan vara upp till 30 år, t.ex. enligt den tyska civilrätten (ABGB).

Vilka rättigheter har du?

Rätt till tillgång till information Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få information om syftet med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, mottagarna av sådana personuppgifter, lagringsperioden, rättigheterna du har, personuppgifternas ursprung och förekomsten av automatiserat beslutsfattande.

Rättelse och borttagning Du har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig. Du har rätt att begära att personuppgifter om dig tas bort, om inte behandlingen av uppgifterna är tillåten i lag och det inte finns några rättsliga krav på oss att motsätta oss borttagning.

Begränsning av behandling I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas.

Överförbarhet av uppgifter Du har rätt att begära överföring av dina uppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Du har rätt att begära att personuppgifterna överförs direkt av oss till en ansvarig person som du har utsett, i den mån det är tekniskt möjligt.

Invändning Du har rätt att när som helst motsätta dig behandlingen av personuppgifter som rör dig av skäl som beror på din särskilda situation. Om du motsätter dig kommer vi inte att fortsätta behandla dina personuppgifter om vi inte kan bevisa att våra skäl för behandlingen väger tyngre än dina intressen. Du kan när som helst motsätta dig användningen av dina personuppgifter i reklamsyfte – i sådana fall kommer vi att sluta behandla dina uppgifter i reklamsyfte. Kontakta info (at) gostudent.at om du vill utöva dina rättigheter i samband med att dina uppgifter behandlas av oss.

Klagomål Du har rätt att kontakta den österrikiska dataskyddsmyndigheten (Österreichische Datenschutzbehörde) Wickenburggasse 8 1080 Wien +43 1 531 15-202525 E-post: [email protected] för att lämna in ett klagomål om du anser att dina dataskyddsrättigheter har kränkts.